Download her - Boligforeningen 3B

3b.dk
  • No tags were found...

Download her - Boligforeningen 3B

studerendei ældreboliger► af Camilla Gregers-Høegh – cgh@3b.dkI København er der mange ledige ældreboliger,og det satte et samarbejde i gang mellem KøbenhavnsKommune og flere boligorganisationer.– i alt 55.000 gratis postkort, man kan finde påen række caféer i Århus, Odense og København.11.500 små æsker med et gratis kondom blev ogsådelt ud i de tre storbyer.Der er mange ledige ældreboliger i København. Tilgengæld er der mangel på billige boliger til studerende.Københavns Kommune og de almene boligorganisationerKAB, 3B, Lejerbo, AAB og Viboer derfor gået sammen om at leje en række ældreboligerud til studerende. Boligerne har godefaciliteter og ligger på Nørrebro, på Amager og iSydhavnen.Kampagne skudt i gangKøbenhavns Kommune og de fem boligorganisationerhar i samarbejde stået for en kampagne, derskal informere unge studerende om, at de kan lejeen ældrebolig i København.Kampagnen består dels af en hjemmeside »hvorskalvibo.dk«,indstik i studiehåndbogen, annonceri Berlingske, JyllandsPosten, Politiken, Urban ogChili. Derudover består kampagnen af FreeCardStuderende til Tranehavegård3B havde primært mange ledige ældreboliger iTranehavegård. Københavns Kommune, KøbenhavnsUniversitet og 3B har derfor indgået aftaleom, at Københavns Universitet kan leje 38 2-rumsboligeri perioden 1. august 2010 til 31. juli 2013.Københavns Universitet har ansvaret for atorientere de unge om – og sikre sig – at de studerendekan bo og fungere i en bebyggelse medældreboliger. Derudoverhar Københavns Universitetansvaret for,at de berørte boligerefter aftalens udløbbliver leveret til 3B isamme stand, somde blev overdraget.♦7


styringsreformenStyringsreformen er et populært udtryk for de nye regler, der trådtei kraft 1. januar 2010.Med de nye regler erstattes en stor del af den tidligere automatiskekontrol af regnskaber med en dialog, hvor kommuner og boligorganisationersom 3B tager en samlet snak om udfordringer ognye fokusområder.Det giver nye muligheder, men også udfordringer for 3B. Hvertår skal administrationen med input fra alle afdelingsbestyrelser forberedeen såkaldt dokumentationspakke med nøgletal og andreinformationer om afdelingerne. Rapporten er rammen for dialogenmed kommunen, men er også et godt værktøj for 3B. Der er ikke toafdelinger, der er ens – og derfor kan tal aldrig stå alene. Men rapportener et godt udgangspunkt for en fremadrettet dialog.Hovedtemaerne for styringsdialogen vil typisk være boligområdernesfysiske rammer, beboersammensætningen, boligsocialeting og økonomi. ♦/cghder som suppleant var trådt ind i bestyrelseni stedet for Bjarne Ejby. Nyvalgtblev Martin Baden.Nye vedtægterDer var ikke kommet andre forslag endorganisationsbestyrelsens forslag tilnye vedtægter.De blev kort gennemgået af SteffenMorild og Iris Gausbo. De understregede,at ændringerne primært udsprangaf den nye lovgivning for boligorganisationer,der trådte i kraft 1. januar 2010,samt foreslog forsamlingen at give bestyrelsenmandat til korrektur og konsekvensrettelser.Der blev fremsat ændringsforslag frasalen, som blev nedstemt, men der varenighed om at forsøge at indarbejdenogle af ændringerne i korrekturen.Vedtægterne blev herefter vedtagetmed stort flertal, men da der ikke varmødt de krævede 2/3 af repræsentantskabetop, var der indkaldt til ekstraordinærtrepræsentantskabsmøde den 24.juni 2010. Her blev vedtægtsændringernevedtaget med 11 stemmer for og 1 blank.Vedtægterne var hermed vedtaget –og du finder dem på www.3b.dk. ♦Medlemsnummerog ventelisteMedlemsnummer og medlemsbeviser er afskaffet, og man skalikke længere melde sig ind i foreningen og betale en medlemsandel,før man skriver sig på venteliste.Årligt gebyrBestyrelsen besluttede 11. maj 2010, hvad det årlige gebyr på deenkelte lister skal være fra den 1. januar 2011. Her er det vigtigt athuske på, at man kun kan stå på oprykningsventelisten, hvis manogså står på den almindelige venteliste.• 150 kr. årligt for at stå på den almindelige venteliste• 50 kr. ekstra årligt for oprykningsventelisten• 85 kr. årligt for at søge efter fleksible kriterier.Alle priser står på www.3b.dk, hvor der også er information om denye regler. ♦/cgh9


Møder mellemæskeri Kokkedal► af Camilla Gregers-Høegh – cgh@3b.dkÆsker binder historierne sammenI »Recontres de Boîtes« forvandles deltagernes livshistoriertil små teaterstykker, der bliver opført ved seksborde med to deltagere ved hvert bord. Deltagernesidder over for hinanden med hver sin skotøjsæske. Iæsken er små ting, tegninger eller andre effekter, derfortæller deltagerens historie uden ord.Kumulus er sat i værk af en gruppe franske kunstnere,som gennem en workshop i juni har skabt et rum fordeltagerne til at fortælle deres historier. Ligeværdighedog fællesskab har været i centrum. Nogle af deltagernehar endda overvundet deres personlige angstog har lært at tale om sig selv til andre. Nerverne saduden på tøjet for flere deltagere, men alle glædede sigtil at vise deres historier for publikum.Billedet:Palæstina før 1948Salwa starter sin historie med et lykkeligt minde omPalæstina, før krigen begyndte i 1948.10


En af de franske kunstnerefortæller sin historie.Læg dit liv i en skotøjsæske og fortæl om detuden ord. Det var udfordringen for 12 deltagerefra Kokkedal, da der var Kokkedal Gadeteaterfestivali uge 31. Forestillingen »Recontres deBoîtes« handler dybest set om møder mellemæsker – møder mellem mennesker, der ikkenødvendigvis taler samme sprog.En tegning af et lykkeligt samfund med kirke, moské,smilende mennesker, en strålende sol og det palæstinensiskeflag bliver taget op af en æske. »Before1948«, står der øverst på tegningen. Den viser Palæstinasom et land med fred og fri religion. Den kvindeligedeltager smiler. Næste tegning viser et land medufred efter krig og besættelse, og deltagerens ansigtbliver alvorligt. »1948-2010«, står der øverst sammenmed en tegning af et dødningehoved. »Why«,spørger den sidste tegning, mens kvinden gemmeransigtet bag den. Sorgen breder sig over deltagernesansigt, da hun tager en dukke frem fra æsken.En dukke uden højre arm og med blod flere steder.Kvinden hedder Salwa og er flygtning.Genert pige fortællerSalwa El-Ali er 34 år og bor i 3B’s afdeling Egedalsvængei Kokkedal. Hendes familie kommeroprindelig fra Palæstina, men hendes bedsteforældremåtte i 1948 ufrivilligt flytte fra Palæstina underbesættelsen til Libanon. Hendes forældre flyttedesenere til De Arabiske Emirater for at give familienet godt liv.Krigen kom tættere på, og familien måtte for nogleår siden flygte til Libanon, hvor Salwas mor ogsøskende stadig bor i en flygtningelejr.Selv flygtede hun for 18 år siden til Danmark, hvorhun blev gift. Hun er en genert pige, der først ikke11


ville være med i Recontres de Boîtes, men hun ombestemtesig – og det er hun glad for.- Lone (Skotte Højlo, projektleder i Kokkedal påVej) spurgte mig og nogle naboer, om vi ville med.Først sagde jeg nej, for jeg er ikke skuespiller, menpå grund af Lone gik jeg med. Jeg sagde også tilAwatif »kom med«. Jeg er glad for Kumulus. Skuespillerneer fulde af følelser og giver kram og kærlighed.Jeg skal aldrig glemme gruppen. Jeg skylderdem, fordi de har lært mig at fortælle min historie,fortæller Salwa.For mange følelserFor Awatif Ghazi var Kumulus først som en leg. Mendet blev hurtigt alvor, og hun mærkede virkelig, hvorhårdt det er at fortælle fremmede mennesker om sigselv og sit liv.- Følelserne var rigtig stærke, fordi vi tager demud og viser dem til folk. Jeg ville være med i Recontresde Boîtes, fordi jeg ville snakke om min historie.Jeg ville have kontakt. På workshoppen den førstedag fortalte jeg min historie, men det gik ikke sågodt. Der var for mange følelser – det var for hårdt.Derfor sagde gruppen, jeg skulle lave en ny historie,for jeg var helt færdig, fortæller Awatif, der er 27 årog kommer fra Marokko. Hun flyttede til Danmarkfor fire år siden med en elektroteknisk uddannelsefra Tyskland i bagagen. Hun bor også i Egedalsvængeog går til daglig på sprogskole. Awatif talerfire sprog, blandt andet fransk, og hun fungeredederfor som tolk mellem deltagerne i Recontres deBoîtes og den franske gruppe Kumulus.Palæstina 1948-2010Salwa bliver alvorlig, dahistorien fortsætter medkrigens ødelæggelser.Gadeteater har udviklet sigKokkedal Gadeteaterfestival er primært et samarbejdemellem Kokkedal på Vej og Helsingør Teater.Det startede i 2006 som et eksperiment af Jens Frimann,direktør for Helsingør Teater. I den periodevar der meget negativ fokus på Kokkedal og denmanglende integration i medierne. I det boligsocialearbejde voksede en forventning om, at kunst og kulturkunne bane vejen for en dialog og forståelse.Derved opstod idéen om et gadeteater.I gadeteatret forsøger man at nedbryde det hierarkiskeforhold mellem kunstnere og publikum, somman finder i klassisk teater. I stedet lader man demmødes ligeværdigt på gaden.Til at starte med var gadeteatret i Kokkedal bareet par forestillinger, men der er siden blevet byggetvidere på det, og gadeteatret er nu en større årligttilbagevendende festival i Kokkedal. ♦12Følelserne var meget stærke, og forAwatif var det en rigtig god oplevelse atdeltage i Recontres de Boîtes. - Det erhårdt at fortælle om sit liv, og man blivertræt, men dagen efter er man frisk – manhar fået det negative ud, fortæller Awatif.


Nye flotte facader, beplantningerog belægninger► af Anette Hertz – ahz@3b.dkDen 28. maj kunne Vestergården 1 i Herlev officielt indvie denyrenoverede facader, kloaker og udearealer.Herlevs borgmester, Kjeld Hansen, var også med og svingedehjemmevant spaden, da et nyt træ skulle plantes som symbol påindvielsen af den renoverede bebyggelse.Regn er godt for nyplantede træer. Men de beboere og gæster,der var med til at fejre indvielsen af Vestergården 1’s nyrenoveredefacader og udearealer (eller: nye look), blev en smule våde.Kjeld Hansen, fortalte, at han var stolt af at blive inviteret – ogat han havde glædet sig til at deltage:- Jeg har fulgt renoveringen på tæt hold, når jeg er kørt adHøjbjergvej. Og I kan med rette være stolte af jeres afdeling. Defantastiske, harmoniske røde huse med tegltag giver et ægte ogtroværdigt billede af by. Og nu følger jeres udearealer trop. Jeghar også bemærket, at I har butikker med et lille torv. Det er genialt,at I på den måde åbner jer ud mod byens kerne. Jeg håber, Iogså fremover vil være glade for jeres afdeling. Pas godt på den,så dem, der kommer efter jer, også kan være stolte af at bo her,sagde borgmesteren, inden han sluttede med at ønske beboernetillykke. ♦Vestergården 1 består af 198 boliger. Afdelingen ligger centralt i Herlevmed gode muligheder for både inden- og udendørs aktiviteter.14


»Hjælp os– vind en Playstation!«► Af Camilla Gregers-Høegh – cgh@3b.dkEn Playstation var på højkant, da 3B satte en undersøgelse igang, der skulle vise, hvordan både beboere, medlemmer af afdelingsbestyrelserne,lokalinspektører og varmemestre opleverservicen i den nye driftsstruktur. Overskriften på beboerdelen afundersøgelsen var »Hjælp os – vind en Playstation«, og den heldigebeboer er nu fundet.Skal munde ud i større rapport600 tilfældigt udvalgte beboere blev inviteret til at deltage. I alt har21 % af disse svaret på spørgeskemaet, og 73 % føler, at de i »megethøj grad« eller »i høj grad« får en god service. Svarene skal brugesi en samlet evaluering af driftsstrukturen. Der kommer derfor enrapport med alle resultater – også fra afdelingsbestyrelsesmedlemmer ogmedarbejdergrupper.Den altoverskyggende konklusion på beboerspørgsmålene er altså, at der generelt er godtilfredshed med servicen fra 3B. Således mener kun 2 % af beboerne, at de i »ringe grad«eller »i meget ringe grad« generelt får en god service.Det er et meget tilfredsstillende resultat. Men besvarelser og de tilhørende kommentarerpeger også på områder, hvor der er plads til forbedringer – og det er vigtige input, som 3B ermeget glade for og nu vil arbejde videre med. ♦Formand i 3B, Villy Sørensen, overrakte den spritnye Playstationtil en meget glad Lillian Olesen og hendes datter.15


Billige boliger på vej► Af Anette Hertz – ahz@3b.dkI oktober 2009 underskrev KøbenhavnsKommune og KAB partnerskabsaftalenom at bygge de førsteAlmenBolig+boliger på Amagerfælledvej.3B blev drifts- og bygherrepå projektet, og byggeriet er nu i fuldgang.En god familiebolig til en rimelighusleje. Det var grundtanken medAlmenBolig+konceptet, som er udvikletaf KAB. 3B er nu i fuld gang med atbygge de første AlmenBolig+boliger påAmagerfælledvej.Der bygges 53 boliger på mellem 80og 125 m 2 . Huslejen bliver ca. 6.650 kr.,eksklusive forbrug, for en 105 m 2 storbolig. Forventet indflytning er oktober2011.Indret selv boligenVed AlmenBolig+ har man som beboerselv mulighed for at indrette sin bolig.Boligerne består nemlig af en storrumsenhedmed et fuldt færdigt badeværelseog et lille basiskøkken. Alleinstallationer er placeret i ydervæggeneog baderumskernens vægge, så mankan indrette sin bolig uden at skulle arbejdemed hverken el eller vvs.Man kan vælge at flytte ind og bo iboligen, som den er, ved blot at brugemøbler som ruminddelere. Eller sætteskillevægge op. Det er op til den enkeltebeboer. Derudover kan man anvenderåderetsreglerne, når man brugerpenge på indretningen. Det betyder, atman kan få refunderet op til ca. 165.000kr. (2009-niveau), hvis boligens brugsværdier steget ved fraflytningen.Familier der kan og vil yde en indsatsAlmenBolig+boliger er beregnet til familier,der kan og vil yde en indsats selv.Det betyder, at man som beboere selv eransvarlige for den daglige renholdelse afområdet og mindre vedligeholdelsesarbejderpå ejendommen. Det stiller kravtil beboerne om et højt engagement iboligafdelingen og om godt naboskab.Som beboer skal man være indstillet på,at man sammen med de andre beboereskal sørge for, der bliver slået græs, klippethæk, fejet og ryddet sne, ligesombeboerne selv skal smøre beslag på vinduerog døre og rense tagrender.Læs mere på http://www.3b.dk/almenbolig,hvor det også er muligt atskrive sig på interesseliste til en afboligerne. ♦16


Med partnerskabsaftalenunderskrevet kunnebyggeriet af de førsteAlmenBolig+boligerbegynde.17


100 årsjubilæumsfest► Af Barbara Kopf, bestyrelsesmedlem, 6095 ArbejderboligerneAfdelingen råder over 52 husstande,og dertil hører 35 haver. Cirka to tredjedeleaf haverne er lejet af afdelingensbeboere, og den sidste tredjedeler lånt af mennesker fra andreafdelinger.Arbejderboligerne ligger som en grønoase i Valby tæt ved Københavnscentrum og er kendt for sin specielle,idylliske charme. Beboere og havelånereværner meget om deres afdeling,og det kommer blandt andet til udtryki de velplejede haver.18


»Gratis forkælelse for dig og din familie«Sådan lød overskriften på indbydelsen til et bragaf en fest til de mennesker, der bor i afdeling6095 i Valby, bedre kendt under navnet Arbejderboligerne.Selve husene blev opført i 1910,og bestyrelsen, som havde søgt og fået noglefondsmidler for at kunne fejre det på ordentligvis, besluttede sig for at holde en kæmpe festlørdag den 19. juni 2010 for afdelingens beboereog havelånere.Cirka 60 mennesker var mødt op til fest, som startedekl. 15.00. Vejrudsigten så ikke særlig lovende ud,og festudvalget havde hejst to telte og lånt mangeparasoller for at kunne skabe den hygge, der udgøren god fest. Alt var organiseret på fantastisk vis. Madenvar ret varieret fra forskellige slags pølser ogkød – hvoraf sidstnævnte kunne marineres på ni forskelligemåder – og en dejlig salatbuffet, der kunnetilfredsstille de få vegetarer, der var blandt gæsterne.Der var i hvert fald rigeligt til alle!Musik og lagkageFra cirka kl. 16-17.30 underholdt fire harmonikaspillereved at spille kendte, danske sange. I den forbindelsefik gæsterne udleveret et sanghæfte, så allekunne synge med. Det faldt i rigtig god jord og skabteen dejlig stemning.Men vejret begyndte at svigte, og festudvalget bødpå irsk kaffe og »en lille én« for at bevare den godestemning og selvfølgelig for at holde på gæsterne.En lækker lagkage pyntet med et aktuelt billede afArbejderboligerne gjorde det nemmere for gæsterneat glemme det skiftende vejr.Politiet på besøgResten af aftenen underholdt bandet »Loose Ends«,som består af fire musikere, som først og fremmestspillede 60’er musik »for fuld skrue«. Det resulteredei, at politiet dukkede op ved 21-tiden og bad gruppenom at spille mindre højt. Det gjorde de så, og besøgetaf politiet bekræftede kun, at vi havde gang i enrigtig god fest. Der blev danset og sunget med – detvar en fryd at se! De sidste gæster forlod festen ca.kl. 01.30, trætte og tilfredse.Stor succesFesten har virkelig været en stor succes, og måskeskulle man gøre det oftere, så afdelingens beboereogså kan lære hinanden lidt bedre at kende, og såsammenholdet i afdelingen yderligere bliver styrket. ♦19


Valby renovererlegepladser► Af Camilla Gregers-Høegh –cgh@3b.dkDer er gang i renoveringerne af legepladsernei afdeling 6062 Valby-ejendommene.Indtil videre er der brugt72.000 kr. på en forhindringsbane igård 3 – og ungerne er vilde med den.Afdeling 6062 i Valby har valgt at fokuserepå leg i 2010 og 2011. Før var derkun legeområder med vipper og sandkasserfor små børn, og der mangledederfor noget til de større børn. Det harde nu gjort noget ved.Leg og motorikEn stor forhindringsbane er rejst. Denbestår af lange rullestammer i forlængelseaf hinanden og edderkoppenet,så børnene kan lege »Jorden er giftig«og træne motorikken samtidig. Banenhar kostet 95.000 kr., som var budgettetfor legepladser i 2010.Men afdeling 6062 stopper ikke ved enforhindringsbane. De har i samarbejdemed Kompan, som er legepladsleverandør,lavet en plan for renoveringenaf alle legeområderne i bebyggelsensgårde. I gård 5 skal der blandt andetvære en 127 m 2 stor plads med trampolin,rutsjebane og klatrestativ.- Fordelen ved at gøre det hele på éngang er, at det er muligt at få rabat,fortæller Benny Sciegienny, lokalinspektør.Der er sat yderligere 600.000 kr.af til renovering af legepladserne i2011. ♦Dobbeltgevinst til tvillingerGavmild vinderAndreas og Jonas – tvillingebrødre på 12 år fra Hedelyngen i Herlev– løste i fællesskab sidste beboerblads børneopgave.Redaktionen besluttede derfor, at begge drenge skulle have enpræmie for det. Derfor blev det i denne omgang til to gavekort på100 kr. til Fætter BR – et til hver.Drengenes far, Flemming, blev da også rigtig glad og overrasket,da nyheden blev overbragt og fortalte, at de netop også havde vundeten Liverpool-trøje i en anden konkurrence. – Nu må vi altså tilat spille lotto, sluttede Flemming.3B havde modtaget mange besvarelser på sidstebeboerblads krydsordsløsning »Seniorbofællesskab«.Vinderen blev Bendt Hansen fra Herlev. 3B ringedeham op, mens han var i sommerhus medsin kone.Da Bendt blev spurgt om, hvad gavekortetskulle bruges til, svarede han glad. – Det skalhelt sikkert bruges til en gave til min kone.Tillykke til Andreas og Jonas. ♦Tillykke til Bendt. ♦20


Hyggehjørnet – Quizhvor godt kender du egentlig 3B?Svar på spørgsmålene og se, hvor meget du ved om Boligforeningen 3B. Send dine svar ind og deltag samtidig i konkurrencenom et gavekort på 800 kr. til Magasin. Du kan enten tage en kopi af siden og sende ind eller skriv svarene pået postkort, fx »1. a«. Husk at svare på alle spørgsmålene.Send løsningen til 3B’s beboerblad, Postboks 2232, 1019 København K eller på mail til beboerblad@3b.dk. Vi skalhave dine svar senest den 17. januar 2011.Husk at oplyse dit navn, adresse og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis du vinder. Ansatte i 3B og deres familierkan ikke deltage i konkurrencen.1. Hvor mange boliger er der ca. i Boligforeningen 3B? Skriv svar (a, b eller c)a) 9.000 b) 12.500 c) 14.0002. Hvilke fire organisationer blev i 2008 til Boligforeningen 3B? Skriv svar (a, b eller c)a) DAB, KSB, H44, FSB b) FB, KSB, DAB, 3B c) 3B, FB, KSB, H443. Hvor mange år kunne Arbejderboligerne i Valby fejre i år? Skriv svar (a, b eller c)a) 50 år b) 100 år c) 150 år4. Hvad koster det at stå på den almindelige venteliste? Skriv svar (a, b eller c)a) Intet b) 100 kr. årligt c) 150 kr. årligt5. Hvor har Boligforeningen 3B afdelinger? Skriv svar (a, b eller c)a) Storkøbenhavn b) Hele Danmark c) Sjælland6. Hvad kendetegner en almen boligforening? Skriv svar (a, b eller c)a) Gratis at være medlem b) Beboerdemokrati c) Ingen ventelister7. Hvornår er der ekspeditionstid i administrationen? Skriv svar (a, b eller c)a) Mandag til fredagkl.10-14b) Mandag til torsdagkl.10-16 og fredagkl. 10- 14c) Mandag, tirsdag og torsdagkl. 10-14, onsdag kl. 10-17og fredag kl. 10-138. Som beboer i en almen bolig har du mulighed for at gøre brug af råderetten.Hvad er det maksimale godtgørelsesbeløb pr. 1. januar 2010?Skriv svar (a, b eller c)a) 112.457 kr. b) 110.252 kr. c) 120.559 kr.9. Hvor mange gange om året udgives 3B’s beboerblad? Skriv svar (a, b eller c)a) 3 gange om året b) 2 gange om året c) 1 gang om året10. Hvem kan skrive til 3B’s beboerblad? Skriv svar (a, b eller c)a) Kun medarbejdere i 3B b) Kun beboere i 3Bc) Både medarbejdere ogbeboere i 3B11. Hvor mange skal der være i 3B’s organisationsbestyrelse i henholdtil vedtægterne, §12?a) 15 b) 17 c) 20Skriv svar (a, b eller c)12. Hvor ligger Egedalsvænge? Skriv svar (a, b eller c)a) Herlev b) Kokkedal c) Valby13. Hvilken type boliger bygger 3B på Amagerfælledvej? Skriv svar (a, b eller c)a) Højhuse b) Studieboliger c) AlmenBolig+21


Spørg 3B – beboernes brevkasseHer svarer 3B’s medarbejdere på dine spørgsmål om alt, hvad der er en del af livet som beboer i en af voresafdelinger. Skriv til 3B’s beboerblad, Boligforeningen 3B, postboks 2232, 1019 København K eller mail ditspørgsmål til beboerblad@3b.dk.Kan min søn overtage min lejlighed?Min søn er 20 år – og har altid boet hos mig. Nu skal jeg flytte sammen med min kæreste, og min søn vil gerneovertage lejligheden. Kan det lade sig gøre?Svar:Nej, din søn kan desværre ikke overtage lejligheden, når du flytter sammen med din kæreste.Der står godt nok i lejelovens § 77 a, at parter, som har haft fælles husstand i mindst 2 år, kan beslutte, hvemaf parterne der skal blive boende, hvis samlivet ophører.Men bestemmelsen gælder altså kun for personer i parforhold (gifte eller ugifte), som beslutter sig for at ophævesamlivet. Den gælder ikke samboende forældre og børn eller samboende søskende.Kun hvis forælderen dør eller på grund af alder eller sygdom flytter i ældrebolig, beskyttet bolig, på plejehjemeller lignende – og barnet har boet i boligen de sidste 2 år – kan barnet overtage boligen.Med venlig hilsenSolvejg von BarmKundechef22


Hvordan kan jeg bygge om i min bolig?Svar:Du kan vælge at bruge din råderet. Men hvis I er flere, der ønsker at få lavet det samme, så kan I få det lavetsom et fælles projekt med låneoptagning i afdelingen og huslejestigning for de, der får gennemført projektet.Ved råderetten står du selv for alt: godkendelse, finansiering og gennemførelse, og du kan læse mere om detpå www.3b.dk under Beboere og Råderetsregler.Det andet kalder vi »individuel modernisering med kollektiv låneoptagning«. Det kan være nye køkkener,badeværelser, altaner eller andet, I ønsker at få lavet i jeres bolig.Hvis I ønsker at gøre brug af individuel modernisering med kollektiv låneoptagning, skal I kontakte jereslokalinspektør eller ejendomskontor og fortælle, hvad I gerne vil have lavet. Det hjælper på processen, hvisI har snakket med andre og eventuelt afleverer en underskrevet seddel på, hvem I er, og hvad I ønsker at fålavet. Der skal nemlig være et passende antal lejligheder, der ønsker at få det lavet for, at det kan betale sig.Derefter sendes der gerne en forespørgsel ud til hele afdelingen for at se, hvor mange der ønsker at væremed i renoveringen. Så kontakter lokalinspektøren Byggeafdelingen, der står for at få lavet en projektbeskrivelse,søge tilladelse i kommunen og lave et udbud af arbejdet.Når der er kommet priser hjem, og man har fundet det bedste og billigste projekt, så kan der beregnes, hvadden enkelte lejlighed kommer til at stige i husleje for at gennemføre projektet. Derefter skal det vedtages afafdelingsmødet, og der nedsættes et byggeudvalg af afdelingens beboere, som ofte kan være afdelingsbestyrelsen.Derefter skal kommunen godkende låneoptagning i afdelingen, og så skal alle, der stadig ønsker at få lavetprojektet underskrive et tillæg til huslejekontrakten. Først her binder I jer endeligt til at få det lavet.Derefter sættes projektet i gang, og efter en byggeperiode med larm, skidt og støv, alt efter hvad der skallaves, så kan de beboere, der har været med i projektet tage det i brug, og så stiger deres husleje.Med venlig hilsenPer BroByggechef23


3B har kort ventetid på boliger herLæs mere på www.3b.dk eller ring til 3B’s kundeservice på telefon 70 20 76 00Dyvekevænget i København S – 0-5 årBrohuset i København S – 0-5 årSejlhuset i København S – 0-5 årPorthuset i København V – 1-5 år (3 rum)Hammelstruphus i København SV – 1-5 årVed Rosenhaven i København SV – 1-5 år

More magazines by this user
Similar magazines