Helhedsplan og dispositionsforslag for trafikterminal i Svendborg

mitsvendborg.dk

Helhedsplan og dispositionsforslag for trafikterminal i Svendborg

6 DET VIDERE ARBEJDEDer er ikke pt. fastlagt en endelig tids- og aktivitetsplan for detvidere arbejde med realisering af helhedsplanen, herunder specifikt trafi kterminalen. Ifølge den af Svendborg Kommune opstillede(foreløbige) tidsplan forventes den nye busterminal at kunneibrugtages i december 2007. Det skal dog i den forbindelsenævnes, at igen af de i projektet involverede parter pt. har afsatmidler til projektet. Som det fremgår af projektkommissoriet forventesdele af projektet fi nansieret via salg af arealer.Det indstilles, at der på baggrund af nærværende rapport gennemføresfølgende aktiviteter:• Orientering af Svendborg Byråd og udlevering af rapporten(februar 2006) samt politisk principgodkendelse af rapporten idels Byråd og Sammenlægningsudvalg (april 2006)• Afholdelse af styregruppemøde med deltagelse af SvendborgKommune, DSB, Fyns Amt og Trafi kstyrelsen/Banedanmarkmed henblik principgodkendelse af rapport samt opstillingaf overordnede principper for udgiftsfordeling (marts/april 2006)• Udarbejdelse af udkast til overenskomst mellem parternemed fastlæggelse af principper for udgiftsfordeling i forbindelsemed anlæg, drift og vedligeholdelse (april/maj 2006)• Analyse og vurdering af mulighederne for anlæg af de kommunaltfi nansierede terminalanlæg som led i et OPP-projekt(april/maj 2006)• Politisk behandling og godkendelse af overenskomsten hosde involverede parter samt udarbejdelse af budgetoplæg medhenblik på frigivelse af midler i 2007 (maj/juni 2006)• Udarbejdelse af lokalplan (august 2006 – marts 2007)• Udarbejdelse af et fælles projektforslag (fase 4 projekt)som grundlag for dels salg af arealer (projektkonkurrence), delsBanedanmarks overtagelse af baneprojektet (august-oktober2006)• Projektkonkurrence, valg af investor samt politisk godkendelse(oktober - december 2006)• Udarbejdelse af hovedprojekt (Investor/Banedanmark) isamarbejde med de øvrige parter (januar – marts 2007)• Udførelse (april – november 2007).DISPOSITIONSFORSLAGFREMTIDIGE TRAFIKSTRØMME, GÅENDE FREMTIDIGE TRAFIKSTRØMME, CYKLISTER FREMTIDIGE TRAFIKSTRØMME, BIL OG TAXA23

More magazines by this user
Similar magazines