Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

61desuden oplysninger fra civilstandsregistrene ved direkte henvendelse til disse, og oplysningernemeddeles også i disse tilfælde enten som en attest eller som en fuldstændig udskriftaf registrene.En af de opgaver, der må løses i forbindelse med den foreslåede nyordning af civil -standsregistreringen, bliver at afgrænse indholdet af de attester, som udstedes på grundlagaf bøgerne. Stort set volder afgrænsningen ikke særlige vanskeligheder, idet hovedsynspunktetmå være, at en attest skal indeholde de oplysninger, der gennemgående har betydningved anvendelsen af attesten, og der vil i reglen ikke være noget at indvende imod, aten attest medtager en oplysning fra registret, selv om den er uden betydning i nogle af detilfælde, hvor attesten anvendes, når der kan være andre tilfælde, hvor det er af betydning,at oplysningen findes i attesten. Det vil således være tilfældet med hensyn til angivelsenaf fødestedet i fødselsattester. Med hensyn til angivelsen af afstamningsforholdetvil det dog ligge noget anderledes. I en række tilfælde vil den, som attesten vedrører, ellerhans pårørende have interesse i, at atstamningsforholdet ikke kommer til at fremgå afattesten.Det gælder navnlig i tilfælde af, at et barn er blevet adopteret, og adoptanternebibringer omgivelserne og eventuelt barnet den opfattelse, at det er deres eget barn. Hervil en attest, der indeholder oplysning om barnets rette afstamning, afsløre forholdet.Det samme gælder tilfælde, hvor moderen til et barn uden for ægteskab har giftet sig, ogmanden har tillagt barnet sit navn. jfr. instruksens § 39, nr. 4, og hvor barnet eller dets pårørendehar fået den opfattelse, at stedfaderen er dets virkelige fader. Hvis en dåbsattestindeholder oplysning om den virkelige faders navn, eller hvis den kun indeholder oplysningom moderens navn, medens det sædvanlige er, at den indeholder begge forældresnavne, vil barnet og dets pårørende derigennem kunne blive bekendt med sagens rettesammenhæng. Endelig vil det være generende for en del personer, hvis det af attestenkan ses, at de er født udep for ægteskab. Udover disse tre mere omfattende grupper aftilfælde, hvor der findes en interesse i at holde afstamningsforholdet skjult, har der i praksisvist sig enkelte andre tilfælde, hvor samme interesse har været til stede. Det gælder såledestilfælde, hvor en a*" forældrene har begået en strafbar handling, og hans eller hendes navner blevet almindeligt kendt i forbindelse med sagen Her vil børnene kunne have en interessei, at det ikke fremgår af deres attester, at de nedstammer fra vedkommende. I tilfælde,hvor barnet er avlet i et blodskamsforhold, er det ligeledes i barnets interesse, at afstamningenholdes skjult.Efter den gældende ordning indeholder dåbsattester, navneattester (de til dåbsattestersvarende attester for personer, der er navngivet, men ikke døbt) og fødselsattester(attester udstedt på grundlag af ministerialbøgerne for børn, der endnu ikke er døbt ellernavngivne, eller attester udstedt på grundlag af de sønderjydske personregistres fødselsregister)en rubrik tu angivelse af forældrene. For et barn uden for ægteskab udfyldesforældrerubrikken med begge forældres navne, hvis faderskabet er fastslået, ellers kunmed moderens navn. For et ægtebarn udfyldes rubrikken med begge forældres navne.Dåbsattester (navneattester, fødselsattester) anvendes i en række forhold til dokumentationaf navn, alder, fødested og afstamningsforhold eller et eller flere af de nævnte forhold.Der findes ikke „afkortede" attester til anvendelse i de tilfælde, hvor kun navn, alder ogfødested, men ikke afstamningsforholdet ønskes dokumenteret. Derimod er man gået medtil i visse tilfælde at tilsløre oplysningen om afstamningsforholdet. Med hensyn til adoptivbørner den formelle hovedregel vel, at både de virkelige forældres navne (eventuelt kunmoderens) og adoptanternes navne skal optages i forældrerubrikken med oplysning om

More magazines by this user
Similar magazines