Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

59den 1. januar 1938 eller senere, har arveret efter den mand, der er anset som fader til det,men på samme måde som med hensyn til adoptivbarnet vil hans pårørende ofte væreuden kendskab til barnets eksistens, og arveretten vil i mange tilfælde være illusorisk.Drejer det sig om arv til fjernere slægtninge, vil udredelsen af sla3gtskabsforholdeneunder de bestående forhold ofte medføre store vanskeligheder, og også her vil nyordningenvære af stor nytte, ligesom nyordningen vil være til gavn for arvelighedsforskningenog den private slægtsforskning.Ordningen gennemføres derved, at personbogføreren på det sted, hvor barnetspersonblad oprettes, skal drage omsorg for, at der i rubrik 11 på forældrenes personbladeindføres oplysning om barnets fødsel og navngivelse. Fører han ikke selv forældrenes personblade,underretter han skriftligt vedkommende personbogførere om forholdet. I rubrik11 indføres barnets fornavne og tid og sted for dets fødsel samt på moderens personbladoplysning om, hvem faderen er, og på faderens personblad oplysning om, hvem moderen er.Drejer det sig om et ægtebarn, skal oplysningen altid indføres på begge forældrespersonblade (§ 51). Fastslås det senere, at ægtemanden ikke er fader til barnet, må førerenaf barnets personblad •— når him modtager meddelelse herom — drage omsorg for,at barnets navn slettes i rubrik 11 på faderens personblad, og at oplysningen i rubrik 11på moderens personblad om, at ægtemanden er fader til barnet, slettes (§ 55).Drejer det sig om et barn uden for ægteskab, skal oplysning om barnet altid indførespå moderens personblad. Hvis faderskabet til barnet fastslås, påhviler det førerenaf barnets personblad at drage omsorg for, at der sker tilførsel om barnet i rubrik 11 påfaderens personblad, og at der ved den bestående tilførsel om barnet på moderens personbladsker tilføjelse om, hvem faderen er (§ 54).Endelig skal føreren af barnets personblad i tilfælde af, at barnet legitimeres vedmoderens ægteskab med en mand, der er anset som bidragspligtig, i forbindelse med dennesanerkendelse af barnet, sørge for, ab der sker tilførsel om fødslen og navngivelsen til rubrik11 på ægtemandens personblad og tilføjelse af mandens navn ved tilførslen på moderens personblad(§56). Ved legitimation ved moderens ægteskab med den mand, der har anerkendtfaderskabet, skal der ikke foretages nogen tilførsel til rubrik 11 på forældrenes personblade,idet barnet i forvejen vil være indført på faderens personblad og faderens navntilføjet ved tilførslen på moderens personblad, og barnets status som ægtebarn vil fremgåaf oplysningerne i rubrik 9 om ægteskabets indgåelse.ad kapitel VII.Der henvises til bemærkningerne til §§ 7 og 8 i lovudkastet, der indeholder hovedliniernefor anmeldelse af dødsfald. Som omtalt der indeholder forslaget den praktiskvigtige ændring i forhold til den uden for de sønderjydske landsdele gældende ordning, atføreren af dødsanmeldelsesbogen skal underrette skifteretten om dødsfaldet. Det er derforvigtigt, at der sker anmeldelse om alle dødsfald, hvor en dansk skifteret må antages atvære kompetent til at behandle dødsboet. Man har derfor ikke — som ved fødsler —kunnet indskrænke sig til at forlange dødsfald, der indtræder her i landet, anmeldt, menifølge § 58 skal dødsfald, der indtræffer på et skib eller i et luftfartøj, medens dette er pårejse, anmeldes til dødsanmeldelsesbogen på det sted her i landet, hvor skibet anløberen havn eller luftfartøjet lander, dog kun hvis afdøde havde bopæl eller fast ophold heri landet. Anmeldelse skal også ske, hvis den pågældende er afgået ved døden under etmidlertidigt ophold i udlandet, når lian havde bopæl eller fast ophold her i landet (§ 59).

More magazines by this user
Similar magazines