Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

8eller navngivelse har fundet sted. Sker dåb eller navngivelse i et andet sogn end fødesognet,foretages der også i førstnævnte sogn tilførsel til den tilsvarende bog om dåben eller navngivelsenog tillige — på grundlag af en fødselsattest fra fødesognet — om tid og sted forfødslen, barnets køn og hvem forældrene er. Der bevares senere forbindelse mellem tilførslernepå fødestedet og på dåbsstedet, således at en rettelse i eller tilføjelse til tilførslerne tildåbsstedets kirkebog også bliver tilført fødestedets kirkebog.På det sted i kirkebøgerne, hvor tilførslen om et barns fødsel og dåb eller navngivelsefindes, noteres det, såfremt barnets navn senere ændres. Hvis barnet adopteres, skerder tilførsel herom sammesteds, indeholdende oplysning- om hvem adoptanterne er, ogadoptionsbevillingens dato. Ophæves adoptivforholdet, noteres dette sammesteds. Viserdet sig, at tilførslerne til kirkebogens forældrerubrik om afstamningsforholdet er urigtige,f. eks. hvis det fastslås, at moderens ægtefælle ikke er fader til et barn, der er indført somægtebarn, foretages der berigtigelse af forældrerubrikken. Fastslås faderskabet til et barnuden for ægteskab, indføres faderens navn i forældrerubrikken. Endelig noteres det, hviset barn uden for ajgteskab legitimeres ved moderens ægteskab med faderen eller med enmand, der er anset som bidragspligtig til barnet, og som efter ægteskabets indgåelse anerkenderdet som sit.Kirkelige vielser registreres i en særskilt bog på det sted, hvor vielsen foretages.Borgerlige vielser registreres i en af den ægteskabsstiftende myndighed ført ægteskabsbogog indføres ikke i kirkebøgerne.Dødsfald indføres i en særskilt bog, der tillige indeholder oplysning om begravelse.Dødsfald registreres i reglen i det sogn, hvor dødsfaldet er indtruffet, i København, Frederiksbergog Gentofte dog i det sogn indenfor kommunen, hvor afdøde var bosat.B.Registrering i de anerkendte trossamfunds protokoller.Ved anerkendelse af et fra folkekirken afvigende trossamfund tillægges der de aftrossamfundets præster foretagne kirkelige handlinger borgerlig gyldighed, og desudentillægges der de af præsterne efter trossamfundets kirkebøger udstedte attester borgerliggyldighed imod, at menigheden underkaster sig de almindelige regler om kirkebøgernesførelse.Medlemmerne af de anerkendte trossamfund indtager således en særstilling, idetfødsler, navngivelser og dødsfald ikke skal anmeldes til folkekirkens sognepræst og indføresi folkekirkens kirkebøger, men anmeldelserne sker alene til trossamfundets egne præster ogindføres i dettes kirkebøger, og disse bøger danner så grundlag for udstedelse af attestationermed borgerlig gyldighed. Det er dog en forudsætning, at der på det sted, hvor anmeldelsenefter de almindelige regler skal finde sted, er en anerkendt menighed inden for det pågældendetrossamfund.For tiden er følgende trossamfund anerkendte:Den reformerte Kirke,Den Romersk-katolske Kirke,Det mosaiske Trossamfund,Den biskoppelig-metodistiske Menighed,

More magazines by this user
Similar magazines