Nr. 4 - Schæferhundeklubben for Danmark

schaeferhund.dk
  • No tags were found...

Nr. 4 - Schæferhundeklubben for Danmark

Indhold1420Leder ............................................................... 4Personlige ........................................................ 4Adresseliste ..................................................... 6Portræt af Kenjan ............................................ 8Vindere af konkurrence .................................... 9Portræt af Hakon ........................................... 10Ungdomslejr 2008 ......................................... 11Portræt af Gappay ......................................... 12LD-Vinterskue i kreds 76, Bramming .............. 14Avlskåring i kreds 32, Ringkøbing ................. 16Invitation til kombiskue i kreds 3 ................... 16Invitation til Danmarks bedste Beg.B............. 17DM/VM-udt. i kreds 45, Struer ....................... 18Avlsrådet informerer ...................................... 19Danmarks hund 2007 samtKombiskue i kreds 84, Skovbo ....................... 20Redaktørens Klumme .................................... 23Kredsene informerer: Kreds 25, Nordfyn &Kreds 11, Randers .......................................... 24Medlemmerne informerer .............................. 25Kredsenes adresseliste ................................... 26Landsdelene .................................................. 29Arrangementskalender .................................. 30Kommende Avlskåringer ................................ 32Anmeldte brugsprøver ................................... 32Brugshunderådet informerer .......................... 33Hovedbestyrelsen informerer ......................... 34LD-Påskeskue i kreds 25, Nordfyn .................. 35SPH-udt. i kreds 56, Præstø ........................... 36Rubrikannoncer ............................................. 36Kenneloversigten ........................................... 37Sætternisse .................................................... 40Annoncer ....................................................... 413324Forsidefoto. Fotograf: Connie Riddersholmindhold xxxStiftet år 1918ISSN 0900-633836. årgang ❙ Nr. 4, april 2008Oplag: 4.200Tryk: Elbo Grafisk A/S Svanemærket trykkerilicens 541 119Udgivet af:Schæferhundeklubben for DanmarkSkolevej 42A ❙ 5690 TommerupTlf. 6476 1326 ❙ Fax 6476 2790Tlf. tid: Mandag kl. 15-18samt tirsdag, torsdag og fredag kl. 11-14E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dkwww.schaeferhund.dkRedaktør: Mariann Uglebjerg NielsenNørre Boulevard 22 C ❙ 8900 Randers ❙Tlf. 20 770 760 ❙ 86 47 39 07Email: redaktoer@schaeferhund.dkAnnoncepriser 2008:1/1 side (175x260 mm) kr. 3.200,-1/2 side tværformat (175x125 mm) kr. 1.700,-1/4 side (85x125 mm) kr. 950,-1/8 side (85x60 mm) kr. 575,-Rubrikannoncer – max. 7 linier kr. 165,-Pr. ekstra linie kr. 20,-Kennelannonce- 9 ordinære numre pr. kalenderår:Enkelt (kun tekst) kr. 800,-Dobbelt (inkl. logo og /eller foto) kr. 1.200,-Alle priser er excl. moms – incl. 4-farverUdgivelsesplan:Schæferhunden udkommer 10 gangeom året med 9 ordinære numre samtHAS-arrangement i november.Nr. Deadline Udgivelse1- 2 20.01 15.023 20.02 26.034 30.03 25.045 30.04 30.056 (BHP3-DM) 05.06 11.077-8 20.07 22.089 30.08 26.0910 05.10 31.1011 (HAS) 20.10 28.1112 (SPH-DM) 05.11 12.12Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.Schæferhunden · nr. 4 · april 20083


leder/personligeLederSå trækker vi de gamle”Cirkusheste” frem igen…I skrivende stund er det blot nogle få dagesiden, at vi afholdt vores ordinære repræsentantskabsmøde.Og med det også kun få dagesiden, at jeg igen, igen blev valgt til Landsformand.Som de fleste sikkert ved, er det kun etår siden, at jeg stoppede fra den selv sammepost efter at have beklædt den i 12 år.Og hvorfor nu det, kan man jo passendespørge sig selv om?Hvorfor er det, at vi ”gamle” skal støvesaf igen og igen, – hvorfor er det, at vi ikke”bare” har en række – nye unge og ihærdigeafløsere – til at tage over? Ja, havde jeg kunnetsvare på dette, havde det jo ikke væretnødvendigt, at jeg skal tage et år mere somklubbens landsformand.Men det, der bliver min hovedopgave idet kommende år – ud over at sikre et godtsamarbejde i vores klubs ledelse, – er at findeen ny og varig Landsformand, der med visionerog energi både kan og vil lede vores klub ogvores race i den rigtige retning.Samtidig med dette skal vi nok alle i Hovedbestyrelseog Råd overveje, hvad vi kanbidrage med og samtidig alle arbejde med,hvem der kan være vores ”arvtager” i fremtiden,således at vi ikke gang på gang står påvores repræsentantskabsmøde, og så er det”tilfældigheder”, der afgør, hvem der skallede vores klub (det må ikke ende som i mingrundejerforening, hvor den der siger noget,også er den, der bliver valgt).Endelig skal vi alle huske, at vi sidder ikke på”taburetten” for vores egen skyld, men for atgøre en forskel for både vores klub og race.Men når det er sagt, så 1000 tak til depersoner, som i år har takket af og velkommenog rigtig god arbejdslyst til de nye ivores ledelse.Det er netop blevet sommertid, og selv omtemperaturen ikke helt ”følger med”, så er detblevet længere lyst om aftenen, hvilket igenvarsler, at en ny og dejlig træningssæson stårfor døren. Der har været indskrivning i mangeaf vores lokale kredse, og det er min fornemmelse,at der er rigtig god tilslutning.Vi står også midt i alle vores ”Udtagelser” –det være sig både BHP3- og SPH-udtagelserne– og rigtig mange kæmper om de attraktivepladser til Danmarksmesterskaberne (somafholdes i Kreds 84 Skovbo) og på vores VMhold,som i år skal til USA for at kæmpe forde danske farver.Jeg har været heldig at dømme nogleaf ovenstående udtagelser og har her haftfornøjelsen af at se rigtig godt hundearbejdeog rigtig flot kvalitet. Så jeg er 100 % sikkerpå, at vi vil opleve et super spændende Danmarksmesterskabmed høj kvalitet.Endelig vil jeg ønske alle en rigtig god sommermed masser af gode ”Hundetimer”.Med venlig hilsenPeter Maltha LarsenLandsformandPersonligeIrma Vejen 60 årDen 13. maj fylder Irma Vejen 60 år. Og så kanhun se tilbage på et langt hundeliv i kennelVennebjerg, som hun driver sammen medJohn. Det med at se tilbage skal ikke forståssom, at det er historien om en, der har trukketsig tilbage. Irma er stadig aktiv, og trodsdet, at helbredet har drillet på det sidste, erhun stadig en drivende kraft i kennelen. KennelVennebjerg er samlingssted for venner,træningskammerater og hvalpekøbere. Irmasstore gæstfrihed fornægter sig ikke, og det ermange kopper kaffe, der i forbindelse med træningener blevet drukket her, og mangen godhundesnak er det blevet til. Desuden er Irmaaltid parat med gode råd og anvisninger bådehvad angår almindelig opdragelse, træningfrem mod en prøve og træning med henblikpå udstillinger. Derudover bliver der også tidtil at passe et hvalpehold i kredsen.Irmas glæde ved schæferhunden har virketsmittende, og det har bredt sig i generationer,så sønnen Søren nu er medejer af kennelen ogSøren og Dorthes pige Signe på 11 år trænersin første hvalp, Vennebjergs Dora.Irma har i hele sit hundeliv været aktiv påflere fronter. Den drivende kraft er selvfølgeligopdrættet i kennel Vennebjerg, hvor der er avletmange gode hunde med højdepunkter somAvlsklasse Vennebjergs Canto og AvlsklasseVennebjergs Asko, der også har deltaget pådet tyske hovedavlsskue, og som i sin tid varen meget benyttet avlshund. Og der er stadiggang i avlen. I øjeblikket samler interessen sigom Vennebjergs Xon, der nu skal til at tagehul på sín karriere.Ved siden af dette avlsarbejde har Irmai mange år været avlsvejleder i klubben oghjulpet til ved mange arrangementer bådepå kredsplan og ved hovedavlsskuer. Som ennaturlig følge af avlsvejlederjobbet har hunværet aktiv træningsleder og blandt andetsat mange hvalpehold i gang.Og det er ikke bare teori. Irma har selvtrænet hund. Med Vennebjergs Ælone og VennebjergsZora har hun aflagt mange prøver ogendog stillet op til DM udtagelse, ligesom hunhar hjulpet norske venner og aflagt prøve på ogsørget for avlskåring af Votan av Quantos.Kære Irma dine venner og træningskammeraterønsker dig hjertelig tillykke med fødselsdagenog mange gode hundeår.Arne Bak Rasmussen4Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


11686_fb_frVet_75x260:Layout 1 26/02/08 13:56 Side 1Pas godt på dinhund og kat...annonceBeskyt dem modlopper og flåter medFRONTLINE COMBO• Dræber lopper, flåter og lus i pelsen og forhindrer nye angreb• Forebygger udviklingen af loppeæg, -larver og -pupper• Til enhver hund og kat (fra 8 uger)• Er nem at anvendeFrontline- nu mere end2 mia. solgtepipetter!Læs mere om lopper og flåter på www. dyrekundskab.dkProduktinformation Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og mider. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, oget aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos hund og kat. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper iop til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsintervaler 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo og katte under 8 uger og/eller 1 kilo. Bør ikke anvendes tilsyge eller afkræftede dyr. Bør ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat, da dette kan medføre overdosering. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund:1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat: 1 pipette à 0,5 ml til kat. OBS. Der er forskeli styrkerne på produktet til hund og til kat. Man bør ikke overdosere. Bivirkninger: Forøget savlen kan forekomme i en kort periode, hvis dyret kommer til at slikke sig på behandlingsstedet. Mankan yderst sjældent se forbigående hudreaktioner, hudkløe samt hårtab. Undtagelsesvis kan der forekomme savlen, reversible nervøse symptomer, opkastning samt luftvejssymptomer. Forsigtighedsregler:Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden.Undgå at dyr slikker på behandlingsstedet og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftningaf enkelte flåter kan forekomme. Undgå at få produktet i kontakt med mund og øjne. Vask hænderne efter brug. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticidereller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Bemærk: I tilfælde af massivt angreb samt ved starten af behandlingen bør omgivelserne behandles med et egnet bekæmpelsesmiddelog støvsuges regelmæssigt. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: Æske med 1 pipette: 0,5 ml og 0,67 ml. Æske med med3 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Æske 6 pipetter: 0,5 ml. Udl. V. Januar 2008.Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark: Merial Norden A/S, Mileparken 20 E, 2740 Skovlunde, tlf. 4454 0040.FL/DK/AN/ 01.08 FEEDBACK ReklamebureauSchæferhunden · nr. 4 · april 20087


Portræt af kenjanKenjanPortræt af en fast annoncør i SchæferhundenIndehaverne af Kenjan: Lone og Kent HersomKenjan Hundeartikler blev grundlagt den 17.marts 1984 af Kent og Jan – derfor navnetKenjan.Kent og Jan samt Kents kone, Lone, varaktive hundeførere samt trænere, figuranteri Kreds 43 Hvidovre i mange år. Jan var indehaveraf en læderhandel, og for sjov blev derfremstillet nogle hunderemme i et nyt design,og hurtigt blev disse remme meget populære,og en egentlig produktion blev sat i gang. Janskone, Bente, blev hurtigt specialist i håndsyninger,og Kents kone, blev verdensmester ifletning af liner.I mellemtiden blev der udviklet helt nyetræningsmetoder i Tyskland, og disse nyeideer fandt hurtigt vej til Danmark, men detkrævede også, at der blev benyttet en del nyerekvisitter, som Kenjan så satte i produktion.Hvem husker ikke Helmuth Raiser, som stadiger på banen?Det gik meget hurtigt fremad – desværremåtte Bente og Jan træde ud af kompagniskabet,da deres egen virksomhed voksede.Lone og Kent flyttede til større lokaler iBrøndby, hvor nye opskæringsmaskiner m.v.blev indkøbt. For ca. 12 år siden flyttede firmaettil Havdrup, hvor en landbrugsejendom blevindrettet til værksted og en stor forretning.I løbet af årene "opfandt" firmaet heltnye modeller af hundeliner bl.a. ved hjælp afkunder, der kom med gode ideer og gerne villehave fremstillet helt specielle liner og seler.Udvalget af forskellige brugshundeartikler, herundertræningsudstyr, hundesnore, halsbånd,seler, hundefoder og hundebure, er efterhåndenblevet så stort, at Kenjan nok er det størstefirma inden for netop denne branche.Kort efter firmaets start, fik Politiet, Toldvæsenog Forsvar samt forskellige vagtselskaber,herunder også Securitas, øje på Kenjanshåndlavede produkter, hvis kvalitet ikke varset før, og gennem årene har Kenjan udvikletnye produkter til netop tjenestehunde, der joprimært er Schæfere.Svenske og norske brugshundefolk fikogså øje på de nye produkter, og efterhåndeneksporteres der meget udstyr til disse lande –Kenjans stadepladsved VM iRanders.herunder til Politi og militære tjenestehunde.Dyrehandlerforretninger i hele Norden komogså ind i billedet, så nu leveres der kvalitetshundeartiklertil en lang række forretninger,ligesom mange hundeklubber med fordel haren konto hos Kenjan.Der importeres træningsudstyr fra FRABO,SCHWEIKERT og KLIN, som er Tysklands førendevirsomheder indenfor branchen, ligesomKenjan får fremstillet deres eget træningsudstyri udlandet.Firmaet består foruden af Lone og Kent af2 deltidsansatte, som begge er meget erfarnehundeførere, – den ene har endda været medtil VM for Schæferhunde, så ekspertisen er helt itop, og kunderne får en professionel betjening,som vi sætter i højsædet.Kvaliteten sættes meget højt, og derforforhandles der kun kvalitetshundefoder såsomRoyal Canin, Fish4Dogs, Henne Pet Food,Acana og Regal.8Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


Tjen pengei fritidenVindere af konkurrenceaf Homecare produktserie i medlemsbladetnr. 3 2008.Rigtige svar: Bio-Life Petal Cleanse.AnnoncerVi har solgt PRISM hundefoder, i mere end 7 år og ønsker nu,at udvide vort forhandlernet.Du får et top PREMIUM produkt, som kan sælges til en pris, somer betydeligt lavere end andre PREMIUM foderprodukter.PRISM anvendes af kendte avlere og hundesportsfolk, og sælgesogså af dyrlæger.Din investering er kun et mindre startlager, og du får støtte i ditsalgsarbejde.Ring til vor salgschefFlemming Lorentzen tlf. 31 11 17 44www.petsdirect.dk• Anne Arvesen, Kelstrupvej 20, 4690 Haslev. Kreds 47, Suså• Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup. Kreds 62,Vallensbæk• Kamilla M. Olsen, Enghavevej 11, 4720 Præstø. Kreds 0• Leif Jacobsen, Granvej 151, 5540 Ullerslev. Kreds 52, Ullerslev• Inge Johansen, Hesselager 6, 8500 Grenå. Kreds 71, GrenåTak for den store deltagelse i konkurrencen! og tillykke til de 5vindere!Med venlig hilsenMariann Uglebjerg. RedaktørAnn. Schæferhunden.indd 1 17/01/08 12:50:09Solvang hundecenter skifter ejer fra den 1. maj 2008 og skifter derfor navn til:HundepensionHundesvømningSalg af foder og div. dyreartiklerKattepension (åbner senere)• Vi er en hyggelig pension, med hjertet på det rette sted.• Vi bor i dejlige landlige omgivelser nær skov og strand.• Vi har store lyse værelser og tilhørende overdækkedeterrasser.• Alle hunde kommer ud og bliver luftet hver dag.• Der er god tid til alle gæster og der tages hensyn til deenkeltes behov.• Vi opfylder selvfølgelig alle krav, også den nye bekendtgørelseom hundepensioner der trådte i kraft 1/1-2008.Frederikssundsvej 193, 3310 ØlstedTlf: 60 70 38 50. Mail: Pension@elsang.dkwww.ELSANG.dkSe og læs meget mere om os påwww.ELSANG.dkSchæferhunden · nr. 4 · april 20089


portræt af hakonHakonPortræt af en fast annoncør i SchæferhundenHakon Profilteknik blev grundlagt i 1987 afKeld Hansen.I år 2002 blev virksomheden lagt sammenmed LS. Trapper & Stål a/s som i dag tilsammenbeskæftiger 52 medarbejdere i henholdsvisØlgod og Bramming.Hundegårdene kan leveres i mange mål ogstørrelser, så de passer til alles behov.Det er ikke tilfældigt, at Hakon Hundegårde erDanmarks mest solgte hundegårde. Som smed,jæger, hundesportsmand og med mere end 25års erfaring i produktion af hundegårde, hegn,autoboxe og hundehuse. Det i sig selv er engaranti for kvalitet.Design og materialevalg i kombination medden varmgalvaniserede overflade både indvendigog udvendig, gør at produktet har en megetlang levetid og unik betjeningskomfort.Konstruktionen med de meget hårde tremmeri komprimeret stål, gør at produktet ermarkedets absolut stærkeste.Hakon hundebure til bilen er designet ogkonstrueret med et yderst eksklusivt look ogsærdeles kraftig kvalitet, som gør at HakonHundebure er markedets absolut stærkesteog mest sikre. Hakon hundebure er udført ivarmgalvaniseret stål med mahogni finer påsider og bund. Mahognifineren er nittet oglimet med silikone, så buret er vandtæt ogikke larmer under kørsel.Hakon Hundehuse er udført som bjælkehyttermed teakbehandlede blokhusbrædderog 50 mm isolering, så hunden kan klaresig både sommer og vinter. Alle kanter oghjørner er forstærket med stålkanter, for atsikre mod gnavere og hundebid. Huset kanleveres med en plexiglas låge, for at sikremod vejr og vind.Hakon Profilteknik leverer direkte til politiet,forsvaret, vagtværn, kenneler, hundepensionerog en lang række private kunder.Med venlig hilsenKeld Hansen, Hakon ProfilteknikHUNDEGÅRDEDANSK KVALITETS HÅNDVÆRKAutoboxefås i standardmål ellerskræddersyet til bilenLS-Trapper og Stål A/SPROFILTEKNIK ApSEnergivej 3 · 6870 ØlgodTlf. 75 24 61 11Fax 75 24 64 80e-mail: hakon@hakon-profil.dkwww.hakon-profil.dkVedligeholdelsesfri · varmgalvaniseret · Super kvalitet10 års garanti for gennemtæring10Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


SchæferhundeklubbensUngdomslejr 2008I år afholdes Schæferhundeklubbens ungdomslejrpå Kreds 62, Vallensbæks træningsplads,Lundbækvej 9, 2665 Vallensbæk Strand.Overnatning vil blive på ungdomsskolen, fåminutters gang fra træningspladsen.Hvornår: I uge 28 fra søndag d. 6/7 –lørdag d. 12/7.Deltagere: For ungdomsmedlemmer fra10 – 20 år (inkl.).Pris: 1200 kr. Dette beløb dækker udgiftertil kost og logi (også hundemad), mælk,saft, T-shirt, dragt fra Royal Canin samt alleaktiviteter.Der er plads til max. 30 deltagere, somvil blive optaget efter ”først –til-mølle-princippet”.Alle deltagere møder søndag den 6. julimellem kl. 14.00 og 15.00. De, der kommermed tog, vil blive afhentet på Høje Tåstrupstation. HUSK derfor at angive ved tilmelding,såfremt afhentning ønskes, og hvilket tog Ikommer med.Tilmeldingsblanketten findes på klubbenshjemmeside under ungdomssiderne. Har I ikkeinternet, kan I få én tilsendt ved henvendelsetil Iris Sørensen på telefon: 3253 3321 /26249321. Sidste tilmelding den 6. juni 2008.I løbet af ugen vil der blive arbejdet medspor, lydighed, gruppe C og ringtræning, ungdomsudstilling,agility, klikkertræning samtmeget andet. Vi får også besøg af politiet enaf dagene.Der vil selvfølgelig også blive god tid tilsocialt samvær såsom fodbold og rundbold.Derudover skal vi i Tivoli.Der er bokse til samtlige hunde, men I mågerne medbringe egen trailer.Tilmelding kan ske på tilmeldingsblanket,som kan hentes på: www.schaeferhund.dkunder ungdomssiderne eller fås ved Iris.Tilmeldingen sendes til Iris Sørensen, Rhodesiavej72, 2770 Kastrup, tlf: 3253 3321 /E-mail: iris_chr@yahoo.dk.Der sendes indbydelse ud til alle ungdomsmedlemmerunder 18 år, men er dumellem 18 og 20 år, skal du selv sørge for entilmeldingsseddel.Deltagergebyret på 1200 kr. betales pr.check vedlagt tilmeldingen eller indsættespå konto: Reg.nr. 0913 4357094011 senestden 6/6 2008.Når der er tilmeldt og betalt, vil man fåyderligere besked om det nøjagtige programfor lejren samt liste over, hvad man skal medbringe.Betingelser for at kunne deltage pålejren:1) at du er medlem af Schæferhundeklubben2) at du selv kan tage ansvar for samt styredin hund på lejren3) at du er mellem 10 og 20 år (inkl.)4) at du har trænet hund i mindst ½ år5) at den hund, du medbringer, tilhørerhusstanden6) der gælder samme regler for alle på lejren,uanset alder7) man må gerne komme og afrejse i egenbil, men kørsel i egen bil under lejrensforløb er ikke tilladt8) der må ikke indtages alkohol eller stofferpå lejren. Rygning indendørs er forbudt.9) løbske tæver må ikke medbringes10) overtrædelse af reglerne kan medførehjemsendelse.Sidste tilmeldingsfrist: 6. juni 2008.Yderligere oplysninger eller spørgsmål vedr.ungdomslejren rettes til:Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup,tlf: 3253 3321/ e-mail: iris_chr@yahoo.dk. Seungdomssiderne på: www.schaeferhund.dk.Siderne bliver løbende opdateret.Vi glæder os til at se jer alle – gamle somnye – med jeres hunde.Med venlig hilsenUngdomsudvalgetUngdomslejr 2008 / ungdomsudvalgetNyt fra UngdomsudvalgetHej alle ungdomsmedlemmer!Husk! at der er Mix-match for ungdomsmedlemmerlørdag den 17. maj 2008.Jeg lovede sidste gang, at der ville kommeet program over ugen på lejren, men tidsplanener desværre ikke færdig endnu, så den kankomme med i dette blad, men den vil kunnefindes på hjemmesiden lige så snart, den erlavet. Der vil komme flere oplysninger påSchæferhundeklubbens hjemmeside, så følgendelig med der.Husk at melde jer til lejren!På ungdomsudvalgets vegneIrisSchæferhunden · nr. 4 · april 200811


portræt af GappayGappayPortræt af en fast annoncør i SchæferhundenHistorien om Gappay DanmarkGappay blev stiftet i 1992 af ejeren Doktor imedicin Jiri Tichhy (han er rent faktisk doktorog underviser på universitetshospitalet i detNordøstlige Tjekkiet) og den daglige ledelsebestrides af hans kone Mirka Ticha.De er begge garvede hundeførere oghar begge vundet flere Tjekkiske mesterskaberog begge flere gange deltager påd e t T j e k k i s ke l a n d s h o l d f o r S c h æ f e r h u n d e.De mente begge, at en del figurantudstyr varmildest talt af varierende kvalitet, og det varikke den faglige stolthed, men snarere pengene,der var afgørende. De ville noget andet og detblev starten på Gappay. Siden har de bevist,at de kan det der med professionelt håndsyetfigurantudstyr, men så sandelig også mestretræningsudstyr og træningsbeklædning. Idag har firmaet ca. 30 medarbejdere på denISO certificerede fabrik i Opova i Tjekkiet ogsælges i mere end 34 lande.Holdbare kvalitetsprodukterGappay udvikler holdbare håndsyede kvalitetsprodukter,vi som forhandlere og forbrugerekan være stolte af. Det er ikke produkter, somblot skal være smarte at se på, men de skalvirke i den daglige træning. Gappay har fraP.G. Stageog Fenrisstart lyttet til brugerne og har skabt netop detde ville have. Dette har skabt et vedvarendeforhold til brugerne; forhold, der er baseretpå dialog, ærlighed og professionalisme. Detbetyder, at Gappay først og fremmest lytteraktivt til brugerne for sammen at opnå detbedste resultat for netop brugerne.Gappay i DanmarkI år 1994 kom Gappay til Danmark. Igennemårene førte dette til mere og bedre kendskabtil Gappay’s produkter. Jan og Marianne sørgedebl.a. for dette. Men grundet sygdom,måtte Marianne trække sig og Stage overtogsammen med en god bekendt Alex Nielsen(fra Alex Life Support) importen. Hvorefterkendskabet for alvor tog fart.I sommeren 2007 ville Alex hellere arbejdefor SAS. Stage tog springet som selvstændigog overtog importen og forhandlingen afGappay.Siden har Gappay fået et ganske godt grebi den danske hundeverden. Takket være Stagesmeget stædige og progressive stillen stand optil næsten hvilket som helst arrangement. Stageer også en ihærdig støtte af ungdomsholdet,for som han siger: ”De er fremtiden og vi skalstøtte og udvikle de unger mennesker, så dekan føre vor klub til noget endnu bedre – blotsynd, at de ikke får støtte af flere”.Soldaten bliver sælgerStage startede sin hundekarrierer i det danskeflyvevåben i 1972 og har siden været ”bidt”af hunde. Men allerede som barn var Stageglad for hunde og familien valgte tit at købeny hund for at slippe for plageriet. Siden slogStage sine folder i Hæren med mange forskelligejobs og titler. Privat var der dog altid enhund – for det meste en schæferhund. Menmange udenlandsture blev for meget (ikkemindst for familien) og Stage valgte en karrierei det civile med IT som underviser. Sammen medmange i Kreds 4 Roskilde var Stage med til atstable HAS 2003 og HAS 2005 på benene. HAS2005 bød på et venskab med Steen Andersen,som stod for sekretariatet. Dette venskab førtetil, at de senere blev arbejdskollegaer og varstartskuddet til, at Stage blev webmaster forSchæferhundeklubben. Med Stages iver ogstædighed lykkedes det på ganske kort tidat forandre hjemmesiden og løftet fra ca. 43sider til langt over 2300 sider. Et job han nødog høstede megen ros for. Men som før nævnt,overtog Stage Gappay og har i dag opbyggeten god lille forretning. Desværre for Schæferhundeklubbentog Gappay mere og mere tid,hvorfor Stage valgte helt at koncentrerer sigom at sælge hundeudstyr.”Landevejssælger” var ikke just det Stagetidligere havde forestillet sig han skulleblive.Sælgeren kan også det med hundEfter er periode med rottweilere, som blev brugttil vagt i fritiden, blev det igen til schæferhund.Hulgaards Gazel (Zelle) blev starten på denegentlige helt store interesse for BHP. Zelleblev overtaget af en politimand på Stevns. Såvelhan som Carl Hulgaard advarede dog om, atZelle ikke var en konkurrencetype, men nokmere en rigtig god og trofast familiehund. MenStage ville det anderledes. Det blev da, ogsåtakket være gode trænere i kreds 3, Ballerupog holdkammerater, til nogle flotte sejre i delave klasser B og AB. Bl.a. Arresø Cup som Stagevar med til at vinde 2 år i træk. HassenkamMozart var den næste hund. Stage og Mozarthavde dog svært ved at forstå hinanden. Mentakket være trænere og holdkammerater ikreds 4, Roskilde lykkedes det med Mozartat få en ganske pæn BHP 1-prøve, deltagelsei Danmarks bedste BHP 1 og tjenestehund iHjemmeværnet. På ungdomslejeren i 2006 iVallensbæk mødte Stage, Niels Koch. Et venskabsom førte til den seneste hund, KochensFenris, som foreløbig har en flot BHP 1 og en15. plads ved Danmarks bedste BHP 1.12Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


P.G. Stage med Thomas, den svenske Gappay-forhandler.FremtidsvisionenGappay Danmark er et langsigtet projekt.Stage har ikke travlt med at blive den størstemed figurantudstyr og træningsudstyr ogbeklædning, han vil såmænd bare være denbedste. Og kunderne synes, han er på den rettevej. Gappay bliver hele tiden udviklet til glædefor brugerne og vil vedholdende gøre det medtryk på den faglige håndarbejdes stolthed.Gappay sætter en ære i, at brugerne er gladefor produkterne og tror på, at det er derfor,at brugerne vender tilbage igen og igen. Deter yderst sjældent at en kunde har smækketmed døren. Til slut kommenterer Stage: ”Også ville det da være alle tiders, hvis man endag kunne leve af at sælge Gappay og andethundetilbehør”.portræt af GappayGappay har dog også her sat sit tidsmæssigetræningspræg. Men Fenris er altid medStage på natarbejde som vagt, når der skaltjenes penge til de daglige udgifter og Gappay.Fritiden (weekenderne og enkelte aftener)bruges på diverse klubber og kredse i Danmarknår Gappay skal vises frem. Der trænes dogfast en gang ugentlig i Kreds 30, Greve. Hvorformanden og figuranten Robert Drachmann idag pryder Gappay-varevognen sammen medKochens Fenris. Men uden accept fra konen,kaldet Fru Matas, kunne det slet ikke lade siggøre. Fru Matas har i øvrigt taget Mai Tuk Aquai pension, så der altid er en hund hjemme nårStage og Fenris er ude.Fenris er nu afbilledet på bilen.Team Dika's Jagger. Ejer & fotograf: Karin Bech.Schæferhunden · nr. 4 · april 200813


vinterskueLD – Vinterskue 2008den 2. marts 2008 i kreds 76, BrammingStævnefotograf: PakaFoto v. Poul JohnsenBrugshundeklasse – HannerDommer: René Jørgensen1. F Vennebjergs Xon (VA Quenn vom LöherWeg – Ronja vom Almhof)2. F Attebjerg Amigo (Sasko von der Wiesenau– Leri Janina)3. F Houen Jamens Dean (Rubini’s Kliff –Houen Be-Vendi)4. F Hvolbæk’s Cako (AVKL Rindums Kaiser– Kronjylland Rottie)5. F Holevikens Lewis (AVKL Heilei’s Cantona– Holevikens Charlii)Brugshundeklasse – TæverDommer: Sv.E. Lundkvist1. F Kratmosens Naomi (Zeppo vom KlebingerSchloss – Haus Wiener’s Billie Jean)2. F Slottet’s Savannah (Quando vom Sofienwald– AVKL Alderslyst Born To Be Wild)3. F Quidi Av Quantos (VA Gandi von Arlett– Bessy von Fidelius)4. F Houen Iodine (AVKL Karat’s Ulko – HouenCirkeline)5. F Falkøen’s Jessie (Brisko von Lentulo –Falkøen’s Cacci)Stephan & Hannah – Danmarks sødeste hund2007Unghundeklasse – TæverDommer: Sv.E. Lundkvist1. SG Houen Luna (Arko vom Butjenter Land– Houen Cirkeline)2. SG Coco vom Frankengold (Zeppo v. KlebingerSchloss – AVKL Thomsebo Jatzi)3. SG Karma vom Holtkämper Hof (Ilbo vomHoltkämper See – Cita vom HoltkämperHof)4. SG Akacias Habita (AVKL HassenkamsNilas – Akacia Xenna)5. SG Team Marlboro Dee-Dee (WilarittsQwenso – Cayrira’s Frøyha)Yngste klasse – HannerDommer: René Jørgensen1. SG Team Marlboro Jaguar (Naxos vomHoltkämper See – Cayira’s Frøyha)2. SG Djalsam’s Tomba (Negus vom HoltkämperSee – AVKL Heilei’s Queen ofSunrice)3. SG Floeng’s Bondo (Willaritts Qwenzo –Fatini’s Uni)4. SG Slottet’s Iso (Winner v. Assaut – Slottet’sVanila-Sky)5. SG Attebjerg Basco (Alderslyst Iggy Pop– Leri Waziya)Yngste klasse – TæverDommer: Michael Lumby1. SG Team Marlboro Jira (Naxos vom HoltkämperSee – Cayira’s Frøyha)2. SG Haus Wiener’s Felina (Pedro Aus Agrigento– Haus Wiener’s Billie Jean)3. SG Zanta Av Quantos (VA Uno v. Trompetersprung– VA Yollina v. Osterberger Land)Unghundeklasse – HannerDommer: René Jørgensen1. SG Team Paka’s Hix (Arko vom ButjenterLand – Team Paka’s Daria)2. SG Team Marlboro Deco (Wilaritts Qwenzo– Cayira’s Frøyha)3. SG Vinner Av Quantos (VA Dux du CuatroFlores – AVKL Quidi av Quantos)4. SG Team Marlboro De’ Zako (WilarittsQwenzo – Cayira’s Frøyha)5. SG Team Paka’s Izard (Team Paka’s Diablo– Dauløkkes Joeleen)Dommer René Jørgensen orienterer sine kollegaer: Michael Lumby & Sven E. Lundkvist samt ARKPoul Schmøkel14Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


vinterskueBlæsten var hård på dagen4. SG Snested Kira (Team Paka’s Diablo –Snedsted U2)5. SG Grænsen’s Cirene (Maestro v. Osterberger-Land– Grænsen’s Extra)Åben klasse – HannerDommer: Michael Lumby1. G Tøtmosens Baloo (Quanto v.d. Baiertalerstrasse– Camagis Wenke)Åben klasse – TæverDommer: Michael Lumby1. SG Fan-Widi’s Chikuita (Lyshøjs Ratata –Dauløkkes Cessebon)Tilskuerne hyggede sig trods kuldenHvalpeklasse – Hanner 10-12 mdr.Dommer: Michael Lumby1. SG Team Marlboro Larus (Eloy vom St.-Micaelsberg – Superioue’s Lilla My)2. SG Greve Micon (AVKL Arko vom Butjenterland – Greve Tinka)3. SG Kiami’s Q-tec (Garbor v. Fidelius –Kiami’s Kinna)4. SG Team Marlboro Lasso (Eloy vom St.-Micaelsberg – Superioue’s Lilla My)5. SG Macchiato’s Bojangles (Winner vomAssaut – AVKL Kiami’s Ilja)Hvalpeklasse – Tæver 10-12 mdr.Dommer: René Jørgensen1. SG Rindums Amanda (Idol vom HoltkämperHof – Rindums Tanya)2. SG Kratmosens Welta (Fello v.d. Zomerdijkslanden– Kratmosens Quina)3. SG Felling van Dan Alhedy’s Hoeve (Idolvom Holtkämper Hof – Naomie van DanAlheyde’s Hoeve)4. SG Team Marlboro Lekie (Eloy vom St.-Micaelsberg – Superioue’s Lilla My)5. SG Team Marlboro Mocca (VA Ilbo vomHoltkämper See – Rindums Selly)Hvalpeklasse – Hanner 8-10 mdr.Dommer: Sv.E. Lundkvist1. Lyager’s Vance (Eloy vom St.-Michaels-Berg– Lyager’s Janina)2. Houen Qato (Houen Ilko – Dauløkkes La-Rizza)Hvalpeklasse – Tæver 8-10 mdr.Dommer: Michael Lumby1. Kiami’s Romina (Superiou’s Zlatan – ElHalcon’s Quina)2. Fan-Widi’s Evita (VA Ingodds Agassi –Kratmosens Quiti)3. Lyager’s Xinnie (VA Zamp v. Thermodos –Cindie v. Streithahn)4. Mølby B-Young (AVKL Pascali’s Eiko – AlderslystFixi)5. Unik.Dog Bondi (AVKL Haweto Nufo –Haweto Dixie)Hvalpeklasse – Hanner 6-8 mdr.Dommer: Sv.E. Lundkvist1. Sontos Ringo (Hvolbæks Cako – SontosGalina)2. Greve Nexus (Eloy vom St.-Micaelsberg –Greve Fannie)3. Falkøen’s Ø-Sionko (Falkøen’s Fonzy – Falkøen’sJessie)4. Maegaards Indy (Maegaards Don – Karat’sYacki)5. Maegaards Ilbo (Maegaards Don – Karat’sYacki)Hvalpeklasse – Tæver 6-8 mdr.Dommer: Sv.E. Lundkvist1. Micadee’s Azira (AVKL Hassenkam’s Nilas– AVKL Dauløkkes Micadee)2. Grænsen’s Flik Flak (Fello v.d. Zomerdijkslanden– Grænsen’s Extra)3. Greve Nelly (Eloy vom St.-Micaelsberg –Greve Fannie)4. Akacias Kenya (Akacias Aico – ArolasWendy)5. Falkøen’s Øl-Meggie (Falkøen’s Fonzy –Falkøen’s Jessie)Schæferhunden · nr. 4 · april 200815


avlskåringAvlskåring i kreds 32,Ringkøbing den 24. februar 2008Kåringsdommer: Michael LumbyeHanner kåret i kl. 1Caos von der DöllenwieseFødt 19-11-2005, BHP1, FP, UHP, HD: A, DKK22472/2005 (Stano vom Hasenborn – AlderslystGrammy). Opdr.: Michael Lumby. Ejer: PoulFuglsang, Bavnegårdsvej 5, 6880 Tarm.Stor, maskulin, særdeles harmonisk opbyggethan af fortrinlig type. Udtalt maskulintkønspræg, særdeles rigt pigmenteret, korrektehøjde-/længdeforhold. Særdeles udtryksfuldt,maskulint hoved med udtalt maske og pandebånd.Velansat manke, fast ryg og lænd.Vellejret, lidt kort kryds. God forhåndsvinkling,fortrinlig vinklet baghånd, normal front.Harmoniske brystforhold. Træder lige for ogbag. Regelmæssige, harmoniske, langtrækkendebevægelser med et særdeles effektivtfraskub og frit fremgreb. Mod og kampdrift:Udpræget, slipper.Busjæcks Cool Catolænd, let afskydende kryds af god længde. Godforhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag medsærdeles gode, kraftfulde køller. Harmoniskebrystforhold, korrekt front. Lige trædende viserhan særdeles langtrækkende, jordvindende,kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivtfraskub og frit fremgreb. Mod og kampdrift:Udpræget, slipper.Tæver kåret i kl. 1Pascali’s IsauraFødt 04-08-2005, BHP3, FP, UHP, HD: B, DKK08993/2006 (Till van Tiekerhook – Taiga vonder Döllenwiese). Opdr.: Karl Kraus. Ejer: Jan E.Karlsen, Brunbakkevej 2, 8600 Silkeborg.Udtryksfuld, præcist middelstor, middelkraftig,særdeles smukt pigmenteret (mørkulvegrå) han af særdeles god type. Udtaltkønspræg. Udtryksfuldt hoved. Normal manke,ikke helt fast ryg, kort kryds. Overarmen skalvære længere og mere skråtliggende. Særdelesvelvinklet bag. Godt for- og underbryst,absolut korrekt front. Særdeles god fasthed imellemfod og has. Træder lige bag, lidt løsealbuer. Regelmæssige, harmoniske bevægelser,hvorunder hunden ved fri ved fod viseret særdeles godt bevægelsesforløb. Mod ogkampdrift: Udpræget, slipper.Født 23-05-2005, BHP1, FP, UHP, HD: B, DKK11496/2005 (Paka Gambrinus – Berthas Xara).Opdr.: Jimmi Busjæsk & Lone Knudsen. Ejer:Heidi Skriver, Bavnevej 9, V. Smidstrup, 7321Gadbjerg.Stor, maskulin, middelkraftig, substansfuld,særdeles type- og udtryksfuld han af fortrinligtype. Udtalt kønspræg, smukt pigmenteret.Særdeles udtryksfuldt hoved med kraftfuldekæber og mørke øjne. Høj manke, fast ryg ogFødt 24-01-2006, BHP1, FP, UHP, HD: B, DKK02646/2006 (Haweto Nufo – Cindy von derKarl-may Höhle). Opdr. & Ejer: Poul Erik Hansen,Helsingevej 104, 3300 Frederiksværk.Over middelstor, middelkraftig, ædel, tør ogfast opbygget tæve af fortrinlig type. Særdelesgode højde-/længdeforhold, smukt kønspræg,smuk pigmentering. Smukt, udtryksfuldt hoved,kraftfulde kæber, dejligt mørke øjne.Fortrinlig overlinie med en velansat manke,Alderslyst KoleOBS !! LØRDAG D. 31-05-2008 KL. 10.00DOMMER : FRITZ ANDRESENTilmelding påWWW.KOMBISKUE.DKhvor du samtidig kan se billeder m.m. fra 2006 & 2007.Du kan også kan tilmelde på Tlf. : 3874 0409 efterkl.18.00Ligesom de to foregående år, kanon forplejning, samt etaltid flot præmiebord.Vi glæder os til at se jer alle sammen16Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


avlskåringfast ryg og lænd, særdeles velformet kryds afgod længde. God forhåndsvinkling, fortrinligvinklet baghånd med særdeles gode, kraftfuldekøller. Særdeles god fasthed i mellemfod oghas. Harmoniske brystforhold, normal front.Træder lige bag, snævert for. Særdeles langtrækkende,harmoniske, kraftfulde bevægelsermed et særdeles effektivt fraskub og et dertilpassende fremgreb. Mod og kampdrift: Udpræget,slipper.Rask PricillaFødt 04-12-2003, IPO1, FP, UHP, HD: A, DKK00479/2004 (Ingo von Haus Yü – Rask GraceKelly). Opdr.: Lis og Erling Rask. Ejer: JoanSerritzlev, Hovedvejen 107, Osted, 4000 Roskilde.Over middelstor, middelkraftig, substansfuld,harmonisk opbygget tæve af særdeles godtype. Udtalt kønspræg. Særdeles udtryksfuldthoved. Velansat manke. Lige, ikke helt fast ryg.Lidt kort, afskydende kryds, god forhåndsvinkling,fortrinlig vinklet baghånd med særdelesgode, kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold,korrekt front, særdeles god fasthed ihasen. Træder lige for og bag. Regelmæssige,harmoniske bevægelser, hvorunder hundensavner den sidste almene fasthed. Mod ogkampdrift: Udpræget. Slipper.Omregningtabel på HD-index:Oversættelse fra tysk index:(100 – tysk index) x 1,5 + 100 =dansk index.Eksempel:tysk index på 76:(100 – 76 = 24 x 1,5 + 100 = 136).Skriver’s ChrissyFødt 27-12-2004, BHP1, FP, UHP, HD: B, DKK01056/2005 (Emindos Tanjo – Skriver’s Xantippe).Opdr. & Ejer: Lilly Skriver, Højene 18,7250 Hejnsvig.Stor, middelkraftig, særdeles harmoniskopbygget tæve af fortrinlig type. Udtalt kønspræg.Særdeles velpigmenteret. Særdeles godehøjde-/længdeforhold. Udtryksfuldt hoved,dejlige mørke øjne, lidt vid ørestilling. Velansatmanke, lige ryg, let afskydende kryds,god forhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag.Harmoniske brystforhold, korrekt front. Træderlige bag, snævert for. Særdeles langtrækkende,jordvindende bevægelse med særdeles effektivtfraskub og dertil passende fremgreb. Mod ogkampdrift: Udpræget. Slipper.Kløverhorn’s DemiFødt 13-09-2004, BHP1, FP, UHP, HD: A, DKK19375/2004 (Kiami’s Ikon – Zelma von Santamar).Opdr. & Ejer: Søren Kjær Kristensen &Søren Spogård, Kløvervej 14, 8362 Hørning.Stor, kraft- og substansfuld tæve af fortrinligtype. Særdeles gode højde-/længdeforhold.Udtalt kønspræg. Smukt pigmenteret. Særdelesudtryksfuldt hoved med særdeles kraftfuldekæber og mørke øjne. Velansat manke, fast rygog lænd, let afskydende kryds af god længde.God forhåndsvinkling, fortrinlig vinklet baghåndmed særdeles gode, kraftfulde køller, godfasthed i hasen, korrekt front, træder lige bag,en anelse indfodet for. Langtrækkende, jordvindende,kraftfulde bevægelser med et særdeleseffektivt fraskub og et dertil passende fremgreb.Mod og kampdrift: Udpræget, slipper.Tæver kåret i kl. 2Freya von den Grauen von MonstabGenfremstilling. Født 02-04-2005, BHP1, FP,UHP, HD: A, SZ 2161897 (Sven vom Gräfental– Sindy vom Scheferliesel). Opdr.: Hans JoacimSeverin. Ejer: Peter Bøll, Åstrup Alle 18, 6100Haderslev.Mølby AthletGenfremstilling. Født 19-11-2004, SchH1, FP,UHP, HD: B, DKK 23186/2004 (Pascali’s Eiko –Alderslyst Fixi). Opdr. & Ejer: Claus MosgaardMølby, Tvislundvej 2, Tvis, 7500 Holstebro.Team Marlboro Dee-DeeFødt 06-06-2006, BHP1, FP, UHP, HD: B, DKK13874/2006 (Wilaritts Qwenzo – Cayira’sFrøyha). Opdr.: Per Frost. Ejer: Gordon Steffensen,Händelsvej 10, 7500 Holstebro.Satoris DidiFødt 21-09-2005, BHP1, FP, UHP, HD: B, DKK19911/2005 (Hutch vom Dunkel Zwinger –Satoris Qualli). Opdr.: Karsten Sonne Andersen.Ejer: Gunner Jensen, Præstetoften, 5471Søndersø.Lacelles RondaFødt 13-07-2005, BHP1, UHP, HD: B, DKK16000/2005 (Condor vom Bischberggraben– Lacelles Hera). Opdr. & Ejer: Flemming Salomonsen,Diagonalvejen, 7323 Give.AvlsmønstretTesvanes GabbieDKK 03775/2005 (Karat’s Ulko – TesvanesDixie).Kiami’s LexieDKK 20971/2004 (Rocky vom Haus Tepferd– Rebeta’s Ulja).Ej kåretSlottet’s Chanell no. 1Schæferhunden · nr. 4 · april 200817


dm/vm-udtagelseDM/VM-udtagelse, Vestjylland Elite Cupi kreds 45, Struer den 15. og 16. marts 2008Dommere: Erik Ahrends & Lars JuhlDommerkommentar, Gruppe A:Ved forårets første udtagelse i kreds 45, Struerhavde jeg fået tildelt opgaven at dømme gr.A. En opgave, som jeg havde set frem til ogglædet mig til.Kreds 45 har igennem tiderne været arrangøraf mange udtagelser, men de har ide seneste år holdt en lille pause, og der varderfor en del nye medlemmer, som skulleløfte opgaven med at arrangere udtagelsen,og jeg vil i den forbindelse rose alle, som påden ene eller anden måde havde en opgaveved udtagelsen, som de skulle løse. Det varganske enkelt en fornøjelse at være i Struer. Ensærlig ros vil jeg dog give til min prøvelederog det team af sporlæggere, som stod til minrådighed ved udtagelsen. Alle løste deresopgave til Fortrinligt, samtlige spor var lagti vintersæd på en meget ensartet måde medskift mellem stol og flag, så alle fik megetens betingelser.Udtagelsens bedste spor kom samlet setikke i top 3, men fortjener alligevel en kortkommentar: Henrik Jensen med Lacelles Louisgik et særdeles flot spor, dybt koncentreret frastart til slut, eneste anke var, at de 2 førstegenstande skal påvises en detalje hurtigere,og det blev til F. 99 point.Ved udtagelsen blev det til: 2 x F – 11 xSG – 6 x G – 2 x M.Til slut vil jeg ønske alle tillykke med deopnåede resultater.Erik Søndersø Ahrends.Dommerkommentar, Gruppe B & C:Sæsonens første DM/VM-udtagelse blev afvikleti kreds 45, Struer, og efter en dommerrokade(Tak for hjælpen) fik jeg fornøjelsen at dømmegruppe B og C.Kreds 45 har en rigtig dejlig bane beliggendepå noget af Danmarks bedste jord, menden megen regn i ugen op til konkurrencenhavde ikke gjort banen til Danmarks bedste.Den lerede bane var utrolig glat og gav ikkede bedste betingelser for hundeførerne ogfiguranterne.Hundeførerne mødte med den rette sportsånd,og de rutinerede figuranter, Jesper Klingeog Martin Knudsen, ydede en fortræffeligindsats, så det blev en helt igennem herlighundeweekend i rigtigt forårsvejr.Arrangementet bar tydeligt præg af, at detikke var første gang, kredsen stod for afviklingaf en udtagelseskonkurrence. Der var styr påorganisationen, alt klappede, som det skulle.Det fortjener kredsen stor ros for!Der var tilmeldt 24 ekvipager, og 23 stilledetil start. I gruppe B blev der vist arbejdeaf meget varierende kvalitet. Jeg skal ikkeforsøge med forklaringer, men jeg har sjældentoplevet så mange øvelser i mangelfuldt somved denne udtagelse. Der blev uddelt: 1 x F,5 x SG, 8 x G, 5 x T, 2 x M.I forsvarsarbejdet blev der vist rigtig godtarbejde, og jeg kunne uddele: 1 x F, 10 x SG, 8x G, 2 x T. 2 ekvipager blev diskvalificeret.Tak til hundeførerne for godt humør ogsportslig korrekt opførsel. Tak til kredsen foret godt arrangement og til mine hjælpere foret fortrinligt arbejde.Lars JuhlAllan Maindal & ChaDe’s VegaGruppe A:Ved opstarten er der en kontrol. SG. På førsteside er der flere små kontroller. SG. Ved førstegenstand skal hund (H) ligge mere roligt. SG.Ved første vinkel er der en større kontrol. SG.På anden side er der en mindre kontrol. F. Ianden vinkel er der et mindre overløb. SG.På 3. side er der efter genstanden, som bliverpåvist korrekt til F. flere små kontroller SG.3. vinkel og 4. side er uden anmærkninger tilF. I den sidste vinkel er der et større overløb,og H må kæmpe noget for at finde den sidsteside. T. På den sidste side skal H søge en lilledetalje dybere. F. Den sidste genstand skalpåvises noget hurtigere. G. Generelt en H, somhar en del små kontroller, og hvor vinklerneskal udarbejdes en detalje mere sikkert. I altSG 90 point.Gruppe B:En frejdig, arbejdsglad og opmærksom hund.Lydighedsøvelserne er præget af fortrinligtsamarbejde mellem H og hundefører (HF).Fri ved fod: HF kan vise højrevendingernemere korrekt (buer), H kan være lidt mereopmærksom i gruppe. SG. Sid: En anelsemere opmærksomhed efter kommando. F.Afdækning med indkald og Stå under løb: Hkan være en anelse mere opmærksom på HF.F. Apport: Apporten holdes helt korrekt, temposkal holdes hele vejen tilbage. SG. Flugtspringm. apport og Klatrespring m. apport: Lidt meretempo i tilbagespringene. F. Fremadsendelse:En fejlfri øvelse. F. Afdækning m. afledning:2 kommandoer ved afdækning. SG. I alt F96 point.Gruppe C:En effektivt arbejdende hund med fortrinligegreb, pågående bevogtninger og korrektelydighedsmomenter.Rondering: H kan komme lidt tættere rundtom skjulene. F. Standhals og bevogtning: Effektivbevogtning og vedvarende standhals.F. Flugt: Arbejder effektivt. F. Overfald: F.Rygtransport: H går langt fremme. G. Overfald:Grebet sættes dybt, der er let stød i bevogtningsfasen.SG. Modprøve: Grebet skal holdeshelt i ro under trængning. SG. Overfald: Der erlidt uro i slipfasen. SG. I alt F 96 point.Maibritt Nielsen & Bayogi UlkoGruppe A:En fortrinlig opstart. F. Kort efter start en lillekontrol ellers dybt og koncentreret søg op tilførste genstand, som skal påvises en lille detaljehurtigere. F. Før første vinkel løfter H hovedetog kigger. SG. Første vinkel uden anmærkning.F. Anden side uden anmærkning. F. I andenvinkel en lille kontrol, lille F. På 3. side er derfør 2. genstand, som skal påvises en detaljehurtigere. F. et sted, hvor H løfter hovedet ogkigger. SG. I 3. vinkel er der et overløb medvolte. G. På 4. side en lille ubetydelig kontrol.F. I den sidste vinkel skal H søge en detaljedybere ud af vinklen, lille F. På sidste side,kort før den sidste genstand, en lille kontrol.F. Sidste genstand skal påvises hurtigere. SG.Generelt en H som søger dybt og koncentreret.I alt SG 94 point.Gruppe B:En frejdig og arbejdsglad hund, der arbejderopmærksomt sammen med føreren.Fri ved fod: Presser let ind foran, kan følgelidt tættere i omkringvendingerne. SG. Sid18Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


Resultater:Nr FØRER HUND GR A GR B GR C TOTAL1 Allan Meindal ChaDe’s Vega 90 96 96 SG 2822 Maibritt Nielsen Bayogi Ulko 94 93 94 SG 2813 Mads Pedersen Lacelles Iwan 89 93 95 SG 2774 Peter Rohrig Celina von Haus Heldmann 92 92 93 SG 2775 Henrik Jensen Lacelles Louis 99 88 90 SG 2776 Brian Nielsen Jabina Ludo 90 89 94 SG 2737 Alan Brettschneider ChaDe’s Nato 93 90 88 SG 2718 Kenneth H. Chlemann Jabina Yato 88 88 94 SG 2709 Bo Bryde Nielsen Jabina Asco 96 84 87 G 26710 Heine Jakobsen Hulgaards Goa 92 80 93 G 26511 Anette Nielsen Caeto von Haus Heldmann 84 85 87 G 26512 Carsten Søhus Hajen Krumse 93 81 90 G 26413 Berith Andersen ChaDe’s Chaos 94 72 93 G 25914 Kent Krogh To-Fast Freja 94 77 88 G 25915 Peter Christensen Vendbo´s Olivia 94 73 88 G 25516 Mikkel Kruse Ängsbackens Sultan 94 70 86 G 25017 Gitte Sinatzeek Hyldebo Bonnie 81 90 79 G 25018 Lars Engdahl Haenk von der Klus 88 64 90 G 24219 Bjarne Behrendt Satoris Franco 86 55 76 M 21720 Leif Larsen Satoris Karlo 38 77 85 M 20021 Patricia E. Funnell Hajen Xanthos 18 80 86 M 184under gang: Hopper lidt i starten, kan værelidt mere opmærksom. SG. Afdækning medindkald: Hopper lidt i starten, kan være lidtmere opmærksom efter kommando. SG. Ståunder løb: Ganske let hop i start. F. Apport:H kan samle lidt mere direkte op, tempo skalholdes ind til HF, H kan komme tættere på ogsidde mere lige foran. G. Flugtspring m. apport:Apporten skal holdes helt i ro foran. F.Klatrespring m. apport: Lidt mere tempoi tilbagespringet, apporten skal holdes helti foran. SG.Fremadsendelse: H hopper lidt i starten,H kan løbe lidt mere igennem lige efter kommando.SG.Afdækning: F. I alt SG 93 point.til F, med en anke på let uro i slipfasen. I altSG 94 point.Mads Pedersen & Lacelles IwanGruppe A:En dyb og koncentreret opstart. F. Første sidebliver udarbejdet dybt og koncentreret meden lille kontrol. Lille F. Genstanden på førsteside går H over. M. Første vinkel og andenside uden anmærkning til F. I anden vinkel etmindre overløb. SG. 3. side bliver udarbejdetdybt og koncentreret. F. Genstanden på 3.side uden anmærkning til F. I 3. vinkel er deret overløb, og vinklen skal udarbejdes meresikkert. G. 4. side uden anmærkning til F. I densidste vinkel skråer H lidt over. SG. Sidste sideuden anmærkning. F. Sidste genstand udenanmærkning. F.Generelt en H som søger dybt og koncentrerethele sporet rundt, en mistet genstand og3 vinkler som skal udarbejdes lidt bedre gør, atekvipagen havner i G. I alt G 89 point.Gruppe B:En rutineret, opmærksom og gennemarbejdethund.Fri ved fod: Presser en anelse ind foran,kan følge lidt tættere i 1.omkringvending. SG.Sid under gang: Ganske let pres, H skal værelidt mere opmærksom. SG. Afdækning medindkald: Ganske let pres frem til kommando, Hkan gå lidt kvikkere i sidste grundstilling. SG.Stå under løb: H er lidt langt fremme underløb, sidder lidt skævt foran. SG. Apport: H skalkomme mere direkte tilbage, sidder lidt skævtforan. SG. Flugtspring m. apport: H skal samlemere direkte op, strejf på tilbagespringet. G.Klatrespring m. apport: HF kaster meget skævt,men H løser problemet, der skal mere tempoi øvelsen. SG. Fremadsendelse: Flot øvelse. F.Afdækning: F. I alt SG 93 point.Gruppe C:En absolut kampstærk hund, der arbejderkontant og med stor effektivitet. Lydighedsmomenterneer korrekte.Rondering: Skal være lidt mere opsøgende.SG. Standhals og bevogtning: Effektiv ogpågående, berører ærmet i starten. SG. Flugt:H presser let frem til udgangspunkt. Figurantenstoppes effektivt. F. Overfald: Grebetkan sættes lidt dybere, det holdes i ro. SG.Rygtransport: Afstand til figuranten er lidt forstor. SG. Overfald: Meget kontant arbejde, letbelastning under bevogtning. SG. Modprøve:HF råber figuranten an. Grebet kan sættes lidtdybere, men det fastholdes. H arbejder medmeget stor effektivitet. SG. Overfald: F. I altSG 95 point.dm/vm-udtagelse / avlsrådetGruppe C:H arbejder programmet igennem ganske effektivtog med god lydighed. Slipper korrektog bevogter pågående og effektivt.Rondering: Der er en anke på tempo, og Hskal løbe mere direkte til skjul. F. Standhalsog bevogtning: Effektiv bevogtning og vedvarendestandhals. F. Flugt: Presser let frem tiludgangspunkt, let uro i grebet. SG. Overfald:Effektivt arbejde, let uro i grebet før slip. F.Rygtransport: H går en anelse for lang fremme.F. Overfald: H arbejder effektivt, men grebetskal holdes helt i ro. SG. Modprøve og detefterfølgende Overfald: Begge øvelser udføresAvlsrådet informererTil alle kredse!Husk, at vi i år vil afprøve planlægningen afden kommende arrangementsplan for 2009 påfølgende måde: Kredsens ønske kan indsendesinden 1/5 2008 til undertegnede på: e.loft@ofir.dk, så vil jeg sørge for, at det kommer medi udkastet, der skal bruges på de kommendeLD-møder, hvor afpudsningen vil ske. Somudgangspunkt kan en kreds kun ansøge omet arrangement og en avlskåring.Husk også, at ønske om at afholde en avlskåring,havde deadline den 1/4-08, så skullekredsen have glemt det, så er det NU!!Læs i øvrigt indlæg i medlemsblad nr. 122007, side 20 & 21, hvor alt står.God fornøjelse med planlægningen i kredsene!Else Loft, AvlsrådetSchæferhunden · nr. 4 · april 200819


kredsene informererKredsene informererKommunal hæder til et medlemi Schæfer hunde klubbenFotograf og undertekster: Solveig Christiansen,kreds 25, NordfynLørdag den 8. marts 2008 blev vores ”ildsjæl”,Hanna Bonnesen i Kreds 25, Nordfyn hædretaf Nordfyns Kommune.Kreds 25 Nordfyns bestyrelse og formandhavde indstillet vores BRK og næstformandHanna Bonnesen til titlen ”Årets foreningsperson”.En masse andre foreninger på Nordfynhavde også indstillet personer, så det varmed stor stolthed, at vi lørdag den 8. marts2008 kunne fejre, at det blev en person fraSchæferhundeklubben, der blev hædret.Hanna Bonnesen, hendes mand Carsten,vores formand Poul Christiansen og PRK SolveigChristiansen deltog i et meget flot og veltilrettelagtarrangement i Otterup Hallen påNordfyn.(Der var indbudt fire fra kredsen).Hanna Bonnesen med hendes hund: DauløkkesIpaneema, da de vandt kredsmesterskabet i BHP1.Hanna blev meldt ind i kredsen i 2002, oghun havde ikke været længe i kredsen, indenhun også blev involveret i bestyrelsesarbejdet.Her startede hun et aktivitetsudvalg op, somtog sig af alle former for aktiviteter. Det varf.eks. en årlig tur til Odense med vores hunde,når der var blomsterfestival, badetur til dennordfynske strand Enebærodde, Langesø rundtmed hunde, Dallund sø rundt med hunde,når der var juleafslutning. Skt. Hans fest medHanna får overrakt gave og får håndtryk samt pæneord fra Nordfyns kommune.hjemmelavet flot heks, bål, hjemmebagt kageog trykte midsommersange, alt var klart ogtilrettelagt.Udover disse tiltag har hun også arrangereten masse forskellige foredrag, kurser afmange forskellige slags, og det sidste nye eren teatertur til Odense Teater i foråret 2008,– det bliver dog uden hunde!!!Vi er i kreds 25 Nordfyn utroligt taknemmeligefor, at vi fik Hanna ind i vores kreds, da hunKreds 11,RandersHvalpetur ’påen lang lørdag’den 29. marts2008Af Mariann UglebjergHvalpeinstruktør: Inge Ronnenberg har altid godbidder ved hånden, som Stinna, 11 år med hendes hvalp:Hoss hygger sig med – sammen med sin langhåret artsfælle: Hope.Hvalpeholdet fra kreds 11, Randers på socialiseringsturrundt i byen, op og ned afkørende rulletrapper samt forbi rutebil- ogtogstationen.24Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


Fra selve dagen med Hanna, hendes datter Anne-Mette og hendes mand Carsten.anskaffede sig en schæferhund og begyndte attræne med den. Og vi ved også, at det ikke erret tit, der kommer et medlem, som i den gradinvolverer sig i kredsens ve og vel.Vi medlemmer i Kreds 25 Nordfyn skylderHanna en stor tak for alt det, hun gør for osog kredsen.På bestyrelsens og alle medlemmers vegnevil vi ønske Hanna et stort tillykke med denkommunale påskønnelse. Den er velfortjent.På bestyrelsens vegnePRK Solveig Christiansen, kreds 25, NordfynMedlemmerne informererKost oghofteledsdysplasi(HD)Nogle dyrlæger havde lavet et forsøg, der skulle be- eller afkræfte om den mængde affoder man giver sin hund fra 8 ugers alderen havde indflydelse på hundens HD.De havde lavet forsøget med labradorer fordi, det var for usikkert at bruge schæferhundegrundet HD statistikken. De tog 48 labradorer opdelt i 2 grupper. Det ene hold på24 hunde fik den mængde foder de kunne spise, og den anden gruppe, kontrolgruppenfik 75 % af den anbefalet mænge foder for hvalpens/hundens alder. Dyrlægerne førtekontrolrøntgen af alle hundene, da de var30, 42, 54, 78 og 104 uger gamle. Allerede ved første røntgen var der i den gruppehvalpe, der fik fri mængde af foder dårligere hofter end i kontrolgruppen. Da hundenevar 2 år gamle, var der i gruppen med fri mængde foder 16 hunde ud af 24, der havdeHD og i kontrolgruppen var der 7 ud af 24, der havde HD. Røntgenmetoden der blevbrugt hed OFA – Orthopedic Foundation for Animals. De lavede en tilsvarende røntgen,som svarede til den svenske metode, og der viste det sig at i gruppen med frit foder varder 18 ud af 24, der havde HD og i kontrolgruppen 5 ud af 24 hunde.Konklusionen er at hunden kan fodres til HD, og anbefalingen fra dyrlægerneder foretog forsøget, er at hvalpen kun skal have foder så at sige så den overlever.Dyrlægerne kom også frem til at det bedste tidspunkt at fotograferer for HD er nårhunden er 15 mdr. Derefter er der ingen ændringer, men fra 12 til 15 mdr. kan der skeen forbedring viste det sig ved de hunde der var i kontrolgruppen.Jeg har efter at havde været på kurset selv fodret mine efterfølgende 4 hunde efterdet anbefalede, og de 3 er kommet hjem med A hofter. Den sidste er kun 5 mdr. ogderfor endnu ikke fotograferet.Hvordan ved man så hvilken mængde foder hunden skal have. Det anbefaledeer at hvalpens vægt i kg for hanner aldrig overstiger det antal uger hvalpen er indtil18 ugers alderen. Dvs 15 uger = max 15 kg, og for tæver lidt mindre. Efter 18 ugersalderen skal vægtforøgningen ca. halveres pr. uge. indtil hunden er 1 år. En rettesnorer at hundens ribben skal kunne anes hele tiden og hunden skal have tydelig talje,når den ses oppefra.Venlig hilsenTina Kastbjerg, kreds 34.Medlemmerne informerer / kredsene informererPå Rådhustorvet med statuen af Niels Ebbesen, deri 1340 havde slået den holstenske, kullede (= skaldede)Grev Geert ihjel i Randers.Det er vigtigt, at alle vore hunde, store som små,kan gebærde sig roligt alle vegne. S-tog kan væreet larmende bekendtskab, men alle hvalpene kiggedeblot nysgerrigt på, og de fik mange klap og sødeord med på vejen af passagerne, der steg af og på.Minnie, Jola og Bugi. Fotograf: Tina KastbjergSchæferhunden · nr. 4 · april 200825


kredsenes adresselisteKredsenes adresselisteKREDS 1 – RØDOVREFM: Keld Schrøder, Troldkærvej 5, 2610 Rødovre,tlf. 3641 3646ARK: Sascha Hansen, Kalkbrænderivej 17,4990 Sakskøbing, tlf. 5470 5117BRK: Steen Hansen, Roskildevej 138A, 2.,2500 Valby, tlf. 3874 1808PRK: Søren H. Christiansen, Kongeslusen 9,2610 Rødovre, tlf. 2275 1422T: Korsdalsvej 128 A, RødovreKREDS 2 – AMAGERFM: Henning Visholm, Finderupvej 71, 2770 Kastrup,tlf. 3251 3175ARK: IngenBRK: Ove Frederiksen, Søvænget 11, 2770 Kastrup,tlf. 3251 2388PRK: Michael Thorgrimson, Månsansväg 38,Malmø, SverigeT: Selinevej 15 (ved Sjællandsbroen overforLossepladsvej), 2300 København S, tlf. 2961 3281KREDS 3 af 1996 – BALLERUPFM: Mikkel Kruse, Sankt Markus Plads 12, 3. th.,1921 Frederiksberg C, tlf. 4051 2135,xemi@post11.tele.dkARK: *Lena Pichler Bjerre, Boeslunde Byvej 60,4242 Boeslunde, tlf. 4016 8939BRK: Birthe Neumann, Tværledet 41,2880 Bagsværd, tlf. 4593 5992PRK: Jette Müller-Johansen, Bukketornvej 17,3300 Frederiksværk, tlf. 4777 0170,jmjhome@webspeed.dkT: Kildedal 5, MåløvKREDS 4 – ROSKILDEFM: John Jabina, Ringstedvej 101, 4000 Roskilde.tlf. 4076 3634ARK: *Jan Siebenhaar, Kirkevænget 53A,4360 Kr. Eskilstrup, tlf. 5918 0153BRK: Thorsten Kleven, Baunehøj 42, Osted,4000 Roskilde, tlf. 4640 2052 / 2976 2528thorsten@klevens.dkPRK: Line Poulsen, Ny Hagestedvej 43,4532 Gislinge, tlf. 5943 3800, mansep@mail.dkT: Darupvang 15, RoskildeKREDS 5 – HILLERØDFM: Helle Westermann, Christianslund 32,3460 Birkerød, tlf. 4820 4154, hlo@atp.dkARK: *Sven Erik Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød, tlf. 4825 1510BRK: John Hansen, Krogvej 13, 3320 Skævinge,tlf. 4828 9042PRK: KredsformandenT: Jagtvej 23, Hillerød, tlf. 4226 5925KREDS 6 – FREDERIKSSUNDFM: Svend Rungstrøm, Hovedgaden 119,3630 Jægerspris, tlf. 4753 1209ARK: * Svend Rungstrøm, Hovedgaden 119,3630 Jægerspris, tlf. 4753 1209BRK: Yvonne Beicker, Hvedemarken 29,3550 Slangerup, tlf. 4733 3799PRK: IngenT: Holmensvej 29, FrederikssundKREDS 7 – KALUNDBORGFM: Viggo Pedersen, Aldersrovej 5,4400 Kalundborg, tlf. 5950 0281ARK: *KredsformandenBRK: Allan Florin Pedersen, Rørmosevej 6 A,4400 Kalundborg, tlf. 5956 0202PRK: Finn J. B. Larsen, Rørmosevej 15,4400 Kalundborg, tlf. 59516851T: Arnakkevej, Kalred, EskebjergKREDS 8 – RØNNEDEFM: Jan René Nielsen, Spangsvej 127, 4750 Lundby,tlf. 55512515, jn@kreds8.dkARK: IngenBRK: Dorte Janne Kondrup Nielsen, Spangsvej 127,4750 Lundby, tlf. 5551 2515 brk@kreds8.dkPRK: IngenT: Slettehavevej 61, NielstrupKREDS 9 – ODENSEFM: Jan Stilling, Appevej 90, 5690 Tommerup,tlf. 6476 3009ARK: *Karsten S. Andersen, Ankergade 3,5000 Odense C, tlf. 6590 3690BRK: Jacob Christensen, Kærlighedsstien 26,5560 Aarup, tlf. 6443 1393PRK: John Handberg Larsen, Markhaven 20,5320 Agedrup, tlf. 6610 7212T: Volderslevvej 36, 5260 Odense SKREDS 10 – HJØRRINGFM: Aase Jensen, Haurholmvej 80, 9800 Hjørring,tlf. 9898 6318ARK: KredsformandenBRK: Søren Vejen, Enighedsvej 56, 9900Frederikshavn, tlf. 9842 5728 / 2872 8003,vejen@oncable.dkPRK: Allan Chr. Andersen, Markager 7, 9750 Vrå,tlf. 9898 8698T: Vinstrupvej 69, HjørringKREDS 11 – RANDERSFM: Tommy Sørensen, Nyvej 1, Randers By,8900 Randers, tlf. 6181 9720ARK: *Mona Bech Sørensen, Pinborgvej 34,8900 Randers, tlf. 8649 6749BRK: Benny Hyllested Kyed, Teglvænget 1,8990 Fårup, tlf. 4045 7793, bkyed@.dkPRK: KredsformandenT: Langvangen 10, Randers, tlf. 8641 1571KREDS 12 – AARHUSFM: Ole Holst, Ildvedvej 12, 7300 Jelling,tlf. 7562 1775, formand@kreds12.dkARK: *Poul Granslev, Præstegårdsvej 89,8320 Mårslet, tlf. 8629 5520, poul@kreds12.dkBRK: Tommy P. Jensen, Mosevænget 15,8450 Hammel, 8699 2315, tommy@kreds12.dkPRK: IngenT: Rugholmvej 54, Viby, tlf. 8614 6156Forkortelser:FM: KredsformandenARK: Avlsrådets kontaktperson(* = uddannet avlsvejleder)BRK: BrugshunderådetskontaktpersonPRK: PR-kontaktpersonT: TræningspladsKREDS 13 – KOLDINGFM: Werner Schuhmacher, Fuglsangsvej 1,8660 Skanderborg, tlf. 8615 1504 – 3055 8676,haweto@haweto.dkARK: Erik Bent Jensen, Ravlsbjerg 29, 6000 Kolding,tlf. 7551 8002BRK: KredsformandenPRK: Ejvind Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest,6000 Kolding, tlf. 7552 8303 – 6166 8303,efriism@stofanet.dkT: Petersmindevej 2, 6000 KoldingKREDS 14 – HERNINGFM: Harry Max Jensen, Sunds Hovedgade 62,7451 Sunds, tlf. 9714 2307ARK: Thea Stoico, Kildegården 6, st., tv., 7470 Karup,tlf. 2274 7182BRK: Ole Kristensen, Kollund Byvej 82, Kollund,7400 Herning, tlf. 9722 4519PRK: Torben Hansen, Bødkervej 8, 7480 Vildbjerg,tlf. 9713 3900T: Lollandsvej 10, Industri Nord, Herning,tlf. 9722 2757KREDS 15 – NAKSKOVFM: Leon Jensen, Erantisvej 30, 4900 Nakskov,tlf. 40106921ARK: IngenBRK: -PRK: -T: Maglehøjvej, Nakskov, tlf. 5495 1280KREDS 16 – AALBORGFM: Finn Høffler, Hasselvej 14, 9280 Storvorde,tlf. 9831 0744 / 2024 1953ARK: *Lise Lotte Houen, Abildgårdsvej 183,Sterup, 9760 VråBRK: Henrik W. Jensen, Grandisvej 17, V. Hassing,9310 Vodskov, tlf. 9825 7559 / 2120 9879PRK: IngenT: Nørkæret 77, 9270 Klarup, tlf. 9831 5670KREDS 17 – SILKEBORGFM: Susanne Vinkler Karlsen, Brunbakkevej 2, 8600Silkeborg, tlf. 8685 5158 / 2622 9187,fm@schaeferkreds17.dkARK: *Lise Lotte Houen, Abildgårdsvej 183,9760 Vrå, tlf. 9898 8881BRK: Jan E. Karlsen, Brunbakkevej 2, 8600 Silkeborg,tlf. 8685 5158, brk@schaeferkreds17.dkPRK: IngenT: F L Smidthsvej 7, 8600 Silkeborg, tlf. 8681 520526 Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


KREDS 18 – ÅBENRÅFM: Jørn Sørensen, Hesselrøj 8, 6200 Åbenrå,tlf. 7468 5166, jorn.sorensen@jubii.dkARK: *John Jensen, Vestervang 14,6240 Løgumkloster, tlf. 7477 5252BRK: Anna Marie Blaudzun, Kidskelundmarkvej 6,6340 Kruså, tlf. 7467 3982, blaudzun@post.tele.dkPRK: Gitte Jessen, Plantagevej 14, Øster Højst,6240 Løgumkloster, tlf. 7467 7003,gitte.jessen@hotmail.comT: Drejbjergvej 5-6, SøgårdKREDS 19 – FREDERIKSHAVNFM: Ingrid Jensen, Haldsvej 28, 9970 Strandby,tlf. 9843 0023, ingrid20@webspeed.dkARK: *Bent N Hansen, Assensgade 7,9900 Frederikshavn, tlf. 9842 9612BRK: Bjarne Christensen, Lærkevej 2, 9970 Strandby,tlf. 9848 2043, hund@mail.dkPRK: Helle Henriksen, Haldsvej 46, 9970 Strandby,tlf. 9848 0246, fam.lentz@henriksen.mail.dkT: Hulvej, Sulbæk, SæbyKREDS 20 – ODDERFM: Ole Sarbæk, Gosmervej 21, Øring, 8300 Odder,tlf. 8655 4646 / 2825 5546, kweo@get2net.dkARK: *Ole K. Sarbæk, Gosmervej 21, 8300 Odder,tlf. 8655 4646BRK: Michael Hansen, Østergårdsvej 173,8340 Malling, tlf. 8693 7887 / 2725 2249,michael_s@hansen.tdcadsl.dkPRK: KredsformandenT: Rude Havvej, Odder, tlf. 2538 4481KREDS 21 – DJURSLANDFM: Leif Richardt, Ringdalsvej 4, 8550 Ryomgård,tlf. 8639 6606ARK: KredsformandenBRK: KredsformandenPRK: KredsformandenT: Astrupvej, Mesballe, RyomgårdKREDS 22 – BORNHOLMFM: Flemming Larsen, Linde Alle 4, 3700 Rønne,tlf. 5696 3376, larsenfa@teliamail.dkARK: Birgitte Hertz, Aspevej 20, 3751 Østermarie,tlf. 5647 0213, oestersoeen@mail.dkBRK: Jette L. Jensen, Fårebrovejen 7, 3730 Nexø,tlf. 5648 8143, jette.lykke.jensen@get2net.dkPRK: Steen S. Larsen, Splitsgårdsvej 9, 3782Klemensker, tlf. 5696 6433,steensejfert@larsen.tdcadsl.dkT: Ll. Myregårdsvej 10, Aaker PlantageKREDS 23 – SLAGELSEFM: Lars Alring, Strandløbervej 4, Bildsø,4200 Slagelse, tlf. 2030 6098, l.alring@mail.tele.dkARK: *Else Loft, Assentorpvej 90, 4295 Stenlille,tlf. 4361 0697BRK: Bo Jensen, Sorøvej 22, 4250 Fuglebjerg,tlf. 5138 6440PRK: KredsformandenT: CF-gården, Sorøvej, SlagelseKREDS 24 – ODSHERREDFM: Käte Christiansen, Stårupvej 25,4500 Nykøbing Sj. tlf. 5993 0364ARK: *Käte Christiansen, Stårupvej 25,4500 Nykøbing Sj., tlf. 5993 0364BRK: Käte Christiansen, Stårupvej 25,4500 Nykøbing Sj., tlf. 5993 0364PRK: IngenT: Grønstræde 3, HøjbyKREDS 25 – NORDFYNFM: Poul Christiansen, Rosenvænget 2, Farstrup,5471 Søndersø, tlf. 6480 1150ARK: *Leo Sørensen, Åbjergvej 39, 5464 Brenderup,tlf. 6444 1627BRK: Hanna Bonnesen, Odensevej 15,5471 Søndersø, tlf. 64891048PRK: Solveig Christiansen, Rosenvænget 2,5471 Søndersø, tlf. 6480 1150T: Odensevej 137, 5471 SøndersøKREDS 26 – VESTFYNFM: Martin Knudsen, Gl. Højmevej 182,5250 Odense SV, tlf. 6617 6382ARK: Bjarne Petersen, Gl. Skolevej 13, 5450 Otterup,tlf. 6485 2212BRK: Ole Jensen, Hjortegyden 20, 5560 Årup,tlf. 64792955PRK: Chris Haulrich, Brovej 13, 5464 Brenderup,tlf. 6444 1604T: Rørup Skole, Gelstedvej 14, 5560 ÅrupKREDS 28 – SØNDERBORGFM: Anette Wildschiødtz Hansen, Skansebakken 2,6400 Sønderborg, tlf. 7448 7218ARK: Pia Dreyer, Lysabildgade 75, 6470 SydalsBRK: Lars Kyndesen, Lundsgårdsvej 4, V Sottrup,6400 Sønderborg, tlf. 7446 5401PRK: KredsformandenT: Midtborrevej 3, Kær, 6400 SønderborgKREDS 29 – TØLLØSEFM: Jesper Schrøder, Engkrogen 10, 4295 Stenlille,tlf. 5784 0121ARK: IngenBRK: Kit Dam, Hjortholmvej 45, 4340 Tølløse,tlf. 2561 5921PRK: IngenT: Sønderstrupvej 28, TølløseKREDS 30 – GREVEFM: Robert Drachmann, Karlslunde Mosevej 24,2690 Karlslunde, tlf. 23968878, robert@getto.dkARK: *Per Christiansen, Ørnesædevej 1,4622 Havdrup, tlf. 20460960, per@oernesaedet.dkBRK: Randi Salzwedell, Karlslunde Mosevej 24,2690 Karlslunde, tlf. 4613 8878PRK: Nils Brendorp, Åparken 58, 2605 Brøndby,tlf. 43961238, n. brendorp@get2net.dkT: Greve Centervej 58, 2670 GreveKREDS 31 – SKIVEFM: Jørgen Refsgaard, Brorsonsvej 2, 7800 Skive,tlf. 9756 4597, jbrefsgaard@tiscali.dkARK: Mona F. Jakobsen, Tinghøjvej 1, 7870 Roslev,tlf. 97574714, ej.j@myinternet.dkBRK: Martin Hasager, Årbjergvej 7, 7800 Skive,tlf. 2084 6196, hofdaddy@hofdaddy.dkPRK: FormandenT: Jegstrupvej, SkiveKREDS 32 – RINGKØBINGFM: Gordon Steffensen, Händelsvej 10,7500 Holstebro, tlf. 9741 4426,gordonsteff@yahoo.dkARK: *Erik Røgen, Kornblomsten 29,6950 Ringkøbing, tlf. 9732 1494BRK: Dermot Rowan, Birkebyvej 6, 7280 Sdr. Felding,tlf. 7534 3050, d_rowan@mail.dkPRK: KredsformandenT: Herningvej 139, Ringkøbing, tlf. 2326 3133KREDS 33 – HOLSTEBROFM: Georg Flæng, Naurvej 25, 7500 Holstebro,tlf. 9743 2026ARK: *Per Frost, Houlindvej 3, Bonnet, 7620 Lemvig,tlf. 9781 1660BRK: Henriette M. Pedersen, Bredvigvej 7,7400 Herning, tlf. 2483 3004PRK: IngenT: Ringkøbingvej overfor IdumlundvejKREDS 34 – HORSENSFM: Hanne K. Hansen, Ny Gothersgade 27,8700 Horsens, tlf. 3195 8646,tkmadsen@stofanet.dkARK: *Anders Friis Jørgensen, Steen Blichersvej 3,8700 Horsens, tlf. 7562 6461BRK: John Nielsen, Slåenvej 14, 8700 Horsens,tlf. 4042 0530, mail-dalton@stofanet.dkPRK: Lisbeth Hedevang, Grarupvej 8, 7330 Brande,tlf. 4087 0605, lj.dk@stofanet.dkT: Lovbyvej 80, Horsens, tlf. 7562 1141KREDS 35 – SYDFYNFM: Charlotte Dybbro, Hågerupvej 79, 5600 Fåborg,tlf. 6264 1224ARK: *Ida Larsen, Ølstedvej 3, 5672 Broby,tlf. 6263 1236, kennelmaegaard@privat.dkBRK: Ole Nielsen, Østergyden 31, 5600 Fåborg,tlf. 2041 6704PRK: IngenT: Holmelundsvej, V. SkerningeKREDS 37 – VEJLEFM: Kai Fr. Mortensen, Egelandsvej 83, Fredsted,6040 Egtved, tlf. 7586 3200 / 4020 4009,lyshoej@c.dkARK: *KredsformandenBRK: KredsformandenPRK: KredsformandenT: Kærbøllinghusevej, VejleKREDS 38 – HADERSLEVFM: Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov,tlf. 7483 3705, karin.fc@get2net.dkARK: *Ulla Hansen, Hestehaven 16, 6100 Haderslev,tlf. 7552 9099 / 2277 3036,teampakas@teampakas.dkBRK: Ralf Jessen, Hajstrupgade 13, 6100 Haderslev,tlf.: 7458 4212, R.I.Jessen@mail.dkPRK: Louise Kjeldstrøm, Diagonalvej 5,Strandelhjørn, 6500 Vojens, tlf. 5918 5531,lal@os.dkT: Christian Koldsvej, Haderslevkredsenes adresselisteSchæferhunden · nr. 4 · april 200827


kredsenes adresselisteKREDS 39 – ARRESØFM: Bent Larsen, Tågerupvej 27, 3200 Helsinge,tlf. 4871 2871, arrekaer@mail.dkARK: *Bent Larsen, Tågerupvej 27, 3200 Helsinge,tlf. 4871 2871, arrekaer@mail.dkBRK: Hans Nielsen, Toftevangen 4, Merløse,320 Skævinge, tlf. 4046 3704, Balckan@mail.dkPRK: Bjarne Larsen, Landagervej 49, 3200 Helsinge,tlf. 2126 1660, bjl@pc.dkT: Stenlandsgården, Østergade, HelsingeKREDS 41 – NYKØBING FALSTERFM: Lars Pedersen Christensen, Østersøvej 27,4872 Idestrup, tlf. 3031 7012,lars.p.christensen@get2net.dkARK: Lars Pedersen Christensen, Østersøvej 27,Ulstrup, 4872 Idestrup, tlf. 3031 7012BRK: Lene Andresen, Grønsundvej 277,4800Nøkøbing Falster, tlf. 5444 7056,leneandresen@post12,tele.dkPRK: KredsformandenT: Kringelborg Allé 3, 4800 Nykøbing FalsterKREDS 42 – HEDENSTEDFM: Karin Gregersen, GL. Marksvej 3, Hornborg,8762 Flemming, tlf. 7567 4488ARK: IngenBRK: KredsformandenPRK: IngenT: Årupvej 65, 8722 HedenstedKREDS 43 – HVIDOVREFM: Anette Jensen, William Boothsvej 7,2650 Hvidovre, tlf. 3678 5215ARK: *Aud Berntsen, Cath. Boothsvej 24 B,2650 Hvidovre, tlf. 3649 0809BRK: Jesper Svanberg, Fyrren 15, 4000 Roskilde,tlf. 2349 9960, svanberg.jesper@gmail.dkPRK: IngenT: Stamholmen, Avedøre Holme, HvidovreKREDS 44 – ESBJERGFM: Jesper Bach-Pedersen, Nærlndvej 23,6710 Esbjerg V, tlf. 7512 6391ARK: IngenBRK: Frank Okholm, Jens Kuskvej 2, 6731 Tjæreborg,tlf. 7517 1712PRK: IngenT: Frøkærvej, Guldager, EsbjergKREDS 45 – STRUERFM: Leif Andersen, Carl Nielsensvej 8,7500 Holstebro, tlf. 9740 2898, leif.andersen@proactivecompany.dkARK: Rune Larsen, Houdamsvej 3, 7620 Lemvig,tlf. 2245 1168BRK: Pav Nielsen, Dalgårdsvej 29, Resen,7600 Struer, tlf. 9786 8810, pav_trine@mail.dkPRK: KredsformandenT: Brasholmvej 4, Struer, tlf. 9786 502328 Schæferhunden · nr. 4 · april 2008KREDS 46 – KØGEFM: Susanne Andersen, Tykmosevej 16,4622 Havdrup, tlf. 4618 8646ARK: Margit Sørensen, Køgevej 15, 4652 Hårlev,tlf. 5628 6813BRK: Vibeke Enevoldsen, Skalstrupvej 1, Skalstrup,4621 Gadstrup, tlf. 2010 1111PRK: Susanne Andersen, Tykmosevej 16,4622 Havdrup, tlf. 4618 8646T: Bregnegårdsvej 2, 4600 KøgeKREDS 47 – SUSÅFM: Tommy Jensen, Giesegårdvej 15, 4100 Ringsted,tlf. 6199 9967, kreds47@schaeferhund.dkARK: Tommy Jensen, Giesegårdsvej 15, Norup,4100 Ringsted, tlf. 3116 5760BRK: Svein Andersen, Krageborgvej 4, 4640 Fakse,tlf. 5626 0390, brk@kreds47.dkPRK: Bill Nielsen, Præstøvej 26, 4700 Næstved,tlf. 4063 1432, prk@kreds47.dkT: Nyvangsvej, HerlufmagleKREDS 49 – ODENSE NORDFM: Claus Nørlev Jensen, Rådyrløkken 3,5210 Odense NV, tlf. 6594 2455ARK: *Erling Lynge Larsen, Ølstedvej 3, 5672 Broby,tlf. 6263 1236BRK: Robert Blohm, Ågade 61, 5270 Odense N,tlf. 6618 1083, robertblohm@nalnet.dkPRK: IngenT: Rugårdsvej 279 (Indk. Rugårdsvej 289)KREDS 51 – BRØNDBYFM: Janine Wright Jørgensen, Pilevang 1,3670 Veksø, tlf. 5672 1599,janine.wright@get2net.dkARK: *Lena Pichler Bjerre, Boeslunde Byvej 60,4242 Boeslunde, tlf. 5814 0239, kennel@leri.dkBRK: Erik Dalby, Pilevang 1, 3670 Veksø,tlf. 5672 1599, erikdalby@get2net.dkPRK: IngenT: Sydgårdsvej, Brøndby StrandKREDS 52 – ULLERSLEVFM: Finn Kristiansen, L. Kr. Larsensvej 26,5540 Ullerslev, tlf. 6535 3963ARK: IngenBRK: Kent Haarberg, Fraugde Kærbyvej 77,5220 Odense SØ, tlf. 2483 0206PRK: KredsformandenT: Kaliffenlund 3, UllerslevKREDS 53 – NIBEFM: Kim Kristoffersen, Veggerbybvej 6,9541 Suldrup, tlf. 9837 8984ARK: KredsformandenBRK: Thomas Mandrup Nielsen, Teglageren 51,9240 Nibe, tlf. 9810 1740,thomas.mandrup@autohaus.dkPRK: Jane Andersen, Suldrupvej 2, Skivum,9240 Nibe, tlf. 9742 3252T: Lundevej, NibeKREDS 54 – BRØNDERSLEVFM: Michael Brandenhoff, Søndermarksvej 5,9300 Sæby, tlf. 4010 1668ARK: Carsten Søhus, Skolekrogen 4, 9490 PandrupBRK: Michael Brandenhof, Søndermarksvej 5,9300 Sæby, tlf. 9846 2682PRK: Steen Bonne Larsen, Donstedvej 43,9352 Dybvad, tlf. 6174 3493T: Stadevej v/PlantagenKREDS 55 – FURESØFM: Bjarne Oppenheuser, Nygårdsterraserne, 275D,3520 Farum, tlf. 3874 4160ARK: *Michael S. Nielsen, Munkehøjvænget 7,3520 Farum, tlf. 4295 5505BRK: Lisbeth Pedersen, Hvilebækvænge 3,3520 Farum, tlf. 4495 4689PRK: Jeanette Marker, Lindevej 2, 3200 Helsinge,tlf. 4847 5418T: Gl. Bregnerødvej 8, FarumKREDS 56 – PRÆSTØFM: Michael Larsen, Strædet 6, 4720 Præstø,tlf. 5599 0343ARK: *Karin Jørgensen, Brøderupvej 22,4733 Tappernøje, tlf. 5596 7970BRK: Jan Herneth, Maribovej 97, 4990 Sakskøbing,tlf. 2338 4362PRK: ARKT: Dyrlevvej, PræstøKREDS 57 – MØNFM: Nico Pietens, Holdgårdsvej 116, 7260 Sdr.Omme, tlf. 2381 6346, nicoagility@gmail.comARK: IngenBRK: Jeanette Sjöberg, Viemosegade 6,4771 Kalvehave, tlf. 2320 0030PRK: BRKT: Kobbelvej, StegeKREDS 59 – GRINDSTEDFM: Karin Dederding Thing, Askjærvej 2,7250 Hejnsvig, tlf. 5613 1090 / 4079 7015,formand@kreds59.dkARK: Lilli Skriver, Højene 18, 7250 Hejnsvig,tlf. 7533 5242BRK: Kent Dederding Thing, Askjærvej 2,7250 Hejnsvig, tlf. 5613 1090 / 4084 5238,kk_outsider@hotmail.comPRK: KredsformandenT: Odinsvej 30, GrindstedKREDS 60 – THISTEDFM: Jørgen Saustrup, Troldhøjvej 2, Skjoldborg,7700 Thisted, tlf. 9793 1407ARK: *Per Frost, Moesgårdvej 1, 6990 Ulfborg,tlf. 9749 0095BRK: Lars Andersen, I. P. Jacobsensgade 21,7700 Thisted, tlf. 2868 9330PRK: Jørgen Sølvkjær, Islandsvej 4, 7700 Thisted,tlf. 9791 2454T: Lerpyttevej, ThistedKREDS 61 – LYNGEFM: Jim Dragsbæk Feldt, Slangerupvej 1,Sigerslevøster, 3550 Slangerup, tlf. 4828 4867ARK: Frank Olsen, Gl Slangerupvej 2,3600 Frederikssund, tlf. 4731 7427BRK: Berith Andersen, Gl Slangerupvej 2,3600 Frederikssund, tlf. 4731 7427PRK: Berith Andersen, Gl. Slangerupvej 2,3600 Frederikssund, tlf. 4231 7427T: Kollerødvej 70, Lynge


KREDS 62 – VALLENSBÆKFM: Jytte Jensen, Svenstrupvej 56, 2665 Vallensbæk,tlf. 4354 5443, Jyttejensen@besked.comARK: *Gert Helmer, Rylevej 18, 2650 Hvidovre,tlf. 3649 2044BRK: Christian Sørensen, Rhodesiavej 72,2770 Kastrup, tlf. 3253 3321PRK: IngenT: Lundbækvej 9, Vallensbæk, tlf. 4354 6240KREDS 63 – HOBROFM: Arne Zinck, Møllevænget 16, Rostrup,9510 Arden, tlf. 9856 6165ARK: *Günter Krieg, Skivumvej 135, Gundestrup,9600 Års, tlf. 9862 6022BRK: Preben Lauridsen, Mosagergård, Runevej 5,9500 HobroPRK: KredsformandenT: Hostrupkrogen, HobroKREDS 64 – THEMFM: Alf Pedersen, Ringvej 15, Alling, 8680 Ry,tlf. 8689 2283ARK: *Per Nielsen, Paradisvej 8, 2650 Hvidovre,tlf. 3677 7750BRK: Torben S. Knudsen, Klochvej 45, 7441 Broding,tlf. 8687 5824PRK: IngenT: Gyvelvej, Knudlund, 8653 ThemKREDS 65 – SKANDERBORGFM: Britta Platz, Skovgårdsvænget 344,8310 Tranbjerg J, tlf. 8629 0828ARK: *Leif Jørgensen, Langåvej 10, 8870 Langå,tlf. 8644 5828BRK: Lars Nielsen, Holmstruphøjvej 68, 8210 ÅrhusV, tlf. 8624 2095PRK: KredsformandenT: Teglgraven 5, v/motorvejen, StillingKREDS 67 – ÅBYBROFM: Anders Bentsen, Røgildvej 51, 9460 Brovst,tlf. 9823 8076, formand@kreds67.dkARK: KredsformandenBRK: Bjarne Laursen, Milbakvej 58, 9381 Sulsted,tlf. 9826 0388PRK: IngenT: Øster Hovensvej, AabybroKREDS 70 – FREDERICIAFM: Anne-Mette Lynge, Hørrevej 15, Brøndsted,7000 Fredericia, tlf. 4055 6973, al@pki.dkARK: Lillian Christensen, Hjortsvang Kærvej 4, 7160 Tørring, tlf. 7567 6550,sandkaergaard@christensen.mail.dkBRK: Lasse Kaasgaard, Ryttergrøftvej 29,7000 Fredericia, tlf. 7595 8131, lka@fmts.dkPRK: KredsformandenT: Bredstrupvej, BredstrupKREDS 71 – GRENÅFM: Niels Ove Rasmussen, Møgelbjergparken 57,8500 Grenå, tlf. 8632 5518, berani@worldonline.dkARK: *Alice Warrer, Århusvej 10, 8963 Auning,tlf. 8648 3946BRK: Kirsten Nielsen, Rådmandsvej 42, 8500 Grenå,tlf. 8632 3140PRK: Käthe Jørgensen, Åstrupparken 50,8500 Grenå, tlf. 2976 7975T: Nesgårdsvej 3 A, GrenåKREDS 75 – ÅRHUS NORDFM: Conny Østergaard, Skolebanken 6, 8520 Lystrup,tlf. 8622 7190ARK: Inger Menander, Lundbyvej 7, 8961 Allingåbro,tlf. 8648 1862BRK: Allan Kristensen, Skolebanken 6, 8520 Lystrup,tlf. 8622 719PRK: IngenT: Ølstedvej, Lisbjerg, tlf. 8623 2375KREDS 76 – BRAMMINGFM: Kim Stampe Jensen, Ribevej 57, Foldingbro,6650 Brørup, tlf. 7538 4817ARK: *Finn Skovbjerg, Hovedvej A1 10,6740 Bramming, tlf. 7519 1888BRK: KredsformandenPRK: IngenT: Nøråvej 5A, BrammingKREDS 77 – TØRRINGFM: Jan L. Christensen, Grønnedalen 14a, 1.mf.,7100 Vejle, tlf. 7582 6776, jlc@mabon.dkARK: KredsformandenBRK: John Jensen, Ilvedvej 47, Ildved, 7300 Jelling,tlf. 75873652, kennelmister@get2net.dkPRK: KredsformandenT: Banevang 14, Ølholm, 7160 TørringKREDS 80 – VIBORGFM: Ole Tias Nielsen, Dybdal 5, Brandstrup,8840 Rødkærsbro, tlf. 65324578, ole-tias@sol.dkARK: Esben Petersen, Elkærvej 30, Knudby,8831 Løgstrup, tlf. 8664 4085, lis.esben@mail.dkBRK: Pat Funnell, Breumvej 8, Jebjerg, 7870 Roslev,tlf. 9757 4636, pandp@dlgtele.dkPRK: BRKT: Ravnstrupvej 49, Ravnstrup (Viborg)KREDS 81 – LØKKEN-VRÅFM: LiseLotte Houen, Abildgårdsvej 183, 9760 Vrå,tlf. 9898 8881ARK: *KredsformandenBRK: Søren Jensen, Brunbakkevej 9, 9800 Hjørring,tlf. 2127 8111, slj@cool.dkPRK: Claus Ejlertsen, Sulsted Landevej 59, Ajstrup,9391 Sulsted, tlf. 2126 7887T: Sdr Vråvej, VråKREDS 82 – KARLEBOFM: Jesper Gjedde, Dronningedammen 3, st. tv.,2970 Hørsholm, tlf. 2521 6030ARK: IngenBRK: Inge Bendtsen, Hornbækvej 149,3490 Kvistgård, tlf. 4913 9428PRK: IngenT: Vejenbrødvej, v/motorvejsafkørsel 6, NivåKREDS 84 – SKOVBOFM: Kim Rasmussen, Duehusvej 147,4632 Bjæverskov, tlf. 3678 9270ARK: *Gitte Salmonsen, Skovvej 26, Norup,4100 Slagelse, tlf. 5764 0181BRK: Michael Hansen, Dalgasvej 115, 4600 Køge,tlf. 2321 3305PRK: IngenT: Pilebækvej 24, Bjæverskov14.03.08LandsdeleARK:LD 1:LD 4: Lene Riis Olsen, Aagaardsvej 37,3700 Rønne. Tlf. 5696 6688LD 5: Lynge Larsen, Ølstedvej 3,5672 Broby. Tlf. 6263 1236LD 6: Liselotte Houen, Abildgårdsvej 1839760 Vrå. Tlf. 9898 8881E-mail: kennelhouen@hotmail.comLD 7: Poul Granslev, præstegårdsvej 89,8320 Mårslet. Tlf. 8629 5520/4013 5520.E-mail: kiami@webspeed.dkLD 8: Karin Christiansen, Bovvej 40,6543 Agerskov. Tlf. 7483 3705.E-mail: karin.fc@get2net.dkBRK:LD 1:LD 4: Flemming Larsen, Lindeallé 4,3700 Rønne. Tlf. 5696 3376/4032 1866LD 5: Ida Larsen, Ølstedvej 3,5672 Broby. Tlf. 6263 1236.E-mail: kennelmaegaard@privat.dkLD 6: Mette Dalsgaard Thomsen,Skodsborgvej 33, 9270 Klarup.Tlf. 9832 6532E-mail: Kreds-53-Nibe@klarupnet.dkLD 7: Ole Karl Sarbæk, Gosmervej 21,Ørting, 8300 Odder.Tlf. 8655 4646/2825 5546E-mail: kweo@get2net.dkLD 8: Bente Smidt Bonde,Hindbærvænget 36,6000 Kolding. Tlf. 7556 6690Schæferhundeklubben er opdelt i 6 landsdele(LD) på følgende måde:LD 1 – Sjælland: Kredsene 1 - 2 - 3 af 19964 - 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 23 -24 - 29 - 30 - 39 - 41 - 4346 - 47 - 51 - 55 - 56 -57 - 61 - 62 - 82 - 84.LD 4 - Bornholm: Kreds 22.LD 5 - Fyn: Kredsene 9 - 25 - 26 -35 - 49 - 52 - 79.LD 6 - Jylland Nord: Kredsene 10 - 11 - 16 - 1953 - 54 - 60 - 63 - 67 - 81.LD 7 - Jylland Midt: Kredsene 12 - 14 - 17 - 2021 - 31 - 32 - 33 - 34 - 4564 - 65 - 71 - 74 - 75 - 80.LD 8 - Jylland Syd: Kredsene 13 - 18 - 27- 2837 - 38 - 42 - 44 - 5970 - 76 - 77.Landsdele / kredsenes adresselisteSchæferhunden · nr. 4 · april 200829


ArrangementskalenderDato Arrangement LD Kreds DommereApril26.04 SPH-udtagelse 1 22-Bornholm Lene Carlson26.04 Begynderturnering 16-Ålborg Bedømmer: Erik Hougaard27.04 Kombiskue 7 12-Århus Michael Lumby, Renè JørgensenMaj01.05 AKKombiskue03.-4.05 DKK-udstilling(Kval. til Crufts )6 1 81-Løkken/Vrå62-VallensbækHillerødPoul Meineche. Sekretær: Lotte Koch. Figurant: Henrik Nielsen.Michael Lumbye03.-4.05 BHP3-DM 1 84-Skovbo Erik Ahrends, Helle Priess, Lars Juhl12.05 2. pinsedag –LD-Pinseskue18.05 KombiskueKombiskue7 32-Ringkøbing Poul Meineche: Br.H+Ung.H+Yng.H+10-12 mdr. HRenè Jørgensen: Br.T+Ung.T+Yng.T+10-12 mdr.T+ Begge Veterankl.Sven Erik Lundkvist: 6-8 mdr. H og T+8-10 mdr. H og T + begge Åbenkl.519-Odense1-RødovreFritz BennedbækSven Erik Lundkvist, Jørgen Hindse24.05 Begynderturnering 47-Suså Bedømmer: Henrik Jeberg25.05 Kombiskue 7 20-Odder Michael Lumby, Frits Andresen25.05 Kombiskue og AK 4 22-Bornholm Svend Erik Lundkvist31.05 AK – lørdag kl. 13.00Kombiskue lørdag 10.005 9-Odense3-BallerupDommer: Fritz Bennedbæk. Sekretær: Ida Larsen.Figurant: Martin Knudsen.Frits Andresen, Michael Lumbye,Juni01.06 Kombiskue 6 53-Nibe Fritz Bennedbæk, Renè Jørgensen07.06 Danmarks bedste Beg. B 7 12-Århus Per Svoldgaard Nielsen14.06 AK-LØRDAG kl. 13.00 1 4-Roskilde Dommer: Renè Jørgensen.Sekretær: Annie Nielsen.Figurant: Allan Madsen15.06 LD-Skt. Hans Skue 1 4-Roskilde Fritz Bennedbæk: Br.H + Yng. T+6-8 mdr. H og T+ 8-10 mdr. TFrits Andresen: Br.T + Ung.T+10-12 mdr. T + begge Veterankl.Poul Meineche: 8-10 mdr. H + 10-12 mdr. H + Yng.H + Ung. H +begge Åbenkl.21.06 Begynderturnering 44-Esbjerg Bedømmer: Hanne Boe22.06 Kombiskue 7 65-Skanderborg Frits Andresen, Michael Lumby28.-29.06 DKK-udstilling (KBHV) Brøndby29.06 Kombiskue 1 55-Furesø Helmut König, TysklandJuli06.-12.07 Ungdomslejr 2008 1 62-Vallensbæk06.07 Kombiskue 6 10-Hjørring Renè Jørgensen, Svend E. Lundkvist13.07 Kombiskue 1 8-Rønnede Poul Meineche, Renè Jørgensen18.-20.07 Norsk Vinnerudstilling Norge Ikke fastlagt endnu25.-27.07 Svensk Vinnerudstilling Skillingaryd –SverigeAugust03.08 AK 7 65-Skanderborg Dommer: Poul Meineche.Sekretær: Lotte Nymand Koch.Figurant: Claus Mouridsen08.-10.08 HAS 6 81-Løkken-Vrå Br.H: Fritz Bennedbæk, Br.T: Frits Andresen,Ung.H: Poul Meineche,Ung.T: Michael Lumbye, Yng.H: Poul Meineche, Yng.T: Renè Jørgensen,Hvalpe H+T: Svend E. Lundkvist16.-17.08 DKK-udstilling Vejen23.08 Begynderturnering 38-Haderslev Bedømmer Mai-Britt Nielsen24.08 Kombiskue 5 49-Odense Anders Friis Jørgensen30.08 Mix-match 1 4-Roskilde30Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


September11.-14.09 IPO VM Wavre, Belgien12.-14.09 Bundessieger-Zuchtschau Aachen, D OBS! Ny dato13.09 BHP1 – DM 8 70-Fredericia A: Erik Ahrends. B: Gunnar Jensen. C: Lars Juhl13.-14.09 SPH-udtagelse 1 55-Furesø Villy Pedersen19.-21.09 Bundessiegerprüfung Baunatal, Tyskl.20.09 Begynderturnering 6-Frederikssund Bedømmer: Kurt Sørensen20.-21.09 DKK-udstilling Ballerup Anders Friis Jørgensen20.09 AK lørdag kl. 13.00 8 38-Haderslev Dommer: Frits Andresen.Sekretær: Elsebeth Jensen.Figurant: Henrik Nielsen27.-28.09 SPH-udtagelse 5 25-Nordfyn Bent Andersen27.-28.09 BHP3 – udtagelse 1 29-Tølløse Gunnar Jensen, Lene Carlson28.09 Kombiskue 7 33-Holstebro Poul Meineche, Frits AndresenOktober04.10 Mix-match 1 62-Vallensbæk05.10 Kombiskue 8 38-Haderslev Hans Peter Schweimer, Helmut Buss, Tyskland09.-12.10 WUSV-VM Kentucky, USA11.10 Begynderturnering 26-Vest Fyn Bedømmer: Ralf Jessen11.-12.10 DKK – SPH-DM12.10 Certifikatudstilling 1 2-Amager Sven E. Lundkvist, Fritz Bennedbæk12.10 AK 6 16-Ålborg Dommer: Poul Meineche.Sekretær: Dorthe Granslev Rafn.Figurant: René Otkær18.-19.10 SPH-DM 1 1-Rødovre Lene Carlson, Per Svoldgaard18.-19.10 DKK IPO3 – DM25.10 AK– lørdag kl. 13.00 1 30-Greve Dommer: René Jørgensen.Sekretær: Lotte Hansen.Figurant: Tommy Hansen25.-26.10 BHP 3 – udtagelse 6 54-Brønderslev Vivi Gilsager, Lars Juhl26.10 Komiskue 6 11-Randers Poul Meineche, Frits Andersen26.10 Kombiskue 1 30-Greve René Jørgensen, Per NielsenNovember02.11 Kombiskue og AK 4 22-Bornholm Fritz Bennedbæk08.-9.11 DKK-udstillingHerning(Nordisk Vinner)08.-9.11 BHP3 – udtagelse 1 15-Nakskov Villy Pedersen, Henrik Egemose09.11 AKKombiskue7 12-Århus 6-Fr. SundDommer: Poul Meineche. Sekretær: Dorthe Granslev Rafn.Figurant: Henrik NielsenAnders Eriksson, Sverige, Frits Andresen15.-16.11 BHP3 – udtagelse 6 16-Ålborg Erik Ahrends, Per Svoldgaard23.11 AK 1 62-Vallensbæk Dommer: Sven Erik Lundkvist.Sekretær: Lotte Hansen.Figurant: Marc SkovsbøgDecember26.12 2. juledag – Juleskue 1 23-Slagelse Fritz Bennedbæk , Mats Höglund, SverigeArrangementskalenderTillykke med ny- & genvalgene!,og ’God vind’fremover ønskes til denafgående formand ognæstformand samt ARmedlem:Karin Christiansen,Allan Chr. Andersen& Frank Olsen.Red.Det ’gamle’ HB på podiet ved Rep.mødet 2008.Redaktørens klumme forsat fra side 23idet vi afspejler samfundet. De fremtiden, men mange brænder30 – 80 årige medlemmer er ikke for schæferhunden, og vi skal alleglemt eller uinteressante, men selv have modet til at gøre endette indsatsområde kan måske indsats i årene fremover for allevendes en anden gang? potentielle og nuværende medlemmeri Schæferhundeklubben forJeg har ingen ’vise sten’, menønsker blot at stille en tese op til Danmark.eventuel diskussion. Ingen kender Mariann Uglebjerg. , RedaktørSchæferhunden · nr. 4 · april 200831


kommende avlskåringer / anmeldte brugsprøverKommende AvlskåringerOBS! Tilmeldingen skal være modtaget senest 14 dage før kåringen. Tilmeldingsblanketten skal være udfyldt korrekt med underskrift, kopi afstamtavle med evt. dokumentation for DNA, samt kopi af HD/AA. Hvis du har spørgsmål, så henvend dig til din avlsvejleder, som gerne vilvære dig behjælpelig ❙ HUSK på dagen at medbringe original stamtavle, resultathæfte, dokumentation for HD-resultat samt evt. DNA-test❙ Er din hund HD-fotograferet eller har brugsprøver i Tyskland, skal resultatet være registreret i Dansk Kennel Klub. Originale papirer skalmedbringes med påskrift fra DKK på kåringsdagen. Er det ikke i orden, afvises hunden.Kreds 81-Løkken-Vrå, TORSDAG ( Kr. Himmelfartsdag ) den 1.5.08kl. 9.00 på kredsens træningsplads: Sdr.Vråvej 167, 9760 Vrå.Kåringsdommer: Poul Meineche. Kåringsleder: Lise Lotte Houen,Abildgårdsvej 183 Sterup, 9760 Vrå. Tlf.: 9898 8881 – 4015 7766.Kåringsesekretær: Lotte Koch. Figurant: Henrik Nielsen.Anmeldte brugsprøverTil hundeførerenKreds 9-Odense, LØRDAG den 31.5.08 kl. 13.00 på kredsens træningsplads:Volderslevvej, 5260 Odense S. Kåringsdommer: FritzBennedbæk. Kåringsleder: Karsten Sonne Andersen, Langgyden 9,5580 Nr. Åby, tlf.: 6590 3690. Sekretær: Ida Larsen. Figurant: MartinKnudsen.HUSK! at indsende alle nødvendige oplysninger ved tilmelding til brugsprøve, såsom hundens fulde navn (som angivet på stambogen, hvis en sådan haves),tidl. beståede prøver, køn, fødselsdato, DKK reg.nr. og øretatoveringsnr., prøve der tilmeldes i, samt ejers navn, adresse, tlf.nr. og medlemskreds. Indsendgerne en kopi af stambogen til prøvelederen, det vil gøre det nemmere at udfylde resultat- og dommerlister m.v. ❙ Forsikring: For at kunne aflægge prøve,skal hunden være dækket af en udvidet ansvarsforsikring. Kvittering herfor skal kunne forevises på forlangende.26/4. Kreds 14-Herning. Beg., BHP, IPO, SPH,FP. D.: Erik Ahrends. P.: Ole Kristensen, tlf.9722 4519. Start kl. 9.0026/4. Kreds 56-Præstø. Beg., BHP, IPO, SPH,SL. D.: Helle Priess. P.: Heidi Larsen, tlf. 55990343. Start kl. 9.0026/4. Kreds 47-Suså. BEG., BHP, IPO. D.: GunnerJensen. P.: Jytte Olsen, tlf. 5375 6516.Start kl. 9.0026/4. Kreds 6-Frederikssund. Beg., SPH. D.:Bent Andersen. P.: Yvonne Beicker, tlf. 47333799. Start kl. 9.001/5. Kreds 65-Skanderborg. Beg., BHP, IPO,SPH, SL. D.: Gunnar Jensen. P.: Leif Jørgensen,tlf. 8644 5828. Start kl. 9.003-4/5. Kreds 84-Skovbo. BHP 3 – DM. D.: A:Erik Ahrends. B: Helle Priess. C: Lars Juhl.Overdommer: Villy Pedersen. P.: Henrik Jeberg,tlf. 4484 0111. Start kl. 9.0010/5. Kreds 29-Tølløse. Beg., BHP, IPO, SPH,FP, SL. D.: Helle Priess. P.: Rene Christensen,tlf. 5849 8851. Start kl. 9.0010/5. Kreds 3-Ballerup. Beg., BHP, IPO, SPH,FP, SL. D.: Mikkel Kruse. P.: Birthe Neumann,tlf. 3075 1698. Start kl. 8.0014/5. Kreds 53-Nibe. Beg., BHP, IPO, SPH, FP,SL. D.: Erik Johannessen. P.: Thomas Mandrup,tlf. 2227 9050. Start kl. 16.0016/5. Kreds 55-Furesø. FP. D.: Lene Carlson.P.: Lisbeth Pedersen, tlf. 28 90 63 45. Startkl. 16.3017/5. Kreds 38-Haderslev. Kredsmesterskab.Beg., BHP, IPO, SPH, SL. D.: Lars Juhl. P.: LouiseKjeldstrøm, tlf. 5918 5531. Start kl. 9.0017/5. Kreds 2-Amager. Beg., BHP, IPO, SPH, SL.D.: Christian Sørensen. P.: Ove Frederiksen, tlf.3251 2388 / 4054 8688. Start kl. 9.0017/5. Kreds 75-Århus. Beg., BHP, FP. D.: PerSvoldgaard. P.: Conny Østergaard, tlf. 86227190. Start kl. 10.0018/5. Kreds 49-Odense Nord. Beg., BHP, IPO,SL. D.: Gunner Jensen. P.: Robert Blomh, tlf.2578 9083. Start kl. 9.0021/5. Kreds 43-Hvidovre. UHP. D.: MikkelKruse. P.: Jesper Svanberg, tlf. 2349 9960.Start kl. 17.0022/5. Kreds 65-Skanderborg. FP. D.: Vivi Gilsager.P.: Berit Kristensen, tlf. 8624 3025.Start 17.3024/5. Kreds 80-Viborg. Beg., BHP, IPO, SPH,FP, SL. D.: Per Svoldgaard. P.: Esben Petersen,tlf. 8664 4085. Start kl. 9.0024/5. Kreds 17-Silkeborg. Beg., BHP, IPO, SPH,FP. D.: Erik Johannesson. P.: Susanne Karlsen,tlf. 8685 5158 / 2622 9187. Start kl. 9.0025/5. Kreds 15-Nakskov. Beg., BHP, IPO, FP.D.: Christian Sørensen. P.: Claes Knudsen, tlf.2727 1761 / 4011 3138. Start kl. 9.0025/5. Kreds 32-Ringkøbing. Kredsmesterskab.Beg., BHP, IPO, SPH, FP, UHP, SL. D.: PoulMeineche. P.: Frank Jørgensen, tlf. 2856 7430.Start kl. 9.0027/5. Kreds 62-Vallensbæk. UHP. D.: SvendErik Lundkvist. P.: Gert Helmer, tlf. 2075 6244.Start kl. 18.0031/5. Kreds 55-Furesø. Beg., BHP, IPO, SL. D.:Helle Priess. P.: Lisbeth Pedersen, tlf. 28906345. Start kl. 8.0031/5. Kreds 56-Præstø. FP. D.: Lene Carlson.P.: Karin Jørgensen, tlf. 5596 7970. Startkl. 9.0031/5. Kreds 84-Skovbo. Beg., BHP, IPO, SPH,SL. D.: Lene Carlson. P.: Michael Hansen, tlf.2321 3305. Start kl. 9.0032Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


Brugshunderådet informerer– sakset fra BHR’s Nyhedsbrev!Væsenstest/pokaloverrækkelse– ikrafttrædelse pr. 1. marts 2008Bold eller anden ”motivationsdims” er ikketilladt, når ekvipagen er på banen. Dermed ogsåunder indmarch, væsenstest, kommentering,præmieoverrækkelse etc. Overholdes detteIKKE, bortvises ekvipagen fra videre deltagelse.Gælder alle prøver/udtagelser/DM mv.Sprog– ikrafttrædelse pr. 1. april 2008:For hunde uddannet i Danmark er sprogetdansk. For hunde uddannet i andre lande kandet pågældende lands kommandoer anvendes,men de skal dog til den samme handling altidvære den samme. (Gælder alle grupper). Eteksempel (”slip” bruges i apporteringsøvelserog i gruppe c).Fradrag i forbindelse med ovenstående: Étprædikat pr. øvelse.Diskvalifikation– ikrafttrædelse pr. 1. april 2008:Medfører altid tab af alle opnåede point –ekvipagen stoppes for videre deltagelse.Der findes to slags diskvalifikationer:1. med indberetning, se prøveprogrammet side 7.(Væsensmangler, usportslig adfærd, overtrædelseaf dyreværnsbestemmelserne,brud på etiske regler samt bevist overtrædelseaf prøveprogrammet)2. uden indberetning, se prøveprogrammet,side 7. (punkt 2 a og 2b samskrives)(Hunden ikke lader sig kontrollere, i forsvarsarbejdettager fat andre steder end i ærmeteller først slipper efter fysisk indgriben frahundeføreren. Hunden på sporet giver efterfor sin jagtdrift og ikke efter 3 kommandoerkan sættes på sporet igen. Generelt,hvis hunden ikke efterlever øvelser efter3 kommandoer.)Hvis diskvalifikationen sker i gruppe c, bedømmesDSB ikke.Afbrydelse af gruppe A, B og C– ikrafttrædelse pr. 1. april 2008De opnåede point i de øvrige grupperbibeholdes. Eks.:A: Hvis hunden (H) forlader sporet.B: Her kan kun den enkelte øvelse afbrydes,ekvipagen kan fortsætte resten af øvelsernei gruppenC: Hvis H ikke finder figuranten eller forladerdenne –afbrud som beskrevet i prøveprogrammetDSB bedømmes ikkeHvis H svigter i en kamphandling gives 0i gruppen. DSB bedømmes UTS.Ekvipagen kan fortsætte.Skadet hund ved prøver– også dommerens ansvarDommeren er berettiget til at udelukke enskadet hund eller en hund med begrænsningeri ydeevnen fra prøvedeltagelse – også hvis deter i modstrid med hundeførerens opfattelse.SPH 2/FCI-SPHFCI har meldt ud, at opstartsfeltet samt idgenstandenforsvinder.Dvs. at sporet starter som et helt almindeligtSPH1-spor, nemlig ved sporflaget.VM-kvalifikationsregler– ikrafttrædelse pr. 1. august 2008BHR har på de sidste møder haft oppe at vende,om vi skulle stramme reglerne for opnåelse afkvalifikationspoint for deltagelse til VM.Lægger vi fokus det rette sted?Er det rimeligt, at der kan scores høje pointpå f.eks. spor og forsvarsarbejde og så ”kun”lande i prædikatet god i lydighed og stadighave mulighed for at opnå kvalifikationspoint.Eller vise versa.Vi er i BHR enige om, at det er vigtigt atholde fokus på den hund, der formår at visedet sikre og overbevisende arbejde i samtligegrupper.DERFOR: har BHR besluttet, at udover degældende regler med 275 point SKAL derligeledes opnås SG i alle 3 discipliner for atfå VM-kvalifikationspoint til både udtagelserog DM.Fordelingen af point er stadig via placeringspoint.”Løft” ved DM/VM-udtagelserEt diskussionsemne, som flere gange har væretoppe at vende både hos dommere, hundeførereog senest på et BHR-møde:Skal en HF, der opnår 269 ved en DM/VMudtagelse ”løftes” i en gruppe, så vedkommendekan komme med til DM?NEJ, så skal alle deltagere til SPH-udtagelser,som får 93, jo ligeledes løftes til 94, da det fordem er adgangskravet. Den går IKKE.De point, der opnås, er tjent, og tjener en HFikke nok på dagen til den pågældende konkurrence,må man på den igen. Team-Danmarklemper heller ikke reglerne for en 100 m løberog trækker nogle sekunder fra, for at løberenkan komme med til OL.Klubbens dommere er blevet meddelt, at vifra BHR’s side ikke accepterer disse ”løft” ogderfor ikke vil se det til vores udtagelser.Brugshunderådet informererSchæferhunden · nr. 4 · april 200833


hovedbestyrelsen informererHovedbestyrelsen informererReferat af HB-møde den 26. februar 2008Til stede: Karin Christiansen (KC), Allan Chr. Andersen (ACA), BentAndersen (BA), Fritz Bennedbæk (FB), Lene Carlson (LC), Henrik Jeberg(HJ) og Charlotte Dybbro (CD)1 Godkendelse af HB-referat 7.2.08, FU-referat 13.01.08 ogFU-referat 24.02.08Ændringer til HB-referat fra d. 7/2-2008 blev gennemgået, og derefterblev referatet godkendt.FU-referaterne blev godkendt.2 Godkendelser af AR og BHR referater– hvordan godkendes de?AR- og BHR-referater sendes rundt på mail til HB. Er man ikke kommetmed indsigelser inden 8 dage, er referatet godkendt. Referaternekan herefter offentliggøres.3 HD index og albuer – fra sidste mødeSkemaerne for 2007, som blev udleveret på sidste HB-møde, er blevetgennemregnet. Tallene var rigtige. Alle var enige om at forsøge atforbedre HD-statistikken.BA, LC, HJ og CD ønsker, der bliver indført avlsrestriktioner v.h.a.HD-index. En fast undergrænse på eksempelvis index 110 for detgennemsnitlige HD-index for forældredyrene på parringstidspunktet.ACA, FB og KC vil gå frivillighedens vej vedr. brug af index’et, dadet viser sig, at parringssnittet i 2007 ligger på ca. 111, samt p.g.a.usikkerhed om HD-index’et, da kun ca. 25 % af alt afkom bliverHD-bedømt. De vil bl.a. opnå forbedring gennem uddannelse afopdrætterne. Der var enighed om mere uddannelse af opdrætterne.Der arbejdes videre med emnet efter repræsentantskabsmødet.HB beder AR om at skaffe/forfatte en fagartikel om HD-index tilbladet.AR og sundhedsudvalget arbejder videre med henblik på den storeforskel på HD-statistikken i Danmark og Tyskland. De udarbejder etoplæg til HB.4 Sag om hund – herunder mødet med DKK – hvad er dersket i forhold til sidste HB-møde?FB redegjorde for korrespondancen med SV. SV vil ikke anerkende,at en hund, der har fået avlsforbud i Tyskland, kan opnå AK i Danmark.Schæferhundeklubben avlskårer ikke hunde, der er faldet påHD-status i Tyskland og genfotograferes i Danmark.FB sender korrespondancen med SV til HB.Det blev bemærket af enkelte HB-medlemmer, at dansk lovgivningi denne sag er overholdt jf. kendelse i DKK6 Kørselsgebyrer – for dommermøder og for ”eksklusive”dommermøder. ”Eksklusive møder” – møder, hvor kundommerne har adgangHB bakker op om et årligt ”eksklusiv” dommermøde. Til dissedommermøder dækker klubben lokale, forplejning, evt. brobillet ogdet halve af den til enhver tid gældende km-takst i Schæferhundeklubben.(P.t. er klubbens gældende takst 3,10 kr. )Vi opfordrer tilsamkørsel.Jf. lovenes § 17 kan HB-medlemmer møde op efter forudgåendeaftale.7 Formandsmøde DKKMødet holdes d. 15/3. KC deltager. Er der punkter, man ønsker, KCskal tage op, sendes de til KC på en mail.8 Klageskrivelsen fra en kreds.HB 49/07-8,9,10,11: Klage fra en kreds. KC svarer kredsen.9 BladetSteen Andersen har bedt redaktøren om billeder fra HAS til kårings-Cd’en. Det vil give Mariann et stort arbejde. FB kontakter SteenAndersen. Han kan få billederne ved FB og Paka-foto. Der sættesen liste over evt. manglende billeder på hjemmesiden, så man harmulighed for at få billede med. Vi skal have ny kontrakt på trykningpr. 1/1-2009. ACA arbejder videre.10 Nyt fra BHRBHR-møde torsdag d. 28/2.Der er modtaget invitation til 5 dommere til et dommermøde fraSV. LC forespørg SV om dagsorden m.m. Nyhedsbrev udkommer iweekenden.11 Nyt fra AR.Ordningen omkring avlskåringsdatabasen. Udsat.Udkast til rammekontrakt mellem kreds og hovedklub i forbindelsemed afholdelse af HAS og Landsdelsskuer. FB laver udkast, somgodkendes pr. mail.Per Nielsen har trukket sig fra dommeruddannelsesudvalget. ARforeslår Rene Jørgensen i stedet for. HB godkender.FB orienterede om en kredssag. FB orienterede om en dispensationsansøgning.Der gives ikke dispensation.Der kommer oplæg til ny kontrakt med Paka Foto.Referat fra AR-møde, 8. og 13. februar 2008, tilrettes jf. bemærkninger/kommenteringpå mødet, hvorefter disse opsættes på hjemmesiden.5 Rep.mødet 2008 – herunder valg og eventuelle forslagCD sætter alle forslagene op og sender til Jørgen Hindse og sekretariatet.CD sikrer ved hjælp af enten Jørgen Hindse eller KK Jensen,at alle forslag kan behandles.CD ændrer dagsorden, så valg af Landsformand kommer på og sendertil Jørgen Hindse og sekretariatet. CD sender ny dagsorden og alleforslagene til it-udvalget, for at det kan komme på hjemmesiden.Referatet fra repræsentantskabsmødet skrives som sidste år.12 Evt.Nyt møde: Efter repræsentantskabsmødet.Referent: Charlotte DybbroLeri Izno med den nye ejerpå 5 år: Gunnar i Florida34Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


LD – Påskeskue i kreds 25,Nordfyn den 24. marts 2008påskeskueBrugshundeklasse – HannerDommer: Fritz Bennedbæk1. F Team Paka’s Hix (Arko vom ButjenterLand – Team Paka’s Daria)2. F Attebjerg Amigo (Sasko von der Wiesenau– Leri Janina)3. F Wildmarkens Oberst (Rubini Kliff – WildmarkensRandi)4. F Houen Jamens Dean (Rubini Kliff – HouenBe-Vendi)5. F Tønagergård’s Felix (Pascali’s Eiko –Solo’s Jenny)Brugshundeklasse – TæverDommer: Frits Andresen1. F Slottet’s Savannah (Quando vom Sofienwald– Alderslyst Born to be Wild)2. F Haus Haargaard Xelma (Hassenkam’sNilas – Haus Haargaard Obsession)3. F Maegaards Yoyo (Dauløkke’s Thias –Maegaards Holli)4. F Djalsam’s Quiff (Dux de Cuatro Flores –Heilei’s Queen of Sunrice)5. F El Halcons Quina (Mischalands Kimon– Leri Odessa)Unghundeklasse – HannerDommer: Fritz Bennedbæk1. SG Team Marlboro Deco (Wilaritts Qwenzo– Cayira’s Frøyha)2. SG Team Marlboro De’ Zako (WilarittsQwenzo – Cayira’s Frøyha)3. SG Team Paka’s Izard (Team Paka’s Diablo– Dauløkke’s Joeleen)4. SG Kimberhyttens Uzo (Akacias Aiko –Chijas Olly)Unghundeklasse – TæverDommer: Frits Andresen1. SG Snested Kira (Team Paka’s Diablo –Snested U2)2. SG Team Rapi Anastasia (Scott aus Agrigento– Wildmarkens Unique)3. SG Kupfer Duches (Ingodds Agassi – LeriOdessa)4. SG Houen Nynne (Houen Ilko – HouenBe-Vendi)5. SG Team Marlboro Daisy (Wilaritts Qwenzo– Cayira’s Frøyha)Yngste klasse – HannerDommer: Fritz Bennedbæk1. SG Team Marlboro Jaguar (Naxos vomHoltkämper See – Cayira’s Frøyha)2. SG Djalsam’s Tomba (Negus vom HoltkämperSee – Heilei’s Queen of Sunrice)3. SG Floeng’s Bondo (Wilaritts Qwenzo –Fatini’s Uni)4. SG Houen Picasso (Houen Ilko – GarodkinNadine)5. SG Leri Zeppo (Esto van Noort – Leri Gisela)Yngste klasse – TæverDommer: Michael Lumby1. SG Team Marlboro Jira (Naxos vom HoltkämperSee – Cayira’s Frøyha)2. SG Zanta Av Quantos (Uno vom Trompetersprung– Yollina vom Osterberger-Land)3. SG Hassenkam’s Putte (Andruscha vanNoort – Haus Haargaard Xelma)4. SG Scharmark’s Quanja (Hassenkam Nilas– Rubini Essi)5. SG Thomsebo Tenna (Winner vom Assaut– Thomsebo Jatzi)Åben klasse – HannerDommer: Frits Andresen1. SG Tøtmosens Baloo (Quatro von derBaiertalerstrasse – Camagis Wenke)Hvalpeklasse – 10-12 mdr. HannerDommer: Frits Andresen1. SG Electus Adonis (Andrjuscha van Noort– Rubini Holly)2. SG Houen Qato (Houen Ilko – Dauløkke’sLa-Rizza)3. SG Kiami’s Q-tec (Gabor von Fidelius –Kiami’s Kinna)4. SG Maegaards Heiko (Ilbo vom HoltkämperSee – Maegaards Holli)5. SG Electus Aron (Andrjuscha van Noort– Rubini Holly)Hvalpeklasse – 10-12 mdr. TæverDommer: Michael Lumby1. SG Leri Flora (Ingodds Agassi – Leri Gisela)2. SG Maegaards Hexe (Ilbo vom HoltkämperSee – Maegaards Holli)3. SG Nancy aus dem Westfalen-zwinger(Djenges Kahn vom Sante’s Home – WildmarkensLime Light)4. SG Electus Aramis (Andrjuscha van Noort– Rubini Holly)5. SG Kiami’s Quinti (Gabor von Fidelius –Kiami’s Kinna)Hvalpeklasse – 8-10 mdr. HannerDommer: Fritz Bennedbæk1. Team Rapi Classic (Joschy vom DänischenHof – Rapi Zenta)2. Haus Haargaard Esto (Robuk dei 1.Monti della Laga – Kratmosens Quella)Hvalpeklasse – 8-10 mdr. TæverDommer: Fritz Bennedbæk1. Lyager’s Xinnie (Zamp v. Thermodos – Cindiev. Streithahn)2. Aldum Donna (Superioués Zlatan – SnestedJackie)3. Kiami’s Romina (Superioue’s Zlatan – ElHalcon’s Quina)4. Electus Beauti (Andrjuscha van Noort –Rubini Honey)5. Stenskoven Shirley (Karats Erasmus – StenskovenElva)Hvalpeklasse – 6-8 mdr. HannerDommer: Michael Lumby1. Maegaards Indy (Maegaards Don – Karat’sYacki)2. Falkøen’s Ø-Sionko (Falkøens Fonzy – FalkøensJessie)3. Maegaards Ilbo (Maegaards Don – Karat’sYacki)Hvalpeklasse – 6-8 mdr. TæverDommer: Michael Lumby1. Micadee’s Azira (Hassenkams Nilas – Dauløkke’sMicadee)2. Akacias Kenya (Akacias Aico–Arolas Wendy)3. Micadee’s A’sheila (Hassenkams Nilas –Dauløkke’s Micadee)4. Slottet’s Karma (Winner vom Assaut – SlottetsSavannah)5. Maegaards Ica (Maegaards Don – Karat’sYacki)Schæferhunden · nr. 4 · april 200835


ubrikannoncer / sph-udtagelserubrikannoncerKennel Amager v/Steen Petersen, Bondehøjvej 10, 2630 Tåstrup,6146 4008, www.kennel-amager.dk meddeler:Quina de Balsiger SchH1, FH, AK/1, index 135 er d. 22. februar parretmed Svogerslev O’Brian PH, 2 gange DM-deltager, PHK, AK/1,DK index 129. Forventet fødsel uge 17.Kennel Myretuen v/Esben Ejlerskov Petersen, Elkærvej 30, Knudby,8831 Løgstrup, 8664 4085, lis.esben@mail.dk, meddeler:Jabina Gamma FP, UHP, BHP1, AK/2, HD: A, AA: 0 (Orry vom denWannaer Höken SchH3 (SG-BSP) HD: A – Jabina Mille BHP2, IPO2, HD:B) har den 19. februar født 6 hanner, 5 mørkegrå + én sort/brun og 2tæver, én mørkegrå + én sort/brun efter Kenzo von NordenstammFP, UHP, BHP2, AK/2, HD: A, AA: 1 (Karn vom Fegelhof SchH3 (2 x BSPdeltager),AK/1, HD: normal – Erna von der Schwedenfestung SchH3(3 x BSP-deltager) AK/1, HD: normal). Hvalpene er klar til at flyttehjemmefra tirsdag d. 15. april.Kennel Team Quindi v/Hanne Boe, 7190 Billund, 7533 1807,2082 0768, www.teamquindi.dk meddeler:Danmarks Hele Hund 2006 (nr. 2 i 2007) DKBRCH Team QuindisAsterix BHP3, IPO3, SchH3, SPH1, FP, AK/1, HD-index 143 og HafransDoris BHP1, AK/1, HD-index 106 forventer hvalpe ca. 4. april. Et kuldmed godt index, formodede gode drifter og super væsen samt godteksteriør. For dig, som gerne vil det hele……..Kennel Jen-Ager, 5678 7227, www.kenneljenager.dk meddeler:1) Hvalpe efter Jen-Ager’s Soffie. Mørkegrå, AK (Metin v. Stadtfeld –Jen-Ager’s Gustel)og Dax v. Kandonckhof. Mørkegrå, AK (Tom van’tLeefdaalhof – Angie v. d. Siebengebirgsperle). Kuldet er indavlet påVerwin v. Blitsaerd. Angie er søster til BSP Anton v.d. Siebengebirgsperle.Har i sin afstamning tophunde som bl.a Tim v.d. Abfuhr, Banditv. Oberhausener Kreuz m. fl.2) Hvalpe efter Jen-Ager’s Kunta. Mørkegrå, AK (Joker v. Schmiedegarten– Jen-Ager’s Soffie) og Django v. Haus Jurim, Fuld sort, AK(Ufo v. Guys Hof – Ciara v.d. Klakstaat). Kuldet er indavlet på Verwinv. Blitsaerd. Ufo havde flere sønner med til WUSV i Randers.3) Hvalpe efter Freia v. Erdbeerlord. Mørkegrå, AK (WUSV Zender v.Lusondai – Debbie vom Erdbeerlord) og Django v. Haus Jurim. Indavlpå Verwin v. Blitsaerd 2 x nr. 2 ved Det hollandske Mesterskab oger bl.a. far til den 3-dobbelte verdensmester Orry vom Haus Antwerpa.Yderligere ligger han bag hunde som Troll v. Haus Millinda, UdoQuentavald, Quinto v. Haus Neuens, Eros & Ellute v. Mohnwiese m. fl.Kennel To-Fast v/Kent Krogh 2218 3730 og Lars Jacobsen, 40587175/ 2212 5546, www.kennel-to-slow.dk og www.querry.dkmeddeler:Kuldgentagelse, gode referencer med super driftstærke hunde.1) To-Fast Katla har d. 26/2-08 født 4,3 hvalpe efter Jabina Querry.Salgsklare 1/5-08.2) Ekstrem belastbar og driftstærke Atenagårdens Yassi er 3/3-08parret med Jabina Querry. Salgsklare 3/7-08. Der forventes mørkefarver.Kennel Hedegård v/Karsten Hedegård Andersen, 6171 0680,www.kennelhedegaard.dk, info@kennelhedegaard.dk, meddeler:Jabina Chaki (Ury v. Fuchsgraben – Ursa v. Rockland) er den 5/3 parretmed den super lækre og hurtige Agent v. Wolfsheim SchH3, AK/1(Justin v. Pendel Bach AK/1, flere x WM og BSP – Noditha v. TeufelsgrundSchH3, AK). Agent har allerede mange parringer i Tyskland, selvom han kun er 3 år.Kennel Hulgaard v/Carl Hulgaard, Salbyvej 166, 4600 Køge, tlf.5682 1360, www.kennelhulgaard.dk meddeler:1) Hulgaard’s Vanda BHP2, Agk, HD: A, AA: 0, index 121 (Hulgaard’sSilas – Glarbo Ciff) parres sidst i marts 08 med King v. LisdorferlandSchH3, AK-D, HD: A, AA: 0, ZW 75 (Dundee vom Aesculap – Aster v.Lisdorferland).2) Hulgaard’s Ella BHP3, IPO1, AK/1, HD: A, AA: 0, index 117 (Hulgaard’sSilas – DJ’Appes Hippie) parres medio maj 08 med Kenzo v.Nordenstamm BHP2, AK, HD: A, AA: 1, ZW 81 (Karn v. Fegelhof 2 xBSP-delt. – Erna von der Schwedenfestung 3 x BSP-delt.).Kennel Jabina v/John & Dorthe Jabina, www.jabina.dk meddeler:1) Avis v. Donnerbrücke SchH 3, AK, FCI-LG er den 25.3. parret medMic v.d. Kine SchH 3, AK/1.2) Jabina Venja SchH 3 (Jabina Querry - Jabina Fila) er den 10. aprilparret med Jabina Lexus DM delt. 07/08 (Kimbo Karthago – JabinaFila).SPH-udtagelse i kreds 56Præstø, den 15. og 16 marts 2008Dommer: Peter M. Larsen1. Mona Larsen med Team Quindi’s Asterix. F 97 point2. Preben Lindberg med Rapi Vescovana. F 96 point3. Hans Olsson med Ulveskoven’s Geisa. SG 92 point4. Martin Falsig Laurberg med Aimée’s Bine. SG 90 point5. Jan Herneth med Jordemoderhuset’s Dixie. SG 90 point6. Berit Kristensen med Svogerslevs Guzzi. SG 90 point7. Vibeke Wulff med Björnehöjs Salli. G 89 point8. Ulla Benz med Aimée’s Buschca. G 87 point9. Rene Helmudt med Ulveskoven’s Ninja. G 87 point10. Kurt Poulsen med Hulgaard’s Eiko. G 86 point11. Jette Larsen med Hulgaard’s Kelly. G 86 point12. Birgith Knudsen med Svogerslevs Ritzi. G 85 point13. Mikael Hansen med Laguso Jenka. G 84 point14. Kim Nielsen med Aimée’s B’gozo. G 83 point15. John A. Jensen med Ulveskoven’s Gaia. G 83 point16. Svein Andersen med Rowicks Gut. T 77 point17. Birthe Neumann med ChaDe’s Etna. T 75 point36Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


Fordele ved at være medi kenneloversigten:1. Kennelannonce/annonce med navn i 9numre af medlemsbladet under Kenneloversigten,i fortløbende annonceringpr. anno indtil evt. skriftlig ophævelse fraannoncørs side.2. Fri hvalpe/ parringsannoncer på Schæferhundeklubbenshjemmeside: www.schaeferhund.dk med eget password ogmulighed for link til egen hjemmeside.3. Gratis rubrikannonce, efter gældenderegler, i medlemsbladet, max. 7 linier, 1gang pr. blad.4. Gratis annonce samt rabat på kårings-CD’en.5. Avlsrådet sender nyt på E-mail til kenneloversigtensannoncører6. Rabat på HAS filmen på DVD.7. Avlshanner/ tæver kan også præsenteresunder kenneloversigten til sammepris og fordele som øvrige kennelannoncer.PRIS: Enkelt annonce (kun tekst): kr.800,00 + moms for 9 ordinære numre pr.kalenderår.Leon JensenErantisvej 30, 4900 NakskovTelefon 54 95 69 21Mobil 40 10 69 21E-mail: nuller@nakskovit.dkwww.allibina.dkv/Steen PedersenEgmondvej 102791 DragørTelefon 32 53 49 65Mobil 61 46 40 08Emailinfo@kennel-amager.dkwww.kennel-amager.dkDandixieTina Vibeke Rasmussen..............2330 9278Sigerslevvestervej 18, 3600 FrederikssundE-mail: dandixie@dandixie.dkwww.dandixie.dkDegnJill og Leif Degn ...........................3252 0726mobil ..........................4020 0726/3062 1404Østerlarsvej 22, 2770 KastrupE-mail: degn@kennel-degn.dkwww.kennel-degn.dkDisagerHans Peder Søndergaard.............5858 1250Disagervej 10, 4200 SlagelseE-mail: hps@disager.dkwww.disager.dkElverhøjJackie Månsson ...........................4075 4027Hornbækvej 517, 3080 TikøbE-mail: elverhoj@c.dkwww.elverhoj.comkenneloversigtenDobbelt annonce (inkl. logo/foto i farver):kr. 1.200,00 + moms for 9 ordinærenumre pr. kalenderår.Med venlig hilsenRedaktionen og IT-udvalgetBannebjergLillian Samuelsen..........................4839 1156mobil ............................................2532 8016Bannebjergvej 30, 3230 GræstedE-mail: Isa-bannebjerg@mail.dkGarodkinAsa og John Garodkin..................5599 3020Oregårdsvængevej 15, 4720 PræstøE-mail: garodkin@post.tele.dkwww.kennel-garodkin.dkBornholmSund HundParly & Anita Carlsen....................5647 0714Godthåbsvej 17, 3751 ØstermarieE-mail: a.carlsen@worldonline.dkwww.sundhund.dkv/Britta ChristensenAmagerlandevej 2672770 KastrupTelefon 27 20 36 16E-mail: brisling2002@yahoo.dkwww.chifers.dkGreveElse & Erik Loft .............................4361 0697mobil ...........................................4054 0997Assentorpvej 90, 4295 StenlilleE-mail: kennelgreve@kennelgreve.comwww.kennelgreve.comGrænsenMartin Hjort Nielsen & Pernille PedersenTlf./mobil.4618 7170/2445 7870 el. 4083 6915Havdrupvej 13, 4622 HavdrupE-mail: mhn@wanadoo.dkwww.kennelgraensen.dkSjælland ogLolland-FalsterHajenKatja Cath Carnettmobil ............................................4077 9999Kringsholmvej 15, 2670 GreveE-mail: kennel.hajen@mail.tele.dkwww.kennel-hajen.dkAkaciasKarin Gram ...................................4465 7226mobil ............................................4014 7226Nederkær 9, 2765 SmørumE-mail: akacias@akacias.dkwww.akacias.dkHassenkamTina Hassenkam ............................ 3966 6166mobil ........................2828 6989 / 2177 3922Højvangen 39, 2860 SøborgE-mail: kontakt@kennel-hassenkam.dkwww.kennel-hassenkam.dkAlceaPeter Nielsen.................................4632 6227Møllemarken 1, 4621 GadstrupE-mail: alcea@alcea.dkwww.alcea.dkCoronisGitte & Steen Møllegaard SalmonsenTelefon 5764 0181 – Mobil 2096 5626Skovvej 26, Nordrup, 4100 RingstedE-mail: coronis@mail.dkwww.123hjemmeside.dk/kennel-coronisHatani’sEjler Nielsen..................................4373 1012mobil ............................................2888 1100Søsvinget 33, 2635 IshøjE-mail: hatani@ishoejby.dkSchæferhunden · nr. 4 · april 200837


kenneloversigtenHaus WienersErwin Brocks og Jannie Paustiantelefon/mobil ..............4354 9080/2811 9180Bredekærsvænge 212, 2635 IshøjE-mail: e.brocks@ishoejby.dkwww.hauswieners.dkHedegårdKarsten Hedegård Andersen .........5492 8006Kirkevej 1, Branderslev, 4900 Nakskov.E-mail: info@kennelhedegaard.dkwww.kennelhedegaard.dkKorskildeHelge Petersen .............................5596 7970Mobil.............................................2651 6218Brøderupvej 22, 4733 TappernøjeE-mail: kennel@kennel-korskilde.dkwww.kennel-korskilde.dkKratmosenEva Haargaard .............................4589 0649mobil ............................................2181 7320Kratmosevej 7, 2950 VedbækE-mail: kratmosen@mail.tele.dkwww.kratmosen.dkPeloPeder og Lotte OlesenTelefon ........................4619 5442/6171 5442Vilkestrupvej 1, 4623 Ll. SkensvedE-mail: pelo@kennel-pelo.dkRowickPer Dandanell & Tage Wichmann JørgensenTlf. ..............................5538 8200/3297 4490mobil ............................................2872 7322Hovvej 5, 4771 KalvehaveE-mail: pia.larsen@cirque.dkHeksehusetUlla Sørensen ...............................4613 7788mobil.............................................2617 2788Lillemosevej 17, 2640 Hedehusenewww.kennel-heksehuset.dkLangtoftenElsie & Arne Lambrecht ................5545 6520mobil ............................................6128 6520Byvænget 24, 4262 SandvedE-mail: arne.l@mail.dkBenny & Helle Kristensen ............... 5918 8888mobil ............................................ 4015 0880Østrupvej 28, Østrup, 4350 UgerløseE-mail: power@paradis.dkwww.schaeferpower.dkCarl HulgaardTelefon ...............................................5682 1360Salbyvej 166, Ll. Salby, 4600 KøgeE-mail: kennelhulgaard@get2net.dkwww.kennelhulgaard.dkLena Pichler Bjerre & Erik BjerreBoeslunde Byvej 60, 4242 BoeslundeTlf/Fax: 5814 0239, mobil: 4016 8939E-mail: Kennel@Leri.dkwww.german-shepherd-dog.dewww.leri.dkSch-caErik Fenger & Annette LarsenTelefon ................... 5943 6996 el. 2233 6995Orøvej 28, 4300 HolbækE-mail: sch-ca@webspeed.dkLærkbo’sPer Rasmussen Lærke..................5534 1402mobil/fax ....................5050 1402/5534 1406Platanvej 10, 4760 VordingborgE-mail: info@laerkbo.skwww.laerkbo.dkSontoSonja Pedersen ............................4649 9481mobil ............................................2464 0055Skullerupvej 22, 4330 HvalsøE-mail: sonto@tdcadsl.dkwww.sonto.dkJohn & Dorthe JabinaTlf./mobil ........................ 4636 3634/4074 3634Ringstedvej 101 A & B, 4000 RoskildeE-mail: Jabina@tdcadsl.dkwww.jabina.dkMaackSvend Rungstrøm ........................4753 1209mobil ............................................2986 8785Hovedgaden 119, 3630 JægersprisE-mail: sr@kennelmaack.comwww.kennelmaack.comTeam SajoSusanne N. Jensen & John NielsenTlf./fax ........................5852 0823/5852 0823mobil ............................................2552 4888Thorvaldsensvej 5, 4200 SlagelseE-mail: teamsajo@stofanet.dkKefasTorben Schou ...............................4640 3803Hjortholmvej 77, 4340 TølløseE-mail: post@kennel-kefas.dkwww.kennel-kefas.dkNormannerPia & Fritz Bennedbæk ................4793 9685mobil ............................................2368 4400Ved Klintebakken 3, 3390 HundestedE-mail: kennel@normanner.dkwww.normanner.dkTeam SufraSusanne & Frank Pedersen ..........4640 7054Merløsevej 6, 4295 StenlilleE-mail: sufra@sufra.dk, susanne@sufra.dkwww.sufra.dkKennel Oggywonswww.oggywons.dkKennel Kisa • Birthe og Michael Wang • Holbækvej 54293 Dianalund • Tlf. 58 26 26 59 • Mobil 40 55 15 78kennel@kisas.dk • www.kisas.dkHanne Larsen................................. 40761361V/Hanne Larsen, Stestrupvej 52, Skee, 4370 St. Merløse,Stestrupvej 52, Skee, 4370 St. MerløseTlf: 40761361, Mail: oggywons@hotmail.comE-mail: oggywons@hotmail.comwww.oggywons.dk38Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


ThomseboThomas Bo Larsen .......................4774 9980mobil ............................................2461 6351Skåninggårdsvej 1, 3300 FrederiksværkE-mail: vibsi.bo@mail.dkwww.thomsebo.dkUlveskovenLouise og Henrik Heiberg WestTlf./mobil ....................5636 1508/4011 1315Munke-Bjergbyvej 15, 4190 Munke BjergbyE-mail: kennel@ulveskoven.dkwww.ulveskoven.dkMichael LumbySøndervig Landevej 5, 6950 RingkøbingTlf. 2024 4846E-mail: kennel@alderslyst.dkwww.alderslyst.dkKochenNiels & Lotte Nymand Kochtlf./mobil......................7553 4769/4037 1020Olaf Ryes Gade 41, 6000 KoldingE-mail: kochen@koch.mail.dkwww.kochen.dkKoldbakkenBenny Kristensen .........................8644 1291Koldbakken 5, Tvede, 8900 RandersE-mail: koldbakken@mail.tele.dkhttp://home13.inet.tele.dk/koldbak/koldbakkenneloversigtenGrønBjarne og Susanne Grøn ..............7585 1582Ny Agersbølvej 23, Lindved, 7100 VejleE-mail: gron@mail.dkwww.kennel-groen.dkKweoInge Hellmund & Ole Sarbæk.........8655 4646mobil: Ole 2825 5546, Inge 2825 4546Gosmervej 21, Ørting, 8300 OdderE-mail: kweo@get2net.dkhttp://hjem.get2net.dk/kweoFynHanitoMerete Søndergård ....7533 1549/2612 9370Annexvej 7, 7190 BillundE-mail: Hanne.Soendergaard@tdcadsl.dkHawetoWerner Schuhmacher ..................8615 1504mobil ............................................3055 8676Fuglsangsvej 1, 8660 SkanderborgE-mail: haweto@haweto.dkwww.haweto.dkKennel LagusoBrugsstærke SchæferhundeGurli & Lars JönssonHavrevej 14DK-8464 GaltenTlf. 86 94 45 62Mob. 21 73 64 61eMail: laguso@post.tele.dkwww.laguso.dkBjarliBjarne og Lisbeth Petersen...........6485 2412mobil ............................................2280 5412Gl. Skolevej 13, 5450 OtterupE-mail: bjarne@bjarli.dkwww.bjarli.dkHeagerMaja & Ove Kristensen .................9733 0133mobil ............................................2326 3133Novej 64, Heager, 6950 RingkøbingE-mail: kennel@heager.dkwww.heager.dkLillebæltv/Jette og Morten Petersen..........75954 720Sdr. Vilstrup Skovvej 85, 6000 Koldingemail: morten@kennel-lillebaelt.dkwww.kennel-lillebaelt.dkDjalsamJette Andersen og Leo SørensenTlf./mobil ......................... 6444 1627/20941627 Åbjergvej 39, 5464 BrenderupE-mail: post@djalsam.dkwww.djalsam.dkHorsnæsAnders Friis Jørgensen ................2629 6461Bjerrevej 280, 8781 StenderupE-mail: horsnaes@mail.dkwww.kennel-horsnaes.dkLille-NollerKnud Topgaard Jensen & Gitte KudskTlf./mobil ............................9695 5100/21231984 Egebjergvej 25, 7830 VinderupE-mail: lille-noller@post.tele.dkwww.lille-noller.dkMaegaardIda & Lynge Larsen ......................6263 1236Ølstedvej 3, 5672 BrobyE-mail: kennelmaegaard@privat.dkwww.kennelmaegaard.dkHouenLiseLotte Houen ...........................9898 8881mobil ............................................4015 7766Abildgårdsvej 183, Sterup, 9760 VråE-mail: kennelhouen@hotmail.comJyllandKala-lu’sAase Overgaard & Jørgen U SørensenTlf./mobil ....................7576 1850/2485 0450Kalsmosevej 4, Yding, 8752 ØstbirkE-mail: kennel@kala-lu.dkwww.kala-lu.dkBøggildFrank Volter Tlf./mobil .......8699 9892 / 22151901 Bøggildsvej 7, 8530 HjortshøjE-mail: fpv@get2net.dkhttp://kennelboeggild.dkKiamiKirsten & Poul Granslev & Dorthe Granslev Rafntlf./mobil .. 8629 5520/4013 5520/2169 7420Præstegårdsvej 89 8320 MårsletE-mail: kiami@webspeed.dkwww.kiami.dkSchæferhunden · nr. 4 · april 200839


kenneloversigtenSkriver’sLilly Skriver ...................................7533 5242Højene 18, 7250 HejnsvigE-mail: skrivers@mail.dkSmedIrene Thygesen & Jakob SmedTlf. ..............................8640 6812/4079 1165Fiskegårdsvej 30, 8900 RandersE-mail: irene@kennel-smed.dkwww.kennel-smed.dkTeam Quindi’sHanne Boe Tlf.mobil. ...................7533 1807mobil ............................................2082 0768Plougslundvej 206, 7190 BillundE-mail: hanneboea@hotmail.comwww.teamquindi.dkTo-FastKent Krog & Lars Jakobsen .........9831 7408mobil/fax ....................2220 5132/9832 6444Skodsborgvej 42, 9270 KlarupE-mail: lars.jakobsen@shell.comMierelleDorte MierelleTlf. 75 94 43 20 – Mobil 2074 4805Rubinvej 46, Erritsø, 7000 FredericiaE-mail: mail@kennel.mierelle.dkwww.kennel-mierelle.dkStaudt.dkNiels Christian StaudtTlf.-fax/mobil ..............9893 4278/4096 4278Nørregade 107, 9870 SindalE-mail: staudt@sport.dkwww.staudt.dkTotoVivi og Jan Larsen..........6061 4201/21209982 Allelevvej 2, Allelev,8570 TrustrupPri-WatBirgitte Prior og Bent OchwatTlf. ................................................9893 0512Mosevej 160, Blæsbjerg, 9870 SindalE-mail: pri-wat@mail.tele.dkwww.kennel-pri-wat.dkUnik DogNiels Arne Ladekarl ......................7555 3884Mobil ............................................2332 7184Brakker Stationsvej 5, 6040 EgtvedE-mail: Na.birkely@mail.dkRaskErling Rask .................7586 3090/2033 1090Jægervej 3, Blåkærskov, 6040 EgtvedPå Sjælland: Joan Serritzlev.........4642 0112erling@kennelrask.dk – joan@kennelrask.dkwww.kennelrask.dkErik Bent JensenRavnsbjerg 29, 6000 KoldingTlf. 7551 8002, mobil: 2129 3379E-mail: kennelvesterlund@privat.dke-mail: sandkaergaard@christensen.mail.dkwww.sandkaergaard.dkSimfanJette J. Maj...................................7556 3398mobil ............................................3013 9817Tårupvej 11, Taulov, 7000 FredericiaE-mail: bpz@mail.dkSætternisseDer har været en lille nisse på spil, i sidstemedlemsblad, under kenneloversigten.Vores kennelannoncør: Kennel Unik Dog er’faldet ud’:Jeg beklager!Mariann UglebjergUnik DogNiels Arne Ladekarl ......................7555 3884Mobil ............................................2332 7184Brakker Stationsvej 5, 6040 EgtvedE-mail: Na.birkely@mail.dkOBS!Jeg opfordrer ALLE tilat indsende billeder,i høj opløsning,til medlemsbladet– stort som småtmodtages med glæde!Mvh.Mariann Uglebjerg.Redaktør40Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


Det Grå SkueDanmarks bedsteBegynder BannoncerKreds 9 – Odense arrangererKombiskue d. 18. maj 2008Dommer: Fritz BennedbækLørdag den 7. juni 2008 kl. 9 00AfholdelseKreds 12’s træningsanlæg i Viby ved Århus. Følgmotorvejen fra syd, afkørsel 50 mod Århus C,derefter skiltene fra ydre ringvej.Kreds 9 vil med dette arrangement fortsætte traditionenfor et skue, hvor hunde af sportshundelinjerkonkurrerer indbyrdes.Søndag kl. 9.00 Tilmelding senest 11/5Starter med Hvalpeklasserne, Åben-klasse samt VeteranklasseOver middag fortsættes med:YngsteklasseVia. Kreds 9`s hjemmesidewww.kreds9.dkEller til:Jan StillingUnghundeklasse Appevej 90samt Brugshundeklasse.Træningspladsens adresse:Volderslevvej 36 A.5260 Odense STag afkørsel 51 og kør mod Faaborg –Volderslevvej.5690 TommerupE-mail: stilling@djappe.dkDommerPer SvoldgaardDeltagerkravFor at deltage må din hund ikke tidligere have deltaget og bestået.Hunden må ej heller have bestået højere prøve end Beg. B, AB,ABC eller FP. Beg. B prøven kan tages på dagen.TilmeldingSkal ske senest den 25. maj 2008Du kan tilmelde via www.kreds12.dk eller via post til:Tommy P. JensenMosevænget 158450 HammelTlf. 8699 2315dmb@kreds12.dkSchæferhundeklubben for Danmark - Kreds 12, ÅrhusRugholmvej 54 - DK-8260 Viby J - Tlf.: 86 14 61 56Find os på www.kreds12.dkVi modtager ikke DankortLD-PINSESKUEi Kreds 32 - Ringkøbing 2. pinsedag 12. maj kl. 9 . 0 0på Rindum Skoles sportsplads ved ROFI-centret, Ringkøbing(indkørsel fra Mergelvej, side vej til Ndr. Ringvej - følg skiltene)Dommere:Poul MeinecheBrugsklasse hanner,Unghundekl. hanner,Yngste kl. hanner10-12 mdr. hannerRené JørgensenBrugsklasse tæver,Unghundekl. tæver,Yngste kl. tæver, 10-12 mdr. tæverVeterankl. hanner og tæverSven E. Lundkvist6-8 mdr. hanner og tæver8-10 mdr. hanner og tæverÅben kl. hanner og tæverSom sædvanliget imponerende pokalbord- med præmier til alledeltagere!Ringkøbing Vandrerhjem 100 m frapladsen - tlf. 9732 2455Telefon på pladsen: 2856 7430Hovedsponsor:Tilmelding:Brug gernetilmeldingsblanketten påwww.kreds32.dkellerDorte RowanBirkebyvej 6,7280 Sdr. Feldingbrk@fitnu.dkTlf. 2185 8854Sidste tilmelding 6. majSchæferhunden · nr. 4 · april 200841


annoncerKreds 1 Rødovre afholderKombiskueden 18. maj 2008 på kredsens træningsplads:Korsdalsvej 134, 2610 RødovreDommere:Sven Erik Lundkvist og Jørgen HindseTilmelding senest 12. maj:http://www.sitecenter.dk/schaeferhundkreds1eller skriftlig til:Sascha Helsengren HansenKalkbrænderivej 174990 SakskøbingTlf. 54705117Mail: helsengren@gmail.comBLANKPELS PÅ3 MDR.?Tilbud til Schæferhundeklubbensmedlemmer på Omega Plus sæl oliei synkevenlige kapsler.Giv din hund:OMEGA PLUS sæl oliewww.omega-plus.dkVi har igennem de sidste 3 år leveret Omega Plus sæl olie tilet stort antal medlemmer af vor abonnementsordning, fællesfor dem alle er, de har ledsmerter i større eller mindre grad.Mange af dem har kæledyr hunde og katte, de har meldttilbage til os at deres kæledyr også får 1 kapsel imorgenmaden og nogle med store hunde som schæferhundetillige 1 kapsel i aftensmaden. Resultatet er en ualmindeligflot og skinnende pels, samt meget livlig adfærd.Omega Plus indgår også som kosttilskud til mennesker derønsker at begrænse risikoen for de almen kendte livsstilssygdomme, eller blot almindelig velvære.Vi kan tilbyde de 3 første glasOmega Plus a` 100 kapsler tilkr. 220,- inkl. moms og porto -- leveret til din dør af Post Danmark.Ved efterfølgende leveranceraf 3 glas er prisen kr. 270,-JEPA A/S - Tlf.: 39 16 18 14E-mail: info@jepa.dkJEPA A/S er erhvervsmedlem af Danmarks Gigtforening.JEPA A/S samarbejder også med en under afdeling af hjerteforeningen, foreningen Syndrom X.42Schæferhunden · nr. 4 · april 2008


annoncersundt og naturligt foderNU OGSÅI DKVindernesfavoritter...Arden Grange introducerer nu i Danmark:· Et foder, der er velsmagende, sundt og naturligt · Et foder med mange smagsvarianter· Et foder med optimale ernæringsløsninger - også til drægtige tæver, hvalpe og meget aktive hunde· Arden Grange er testet af hundefolk i Europa med topresultater · Attraktiv kennelordning · Lækre hvalpepakkerInteresset i mere? Besøg vores web-shop:Tlf: 4774 9820 ∙ Mobil: 2064 7468 ∙ Henning@arden-grange.dkSchæferhunden · nr. 4 · april 200843


Målrettet mod en fremragendearbejdshunds følsomhedERNÆRINGSRIGTIGT FODER TIL SCHÆFERHUND: HVALP OG VOKSENEn Schæferhund, en fremragende arbejdshund, fortjenerden største opmærksomhed omkring sin ernæring.OPTIMAL FORDØJELSESikrer optimal fordøjelse ved hjælp af letfordøjelige L.I.P.-proteiner med kopraolieog ris, som eneste kilder til kulhydrat. Udvalgte fibre begrænser gæring i tyktarmen,mens den gavnlige tarmflora opretholdes.FØLSOM HUD (PH>7)Styrker hudbarrieren og holder Schæferhundens pels naturligt smuk.ET STÆRKT IMMUNFORSVARStyrker immunforsvaret hos den stadig aktive hund og hjælper med at holde denældre hund sund.STYRKELSE AF LEDDENEStyrker og vedligeholder denne meget aktive hunds hårdt belastede led.DEN ENESTE RIGTIGE SKRÆDDERSYEDE ERNÆRINGForhandles hos dyrlæger, dyrehandlere og førende specialforretninger.www.royalcanin.dkVEDR. OPDRÆTTERORDNING:Kontakt Lars Bundgaard på tlf. 25 12 17 30eller Michael Bundgaard på tlf. 30 92 55 81OBS! Opdrættere kan bestille på web-shoppenDEN ENESTE RIGTIGE SKRÆDDERSYEDE ERNÆRINGForhandles hos dyrlæger, dyrehandlere og førende specialforretninger.www.royalcanin.dkwww.solografisk.dk - Foto: Lanceau - 11/2007Udgiveradresseret Maskinel MagasinpostALT Henvendelse TIL: schæferhundeklubben for danmark, skolevej 42 a,5690 tommerup, tlf. 64 76 13 26, E-MAIL: schaeferhund@schaeferhund.dk

More magazines by this user
Similar magazines