Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

5410) Udenrigsministeriet må anmodes om at meddele personbogføreren indkomne oplysningerom dødsfald i udlandet, såfremt afdøde havde bopæl eller fast ophold heri landet.Endvidere bør de bestemmelser i loven og instruksen, der vedrører borgernes pligttil at foretage anmeldelser, samt eventuelt andre bestemmelser af særlig interesse forborgerne optages i en bekendtgørelse.Med hensyn til de i indledningen til udkastet nævnte bestemmelser om ordningensikrafttræden henvises til lovudkastets § 15 og bemærkningerne dertil.ad kapitel I.Kapitel I indeholder en række generelle forskrifter om førelsen af personbogen.En del af bestemmelserne er almindelige ordensforskrifter, der ikke har særligrelation til den foreslåede ordning af civilstandsregistreringen. Det gælder således §§ 2,3, 6, 7, 8 og 9, der i det væsentlige svarer til de om førelsen af ministerialbøgerne og personregistrenegældende forskrifter.§ 1 indeholder foruden et referat af bestemmelsen i lovudkastets § 1 om, hvem derskal føre personbøgerne, tillige bestemmelse om, at personbogen skal føres i to eksemplarer.Man har overvejet, om det ville være forsvarligt at nøjes med et enkelt eksemplar, idet derderved kunne opnås besparelser i arbejde og udgifter, men bl. a. under hensyn til, at personbogenvil indeholde den eneste autentiske registrering af fødsler og navngivelser, harman ikke ment at burde stille forslag herom. I de tilfælde, hvor sognepræsten fører hovedeksemplaretaf personbogen, skal duplikatet føres af kordegnen eller kirkebylæreren, ligesomdet nu er tilfældet med ministerialbøgerne (i modsætning til personregistrene, hvor• hovedeksemplarer og duplikateksemplarer begge føres af personregisterføreren). Såfremthovedeksemplaret af personbogen føres af en sognepræst, der er udpeget dertil af kirkeministerieti henhold til lovens § 1, stk. 3, føres duplikatet af kordegnen eller kirkebylærerenved samme embede.I de tilfalde, hvor hovedeksemplaret føres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning,skal duplikateksemplaret også føres af kommunen, og her er det overladt de enkeltekommunalbestyrelser at træffe de nærmere bestemmelser om, hvem der skal føre bøgerne,og om de skal føres af de samme funktionærer.Bestemmelserne om konference af de to eksemplarer (§ 2) svarer til de gældendebestemmelser om ministerialbøgerne. Der vil dog ved personbøgerne fremkomme densærlige vanskelighed, at en række af tilførslerne i en periode består i supplerende tilførslertil tidligere oprettede personblade.Medens det er foreskrevet, at der skal føres et alfabetisk ordnet navneregistertil personregistret, findes der ikke nogen sådan bestemmelse for så vidt angår ministerialbøgerne.Ved udfærdigelsen af udkastet til instruksen har man valgt at følge den sønderjydskeordning, og det foreskrives, at der skal føres register i form af et kartotek både tilhovedeksemplaret og til duplikateksemplaret (§ 4). Den væsentligste grund til, at ogsåduplikateksemplaret skal have et register, er, at landsarkiverne i høj grad vil have brug foret sådant register, efter at duplikateksemplaret af personbogen er afleveret til landsarkivet,og da navneregistret til hovedeksemplaret må forblive hos personbogføreren, har manfundet det mest formålstjenligt at foreslå, at registret føres i to eksemplarer.Efter den hidtil gældende ordning har det været hovedreglen, at befolkningensanmeldelser til ministerialbøgerne og til personregistret skal ske ved personligt fremmøde

More magazines by this user
Similar magazines