Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

I.De gældende bestemmelser om registrering af fødsier og dødsfald m. v.A.Registrering i folkekirkens ministerialbøger.Registreringen af fødsler, personnavne, afstamningsforhold, ægteskaber og dødsfaldhar her i landet lige fra den tid, da der i samfundet opistod trang til en registrering afdisse forhold, været knyttet til førelsen af kirkebøgerne. På et meget tidligt tidspunktbegyndte kirken at føre bøger over kirkelige handlinger, dåb, vielser og begravelser m. m.,og da disse bøger som følge af den tidligere gældende dåbstvang omfattede alle personer,der fødtes her i landet, var det naturligt, at registreringen af de borgerlige forhold kom tilat foregå sammesteds, så meget mere som præsten ofte var den eneste person i sognet, derkunne påtage sig registreringen.Medens registreringen af de forhold, der ikke knytter sig til kirkelige handlinger,i mange lande nu henhører under borgerlige myndigheder, er den oprindelige ordning bibeholdther i landet, og kirkebogførelsen omfatter en blanding af kirkelige og ikke-kirkeligeforhold. Registreringen i kirkebøgerne finder sted uden hensyn til, om den pågældende personhører til noget trossamfund; hans fødsel, navn og død registreres i kirkebøgerne, selvom der for hans vedkommende ikke er nogen kirkelig handling at registrere.Der findes ikke her i landet nogen samlet civilstandsregisterlov; de gældende bestemmelsermå søges på spredte steder i lovgivningen, og bestemmelserne er for størstedelensvedkommende meget gamle. I kirkeritualet for Danmark og Norge af 25. juli 1685 findesder en bestemmelse om, at der ved hver kirke skal være en bog over alle døde i sognet, og iforordningen om dåben af 30. maj 1828 bestemmes det, at alle fødsler skal anmeldes tilpræsten og indføres i kirkebøgerne. De nærmere bestemmelser om kirkebøgernes førelseer imidlertid fastsat administrativt, jfr. navnlig kirkeministeriets cirkulære nr. 103 af 14.juli 1926.Hovedtrækkene i den nugældende ordning er følgende:Kirkebøgerne føres i to eksemplarer; hovedeksemplaret føres af sognepræsten ogduplikateksemplaret af kordegnen eller kirkebylæreren.Registreringen sker sognevis og i almindelighed således, at det forhold, der skalregistreres, tilføres kirkebøgerne i det sogn, hvor begivenheden har fundet sted.I det sogn, hvor et barn fødes, sker der tilførsel om fødslen til en bog, der tilligeer indrettet til registrering af dåbshandlinger. Der tilføres oplysning om tid og sted for fødslen,barnets køn og hvem forældrene er. Senere — ved barnets dåb eller navngivelse — indføresbarnets familienavn og fornavn ved den oprindelige tilførsel uden hensyn til, hvor dåb

More magazines by this user
Similar magazines