Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

63Da det for skolemyndighederne er af interesse at vide, hvem der har forældremyndighedenover et barn, kan det ikke ventes, at de i § 79 omhandlede attester vil blive godtagettil brug ved indmeldelse i skole, og adgangen til at udfærdige særlige attester svarendetil de foran omtalte attester, der udfærdiges med hjemmel i kirkeministeriets cirkulæreaf 24. februar 1930, er derfor opretholdt ved § 78.For børn uden for ægteskab, der har fået tillagt stedfaderens navn, gælder ifølge§ 77 fortsat, at stedfaderen kan anføres i forældrerubrikken, når der samtidig anføres enhenvisning til lov nr. 131 af 7. maj 1937 § 2, stk. 3.De oplysninger, der indføres i personbogen, er af en sådan art, at den, som tilførslerneangår, kan have en betydelig interesse i, at uvedkommende ikke får adgang tilat rekvirere udskrifter og attester. Efter den hidtil gældende ordning har adgangen tilat rekvirere udskrifter og attester udfærdiget på grundlag af ministerialbogen været forbeholdtoffentlige myndigheder og personer, der har kunnet påvise en lovlig interessederi. Dette synspunkt er fastholdt i udkastets § 75, hvorefter hovedreglen er, at kun offentligemyndigheder og den, som tilførslen angår, kan rekvirere udskrifter og attester.Disse har på den anden side altid krav på at få oplysninger om alt, hvad der er tilførtpersonbladet. Drejer det sig om en person, der på grund af ung alder eller umyndiggørelseer ude af stand til selv at varetage sine anliggender, kan attester og udskrifter rekvireresaf forældremyndighedens indehaver eller værgen, og i tilfælde af, at den, for hvem personbladeter oprettet, er afgået ved døden, kan hans nærmeste pårørende rekvirere attesterog udskrifter. Størst vanskelighed volder afgrænsningen af adgangen til at rekvirere attestertil brug ved slægtsforskning, jfr. § 75, nr. 5. Personer, der erhvervsmæssigt beskæftigersig med slægtsforskning, derunder personer, der yder bistand i sager om opnåelse afnavneforandring, kan kun rekvirere attester eller udskrifter, såfremt de har opnået tilladelseenten fra en person, der selv havde ret til at rekvirere vedkommende udskrift ellerattest efter reglerne i § 75, nr. 2, eller fra justitsministeriet. Derimod har man ikke ansetdet for rimeligt at stille samme betingelser med hensyn til en person, der privat beskæftigersig med slægtsforskning inden for sin egen slægt eller en slægt, som han er indgiftet i.I sådanne tilfælde kan fødselsattester, vielsesattester og dødsattester —• men ikke fuldstændigeudskrifter af personbogen — rekvireres 10 år efter, at den person, for hvempersonbladet er oprettet, er død. Ønskes der en fuldstændig udskrift eller ønskes attestenudfærdiget inden udløbet af det anførte åremål, må rette vedkommendes samtykke indhentes.Når der er forløbet 50 år fra en persons død, kan enhver få udstedt attester ellerudskrifter på grundlag af personens blad i personbogen.ad kapitel XI.Kapitlet indeholder bestemmelser om tilsyn med førelsen af personbogen. Forslagetgår ud på, at tilsynet skal påhvile de overordnede kirkelige myndigheder i de tilfælde,hvor personbogen føres af sognepræsten. Spørgsmålet om, hvorledes tilsynet med dekommunale myndigheder, der fører personbogen, bedst kan ordnes, er ikke endeligt løst,men henskudt til forhandling mellem justitsministeriet og indenrigsministeriet.ad kapitel XII.Kapitlet indeholder bestemmelse om, at indberetninger til andre myndighederom fødsler, navngivelser og dødsfald, som hidtil har været afgivet af føreren af ministerialbøgerne(eller personregistrene), fremtidig skal afgives af førerne af personbøgerne. De

More magazines by this user
Similar magazines