Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

57sker tilførsel til børnenes personblade om legitimationen, jfr. § 49, stk. 2. Denne ordningvil dog kun kunne finde anvendelse, såfremt moderen er født efter ordningens ikrafttræden,således at der for hende er oprettet et personblad.I nogle tilfælde skal barnets familienavn rettes samtidig med, at der sker rettelseaf forældrerubrikken. Det gælder således, hvis det fastslås, at moderens ægtefælle ikke erfader til et barn, der er indført som ægtebarn (§ 33), og hvis barnet legitimeres (§§ 35 og 36).Der skal desuden ske ændring af tilførslen om familienavnet, hvis det ændres ved kgl.bevilling eller øvrighedsbevis (§ 38), og endelig kan der for barn uden for ægteskab skeændring af familienavnet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 2 i lov nr. 131 af7. maj 1937 om børn uden for ægteskab (§ 39).Tilførslen om en persons fornavne kan ændres, hvis han ved voksendåb får tillagtet eller flere nye navne (§ 41). Der kan ikke ved anmeldelse til personbogen foretages ændringi et navn, der er tillagt ved nøddåb, jfr. § 23. Fremkommer der tilfælde, hvor der ikke harværet levnet forældrene tilstrækkelig tid til at bestemme navnet, og hvor de senere ønskerdet ændret, må sagen forelægges justitsministeriet.Tilførsel om fornavne kan iøvrigt ændres, hvis en person opnår bevilling til at føreet eller flere nye fornavne eller til at bortkaste et eller flere af de oprindelige fornavne (§ 42).Endvidere kan et fornavn bortfalde ved et øvrighedsbevis, hvorved en personerhverver et nyt familienavn, såfremt fornavnet er identisk med det nye familienavn, ellernavnene er enslydende eller dog væsentlig ensartede. I sådanne tilfælde vil det fremgå afden meddelelse, føreren af personbogen modtager om øvrighedsbeviset, at et fornavn bortfalder,og der forholdes da på samme måde, som når et fornavn bortkastes ved kgl. bevilling,jfr. § 42.Endelig foreskrives det, at et barn uden for ægteskab, der hidtil har haft moderenspigenavn som familienavn, kan bibeholde dette som fornavn, såfremt det i henhold tilreglerne i §§ 35, 36 eller 39 fremtidig skal bære faderens eller stedfaderens familienavn.Efter den hidtil gældende ordning har man antaget, at et barn ikke kunne bibeholde moderensnavn som fornavn, når det blev legitimeret, men at der intet var til hinder derfor itilfælde, hvor det fik tillagt stedfaderens navn i medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 131 af 7. maj1937 om børn uden for ægteskab. Der synes ikke at være nogen reel grund til at gøre forskelpå de to tilfælde, og under hensyn til, at barnet kunne have fået moderens pigenavnsom fornavn ved navngivelsen, såfremt det allerede dengang havde fået faderens eller stedfaderensnavn som familienavn, har man fundet det rimeligst at tillade, at moderens navnbibeholdes som fornavn, såfremt det ønskes.ad kapitel IV.Kapitlet handler om tilførsler til personbogen om adoption.Efter den hidtil gældende ordning foretages der på grundlag af en meddelelse fraden myndighed, der udfærdiger en adoptionsbevilling, en tilførsel til ministerialbogen pådet sted, hvor der i forvejen findes tilførsel om barnets fødsel, eventuelt om dets dåb ellernavngivelse, indeholdende oplysning om, hvem adoptanten (adoptanterne) er, bevillingensdato, og hvilken myndighed der har udfærdiget bevillingen. I de sønderjydske landsdelefremtræder tilførslen som en randbemærkning i fødselsregistret.Denne ordning bibeholdes, således at tilførslen fremtidig skal ske til rubrik 8 påbarnets personblad; men som noget nyt foreslås, at der, for så vidt der for adoptanten (adoptanterne)er oprettet personblad, tillige skal ske tilførsel om adoptionen der (rubrik 12).Denne bestemmelse må ses i sammenhæng med bestemmelserne i kapitel VI om, at der på

More magazines by this user
Similar magazines