Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

48Når der er forløbet 10 år, efter at en person er død, er det tilladt at udstede fødsels-,vielses- og dødsattest til personer, der tilhører den pågældendes slægt eller er indgiftetderi. løvrigt har personer, der privat beskæftiger sig med slægtsforskning, ingensærlig adgang til at få attester eller udskrifter af personbøger eller andre protokoller.Erhvervsgenealoger har overhovedet ikke nogen udvidet adgang til at rekvirere udskriftereller attester. Når der er forløbet 50 år efter en persons død, kan personbogføreren til enhverudstede attester efter personbogen eller levere fuldstændige udskrifter deraf.Såfremt den, der fremsætter begæring om udfærdigelse af en attest eller udskrift,ikke er personbogføreren personlig bekendt, bør han legitimere sig på behørig måde.Opmærksomheden henledes på, at et adoptivbarns forældre ikke kan forlange udskriftereller attester vedrørende barnet.§ 76.Fuldstændige udskrifter af personbogen udfærdiges kun, når det udtrykkeligtbegæres.Udskrifterne udfærdiges i overensstemmelse med den som bilag A vedføjede formular.De skal indeholde samtlige de på personbladet noterede oplysninger.§ 77.Fødselsattester udfærdiges almindeligvis i overensstemmelse med den som bilag Bvedføjede formular.Såfremt den person, for hvem der udstedes attest, har fået navneforandring, anføresalene det den pågældende efter navneforandringen tilkommende navn. Det sammeer tilfældet med hensyn til forældrenes navne i forældrerubrikkerne, såfremt det af personbladetfremgår, at forældrene har fået navneforandring.Den for faderens navn bestemte rubrik udfyldes kun, når barnet er ægtebarn, ellerfaderskabet til et barn uden for ægteskab er fastslået, jfr. § 19, stk. 2.Såfremt en stedfader har tillagt hustruens barn uden for ægteskab sit navn, jfr.§ 39, nr. 4, anføres hans navn i rubrikken med tilføjelsen „i henhold til lov nr. 131 af 7.maj 1937 § 2, stk. 3."Ved udfærdigelse af attest for et adoptivbarn anføres adoptanternes (adoptantens)navne i forældrerubrikkerne med tilføjelsen „i henhold til adoptionsbevilling af (dato)".Tilføjelsen må anføres ud for begges navne, hvis de begge har adopteret. Hvis kun denene ægtefælle er adoptant, anføres tilføjelsen kun ud for hans navn. På begæring kan derudfærdiges en attest, der i forældrerubrikkerne indeholder såvel forældrenes som adoptanternes(adoptantens) navne.Er moderen gift, enke, fraskilt eller frasepareret, anføres såvel hendes giftenavn somhendes pigenavn, medmindre hun i almindelighed anvender sit pigenavn.Moderens ægteskabelige stilling må ikke angives.§ 78.For adoptivbørn såvel som for alle andre børn kan der efter vedkommendes udtrykkeligebegæring til brug ved indmeldelse i skole og undervisningsanstalt, optagelse ilægdsrullen og tegning af de under socialministeriet hørende sociale forsikringer, dog ikkeved indtræden i invalideforsikring eller ved indgivelse af begæring om alders- eller invalide-

More magazines by this user
Similar magazines