Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

49rente, udstedes fødselsattest som vedføjede formular C, således at den i § 77, stk. 5, angivnesærlige tilførsel ud for adoptivforældrenes navne udelades, Ved udstedelsen af en sådanfødselsattest må det ikke ved overstregninger eller understregninger i den trykte teksteller på nogen anden måde angives, om barnet er adoptivbarn eller ej.§ 79.Såfremt der fremsættes udtrykkelig begæring herom, kan der i overensstemmelsemed den som bilag D vedføjede formular udfærdiges fødselsattest uden angivelse af den pågældendesforældre.§ 80.Vielsesattester udfærdiges i overensstemmelse med den som bilag E vedføjedeformular.Ægtefællernes ægteskabelige stilling før vielsen må ikke anføres i attesten.Vielsesattester kan udstedes på grundlag af hver af ægtefællernes personblade.Denne bestemmelse gør ikke nogen ændring i adgangen til at få vielsesattester udstedt afde ægteskabsstiftende myndigheder.§ 81.Dødsattester kan udfærdiges på grundlag af dødsanmeldelsesbogen eller afdødespersonblad og udfærdiges i overensstemmelse med den som bilag F vedføjede formular.Bestemmelserne i §§ 72—75 finder tilsvarende anvendelse ved udfærdigelse afattester på grundlag af dødsanmeldelsesbogen.§ 82.Der kan ikke udstedes attester eller udskrifter til private på grundlag af de afkordegnene i henhold til § 13 førte fødselsanmeldelsesbøger.Kapitel XI.Tilsyn.§ 83.I de tilfælde, hvor personbogen føres af sognepræsten, fører provsten tilsyn medbøgernes førelse.Er sognepræsten i tvivl om et spørgsmål vedrørende bøgernes førelse, bør han rettehenvendelse til provsten om råd og vejledning.Såfremt provsten finder, at der er anledning hertil, forelægger han spørgsmåletfor biskoppen, der i tvivlstilfælde indhenter kirkeministeriets resolution. Kirkeministerieter øverste tilsynsmyndighed.Ved uanmeldte eftersyn med ikke over 2 års mellemrum bør provsten i det omfang,det er muligt, undersøge, om bestemmelserne i lov nr. ... afog i nærværendeinstruks følges, og påtale eventuelle mangler. Han skal således også påse, at arkiveter ordnet efter bestemmelserne i § 87, og at de påbudte kassationer og afleveringer til landsarkivernefinder sted.Om eftersynet indsender provsten meddelelse til kirkeministeriet gennem biskoppenindeholdende oplysning om, hvorvidt eftersynet har givet anledning til påtale.

More magazines by this user
Similar magazines