Søgbar version

statensnet.dk
  • No tags were found...

Søgbar version

Den svenske Gustafsforsamlingen i København,Den ortodokse russiske Kirkes Menighed,St. Albans engelske Kirke i København.9For andre trossamfund uden for folkekirken end de anerkendte gælder der ikkesærlise regler med hensyn til civilstan dsregistrering. Registreringen finder sted i folkekirkensbøger, og attester må rekvireres derfra, medens attester udstedt på grundlag af trossamfundetsegne kirkebøger er uden borgerlis; gyldighed..C.Registrering i personregistrene i de sønderjydske landsdele.Ved de sønderjydske landsdeles genforening med Danmark gjaldt med hensyn tilcivilstandsregistrering den almindelige tyske ordning, hvorefter der af de borgerlige myndighederførtes registre over fødsler, vielser og dødsfald. Ved lov nr. 258 af 28. juni 1920,der indførte dansk person-, familie- og arveret i de sønderjydske landsdele, opretholdtesde tyske bestemmelser om civilstandsregistrering. I motiverne til loven anførtes det sombegrundelse, at det ville være i høj grad ønskeligt at få tilsvarende registre i det øvrigeDanmark, og at der derfor var god grund til at bevare disse registre.Ordningen har været opretholdt siden; dog er førelsen af ægteskabsregistrene bortfaldetved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1926, således at der medhensyn til registrering af vielser gælder samme regler som i det øvrige Danmark. Kirkebogstilførslerneer — bortset fra tilførslerne om kirkelig vielse — uden borgerlig gyldighed.De gældende regler om førelsen af personregistrene findes i bekendtgørelse nr. 329 af-15.december 1937 som ændret ved bekendtgørelse nr. 32 af 25. februar 1944.Hver købstad og hver flække og hvert landsogn (eller sognefogeddistrikt) danneri de sønderjydske landsdele et registreringsdistrikt. I købstæderne føres personregistretaf borgmesteren og på landet i reglen af sognefogden. I hvert distrikt føres to registre,et fødselsregister og et dødsregister, og til hvert register føres et duplikateksemplar. Enhverfødsel skal anmeldes til personregisterføreren på det sted, hvor fødslen har fundet sted,og den bliver indført i personregistret der. Samme sted skal der ske tilførsel om navngivelseaf barnet, hvorved bemærkes, at navngivelse skal være foretaget, forinden barnet døbes,medmindre det på grund af barnets sygdom er uforsvarligt at opsætte dåben.Oplysning om eventuel senere navneændring, adoption, ophævelse af adoption ellerændring i eller tilføjelse til tilførslen om afstamningsforholdet indføres i fødselsregistret somrandbemærkning til den oprindelige tilførsel.Ethvert dødsfald skal anmeldes til personregisterføreren i det distrikt, hvor dødsfaldeter indtruffet, og tilføres dødsregistret der.Det påhviler amtmændene at føre tilsyn med personregisterførernes udøvelse afderes hverv, og duplikateksemplarerne, der føres særskilt for hvert år, indsendes ved åretsudgang til amtmanden, hvorfra de efter en kritisk gennemgang afleveres til landsarkiveti Åbenrå.

More magazines by this user
Similar magazines