Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

50Det nugældende tilsyn med de anerkendte trossamfund skal også gælde for så vidtangår de funktioner, der efter nærværende instruks påhviler trossamfundene.§ 84.Justitsministeriet træffer efter forhandling med indenrigsministeriet nærmerebestemmelse om tilsynet med førelsen af personbøgerne i de tilfælde, hvor bøgerne føresved kommunalbestyrelsernes foranstaltning.Kapitel XII.Indberetninger.§ 85.Det påhviler føreren af personbogen på dertil fastsatte blanketter at afgive indberetninger1) til folkeregistrene hver uge om fødsler, navngivelser, navneændringer (bortset franavneforandring ved bevilling eller øvrighedsbevis) og dødsfald,2) til embedslægen hver måned om fødsler og dødsfald,3) til det statistiske departement hvert kvartal om fødsler og dødsfald,4) til lægdsforstanderen hvert år om dødsfald blandt mænd mellem 17 og 50 år.9Kapitel XIII.Arkiv.§ 86.De originale anmeldelser om dødsfald samt meddelelser fra offentlige myndighederom forhold, hvorom der er sket tilførsel til personbogen, tilintetgøres efter 5 årsforløb. De originale anmeldelser om fødsler og navngivelser samt erklæringer, hvorved enbidraarspligtiff til et barn efter sit ægteskab med moderen anerkender barnet som sit, ifr.§ 36, stk. 1, og begæringer om ændring af familienavnet for et barn uden for ægteskab,jfr. § 39, skal opbevares og indsendes til landsarkivet samlet for 5 år ad gangen, når der ergået 30—35 år, siden de personer, de omhandler, blev født.Duplikaterne af personbogen afleveres til landsarkivet 100 år, fødsels- og dødsanmeldelsesprotokollerne10 år efter at de er udskrevet.§ 87.Personbogførerens arkivsager skal være vel ordnede og opbevarede på betryggendevis. De akter, der ikke skal kasseres, og som angår enkelte personer, arkiveres påden måde, at sager vedrørende samme person samles i eet læg. De anbringes i et omslagaf blåt konceptpapir. Udenpå hvert læg anføres personens registernummer og registeråretsamt fulde navn, og læggene henlægges efter numrene, hver årgang for sig. De akter,der må kasseres efter 5 års forløb, anbringes i gult omslag årsvis efter udstedelsesår, ikkeefter personernes fødselsår. De må under ingen omstændigheder henlægges sammen medakter, der ikke må kasseres.

More magazines by this user
Similar magazines