Pkt. 1 B1f Koordinerende arbejder.pdf - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Pkt. 1 B1f Koordinerende arbejder.pdf - Frederikshavn Forsyning

Sag 07/4741Dok. 10560-12_v11


Forslag til koordinerederenoveringsarbejder i 2012Koordineringsgruppen for koordinering af renoveringsopgaver i vejarealer har isamarbejde med private forsyningsejere udarbejdet vedlagte forslag tilkoordinerede renoveringsarbejder i 2012.Opgaverne er ikke skitse- eller detailprojekteret, ligesom økonomioverslag er baseret påmeget grove projektbeskrivelser. Det betyder, at den endelige projektering,økonomiberegning og kommende driftsmeldinger - så som ledningsbrud eller ændringer iudviklingen af infrastrukturen samt den endelige projektering og økonomiberegning - kanmedføre, at opgaver udskydes og/eller at andre kommer på listen.Som økonomisk grundlag for Kommunens belægningsarbejder er anvendt de nu kendteanlægsmidler på investeringsoversigten for 2012.Forslaget danner på nuværende tidspunkt grundlag for projekteringen.I 2012 investeres der i kommunalt regi samlet set for 76,9 millioner kroner irenovering af infrastruktur.BelægningsrenoveringerKloakforsnyelserFjernvarmeVandVejbelysningI alt12,3 mio. kr.34,2 mio. kr.17,0 mio. kr.10,5 mio. kr.2,9 mio. kr.76,9 mio. kr.Godkendt af Teknisk Udvalg: 14/2 2012 | Opsætning: Park & Vej | Tryk: FK Trykkeri2


Oversigtskort over renoveringsarbejder iFrederikshavn Kommune3


IndholdsfortegnelseFortsatte projekter 5Skagen 6Frederikshavn 9Sæby 13Vejbelysning 17Faser i projektkoordinering 18Til orientering 19Medlemmer af gruppen 204


Fortsatte projekter fra 2011SkagenSpliidsvejUdskiftning af vandledninger mellem Sct Laurentiivej ogSkarpæsvej, samt renovering af fortov mellem Skarpæsvejog SkagavejFrederikshavnAsylgadeBrinkenChr. Kongsbak VejPlantagevej 25-29Kong Christians Alle´Lars Pilgårds vejUdskiftning af fjernvarmeledning, samt renovering af fortov(sydlige side)Udskiftning af fjernvarmeledningerUdskiftning af fjernvarmeledningerUdskiftning af fjernvarmeledninger på privat områdeUdskiftning af fjernvarmeledninger, vandledninger, samtrenovering af fortovUdskiftning af fjernvarmeledningerM. Vogelius Vej Udskiftning af fjernvarmeledningerM. J. Knudstrups Vej Udskiftning af fjernvarmeledningerNylandsvejUdskiftning af fjernvarmeledninger, samt renovering affortovO. J. Steinckes Vej Udskiftning af fjernvarmeledninger, vandledninger, samtrenovering af fortovOlfert Fischers Vej 2-29PerregårdsvejPeter Suhrs vejPeter Wessels Vej 1-27,34ØrnevejUdskiftning af fjernvarmeledningerUdskiftning af fjernvarmeledninger (privat fællesvej)Udskiftning af fjernvarmeledninger, vandledninger, samtopretning af fortov ved vejtræerUdskiftning af fjernvarmeledninger og vandledningerAsfaltering, slidlagSæbyElmevangUdskitning af vandledninger i nordlige fortov og haverSolsbækvej Fortsættelse af cykelsti etape 2ToftevængetFortsættelse af udskiftning af fjernvarmeledningerSlagterivej, Skrågade og Bækvej Asfaltering, slidlagBanevejAsfaltering, slidlagUdover de oplistede projekter vil der blive foretaget fortovsrenoveringer løbende i det omfang, derer økonomi og ressourcer til rådighed.5


Projekter i Skagen1. Gårdbovej 1-30 Renovering af vandledninger.2. Hedevej Renovering af vandledninger og hævning af kantsten ognyt fortov.3. Nordsøvej Renovering af vandledning og fortov fra Westbanke tilBrunebanke4. Olaviusvej Renovering af vandledning og fortov i sydlige side.5. Ole Svendsensvej Renovering af vandledning vestside.6. Præsteløkken Renovering af vandledning i kørebane.7. Spliidsvej Renovering af vandledning fra Sct. Laurentii Vej -Skarpæsvej, vestside. Nye kantsten + fliser begge siderfra Skarpesvej til Skagavej8. TH. Geisnæsvej Renovering af vandledning i vestlige fortov + evt.renovering med nye fortovsfliser9. Westbanke Renovering af kloak- og vandledninger samt belægningerpå stikvejene nr. 2-16, 18-32, 50-56 og 34-40Oversigtskort Skagen by6


Oversigtskort Skagen oplandsbyer7


Billeder fra udvalgte projekter i Skagen2. Hedevej. 3. Nordsøvej.4. Olaviusvej. 5. Ole Svendsensvej.8. TH. Geisnæsvej. 9. Westbanke8


Projekter i Frederikshavn10. Agnethevej Renovering af vand- og fjernvarmeledninger11. Asylgade 13-38 Renovering af kloakledninger i fm.oversvømmelsesproblem v. Svanholmsvej/Kastanievejetape 2, Ørnevej til Barfredsvej. Renovering affjernvarmeledninger og fortov fra Rådhus Alle´til Ørnevej.12. Barfredsvej 1-67_80 Renovering af kloakledninger , Glerupsvej til Asylgade13. Brinken Renovering af fjernvarmeledninger . Privat fællesvej14. Chr. Kongsbak Vej Renovering af vand- og fjernvarmeledninger samt kantstenog fortove begge sider15. Cort Adlers Vej Renovering af fjernvarmeledninger og fortov16. Elmevej Renovering af varme- og vandledninger samt fortov17. Enighedsvej Renovering af vandledning samt fortov øst for Barfredsvej.18. Fladbjergvej (Nyt fortov hvis midler haves)19. Gemmavej (Nyt fortov hvis midler haves)20. Ivar Hüitfeldts Vej Renovering af vand- og fjernvarmeledninger. Privatfællesvej21. Kallsvej Ny udløbsledning fra Toldbodvej til udløb i havet,afskærende regnvandsledning etape 1. Østlige del privat!22. Kastanievej Renovering af kloakledninger i. f.m. løsning afoversvømmelsesproblem v. Svanholmsvej/Kastanievej,etape 5. Renovering af fjernvarmeledninger, vej ogfortove.23. Klitgårdsvej Renovering af kloakledning samt fortove fra Barfredsvej tilSkelvej24. Knudensvej Renovering af kloakledninger samt nordlige fortov fraSkelvej til Svanholmsvej25. Plantagevej Renovering af fjernvarmeledninger i Koktvedparken, privatområde26. Kong Christians Alle´ Renovering af vand- og fjernvarmeledninger samt fortove.27. L. C. Münsters Vej Renovering af vandledninger fortov og kantsten9


28. L. P. Houmøllers Vej Renovering af vand- og fjernvarmeledninger samt fortovfra O. J. Steinckes Vej mod syd29. Lars Pilgårdsvej Renovering af fjernvarmeledninger30. M. Vogelius Vej Renovering af vand- og fjernvarmeledninger samt fortovog kantsten.31. MJ. Knudstrupsvej Renovering af fjernvarmeledninger32. Munkebakkesti Færdiggørelse af fjernvarmerenovering33. Munkegade Renovering af fjernvarmeledning og fortov34. Møllehus Alle Renovering af vand-, varmeledninger og fortov35. Niels Boels Vej Renovering af fjernvarmeledninger. Privat fællesvej36. Nordstjernevej (Renovering fortov hvis midler haves)37. Nylandsvej Renovering af fjernvarmeledninger og fortov38. Nytorv Renovering af vand-, fjernvarmeledninger og fortov39. O. J. Steinckes Vej Renovering af vand-, og fjernvarmeledninger samt fortovebegge sider40. Olfert Fischers Vej Renovering af fjernvarmeledning41. Ove Gjeddes Vej Renovering af vandledninger og fortov42. Peder Skrams Vej Renovering af vand-, fjernvarmeledninger og fortov43. Perregårdsvej Renovering af fjernvarmeledninger. Privat fællesvej44. Peter Suhrs vej Renovering af vand-, og fjernvarmeledninger samtopretning af fortov ved træer45. Peter Wessels Vej Syd for Råholtvej. Renovering af vand-, ogfjernvarmeledninger samt fortove46. Peter Wessels Vej Nord for Råholtvej, renovering af vand-, ogfjernvarmeledninger. Bemærk ny skole47. Peter Willemoes Vej Renovering af vandledninger og fortov48. Regulusvej (Renovering af fortov hvis midler haves)49. Siriusvej (Renovering af fortov hvis midler haves)50. Skovbrynet Renovering af vandledninger og fortov51. Spicavej (Renovering af fortov hvis midler haves)52. Toldbodvej Renovering af kloakledninger, Tordenskjoldsgade tilKallsvej Afskærende regnvandsledning etape 110


Oversigtskort Frederikshavn by11


Billeder fra udvalgte projekter i Frederikshavn11. Asylgade 13-38 21. Kallsvej22. Kastanievej 24. Knudensvej26. Kong Christians Alle´ 34. Møllehus Alle12


Projekter i Sæby53. A. Melgårdsvej Renovering af fjernvarmeledninger54. Andreas Sørensensvej Renovering af fjernvarme- og vandledninger55. Birkevang Renovering af fjernvarme- og vandledninger samt fortovog kantsten sat i beton56. Brøndenvej Renovering af fjernvarmeledninger57. Elmevang Renovering af vandledninger. Evt. i private haver58. Farvervej 1-47 Renovering af kloak- og fjernvarmeledninger samtvejbelysning59. Farvervej (stamvej) Renovering af kloak- og fjernvarmeledninger, vejbelysningsamt vej og fortov60. Vægtervej Renovering af kloak, vej, fortov og fjernvarme61. Farvervej 49-87 Renovering af kloak- og fjernvarmeledninger samtvejbelysning62. Hjørringvej, Hørby Færdiggørelse af fjernvarmerenovering nr. 148-Hybenvej63. Hjørringvej Ny fjernvarmeledning Hørby til Thorshøj, afventer bevilling64. Humlevej, Hørby Renovering af fjernvarmeledninger. Hørby Varmeværkafventer bevilling65.Humlevej 1-23, HørbyRenovering af fjernvarmeledninger. Hørby Varmeværkafventer bevilling66. Lindevej Renvovering af fjernvarmeledninger, fortov og evt.kantsten67. Lærkevej, Østervrå Fjernvarmeledninger68. Pilevej Renovering af vand- og fjernvarmeledninger ledningersamt fortov og evt. kantsten69. Rønnevej Renovering af fjernvarmeledninger samt fortov og evt.kantsten70. Solsbækvej Ny kloakudløbsledning til havet ved nr. 6071. Solsbækvej Fortsættelse af etablering af ny cykelsti etape 2.72. Solvænget Renovering af fjernvarmeledninger samt fortov og evt.kantsten73. Toftevænget Renovering af fjernvarmeledninger74. Vibevej, Østervrå Renovering af fjernvarmeledninger75. Ålborgvej Renovering af fjernvarmeledninger13


Oversigtskort Sæby by14


Oversigtskort Sæby opland15


Oversigtskort Sæby opland 216


Billeder fra udvalgte projekter i Sæby55. Birkevang 58. Farvervej 1-4759. Farvervej (stamvej) 66. Lindevej68. Pilevej 72. SolvængetVejbelysning renoveres som tidligere årFrederikshavn Forsyning Erhverv A/S foretager som tidligere år renovering af vejbelysningsanlæg ihenhold til kontrakt mellem Forsyningen og kommunen. I år er der afsat ca. 2,9 mio. kr. til dettearbejde.Renovering sker for at optimere driften både med hensyn til energibesparelser og forbedretbelysning på vejene.17


Grove projektbeskrivelserGrove projektbeskrivelser kan være ønskerom forbedringer eller udvidelser af entenkørebane, fortov, cykelsti, forbedring afkloakeringen, varme eller vandforsyningeneller ønsker om ny byggemodning.Det undersøges ved koordineringsmøderne,hvilke forsyningsejere der har ønsker om atindgå et fælles projekt om renoveringer. Påbaggrund af disse meldinger kan manbegynde at arbejde på idéer om, hvordanprojektet skal se ud og lave prisoverslag udfra nøgletal.SkitseprojekteringSkitseprojekteringen går mere i dybden medfastlæggelse af opgaven, og omfanget afselve renoveringsarbejdet fastlægges. Derkan på baggrund af dette laves bedreprisoverslag.DetailprojekteringDetailprojektering planlæggerprojektudførelsen i detaljer. Der indsamlesoplysninger om lednings- ogkabelplaceringer i marken, ligesom derforetages diverse opmålinger, som ligger tilgrund for beregninger og det endeligeprojekt.Med et detailprojekteret projekt kan derudarbejdes prisoverslag, som medudforudsigelige udgifter indregnet, giver detbedste økonomigrundlag for budgettering.18


Til orienteringKoordinering af renoveringsopgaver iFrederikshavn KommuneDer er nedsat en koordineringsgruppe iFrederikshavn Kommune, som sørger forkoordinering af renoveringsopgaver ivejarealerne. Målet er ’det optimale projekt’.Gruppen er sammensat af medarbejdere fraCenter for Park & Vej ogForsyningsselskaberne.Så vidt muligt koordineres alle projekter ogrenoveringsopgaver på baggrund afudmeldingerne fra de enkelte forsyninger.Gruppen sigter mod en ’rullende plan’ for de kommende 3 år. Renoverede gader søges friholdt foropgravning i en årrække - målsætningen er minimum 10 år.Koordineringsgruppen indkalder forsyningsejere til de nødvendige møder, og gruppen sørger ogsåfor bearbejdning af de relevante data.Fleksibel listeListen over årets renoverings- og anlægsopgaver er lavet på basis af overslag på projekterne. Detvil sige, at projekterne ikke er færdig-planlagte, når de kommer på listen.Derfor kan der ske ændringer, når de enkelte projekter bearbejdes og detail-projekteres.Listen er altså fleksibel eller foreløbig - forstået på den måde, at der i løbet af året kan skeændringer. Desuden kan ydre betingelser spille ind - f.eks. kan økonomi, vejrforhold og lignendeogså føre til ændringer af listen.De involverede parter bliver selvfølgelig løbende orienteret, hvis der sker ændringer ved nogle afprojekterne.19


Medlemmer af koordineringsgruppenCenter for Park & VejMobilnr:Jørgen Aakerberg, formand 29486151Johan Jensen 30763189Jørgen Christensen 29486111Frederikshavn Forsyning A/SPer Olesen 51632912VarmeforsyningenKim Arp 51633130VandforsyningenJørgen Hermann 51633113KloakforsyningenMalene Søndergaard 51633052Halfdan Bøgh 51633055+ eventuelle eksterne forsyningsejere.20

More magazines by this user
Similar magazines