Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

6af indenrigsministeriet, kontorchef i indenrigsministeriet K. 0. Møller, udpeget af indenrigsministeriet,kontorchef i kirkeministeriet Louis Petersen, udpeget af kirkeministeriet,og stiftamtmand Jens Pinholt, udpeget af amtmændene over de sønderjydske amter.Som særlig sagkyndig på arkivvæsenets område beskikkedes -- efter indstillingfra rigsarkivaren — landsarkivar Johan Hvidtfeldt, Viborg, til medlem af udvalget.Varetagelsen af udvalgets sekretærforretninger blev overdraget sekretær i justitsministerietPoul Gaarden.Efter at kontorchef Mads Iversen som følge af en ændring af arbejdsfordelingen idet statistiske departement havde fremsat ønske om at udtræde af udvalget, beskikkedesi stedet ved skrivelse af 22. april 1949 ekspeditionssekretær i det statistiske departementfrk. Inger Aising til medlem af udvalget.Som resultat af udvalgets arbejde foreligger nærværende betænkning, til hvilkender slutter sig et udkast til lov om registrering af fødsler og dødsfald m. v. og et udkasttil instruks om førelse af personbøger m. v.Uanset meningsforskelligheder blandt udvalgets medlemmer vedrørende de grundlæggendesynspunkter for ordningen af civilstandsregistreringen, jfr. herom bemærkningernepag. 19—20, er der opnået enighed om de stillede forslag til lov og instruks.København i april 1951.I. Aising. O. Bilfeldt. Bjerre. Hermansen. H. Horsten.formand,Johan Hvidtfeldt. Kjeld Johansen. K. O. Møller.Louis Petersen.Jens Pinholt.Gaarden.sekretær

More magazines by this user
Similar magazines