Arbejdsmiljøkonferencen 2012 - Arbejdsmiljørådgiverne

arbejdsmiljoraadgiverne.dk

Arbejdsmiljøkonferencen 2012 - Arbejdsmiljørådgiverne

Arbejdsmiljøkonferencen2012Viden, inspiration og netværkAM:2012er en fagligkonference, hvordeltagerne får nyeperspektiver ogværktøjer med hjem.AM:2012 er Danmarksstørste konferencefor arbejdsmiljøprofessionelle.19. - 20. november 2012Hotel Nyborg Strand, Nyborg


Nyt på årets konferenceFølg et spor!På årets konference kan deltagerne vælge at følge et spor gennem hele eller dele af konferencen.”Et spor” består af en sammenhængende række af plenumforedrag og workshops inden for sammeemnekreds.Flere workshopsI år har vi udvidet antallet at sessioner med workshops, så det nu er muligt at deltage i 5 forskelligeworkshops.Ændringer i tidsrammenEt plenumforedrag får nu en tidsramme på 45 min., og workshops får en tidsramme på 75 min. for atimødekomme ønsket om mulighed for flere oplæg.NetværkscaféSom et nyt tilbud bliver det muligt at deltage i en netværkscafe, hvor man både kan etablere netværkog lære, hvordan netværk skabes. Netværkscafeen er et særligt tilbud til førstegangsdeltagere ogøvrige, som har lyst til at etablere nye netværk.FestaftenenMusikunderholdningen efter festmiddagen udvides, så der bliver flere tilbud at vælge imellem.Gå i dybden - følg et spor!Har du lyst til at fordybe dig i ét emne på konferencen,så kan du vælge at følge et spor, dvs. høre plenumforedragog deltage i workshops inden for samme emne.De 4 spor på årets konference er:1234Ledelse og arbejdsmiljøArbejdsmiljø i europæisk perspektiv2020-planenInnovationer i arbejdsmiljøetSporene er et tilbud. I spor 1, 2 og 3 behøver man ikke at følge alle plenumforedrag og workshops, ogdet er stadig muligt at vælge plenumforedrag og workshops på tværs af sporene eller uden for sporene.Vælger man spor 4: Innovationer i arbejdsmiljøet, forpligter man sig til at deltage i hele sporetsprogram på konferencens første dag. Det er dog muligt for alle konferencedeltagere at deltage i deworkshops, der er knyttet til innovationsporet på konferencens anden dag.2


1 Spor 1: Ledelse og arbejdsmiljø 2Dette spor vil forsøge at stille skarpt på to centraleproblemstillinger inden for ledelse og arbejdsmiljø.Den 'klassiske': hvilken betydning ledelse har forarbejdsmiljøet, og hvordan man kan integrerearbejds miljøarbejdet i ledelsen.Den 'moderne': hvordan kan arbejdsmiljøet bidragetil bundlinjen på et strategisk niveau og i dendaglige drift.En 'klassisk' problemstilling er fx, hvad det betyderfor trivslen, når man indfører selvledelse ellerLEAN? En 'moderne' problemstilling er eksempelvis,hvordan man i højere grad kan gøre arbejdsmiljø tilet 'strategisk element', som AMO-reformen åbnedeop for.Sporet vil komme rundt om ledelse og arbejdsmiljøbåde i teori og i praksis: Hvilke dilemmaerog indbyggede modsætningsforhold ser forskerneinden for de to problemstillinger, og hvilke praktiskeproblemer møder arbejdspladserne, når de flottehensigter skal realiseres.Plenum til dette spor:Jens Moberg, adm. direktør, Alectia A/SMorten W. Andersen, arbejdsmiljøchef, RigshospitaletWorkshops til dette spor vilkomme omkring følgende emner:• Mindfullness i et kritisk perspektiv• Ledelse af det grænseløse arbejde• Tillid og kontrol, social kapital i et kritiskperspektiv• Arbejdslivet og skyggesider• Ledelse af selvledelse• Om at bruge tillid som katalysator for detgode arbejdsmiljø og det produktive arbejde• Arbejdsmiljø som strategisk element• Arbejdsgiveren/lederens rolle, nårmedarbejdere sygemeldes (rundbord,mulighedserklæring, m.m.)Spor 2: Arbejdsmiljø i europæiskperspektivArbejdsmiljøudviklingen går hurtigt, og det gør denisær i en række andre europæiske lande. EU ermeget opmærksom på arbejdsmiljøets betydningfor beskæftigelse, folkesundhed og erhvervslivetskonkurrenceevne. EU arbejder derfor på at skabeensartethed i arbejdsmiljøreguleringen i EU-landeneog undgå, at de nationale regler om arbejdsmiljøbegrænser det fælles EU-marked.Alligevel er interessen for arbejdsmiljøindsatsenuden for Danmarks grænser ikke særlig stor, mendet er heller ikke særlig let at skaffe informationerom, hvad der sker i udlandet.Sporet vil kaste lys over tre problemstillinger, somer vigtige at se i et europæisk perspektiv:Den rolle, arbejdsmiljøfaglig viden har som virkemiddeli arbejdsmiljøindsatsenDe arbejdsmiljøprofessionelles kompetence ogcertificering af arbejdsmiljøprofessionelleRegulering og håndhævelse af de fælles arbejdsmiljøregler.Plenum til dette spor:Dr. Christa Sedlatschek, direktør, EuropeanAgency for Safety and Health at Work (Bilbaoagenturet)Dr. Peter Westerholm, prof. em., Uppsala Universitet(tidl. ALI)Workshops til dette spor:Med udgangspunkt i overskriften Arbejds miljøsamarbejdepå tværs af de euro pæiske grænservil følgende emner blive belyst i flere forskelligeworkshops:• Hvilke netværker, organisationer oginstitutioner findes, og hvordan indgårDanmark i deres aktiviteter: IEA, ICOH,ISSA, ENSHPO, WHO/ILO, Enetosh,NIVA, EU-agenturets Focalpoint, nordiskarbejdslivsforskning mv.• De aktuelle tendenser og planer i EU’sarbejdsmiljøindsats• Den danske indsats for at påvirke EUindsatsen• Uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle iEU-landene – EUSAFE-projektets foreløbigeresultater• ENSHPO’s certificeringsordning – en status• SAM/BAMR’s undersøgelse af arbejds miljøprofessionellei Danmark• Revision af kravene til autoriserede rådgiverei Danmark3


3 Spor 3: 2020-planen4Sporet vil beskæftige sig med hovedområderne i2020-planen:Forebyggelse af smerter i muskler og led ogdets konsekvenserNy viden viser, at den ergonomiske og biomekaniskeviden ikke længere kan stå alene. Den nyeviden udfordrer også opdelingen mellem det fysisk/ergonomiske arbejdsmiljø og det psykosociale arbejdsmiljø.Endelig må vi arbejdsmiljøprofessionellelære, hvordan man både kan og skal arbejde medforebyggelse i tre led. I plenumoplægget præsentererførende danske forskere den nye viden,herunder den biopsykosociale referenceramme ogdens betydning for forskningen og for forebyggelsei praksis.Det psykosociale arbejdsmiljø i forskningenog i praksis- Ny viden, udfordringer og udviklingstendenser.Det psykosociale arbejdsmiljø kommer mere ogmere i fokus i samfundet og i arbejdsmiljøindsatsen.Centrale temaer for det psykosociale arbejdsmiljøer:• Forandringer og ledelse• Sociale relationer og ressourcer• Det psykosociale arbejdsmiljøs betydning forsundhed og sygdom.Hvad virker i ulykkesforebyggelsenEn ny international gennemgang af den eksisterendevidenskabelige litteratur om intervention iarbejdsulykker planlægges afsluttet i sommeren2012. Vi vil formidle resultaterne herfra og sættefokus på betydningen heraf for arbejdsmiljøindsatseni Danmark.Plenum til dette spor:Psykisk arbejdsmiljø:Karina M. Nielsen og Peter Hasle, professorerved Det Nationale Forskningscenter for ArbejdsmiljøMuskel-skelet-besvær:Ole Steen Mortensen, overlæge, Arbejds- ogMiljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg HospitalUlykker:Johnny Dyreborg, seniorforsker, Det NationaleForskningscenter for ArbejdsmiljøWorkshops til dette spor:Oplægsholderne fra plenum vil følge op medworkshops efter oplægget. Derudover kommer derworkshops om bl.a. forebyggelse i bygge- og anlægsbranchenog positive faktorer i arbejdsmiljøet.Spor 4: Innovationer i arbejdsmiljøetInnovation er udnævnt som nøgle til at sikrefremtidens velfærd og produktivitet i Danmark.Så hvordan kan vi skabe innovationer, der giver etbedre arbejdsmiljø? Og hvordan kan arbejdsmiljøindsatsenbidrage til de nødvendige innovationer afproduktionen og arbejdets organisering?Som en nyhed på Arbejdsmiljøkonferencen får dumulighed for at arbejde aktivt med innovationeri arbejdsmiljøet, mens du skaber en rød trådgennem de to konferencedage. Følger du innovationssporet,kommer du rundt om:• Forskeres og konsulenters bud på, hvad innovationkan i forhold til arbejdsmiljøet• Arbejdsplads-eksempler på innovationer iarbejdsmiljøet i praksis• En 5-timers workshop med samskabelse oginnovative metoder• 5 vinkler, du kan forfølge i sporet• Nye perspektiver på innovationer i arbejdsmiljøetPlenum og workshops er integreret og tidsrammenadskiller sig fra konferencens øvrige program påførstedagen. Der er en begrænsning på deltagerantalletpå sporet på førstedagen. Læs evt. mere påwww.am2012.dk5 vinkler i sporetOpstarten kan bruges som afsæt for at undersøgeinnovationstemaet nærmere. Under fem forskelligevinkler kan du forfølge din interesse for:Innovative arbejdsmiljøløsninger: Hvordanbliver de til, og hvordan implementeres de?Innovative metoder: Hvordan kan du fremmeinnovation i praksis?Brugerdreven innovation & innovativekulturer: Hvordan udvikler man en innovativpraksis?Læringsdrevne konferencer: Hvordan skaberdu udvikling og bevægelse via konferenceformen?Rundt om innovation: Hvad er det, og hvorfor erder brug for det?Facilitatorer og oplægsholdere:Steen Elsborg, direktør for LæringsdrevetInnovationHelge Hviid, forsker i arbejdsliv- og miljø, RUCm.fl.4


ProgramMandag 19. november 2012kl. 08:00kl. 09:00kl. 09:15kl. 09:30kl. 09:45kl. 10:00kl. 10:45kl. 11:15kl. 12:30kl. 14:00kl. 15:15kl. 16:15Kl. 17.30kl. 18:30Ankomst og registreringKonferenceåbning og velkomstArbejdsmiljørådgiverne og Selskab for ArbejdsmiljøNødvendigheden af samarbejde for at nå 2020-måleneLisbeth Lollike, formand, ArbejdsmiljørådetThe Health and Safety status in the EU and the challenge of the futureChrista Sedlatschek, direktør, European Agency for Safety and Health at Work(Bilbao-agenturet). NB. Oplægget holdes på engelsk.Pause – UdstillingerParallelle plenumoplægBæredygtig vækst kræver lederskabJens Moberg, adm. direktør, Alectia A/SVisions of OSHA’s role in working environment in the EUChrista Sedlatschek, direktør, European Agency for Safety and Healthat Work (Bilbao-agenturet) m.fl. NB. Oplægget holdes på engelsk.Det psykosociale arbejdsmiljø i en krisetid- Sociale relationer, ressourcer og ledelse i en tid med forandringerKarina M. Nielsen, professor, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ogPeter Hasle, professor, Nationale Forskningscenter for ArbejdsmiljøHvordan kan arbejdsmiljø kommunikeres?Jens Christiansen, direktør, Advice A/S ogHannah M. Weil, chef, Videncenter for ArbejdsmiljøKan smerter i muskler og led forebygges, og hvordan kan sygefraværetreduceres ?Ole Steen Mortensen, overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, BispebjergHospitalPause, kaffe/te, udstillingerValgfrie workshops - 1. afdelingFrokost – UdstillingerValgfrie workshops - 2. afdelingMarkedspladsen: udstillinger, postersession og NetværkscaféValgfrie workshops - 3. afdelingPauseFestmiddagInnovationsporethar sit egetsammenhængendeprogram.Læs mere påwww.am2012.dk5


ProgramTirsdag 20. november 2012:kl. 09:00kl. 10:15kl. 11:00Valgfrie workshops - 4. afdelingPause, kaffe/te, udstillinger, check udParallelle plenumoplægBagsiden af nutidens store sundhedsfokus på danske arbejdspladserNanna Mik-Meyer, lektor, Ph.d., Institut for Organisation, Copenhagen BusinessSchoolSådan virker arbejdsmiljøstrategien i praksisMorten W. Andersen, arbejdsmiljøchef, Rigshospitalet ogKim Bo Christensen, oversygeplejerske, HOC, Ortopædkirurgisk Klinik,RigshospitaletArbejdsbetinget allergi og eksem - risikofaktorer og forebyggelseJeanne Duus, professor og centerleder, Videncenter for AllergiArbejdsmiljøprofessionelles rolle i arbejdsmiljøindsatsenPeter Westerholm, prof. em., Uppsala Universitet (tidl. ALI)Nugde & adfærdsarkitektur på arbejdspladsenPelle Guldborg Hansen, Ph.d., Post.doc, centerleder, Syddansk Universitet ogformand for det danske Nudge NetværkHvad virker i ulykkesforebyggelsen?Johnny Dyrborg, seniorforsker, Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøkl. 11:45kl. 12:45kl. 14:00kl. 14:30kl. 15:30kl. 16:00FrokostValgfrie workshops - 5. afdelingPause, kaffe/te, udstillingerAfsluttende oplægKonferenceafslutningHjemrejse6


WorkshopsOversigten er inddelt i tre overordnede kategorier. På www.am2012.dk kan du læse mere omworkshops i spor.Workshops ompsykisk arbejdsmiljøStresshåndtering og mindfulnessLone Beier Lauridsen, organisationskonsulent,Frederikssund KommuneTrivselskompasset - et struktureretdialogværktøjStine Moesmand, chefkonsulent/psykolog,ALECTIAHenning Laursen, Health & Safety Manager, DHLAviationForretningsdrevet sundhedsfremme- en integreret indsatsJulie Wedell-Wedellsborg, afdelingsleder/chefkonsulent, ALECTIAKeld Thornæs, HR chef, Lån & SparArbejdsglæde og musikMiriam Jul Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent,BST NORDFortællinger og arbejdsmiljøRikke Rosendahl, arbejdsmiljøkonsulent, BSTNORDISRZ – Interaktiv Stress Reduktions ZoneChristina Hersom, psykologisk konsulent, BSTNORDLad værktøjet SnapLog komme til ”orde” iorganisationsforandringerAnne Lehnschau, psykolog, BST NORDMere nærvær og hva’ så?Mette Elise Larsen, chefkonsulent, Alectia A/SAnnette Balling, arbejdsmiljøleder, FaxeKommuneFastholdelse af medarbejdere medpsykiske helbredsproblemerMalene Salskov Amby, arbejdsmiljøkonsulent,LedernePernille Steen Pedersen, stud.ph.d. (cand.scient.pol), PPClinicSkab engagement og trivsel med positivpsykologiTrine Dilèng, ledelsesrådgiver, LederneRikke Andreasen, ledelsesrådgiver, LederneFind balancen mellem empati oghandlekraftLasse Rønnoe, arbejdspsykologisk konsulent,Arbejdsmiljø KøbenhavnBedre håndtering af mobningTom Mårup, arbejdsmiljørådgiver, SelvstændigMeningsfuldhed i arbejdet – et ansvar elleren anerkendelse?Trine Lindemark, psykolog, AttworkLene Friebel, psykolog, Bomi hjerneskadecenterNogle medarbejdere er mere syge endandre – hvordan gør vi noget målrettet fordem?Camilla Høholt Smith, seniorkonsulent, CABI -Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsatsTine Hald, HR Konsulent, Region SyddanmarkRadikal innovation og samskabelse afdet psykiske arbejds- og afsoningsmiljø ifængslerPeter Dexters, projektleder, Direktoratet forKriminalforsorgen, Jusititsministeriet7


Fysisk og psykisk konflikthåndteringRikke Hedels, ergonomisk konsulent, TrivErgoMette Bentzen, erhvervspsykolog, MB UdviklingKollegial sparringCharlotte Dalsgaard, direktør, HarbohusDen innovative konsulent – er det dig?Nana Emilie Scheibel, associeret partner, cand.mag, ResonansPsykisk arbejdsmiljø i en krisetidLars Granhøj, konsulent, FTFSigne Kofoed, konsulent, FTFTryghed forebygger vold og truslerSara Lundhus, organisationspsykolog, ALECTIAHans Jørgen Moltsen, chefkonsulent, ALECTIASexet eller psykisk arbejdsmiljø– hvordan formidler man arbejdsmiljøforskningtil de unge?Gritt Bennedsen, kommunikationsmedarbejder,cand.mag., Arbejdsmedicinsk KlinikMerete Labriola, seniorforsker, ArbejdsmedicinskKlinikClaus D. Hansen, adjunkt.Ph.D, AalborgUniversitetJohan Hviid Andersen, professor,Regionshospitalet HerningStorytelling og Social KapitalLena Bjørn, skuespiller/ konsulent, Story WorksSkal følelser italesættes på arbejdspladsenog i så fald hvordan?Tom Mårup, arbejdsmiljørådgiver, SelvstændigSocial Kapital på Bornholms HospitalGitte Goldschmidt, chefkonsulent, GoldschmidtRise and Shine I/SArbejdspladsens sociale kapital– hvor står vi nu?Tage Søndergård Kristensen, forsker, Task-ConsultTrivselsundersøgelser– en oversigt over kvaliteten af de mestalmindelige koncepterTage Søndergård Kristensen, forsker, Task-ConsultArbejdsmiljø og ledelse – hvor skal vi hen?Signe Tønnesen Bergmann, chefkonsulent,LederneLars Andersen, arbejdsmiljøchef, LederneLedelse, arbejdsmiljø og skyggesiderNiels Christian Mossfeldt Nickelsen, lektor, Ph.d.,Institut for uddannelse og pædagogikLedelse under omstruktureringer ognedskæringer - fokus på arbejdsmiljøetCharlotte Brauer, HR konsulent, Aut. cand.psyk.Spec.org.psyk, PostNord ABSamtidigt fokus på kerneydelsen ogarbejdsmiljøetSteen Elsborg, direktør, LDI - LæringsdrevetInnovationForstå og forebyg mobning organisatoriskSteen Elsborg, direktør, LDI - LæringsdrevetInnovationDårlige relationer på arbejdspladsen– om hvordan man kommer igennem demmed livet i behold og en hel del klogere.Mette Fogh, mentor, underviser og supervisor,MovingMindSammenhænge mellem psykiskarbejdsmiljø og produktivitetNiels Møller, lektor, DTUProcesværktøjer– Veje at gå, når der er støj i relationerneCamilla Raymond, cand.psych.aut ogorganisationskonsulent, Organisation ApS”Den gode sygesamtale”– praktiske erfaringerMaja Frahm Oue, socialrådgiver, CRECEA A/SSøren Pedersen, kaptajn, Fighter WingSkrydstrupSocial kapital på arbejdspladsenVilhelm Borg, seniorforsker, Det NationaleForskningscenter for ArbejdsmiljøSamfundsansvar (CSR) og sammenhæng tilarbejdsmiljøarbejdetBirte Roest, projektleder, Væksthus NordjyllandTrivsel og forandring– forskning og interaktive metoderLone Thellesen, direktør, Dacapo9


Workshops omfysisk arbejdsmiljøArbejdsmiljøet ved håndtering afovervægtige patienterAnn Mathilde Furrer, projektleder, SygehusLillebæltSundhedsfremme i APVTine Kjeldsen, sundhedskonsulent, På vegne afSund By NetværketAnni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent, Påvegne af SBNBørn på egne ben - ergonomi i børnehøjdeLisbeth Torp Ernst, ergoterapeut /arbejdsmiljørådgiver,COWIKirsten Hviid, daglig leder, Svendborg KommuneKompetente Forflytninger- Bedre arbejdsmiljø?Vibeke Andersen, trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent,Slagelse KommuneAnni Nørgaard Jensen, arbejdsmiljøkonsulent,Slagelse KommuneSundhedstjek, dilemmaer og etiskeovervejelserTine Thorsboe, sundhedskoordinator, Sund ByNetværket og Næstved KommuneHanne Kirstein, trivselskonsulent, Sund By Netværketog Vejle KommuneLisa Brandt, virksomhedsrådgiver, Sund By Netværketog Faaborg-Midtfyn KommuneHvor lidt kan vi nøjes med- pladskrav på badeværelserUlla Madsen, fysioterapeut / ergonomisk konsulent,Region MidtjyllandMikael Østergaard Larsen, ergoterapeut, BanoDanmark A/SMinimering af ulykkesrisici formigrantarbejdereMarchen Vinding Petersen, arbejdsmiljøkonsulent/Cand.Techn. Soc., COWI A/SSundhedsledelse og strategisksundhedsfremme på arbejdspladsenAnne Blædel, sundhedskonsulent, projektleder,Folkesundhed KøbenhavnCamilla Hjørnholm Olsen, projektmedarbejder,Folkesundhed KøbenhavnGode arbejdsstillinger- en mentalovervindelse!Christina Hersom, erhvervspsykologisk konsulent,BST NORDSundhedsfremme for mænd påbyggepladserLiselotte Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulent,Teknologisk institutDen lette arbejdsdag - sosu’er yder hjælptil selvhjælpJane Klemmentsen, distriktschef, EsbjergKommuneHelle Nørregård Potter, sektionsleder, COWIHvordan forebygger vi ulykker i bygge- oganlægsbranchenKent Jacob Nielsen, souschef, Arbejdsmedicinskklinik, Regionshospitalet HerningLars Peter Andersen, psykolog, ph.d.,Arbejdsmedicinsk klinik, RegionshospitaletHerningRegine Grytnes, antropolog, ph.d.-studerende,Arbejdsmedicinsk klinik, RegionshospitaletHerningPete Kines, seniorforsker, Det NationaleForskningscenter for ArbejdsmiljøGod ergonomi i DagplejenslegestuegrupperLilly Skov, leder, Skanderborg kommuneAnnie Buus-Jensen, konsulent, AlectiaIntegrer sundhedsfremme og arbejdsmiljøi praksisBende Næsted, salgsdirektør, SundTrivsel A/SAllergifremkaldende kemikalier iarbejdsmiljøet- kortlægning af hudeksponeringerJeanne Duus Johansen, professor, Videncenterfor AllergiUlrik Fischer Friis, ph.d.-studerende, cand. polyt.,Videncenter for AllergiMichael Dyrgaard Lundov, seniorforsker, cand.scient., Videncenter for Allergi10


Ergonomi på nye flaskerTine Gram, kvalitetkoordinator, Glostrup HospitalKirsten Rasmussen, fysioterapeut, GlostruphospitalSommer, Sparreribs og ArbejdsmiljøPalle Banke, seniorkonsulent, Teknologisk InstitutLiselotte Rasmussen, konsulent, TeknologiskInstitutSusanne Rasmussen, konsulent, TeknologiskInstitutSikkerhed - nu med ledelseHenrik Juul Elberg, kvalitetschef, WorkLife A/SSundhedsfremme som forandringsprojektJust Bendix Justesen, udviklingsdirektør,PreviaSundhedMads Andreasen, afdelingschef, PreviaSundhedBedre Ergonomi = Bedre HelbredAnne Sofia Lønvig, arbejdsmiljørådgiver, ALECTIAA/SPia Enemærke Becher, arbejdsmiljø- ogkvalitetschef, HHM A/SKnæk ulykkeskurven i det offentlige- det KAN lade sig gøreLisbet Harder, arbejdsmiljøkonsulent, Region MidtNye tilgange til en effektivsundhedsfremmeindsatsMads Andreasen, Cand. Scient/ Afdelingschef,PreviaSundhed A/SMartin Spang Olsen, bevægelsesekspert, MSOProductionEtik - Sundhedsfremme på arbejdspladsenKurt Æbelø, formand for temagruppe, Sund ByNetværketAnne Blædel, sundhedskonsulent/Projektleder,Sund By NetværketSundheds Nudge- et modelprojekt for praktisksundhedsledelseAnne Torp, konsulent, Ældre- ogHandicapforvaltningen, Odense KommuneVibeke Bendix Didriksen, konsulent, ProvokatorMettelene Jellinggaard, konsulent, ProvokatorArbejdsmiljø og læringsstile- læring med stilKarina Lykke Karlsson, arbejdsmiljøkonsulent,Center for arbejdsliv og læringTværfagligt samarbejde i hjemmeplejenKaren Albertsen, arbejdsmiljøforsker,TeamArbejdsliv ApSNew Office concept in real lifeHelle Torsbjerg Niewald, Health & WellbeingProject manager, Siemens A/SDeltagererfaringer med forebyggelse afarbejdsulykker. Hvad fungerer i praksis?Johnny Dyreborg, seniorforsker, ph.d., DetNationale Forskningscenter for ArbejdsmiljøSundhed og natarbejdeJens H. M. Brandt, speciallæge i Arbejdsmedicin,CRECEA A/SEksemepidemi i indeklimaet - umuligt, dettror jeg ikke på!Jens H. M. Brandt, speciallæge i Arbejdsmedicin,CRECEA A/S11


Workshops omorganisering og politikArbejdstilsynets første erfaringer med detilsynsrettede initiativer i 2020-strategienSara Kabel, fuldmægtig, ArbejdstilsynetTrine Fonnesbæk, specialkonsulent,ArbejdstilsynetInnovation og arbejdsmiljøledelseNis Kjær, chefkonsulent, Alectia A/SNanna Eriksen, projektleder, Aarhus KommuneJan Rosenmeier, direktør, Rosenmeiers KonsulenthusAnerkendende APV- så enkelt kan det gøres!Nis Kjær, chefkonsulent, Alectia A/SAnders Toft, marketingschef, Alfix A/SPust støvet af arbejdsmiljøorganisationen!Christina Hersom, erhverspsykologisk konsulent,BST NORDÆndring af AMO og sammenlægning medSUIlse Just, afdelingsleder, ALECTIA A/SLone Kastholm, HR udviklingskonsulent, ATPStrategisk indretning- 1:1 opbygning af rum i et totaløkonomisklysKatrine von Schimmelmann, arbejdsmiljø ogsikkerhedsleder, Projektafdelingen for Det NyeUniversitetshospital i AarhusAnders Haugaard, arbejdsmiljørådgiver, AlectiaA/SArbejdsmiljøkoordinering underprojekteringen for anlægsprojekterKristine Klint, arbejdsmiljørådgiver, COWI a/sEster Jensen, arbejdsmilørådgiver, COWI a/sAllan Rahn Svendsen, AMK-ansvarlig iprojekteringen, VejdirektoratetSupplerende arbejdsmiljøuddannelse- hvad virkerJasper Fournaise Eriksen, chefkonsulent, AlectiaA/SFOOT - når arbejdsmiljø og CSR giverbundlinieHenrik Gundorph, HR Direktør, Alm. BrandGitte Krusholm Nielsen, markedschef, ALECTIAA/SArbejdsmiljøøkonomi i praksisMorten Breitenstein Kristensen, fuldmægtig,Region MidtInnovation i arbejdsmiljøet - erfaringer frainnovationstræfTue Lindstrøm, arbejdsmiljøkonsulent, Cand.scient. Idræt, Region MidtGodt sygehusbyggeri - guides til fremtidensgode arbejdsmiljøUlla Madsen, arbejdsmiljøkonsulent, Region MidtArbejdsmiljø og unges valg (og fravalg) afuddannelse og erhvervThomas Lund, seniorforsker, RegionshospitaletHerningTrine N. Winding, Ph.D stipendiat,Regionshospitalet HerningClaus D. Hansen, adjunkt, Ph.D, AalborgUniversitetJohan Hviid Andersen, professor,Regionshospitalet HerningEvaluering af ArbejdsmiljøforskningsfondenPer Malmros, chefkonsulent/formand for AMFF,ArbejdstilsynetBrugere på Banen i ByggeriElse Momme, seniorkonsulent, GrontmijKaren Munk, seniorkonsulent, GrontmijKaDuConny Dorthea Heden Berggreen, partner ogseniorrådgiver, ARBEJDSMILJØEkspertenElektroniske værktøjer til risikovurderingaf væsentlige arbejdsmiljøforholdLars Tornvig, afdelingsleder, Alectia A/SJan Glenvig, seniorkonsulent, Alectia A/SRuth Nielsen, cand. scient., Ph.D., Herlev HospitalAnnette Thorvaldsen, sikkerhedsleder, SygehusSyd12


Konferencer, seminarer, møder og netværkder sætter fokus på innovation og læring iarbejdsmiljøarbejdetSteen Elsborg, direktør, LDI - LæringsdrevetInnovationStrategisk arbejdsmiljøarbejde– hele vejen ned i organisationenJeanet Juul Mortensen, QEHS chef, Arla FoodsEjvind Skødt, mejerichef, Arla FoodsSvensk og finsk forskning om arbejdsmiljøog innovationHelge Hvid, forsker, RUCDet innovative hospitalLaila Mortensen, arbejdsmiljøkonsulent, BornholmHospitalInnovative netværksløsninger imejeribranchenHanne Lybech Jensen, markedschef, AlectiaAnni Buus-Jensen, konsulent, AlectiaFacilitering af det gode arbejds- oglæringsmiljøBent Gringer, chefkonsulent, Statens Center forKompetenceudviklingPh.d.workshopsEn række Ph.d.forskere vil medvirke med workshops,hvor den nyeste forskning bliver præsenteret.Læs mere på www.am2012.dkGet-together arrangement:Søndag 18. november 2012Ønsker man at ankomme aftenen før, er det muligt at tilmelde sig ”get-togetherarrangementet” og en ekstra overnatning.kl. 19:00kl. 20:00kl. 21:00Registrering og indkvarteringGet-together arrangement: Et bedre arbejdsliv for fuld musikVed Benjamin Koppel og Casper RongstedNetworking, ost og pølsebord13


Tilmelding til AM:2012Igen i år har der været meget stor interessefor at deltage i konferencen, men der er fortsatledige pladser, og det er stadig muligt at tilmeldesig til konferencen.Tilmelding på: www.am2012.dkAM:2012 er den samlende konference foralle, der arbejder professionelt med arbejdsmiljøi Danmark:Arbejdsmedicinske klinikkerArbejdsmiljørådgivereArbejdstilsynet og andre myndighederArbejdsmiljøundervisereBranchearbejdsmiljørådeneErhvervs- og arbejdsgiverorganisationerFaglige organisationerForsknings- og formidlingsinstitutionerPersonale- og HR-ansvarligeSikkerhedsledereUddannelsesinstitutionerDeltagerpriserFor medlemmer af Arbejdsmiljøråd giverneeller Selskab for Arbejdsmiljø:Enkeltværelse: kr. 5.720,00Dobbeltværelse: kr. 5.300,00Uden værelse: kr. 4.860,00Første eller anden dag (uden vær.): kr. 2.820,00For ikke medlemmer:Enkeltværelse: kr. 6.580,00Dobbeltværelse: kr. 6.120,00Uden værelse: kr. 5.720,00Første eller anden dag (uden vær.): kr. 3.260,00Pris for deltagelse i get-togetherarrangementetInkluderer en ekstra overnatningfor en merpris på kr. 960,00Alle priser er excl. moms og omfatterdeltagermaterialer, ophold og fortæring.AM:2012 Styregruppe:• Sekretariatschef Charlotte Albæk,Arbejdsmiljøsekretariatet• Specialkonsulent Mette Cordes, Arbejdstilsynet• Direktør Arne Helgesen,Arbejdsmiljørådgiverne• Formand Hans Jørgen Limborg, Center forStudier i Arbejdsliv• Projektkoordinationschef Poul-Anker Lund, DetNationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø• Afdelingslæge Ole Lyngenbo, Arbejds- ogMiljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital• Fagleder Anders Just Pedersen, DI• Arbejdsmiljøkonsulent Charlotte Bredal, FOA• Konsulent Mogens Tolstrup, TolstrupUddannelse og Udvikling• Arbejdsmiljøkonsulent Signe Tønnesen,Lederne• Formand Mette Elise Larsen, Selskab forArbejdsmiljøAM:2012 Programudvalg:• Konsulent Lise Bache, Arbejdsmiljø København• Arbejdsmiljøkonsulent Troels Godt Mathiesen,BUPL og Center for Studier i Arbejdsliv• Konsulent Merete Hansen, BAR Handel• Udviklingskonsulent Mads Kristoffer Lund, 3BAR• Markedschef Hanne Lybech Jensen, Alectia A/S• Konsulent Ulla Brund Jensen, BAR Bygge oganlæg• Projektleder Anders Kabel, Selskab forArbejdsmiljø• Chefkonsulent Brian Knudsen, Videncenter forArbejdsmiljø• Seniorkonsulent Ebbe Madsen, OdenseUniversitetshospital• Arbejdsmiljøkonsulent Tilde Rye Andersen,Region Hovedstadens Psykiatri• Sekretær Annemette Sønderby,Arbejdsmiljørådgiverne• Administrator Ole J. Teller, Danish ConferenceBureauArrangørerne tager forbehold for ændringer i programmet.14


AM:2012 er arrangeret af:Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverneog Selskab for ArbejdsmiljøI samarbejde med:• Arbejdsmiljøundervisere• Arbejdstilsynet• Branchearbejdsmiljørådene• Center for Studier i Arbejdsliv• Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø• Lederne• Videncenter for ArbejdsmiljøArbejdsmiljøkonferencen 201219. - 20. november 2012Hotel Nyborg Strand, NyborgAM:2012 sekretariat:ArbejdsmiljørådgiverneSundkrogskaj 20, 2100 København ØTlf: 3048 5816 | info@bamr.dk | www.am2012.dkGrafisk design: PUNKT og PRIKKE a:s, www.prikke.dk

More magazines by this user
Similar magazines