MÃ¥ling og opsporing af stress - Lev Vel

lvvl.dk

MÃ¥ling og opsporing af stress - Lev Vel

VÆRD AT VIDEFORBYGGENDESELVMONITORERINGFaglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitoreringMåling og opsporingaf stressForfattere:Karsten Mølgaard Jensen,Kristina Monsrud Ohrt og MaikenBjerre Sørensen. Studerende,Ingeniørhøjskolen i Aarhus ogEva Kühne, Business Developer,DELTA9. januar 2012


Nr. 15: Måling og opsporingaf stressStress og arbejdslivVed Det Nationale Forskningscenterfor Arbejdsmiljø operererman med tre hovedgrupper, der isærlig grad er udsat for stress iarbejdslivet:Ansatte med ensidigt gentagettempoarbejde. Eksempler ersamlebåndsarbejdere, rengøringsassistenter,buschauffører,postbude, call-centre.Ansatte med ”klient”-arbejde. Detdrejer sig om skolelærere, socialrådgivere,pædagoger, sygeplejersker,hjemmehjælpere, fængselsbetjente.Ansatte med grænseløst arbejde.Eksempler er her ansatte imedierne, ledere, ingeniører,konsulenter, forskere ogundervisere.Stress er en hormonel reaktionpå en belastning. Der er tofaktorer, der afgør hvor stressedevi bliver. Det er situationen ogden måde vi tackler situationenpå.Stress symptomerFysiskesymptomerIndre uroHovedpineHjertebankenMavesmerterAppetitløshedNedsat potensVægttabHyppige infektionerForværring afkronisk sygdomPsykiskesymptomerUlystTræthedIrritabilitetHukommelsesbesværKoncentrationsbesværAngstNedsat humoristisksansDepressionAdfærdsmæssigesymptomerSøvnløshedVredeUengagerethedHyperventilationAggressivitetNedsatpræstationsevneUbeslutsomhedØget brug afstimulanserStress – et komplekst samspilStress er et komplekst samspilmellem forskellige stressorer:Miljø, personlige og miljømæssigeressourcer og akkumulationaf stressfaktorer. De ovenfornævntestress symptomer er ikkespecifikke for stress, men kanogså have andre årsager.Fysiologiske konsekvenser afstressStress kan aktivere det sympatiskenervesystem og HPA-aksen,som blandt andet medfører øgetblodtryk, hjerterytme og blodkoagulationsamt en reduktion iinsulinfølsomhed og dermed endirekte påvirkning af det kardiovaskulæresystem.Stress kan endvidere medføreændringer i rygevaner, kostvaner,alkoholindtag og fysisk aktivitetog dermed indirekte påvirkerisikoen for at udvikle hjertekarsygdom.I en række litteraturoversigterhar man fundet overbevisendebelæg for sammenhængenmellem stress og hjertekarsygdomme.Neurotransmitterne serotonin,noradrenalin og dopamin spilleren vigtig rolle i udviklingen afdepression. Nogle af de hormoner,der udskilles i forbindelsemed et fysiologisk stressrespons,Værd at vide, Forebyggende Selvmonitorering 5


Nr. 15: Måling og opsporingaf stresskan påvirke nedbrydning ogantallet af receptorer for hver afdisse neurotransmittere. Flerestudier har da også fundet ensammenhæng mellem stress ogdepression.Der er påvist klare sammenhængemellem langvarig stress,psykisk træthed og dårlig søvnkvalitet.Dårlig og kort søvn kanpå én gang ses som indikatorer(for langvarig stress og psykisktræthed) og som risiko-faktorer(for hjertekarsygdomme, dårliglivskvalitet, ulykker i trafikken og iarbejdet, dårlig indlæring hosbørn, dårlig kvalitet i arbejdet hosvoksne m.v.)Søvnkvalitet og længde erformentlig lettere og mereentydige at registrere og måle isåvel befolkningsundersøgelser(med spørgeskemaer) som ieksperimentel forskning (vedhjælp af fysiologiske mål mv. forsøvn og døgnrytme) end andreparametre.Potentiale ogsamfundsmæssig værdiLangvarig stress er, som tidligerenævnt, et stigende problem forden enkelte borger og forfolkesundheden og samfundet.Hvis det kan lade sig gøre at lavekontinuerte målinger gennemdøgnet af aktuelt stress niveaugennem ePatch og EKG, kandette have flere anvendelsesmuligheder:1. Borgere, der henvender sighos den praktiserende lægemed symptomer på stress kanfå udleveret f.eks. etelektronisk plaster, der målerstress og stressniveaugennem hele døgnet. Lægenfår dermed et klarere billedepå borgerens tilstand, samt påhvilke tidspunkter og i hvilkesituationer, stressen opstår.2. Virksomheder kan inkluderestress i deres arbejdsmiljø.Herunder gives mulighed forat fange medarbejdere i entidligere fase, end når de førster så stress-ramte, at deopsøger egen læge.3. Behandling af stress vil kunneunderstøttes, og målingernevil kunne anvendes sommotivation ifm. adfærdsændringer.Nu vil borgerenf.eks. direkte kunne se eneffekt på stressniveau, f.eks.ved øget motion eller vedændret adfærd.Endelig vil der nu også værestørre mulighed for at identificere,om stress er relateret tilarbejdssituation eller privateforhold.Stress aktiviteter i udlandet:The European Agency forSafety and Health at Work:Undersøgelse om stress iEuropa, bl.a. en rækkeanbefalinger til forebyggelse afarbejdsrelateret stress.Stress Research Institute,Stockholm Universityhttp://www.sharetec.eu/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8553Projekter: “Stress, fatigue and sickleave”http://www.sharetec.eu/content/1/c6/06/97/46/projekt_TA_AP_stress_trotthet_sjukskrivning_eng.pdf “Work related stress,burnout and recovery”:The main objective is to studyphysiological and subjectivecorrelates (EEG, biologicalstress markers, bloodpressure etc.) of sleep andrest in subjects with highburnout risk, burnout patients,and during burnout treatment.Værd at vide, Forebyggende Selvmonitorering 6


Nr. 15: Måling og opsporingaf stressKilder:Arbejdstilsynet, 2006:Arbejdsbetinget stressMølgaard Jensen, Karsten;Kristina Monsrud Ohrt og MaikenBjerre Sørensen Detektering afstress via hjerterytme variation;afgangsprojekt 22. dec. 2011,Netterstrøm, Bo: Stress i arbejdeog privat. Præsentation, HillerødHospital:www.hillerodhospital.dk/NR/rdonlyres/115DD46F.../stressslides.pptBønnelycke, Julie: Samlet stressresearch 2, projektdokumentdateret 27-05-2011,Center ForSund Aldring, KøbenhavnsUniversitetStressforeningen.dk:http://www.stressforeningen.dk/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=19&Itemid=51Nielsen, Naja Rod, StatensInstitut for Folkesundhed & TageSøndergård Kristensen, DetNationale Forskningscenter forArbejdsmiljø :Stress i Danmark:Hvad ved vi? Sundhedsstyrelsen2007Stressforskning i Danmark:‣ Bispebjerg Hospital, Arbejds- og miljømedicinsk afdeling.‣ Hillerød Hospital, Stressklinikken.‣ Aarhus Center for Environmental Stress ResearchStressprojekter i Danmark: Projektet Viden & Stress, Danmarks Tekniske Universitet(DTU), Copenhagen Business School (CBS) og Det NationaleForskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)http://www.videnogstress.dk/Baggrund.aspx.Opbygge ny viden og anvisninger om stress i videnarbejdet; udvikleog afprøve model for primære stressforebyggelsesindsatser. Stress, nye ledelsesformer og intervention (DPU)http://www.dpu.dk/forskning/forskningsprogrammer/epoke/forskningsprojekter/stressnyeledelsesformerogintervention/Projektet undersøger hvorfor moderne og udviklende former forarbejde i stigende grad fører til stress. PRISME-projektet (ved Arbejdsmedicinsk klinik i Herning,Århus, Glostrup m.fl.)Udforsker psykiske risikofaktorer i arbejdsmiljøet og biologiskmekanisme for udvikling af stress, udbrændthed, og depression.Undersøgelse udført på 4.500 offentligt ansatte for at opnå bedreforståelse af de psykiske og følelsesmæssige konsekvenser afbelastende forhold på arbejdspladsen. Grænseløst arbejdehttp://www.arbejdsmiljoviden.dk/Aktuelt/Forskning/Arbejdsmiljoeforskningsfonden/Graenseloest-arbejde-stress-soevn-privatlivOmhandler stress, søvn og privatliv. Udforsker hvilkeomstændigheder ved grænseløst arbejde, der fører til stress,søvnproblemer og ubalance mellem arbejde og privatliv.Værd at vide, Forebyggende Selvmonitorering 7

More magazines by this user
Similar magazines