Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

55for føreren af vedkommende bog. Det er desuden foreskrevet, at den, der foretager anmeldelsentil personregistret, skal underskrive tilførslen; inen der gælder ikke noget tilsvarendefor anmeldelser til ministerialbøgerne.For at forebygge misforståelser ved anmeldelser til personbogen, f. eks. af et navnsstavemåde, og for at opnå en praktisk fremgangsmåde med hensyn til meddelelser fraføreren af hovedeksemplaret til duplikateksemplaret om anmeldelser, er det foreskrevet,at alle anmeldelser skal ske skriftligt, og at anmeldelserne skal underskrives af anmelderen(§ 5). Efter at anmeldelsen er indført i hovedeksemplaret, sendes den originaleanmeldelse videre til føreren af duplikateksemplaret, der foretager tilførslen til dette, giveranmeldelsen påtegning derom og returnerer den til arkivering ved hovedeksemplaret.Det forudsættes herved, at der ti] anmeldelserne fremstilles trykte blanketter, somudleveres gratis. Den anmeldelsespligtige kan da frit vælge, om han vil indsende anmeldelsen,eller om han vil møde personlig hos føreren af personbogen (eventuelt på kordegnekontoret,jfr. § 13) og her udfylde og underskrive anmeldelsen. I sidste tilfælde vil hanvederlagsfrit kunne få vejledning med hensyn til anmeldelsens udfærdigelse. •Efter indførelsen af den nye ordning vil en på grundlag af personbladet udfærdigetfødselsattest være den normale dokumentation for navn og alder, og det er derfor i instruk-• sen foreskrevet, at fødselsattest skal forevises, hvor navn og alder skal dokumenteres.For så vidt angår personer, der er født før lovens ikrafttræden, gælder de tidligere reglermed hensyn til dokumentation af de pågældendes forhold, og det er derfor i § 10 genereltfastslået, at en dåbsattest, eventuelt en navneattest, og for så vidt angår fødsler i de sønderjydskelandsdele, en på grundlag af personregistret udfa^rdiget fødselsattest skal trædei stedet for fødselsattest efter personbogen i de tilfælde, hvor den person, som attesten vedrører,er født før den nye ordnings ikrafttræden.En række af de oplysninger, der indføres i personbogen, er af sådan art, at den,som oplysningerne angår, har et naturligt krav på, at uvedkommende ikke tår adgangtil bøgerne. Det er derfor bestemt, at personbogen, fødselsanmeldelsesbogen og dødsanmeldelsesbogenikke er offentligt tilgængelige (§ 11). Bestemmelsen må ses i sammenhængmed de i kapitel X anførte bestemmelser om adgangen til at få udskrifter og attester pågrundlag af de nævnte bøger. Bestemmelsen har kun virkning for så vidt angår de bøger,der endnu befinder sig hos personbogføreren, henholdsvis kordegnen. Spørgsmålet omoffentlighedens adgang til bøgerne, efter at de er afleveret til landsarkiverne, bør løses isammenhæng med reglerne om adgangen til arkivernes arkivalier iøvrigt. I paragraffener det udtrykkeligt fastslået, at førerne af personbøgerne, fødselsanmeldelsesbøgerne ogdødsanmeldelsesbøgerne har tavshedspligt med hensyn til indholdet af bøgerne, og atovertrædelser af tavshedspligten straffes efter straffelovens § 152 om røbelse af tjenestehemmeligheder.ad kapitel II.Kapitlet indeholder reglerne om anmeldelse af fødsler og navngivelser og om tilførslernetil personbøgerne om disse forhold. Kapitlet svarer til bestemmelserne i §§ 3—6i lovudkastet.I § 3, stk. 2, i lovudkastet er der hjemmel til i tilfælde, hvor personbogen føres vedkommunalbestyrelsens foranstaltning, at bestemme, at anmeldelser om fødsler kan afgivestil kordegnen i det sogn, hvor moderen ved fødslen havde bopæl, eventuelt ophold, subsidiærttil kordegnen på fødestedet.

More magazines by this user
Similar magazines