Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

Indledning.Ved skrivelse af 9. juli 1938 nedsatte justitsministeriet et udvalg med den opgaveat foretage en undersøgelse af manglerne ved de nugældende regler om registrering afcivilstand (fødsel, ægteskab, død m. m.) og at overveje spørgsmålet om ændrede reglerherom, herunder særlig mulighederne for at indrette civilstandsregistrene i forbindelse medfolkeregistrene og for bortfald af de for de sønderjydske landsdele gældende særlige reglerom personregistre og af de for de anerkendte trossamfund i så henseende gældende særligeregler, endvidere spørgsmålene om, hvilke forhold der bør gøres til genstand for registrering,og hvorledes der bør tilvejebringes forbindelse mellem de forskellige registreringer omen persons civilstand, endelig spørgsmålet om ændret affattelse af fødselsattester, såledesat afstamningsforholdet ikke angives, og andre spørgsmål, der står i forbindelse medcivilstandsregistrenes nærmere ordning.Som formand for udvalget beskikkedes kontorchef i justitsministeriet O. Bilfeldt,og udvalget kom iøvrigt til at bestå af daværende fuldmægtig i kirkeministeriet A. Detlef sen,udpeget af kirkeministeriet, daværende ekspeditionssekretær i indenrigsministeriet HansEmil Holten, udpeget af indenrigsministeriet, kontorchef i det statistiske departementMads Iversen, udpeget af det statistiske departement, daværende kontorchef i staden Københavnsstatistiske kontor Kjeld Johansen, udpeget af Indenrigsministeriet, daværendeekspeditionssekretær i socialministeriet Erik Leuning, udpeget af socialministeriet, daværendeprovst for Vester og Øster Flakkebjerg herred C. T. Lund, udpeget af kirkeministeriet,daværende stiftamtmand C. L. Lundbye, Haderslev, udpeget af amtmændene over desønderjydske amter, og daværende politimester i Vejle Aage Sørensen, udpeget af Foreningenaf Politimestre i Danmark.Som sekretær for udvalget fungerede daværende sekretær i justitsministerietH.A. Sørensen.Udvalget afholdt en række møder i 1938 og 1939, men efter at statsministerietved skrivelse af 19. oktober 1939 til justitsministeriet havde henstillet, at det blev tagetunder overvejelse midlertidigt at indstille arbejdet i de af ministeriet nedsatte kommissionerfor under de da herskende særlige forhold at spare penge og arbejde, blev udvalgets arbejdestillet i bero.Ved skrivelse af 7. juli 1948 til udvalgets formand anmodede justitsministeriet om,at arbejdet måtte blive genoptaget. Da kun få af de i 1938 beskikkede medlemmer kunnedeltage i det fortsatte arbejde, blev der samtidig beskikket en række nye medlemmer, såledesat udvalget nu foruden formanden kom til at bestå af politimester A. M. Bjerre, udpegetaf Foreningen af Politimestre i Danmark, fhv. kirkeminister, provst C. M. Hermansen,udpeget af kirkeministeriet, kontorchef i socialministeriet H. Horsten, udpeget af socialministeriet,kontorchef i det statistiske departement Mads Iversen, udpeget af det statistiskedepartement, direktør for staden Københavns statistiske kontor Kjeld Johansen, udpeget

More magazines by this user
Similar magazines