Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

62adoptivforholdet, jfr. kirkeministeriets cirkulære nr. 147 af 7. oktober 1914. Der er imidlertidi samme cirkulære hjemmel for, at der på udtrykkelig begæring kan udstedes enattest, hvor de virkelige forældres navne udelades og adoptanternes navne alene opgivesmed en tilføjelse om adoptionsbevillingen, så at forældrerubrikken kommer til at lydesåledes: „P. P. og N. N. i henhold til adoptionsbevilling af (dato)", og i praksis anvendesdenne attest langt hyppigere end den førstnævnte.Endvidere er det i kirkeministeriets cirkulære nr. 25 af 24. februar 1930 foreskrevet,at der til særligt brug, nemlig indmeldelse i skole eller undervisningsanstalt, optagelse ilægdsrullen og tegning af de under socialministeriet hørende sociale forsikringer, dog ikkeved indtræden i invalideforsikring, kan udfærdiges attester for adoptivbørn og andre, hvorden trykte tekst til forældrerubrikken lyder således: „Forældrenes (eller adoptivforældrenes)stilling og fulde navn", og hvor det ikke må angives, om barnet er adoptivbarn eller ikke.Da sådanne attester i praksis kun anvendes, når det drejer sig om adoptivbørn, idet derfor andre børn normalt anvendes attester, som også kan bruges til andre formål end deoven for nævnte, er den praktiske betydning ikke helt så stor, som det var ønskeligt.Med hensyn til børn uden for ægteskab, der har fået tillagt stedfaderens navn,gælder i medfør af kirkeministeriets ovennævnte cirkulære af 7. oktober 1914, sammenholdtmed cirkulære nr. 200 af 15 december 1937, at der på begæring kan udstedes enattest, hvor moderens og stedfaderens navne er anført i forældrerubrikken med tilføjelse„i henhold til lov nr. 131 af 7. maj 1937 § 2, stk. 3" (der indeholder hjemmelen for navnerettelsen.For børn født før 1. januar 1938 anføres i stedet den tilsvarende lovbestemmelsenr. 130 af 27. maj 1908 § 11). Der findes ikke med hensyn til sådanne børn særlige attestertil brug ved indmeldelse i skole m. v.Udover disse generelle forskrifter har man i praksis i enkeltstående tilfælde underganske særlige omstændigheder lempet kravet om, at forældrenes stilling og navn skalfindes i forældrerubrikken. Det er således tilladt, at faderens navn uanset faderskabetsanerkendelse er udeladt i tilfælde, hvor barnet er avlet i et blodskamsforhold, og det ertilladt, at stillingsbetegnelsen for faderen „tysk soldat" er slettet, men i det store og helehar man ment at måtte holde fast ved den regel, at en persons virkelige forældre skal anføresi forældrerubrikken, og man har ikke ment at burde udvide området for anvendelsen afde særlige attester, der i henhold til cirkulæret af 24. februar 1930 kan anvendes ved indmeldelsei skoler m. v.Udvalget har fundet det rigtigst i § 79 at foreslå, at der på begæring skal kunneudfærdiges fødselsattester, der ikke indeholder oplysning om afstamningsforholdet, tilbrug i de tilfælde, hvor kun navn, fødselsdato og fødested ønskes dokumenteret. Det måså overlades de myndigheder eller personer, som attesterne skal forelægges, at afgøre, omen sådan afkortet attest er tilstrækkelig til det givne formål. Det kan næppe ventes, atder vil blive gjort særlig udstrakt brug af den således foreslåede adgang til at rekvirereattester uden oplysning om afstamningsforholdet, dels fordi det må antages, at sådanneattester kun i forholdsvis få tilfælde vil blive anset for tilstrækkelige — drejer det sig f. eks.om et barn under 18 år, vil det i almindelighed være af interesse gennem attesten at kunnefå oplysning om, hvem forældrene er, for deraf at kunne slutte, hvem forældremyndighedeneller værgemålet må antages at tilkomme — dels fordi sådanne attester formentlig kunvil blive rekvireret i tilfælde af, at der er en konkret grund til at skjule afstamningsforholdet,og attester af denne affattelse vil da vække mistanke om, at der er noget, somønskes skjult.

More magazines by this user
Similar magazines