Helhedsplan og dispositionsforslag for trafikterminal i Svendborg

mitsvendborg.dk

Helhedsplan og dispositionsforslag for trafikterminal i Svendborg

5.4 TelematiksystemDet overordnede formål med det telematikstyrede informationssystemer at forbedre servicen for buspassagererne. Systemetgiver realtidsinformationer, som bl.a. tager højde for opståendeog andre uregelmæssigheder. Det muliggør at busterminalenkan indrettes med begrænset arealforbrug, korte gangafstandeog stor overskuelighed. Samtidig bidrager en forbedret trafi kstyringbåde udenfor og i busterminalen til, at transportvirksomhedenkan drives på en mere rentabel måde.Tematiksystemet er computerbaseret og kan bl.a. indeholde følgendefaciliteter:• Informationsstander i forbindelse med den primære adgangsvejmellem perronafsnit og terminalen samt i ventesalenmed dynamisk angivelse af de førstkommende afgangstidspunkter.Informationsstanderen kan/vil ligeledes være udstyretmed talemodul for blinde og svagsynede.• Dynamisk informationstavle placeret umiddelbart foran terminalbygningenmed information om holdende busser ved deenkelte perronafsnit(linienummer, distination og real-afgangstid).I forbindelse med denne informationstavle placeres evt. enmonitor med angivelse af togankomster og afgange.• Dynamiske informationstavler ved de enkelte perroner medspecifi kke informationer om holdende busser ved denne peron.• Supplerende monitor placeret i forbindelse med buschaufførernevelfærdslokaler.• Bus-info i de enkelte busser, som bl.a. informerer chaufførerneom tildelt perron.5.5 KrydsreguleringerDe to signalregulerede kryds på Toldbodvej ved henholdsvisJessens Mole (den nye forbindelsesvej), som er et dobbeltkrydsmed adgangsvejene til delområde 3 og 6 samt indkørslen tilbusterminalen og ved Hulgade/Udkørslen fra busterminalenforeslås udformet efter følgende hovedprincipper:trafi k på Toldbodvej udformes krydset med et separat venstresvingsspori krydsets nordlige gren og et separat højresvingsspori krydsets sydlige gren.Endvidere markeres krydsområdet af midterheller i henholdsvisden sydlige og den østlige gren. Midterhellerne fungerer samtidigsom støttepunkt for krydsende lette trafi kanter.På Jessens Mole etableres endvidere et midterområde for venstresvingendetrafi k til de to adgangsveje. Det forudsættes i denforbindelse, at indkørsel til busterminalen kun sker ved højresvingfra vest. Samtidig markeres krydsområdet af en midterhellei krydsets østlige gren. Midterhellen giver samtidig mulighedfor placering af signalstandere, så krydset markeres tydeligt fortrafi kanter fra Jessens Mole, der som følge af det skarpe svingførst sent erkender krydset.Signalreguleringsmæssigt er der tale om et dobbeltkryds, derreguleres således, at der sikres en udtømning mellem de to stoplinierfor den ligeudkørende trafi k på Jessens Mole mod vest.I forbindelse med det videre projektarbejde skal adgangsforholdenei vestsiden af Toldbodvej analyseres nærmere. Det gælderbl.a. indkørslen til Fakta, hvor det med den foreslåede krydsudformningkun vil være muligt at køre ”højre ind” og ”højre ud”.Toldbodvej/HulgadeKrydset udformes med midterheller i både krydsets nordlige ogsydlige gren. Hellerne medvirker til at markere krydsområdet ogfungerer samtidig som støttepunkt for krydsende lette trafi kanter,herunder stitrafi kanterne på den øst-vestgående hovedstiforbindelse.Mellem de to heller afstribes et midterområde forventende venstresvingende biltrafi k mod Hulgade.5.6 Sti- og pladsanlægLangs begge sider af Toldbodvej etableres cykelstier. På strækningenforbi busterminalen føres cykelstien i vejens østside ca.midt igennem fortovet/bybusperronen. Herved sikres det, at derpå begge sider af cykelstien er plads til ud- og indstigning afbusser. Selv om der ved denne løsning kan opstå visse konfl iktermellem cyklister og buspassagerer, vurderes løsningen samletset at være mere trafi ksikker end en løsning, hvor cyklisternepå kørebanen føres uden om de holdende bybusser med deraffølgende konfl ikter med både ud- og indsvingende busser ogden øvrige biltrafi k.Det helt centrale fodgængerfærdselsareal i området bliver stationsforpladsen,som i nord-sydgående retning forbinder stationenmed busterminalen og i østvestgående retning krydsesaf hovedstiforbindelsen mellem Møllergade og Jessens Mole.Centralt på pladsen ligger den nye terminalbygning med tilhørendebutikker Kort & Godt-butik samt passager- og personalefaciliteter.På selve pladsen opsættes bænke, papirkurve ogandet gadeudstyr samt dynamiske informationstavler til serviceringaf de rejsende.5.7 BilparkeringLangs Toldbodvejs vestside etableres på strækningen mellemJessens Mole (den nye forbindelsesvej) og Hulgade kantstensparkeringmed plads til ca. 9 biler. Det foreslås, at de sydligste 3pladser reserveres til Kys & Kør.Som beskrevet i afsnit 3.4 er der ikke taget endelig stilling tilplacering og udformning af korttidsparkering (Kys & Kør ogtaxiholdepladser) i østsiden af Toldbodvej, udover at de skal anlæggespå arealet mellem den nuværende stationsbygning ogstationsforpladsen. På situationsplanen er vist løsningen meden ”bøjlevej”. Endelig valg af løsning må afklares i forbindelsemed det videre arbejde.Ud for den nuværende stationsbygning etableres der i vestsidenaf Klosterplads en taxi-bane med plads til 4 vogne. Endvidereetableres i østsiden af Klosterplads korttidsparkering med pladstil ca. 8 biler.DISPOSITIONSFORSLAGToldbodvej/Jessens MoleFor at tilgodese fremkommeligheden for den ligeudkørende21

More magazines by this user
Similar magazines