Helhedsplan og dispositionsforslag for trafikterminal i Svendborg

mitsvendborg.dk

Helhedsplan og dispositionsforslag for trafikterminal i Svendborg

m2 i alterhvervbutik/cafeboligparkeringoffentligBygning 1 1215kælder xstue 405 4051. sal 405 4052.sal 405 405Bygning 2 1410kælder xstue 470 4701. sal 470 4702.sal 470 470Bygning 3 1089kælderstue 363 3631. sal 363 3632.sal 363 363Bygning 4 462kælderstue 154 1541. sal 154 1542.sal 154 154Område 2 i alt 308 517 3351 0 4176P-udlæg 3,1 10,3 39,4 52,8Bygning 5 1071kælderstue 201 2011. sal 435 4352.sal 435 435Bygning 6 900kælderstue 300 x 3001. sal 300 3002.sal 300 300Bygning 7 0kælder xstue 413 x HOTEL1. sal 413 x HOTEL2.sal 413 x HOTELm2Bygning 14 753kælderstue 203 2031. sal 275 x 2752.sal 275 x 275Område 3 i alt 4231 704 0 3300 8235P-udlæg 42,3 14,1 0,0 33 89,4Bygning 15 672kælder xstue 184 1841. sal x 244 2442.sal x 244 244Bygning 16 603kælder xstue 201 2011. sal x 201 2012.sal x 201 201Bygning 17 423kælder xstue 141 1411. sal x 141 1412.sal x 141 141Bygning 18 648kælder xstue 216 2161. sal x 216 2162.sal x 216 216Bygning 19 639kælder xstue 213 2131. sal 213 2132.sal 213 213Område 6 i alt 742 213 2030 0 2985P-udlæg 7,4 4,3 23,9 35,6Fredeliggørelsen af Jessens Mole, når strækningen mellemHavnegade og den nye forbindelsesvej mellem Toldbodvej ogJessens Mole bliver nedlagt, reducerer den gennemkørendetrafi k i havneområdet til næsten det halve i forhold til dagensniveau. Det betyder at bilister, der i dag benytter Jessens Molemå fi nde alternative strækninger, herunder Toldbodvej. Dettemedfører en væsentlig stigning af trafi kmængden på Toldbodvejsvarende en fordobling eller mere af dagens trafi kniveau vedHavnegade.Med henblik på at udforme Toldbodvej, så den både med hensyntil fremkommelighed og trafi ksikkerhed er egnet til den storetrafi kbelastning, etableres der 3 signalregulerede kryds vedhenholdsvis forbindelsesvejen til Jessens Mole, ved Hulgade/udkørslen fra trafi kterminalen og ved Klosterplads/Frederiksgade/Jernbanegade.Endvidere etableres der cykelstier langsbegge sider af vejen. I krydset ved Klosterplads/Frederiksgade/Jernbanegade ændres udformningen, så Klosterplads – Jernbanegadebliver den nye hovedretning, som således indebæreren S-forsætning gennem krydsområdet. Samtidig fredeliggøresFrederiksgade. Ved Jernbanegades tilfart til krydset bevares etseparat højresvingsspor og ved Klosterplads’ tilfart etableres etseparat venstresvingsspor, således at den ligeudkørende trafi kkan afvikles, selv om svingende biler holder for at afvente entogpassage.HELHEDSPLANKulturhusetca.3100kælder xstue 1800 18001. sal 1500 1300Bygning 13 972kælderstue 324 3241. sal 324 3242.sal 324 3243.2 Adgangsveje og stierI dag er bymidten og havnearealet gennemskåret af jernbaneområdetsom danner et stort trafi kalt knudepunkt med godsbaner,busser og fl ere overordnede veje.Cyklister og gående færdes i dag overvejende på det overordnedevejnet. Den nye vejforbindelse fra Jessens Mole tilToldbodvej samt den nye stiforbindelse fra Møllergade mod JessensMole vil forbedre de lette trafi kanters færdselsmulighederi området, herunder forbedre tilgængeligheden fra bymidten tilvandet.9

More magazines by this user
Similar magazines