Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

60Meddelelse til skifteretten om et dødsfald afgives til skifteretten på det sted, hvorafdøde havde bopæl eller fast ophold, idet boet vil være at behandle der. Fremgår det ikkeaf anmeldelsen, hvor afdøde havde bopæl eller fast ophold, underrettes skifteretten pådødsstedet (§ 64). Såfremt det må antages, at afdøde var fremmed statsborger, afgivesmeddelelsen i to eksemplarer. Det ene eksemplar er bestemt for statsborgerlandets myndigheder,jfr. justitsministeriets cirkulære nr. 171 af 3. december 1931.Såfremt afdøde er født efter lovens ikrafttræden, således at der er oprettet et personbladfor ham, skal føreren af dødsanmeldelsesbogen sørge for, at der bliver tilførtpersonbladet bemærkning om dødsfaldet (rubrik 13 a). Det påhviler føreren af personbladetat undersøge, om der er tilført personbladets rubrik 9 oplysning om et ægteskab, der ikke •senere er opløst, og i bekræftende fald at drage omsorg for, at der tilføres den efterlevendeægtefælles personblad oplysning om, at hans ægteskab er ophørt ved den anden ægtefællesdød (§ 66). Det er hensigten med denne bestemmelse at sikre, at det på en personsblad i personbogen i rubrik 10 altid kan ses, om hans ægteskab er opløst ved den andenægtefælles død, men da underretning herom skal komme fra føreren af den anden ægtefællespersonblad, vil ordningen kun være virksom i de tilfælde, hvor den anden ægtefælleer født efter lovens ikrafttræden.ad kapitel VIII.Efter den hidtidige orduing skal der ikke i ministerialbøgerne eller i personregistretske nogen tilførsel om dødsformodningsdomme. Da en dødsformodningsdom betyder,at den pågældende i retlig henseende skal anses for død fra en i dommen fastsat dato,må det anses for naturligt, at der tilføres den pågældendes personblad oplysning om dommen,på samme måde som et dødsfald ville være blevet indført.Der skal ikke tilføres dødsanmeldelsesbogen oplysning om dødsformodningsdomme,og det påhviler ikke førerne af personbøgerne at underrette skifteretterne om sådannedomme.I modsætning til bestemmelserne i kapitel VII om anmeldelse af dødsfald gælderreglerne om registrering af dødsformodningsdomme kun, for så vidt den pågældende erfødt efter lovens ikrafttræden.ad kapitel IX.Der henvises til bemærkningerne ad lovudkastets § 9.Det er ved udarbejdelsen af dette kapitel forudsat, at der ved ordningens ikrafttrædenudfærdiges et cirkulære til præsterne ved de anerkendte trossamfund indeholdendenærmere bestemmelser om udførelsen af de dem påhvilende funktioner i forbindelse medcivilstandsregistreringen og om indretningen af de bøger, som anmeldelserne skal indføres i.ad kapitel X.I en række forskelligartede forhold må borgerne over for offentlige myndighedereller private personer på grundlag af civilstandsregistrene dokumentere navn, alder, fødested,afstamningsforhold, ægteskab og dødsfald.Denne dokumentation foregår i reglen ved hjælp af attester, der udstedes pågrundlag af civilstandsregistrene og indeholder oplysning om en større eller mindre delaf de fakta, der er tilført registret. Sjældnere sker dokumentationen ved hjælp af fuldstændigeudskrifter af registrene. I en række tilfælde indhenter offentlige myndigheder

More magazines by this user
Similar magazines