Helhedsplan og dispositionsforslag for trafikterminal i Svendborg

mitsvendborg.dk

Helhedsplan og dispositionsforslag for trafikterminal i Svendborg

HELHEDSPLAN1 INDLEDNING1.1 BaggrundEtablering af en ny trafi kterminal i Svendborg skal ses som envidereførelse af Regeringens planer om at styrke den kollektivetrafi k på strækningen mellem Svendborg og Odense.Den kollektive trafi k (tog, rutebiler og bybusser) i Svendborg er idag kendetegnet ved dårlige terminalforhold. Station og rutebilstationer nedslidte, unødvendigt arealkrævende og uden sammenhæng.Bybussernes terminalforhold på Klosterplads yderikke tidssvarende terminalservice; trængslen er stor, uoverskuelighedenpåtrængende og trafi ksikkerheden er ringe.2 MÅLProjektet skal medvirke til, at der skabes en bedre sammenhængmellem byen, trafi kterminalen og havneområdet.Den kollektive trafi kterminal skal kunne fungere både som etbindeled mellem havneområdet og bymidten og samtidig rummede mange forskellige funktioner et trafi kalt knudepunkt kanbidrage med.I forbindelse med en gennemført workshop, hvor også erhvervs-kultur, og turistrepræsentanter uden for arbejdsgruppendeltog, blev der bl.a. opstillet følgende visioner for områdetsfremtidige anvendelse:• Nordens fl otteste havnefront1.2 Projektkommissorium• Området skal være robust og fl eksibelt i forhold til sam-I dag er de 3 forskellige trafi karter (tog, rutebiler, bybusser) be-fundsudviklingen både lokalt og på landsplanliggende på hver sin lokalitet og indgår ikke i én fælles helhedmed nemmere mulighed for dels at skifte indbyrdes mellem tog,• Der skal være ”liv” døgnet rundtbybusser og regionalbusser, dels at skifte mellem forskellige tilbringertransportmidler(bil, cykel og gang) og kollektiv trafi k i ensammensat rejse.1.3 ProjektområdetOVERSIGTSKORT, DELOMRÅDER• Området skal ikke konkurrere med, men være et naturligtsupplement til bymidtens øvrige aktiviteterIfølge Projektkommissoriet for ”Kollektiv trafi kterminal” er detmålet at udarbejde en helhedsplan for en moderne kollektiv trafikterminal, som baseres på tæt forbindelse mellem de forskelligetrafi karter og optimal service for brugerne. Helhedsplanenskal dels sikre optimering af arealanvendelsen til bebyggelse,dels sikre en tilpasning til og af naboarealerne, så der opståren god helhedsvirkning med aktiviteter, der vil have gavn af demange mennesker, der til dagligt færdes i området. Der skalendvidere sikres gode stiforbindelser til havnen og byen.Lokalplan 349 har givet mulighed for at igangsætte en udviklingaf arealerne gennem udbud og salg af nye byggegrunde samtidigmed at der sikres en fysisk sammenkobling af bymidte oghavn ved nye tværgående forbindelser over det gamle baneterræn.Lokalplan 349 er en rammeplan, som ved konkret ny anvendelseaf de enkelte delområder indenfor lokalplanafgrænsningenskal udmøntes i detaillokalplaner, herunder en lokalplan forSvendborgs ny trafi kterminal.• Området skal tilføres fl ere kulturtilbud i form af f.eks. kulturhus,teater, musik, bibliotek i et nyt forum• God tilgængelighed for al udveksling mellem transportmidlertil og fra området• Trafi kterminalen og området skal virke trygt og sikkert– også efter mørkets frembrudI visionen indgår også, at helhedsplanen skal skabe nye byrum,4Helhedsplanen omfatter delområderne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 13(jævnfør Lokalplan 349) med tilknyttede vej- og stianlæg.På baggrund af helhedsplanen skal der for selve trafi kterminalenudarbejdes et dis positionsforslag, som kan danne grundlagfor evt. udbud (salg af arealer), bl.a. til brug for terminalen (minusbanedelen) som en del af et større udbud samlet med visseaf naboarealerne til et privatfi nansieret projekt, hvor investorbl.a. opfører og udlejer bus an læg og terminalbygning.Nærværende helhedsplan skal ses som en arkitektonisk ogfunktionel sammenhængende byudviklingsplan i relation til denældre bydel på bybakken. Helhedsplanen beskriver mere konkretemuligheder for udformning og anvendelse af nyt byggeriindenfor en fastlagt bebyggelsesplan samt en detaljeret beskrivelseaf den ny trafi kterminal for kollektiv trafi k. Det skal dogunderstreges, at der er tale om en principiel bebyggelsesplan,som skal danne grundlag for det videre arbejde. Planen vil dogpå mange måder kunne justeres og tilpasses konkrete bebyggelsesprojekter.som får deres egen identitet med perspektiver for både bolig,erhverv, kultur og oplevelser. I centrum er terminalområdet,hvorfra man rejser ud, mødes og kommer tilbage.

More magazines by this user
Similar magazines