izkFkfed f'k{kd fu;kstu ] es?kk lwph& 2012 - Education Department of ...

educationbihar.gov.in

izkFkfed f'k{kd fu;kstu ] es?kk lwph& 2012 - Education Department of ...

d{kk1 ls 5 ¼izf'kf{kr½ uxj iapk;r] cf[r;kjiqj GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42izkFkfed f'k{kd fu;kstu ] es?kk lwph& 2012qvkos0izf'k{k.k dqy VhbZBh VhbZBhdzekad dzekad uke firk@ifr dk uke irk dksfV eSfVªd bUVj vad izkIrkad vad es?kk izfr'kr VhbZBh jkSy vH;qfDr1 684 jfo jatu lqHkk"k pUnz flUgk iVuk flVh 800008 Bc 79.55 73.11 85.56 79.41 4 83.41 83.40 2656118241 B.T2 445 eukst dqekj vfoeqfu 'kekZ jkthouxj iVuk 800025 gen 77.88 73.66 89.12 80.22 2 82.22 66.33 13133856 CTET&B. T3 816 uwj Qkfrek olhe vgen ck


d{kk1 ls 5 ¼izf'kf{kr½ uxj iapk;r] cf[r;kjiqj GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42vkos0izf'k{k.k dqy VhbZBh VhbZBhdzekad dzekad uke firk@ifr dk uke irk dksfV eSfVªd bUVj vad izkIrkad vad es?kk izfr'kr VhbZBh jkSy vH;qfDr29 703 eerk dqekjh vkse izdk'k xqIrk csmj iVuk 800020bcf 43.42 61.00 66.20 56.87 2 58.87 62.00 3053118607 B.T30 149 jkfxuh dqekj Jh lqjsUnz dqekj ukSoriqj 801111 gen 49.44 57.00 62.00 56.15 2 58.15 55.33 2674110690 B.T31 270 jf'e dqekjh eueksgu flag leLrhiqj 848501 genf 47.28 54.88 63.83 55.33 2 57.33 56.66 3018118064 B.T32 904 iadt dqekj enu izlkn cq}k dykSuh iVuk bc 800001 66.60 54.22 32.30 51.04 2 53.04 68.00 2699110453 B.TPage 2 of 2


fo"k; %mnwZ]d{kk %1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½uxj iapk;r] cf[r;kjiqjizkFkfed f'k{kd fu;kstu ] es?kk lwph& 2012GEN-2, GENF-2, BC-1,BCF-1EBC-1,EBCF-1,SCF-1TOTAL=9dzekadvkos0dzekad uke firk@ifr dk uke irk dksfV eSfVªd bUVjizf'k{k.kvaddqyizkIrkadVhbZBhvades?kkVhbZBhizfr'kr VhbZBh jkSy vH;qfDr1 601 ts;kmy gd eks0 vkye floku 841286 Ebc 71.41 70.25 U. Trend 70.83 2 72.83 56.66 26041188442 1381 eks0 edlqn vkye eks0 eulqj vkye lqYrkuxat iVuk flVh Bc80000666.28 64.66 U. Trend 65.47 0 65.47 54.66 26321183833 466 eks0 eksfou gqqlSu eks0 vCnqy ethn Qqyokjh 'kjhQ 801505 Ebc 67.42 55.22 U. Trend 61.32 2 63.32 55.33 26021128614 1042 eka0 rkfjd vucj tgkaxhj vkye fcgkj'kjhQ ukyUnk 803101 Ebc 44.40 67.40 U. Trend 55.90 2 57.90 76.66 2402111768Page 1 of 1


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1 1127 fo'kky dqekj eukst dqekj cq)k dYkkSuh iVuk Ebc 79.20 88.10 U. Trend 83.65 2 85.65 55.33 26971101832 1180 Hkkouk fot; dqekj ikVyhiq=k iVuk Gen 800024 f 83.33 80.83 U. Trend 82.08 2 84.08 64.66 26131100013 318 fdj.k yfyr izlkn xqIrk dadm+ckx iVuk Bc 800020 F 75.40 81.80 U. Trend 78.60 2 80.60 60 26241186094 1082 vuqfiz;k jktdqekj >k cgknqj iVuk 800006 Gen F 84.80 71.60 U. Trend 78.20 2 80.20 56 26071110475 1317 ftrsUnz dqekj jktsUnz egrks ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr31 89 Js;k dqekjh txnh'k izlkn cf[r;kjiqj iVuk bc f 803212 76.00 70.20 U. Trend 73.10 2 75.10 66 267011123832 543 fujadkj dqekj eukst dqekj [kqq'k:iqj iVuk Gen 803202 76.14 70.00 U. Trend 73.07 2 75.07 60.66 251311248733 81 vkfnR; xkSre n;k lkxj QrqgkW 803201 gen 77.60 68.40 U. Trend 73.00 2 75.00 65.33 260111201034 1343 jktho dqekj f'koukjk;.k izlkn nfu;kaok iVuk Gen 81304 73.00 72.80 U. Trend 72.90 2 74.90 60.66 264811122935 66 vfHkyk"k dqekj yyu dqekj flag vkyexat iVukgen 74.42 71.22 U. Trend 72.82 2 74.82 67.33 260111081536 851 jkds'k dqekj jes'k dqekj ks[kiqjk 811107Ebc 70.00 75.60 U. Trend 72.80 2 74.80 56 320511085737 1547 latho dqekj Jh 'k=q/ku izlkn dnedqvka esgrk ivuk Bc80000377.22 68.22 U. Trend 72.72 2 74.72 60.66 266311092738 1036 iz.k; ohj fcdze lR;ukjk;.k feJk p.mh ukyUnk Gen 61.66 83.75 U. Trend 72.71 2 74.71 63.33 264311099739 748 /khjsUnz dqekj xksrke Jh jke pfj= 'kekz cf[r;kjiqj iVuk Gen80321266.57 78.77 U. Trend 72.67 2 74.67 67.33 240311845440 674 _~rq oekZ Jh iadt dqekj dadm+ckx iVuk GenF 800020 74.33 70.88 U. Trend 72.61 2 74.61 59.33 265811871341 928 dkS'ky dqekj fxfj'k izlkn flyko ukyank Bc 803117 71.00 70.20 U. Trend 70.60 4 74.60 71.33 241111135442 93 ohjsUnz dqekj Jh jktfd'kksj izlkn iVuk flag bc 74.77 66.33 U. Trend 70.55 4 74.55 70.66 269711005243 361 larks"k dqekj tuknZu izlkn flag nqfYgucktkj iVuk Gen80110282.16 62.88 U. Trend 72.52 2 74.52 64 266511806644 1076 jkts'k dqekj jfoUnz izlkn flag cq)k dykSuh iVuk Gen80000183.20 61.77 U. Trend 72.49 2 74.49 60.56 264911055645 1352 uhrh'k dqekj flag vf[kyss'k dqekj flag kkgtgkaiqj iVuk Gen 801305 78.00 62.60 U. Trend 70.30 4 74.30 70 263811084446 1119 fcfiu dqekj ;kno Qqy dqekj ;kno e/kqcuh 847225BC 76.20 68.20 U. Trend 72.20 2 74.20 66 210811058147 834 ckyk fiz;Ecnk /kesZUnz dqekj HkkLdj i=dkjuxj iVuk Bc F80002072.14 72.11 U. Trend 72.13 2 74.13 55.33 261211825648 970 eerk dqekjh jktsUnz izlkn flag i=dkjuxj iVuk Gen 800020 F 74.88 69.33 U. Trend 72.11 2 74.11 61.33 262911856149 1594 fnokdj pkS/kjh Lo0 jktss'ojh izlkn kkL=huxj pkSs/kjh iVuk Gen 800023 72.44 71.77 U. Trend 72.11 2 74.11 65.33 261711831750 302 vijkftrk dwekjh jke fd'kksj ikBd ijlkcktkj iVuk Gen 804453 F 70.80 73.40 U. Trend 72.10 2 74.10 55.33 260711213451 1049 T;ksrh dqekjh vejsUnz dqekj feJki=dkjuxj iVuk Gen 800020 F 83.60 60.60 U. Trend 72.10 2 74.10 66.66 262211061152 939 jfo dqekj fldUnj dqekj gjukSrk ukyUnk Bc 803110 76.00 68.10 U. Trend 72.05 2 74.05 58 242311203553 324 vukfedk dqqekjh ujs'k dqekj egsUnzq 852131 Bc F 83.80 60.00 U. Trend 71.90 2 73.90 56 260411125154 268 nhid dqekj f'kouUnu izlkn vkyexat iVukBC 73.20 70.40 U. Trend 71.80 2 73.80 64.66 261411233955 500 lhek dqekjh izeksn ikBd eksdkek 803302Gen F 69.80 73.80 U. Trend 71.80 2 73.80 56 191211025356 444 :ch dqekjh Lo0 jkeLo:Ik ikloku iVou iVuk 803201 Sc F 75.88 67.66 U. Trend 71.77 2 73.77 57.33 265911840757 729 d`".k jatu ik.mS; Jh ckYfedh ik.ms; cjch?kk 'ks[kiqjk Gen 811101 76.85 66.66 U. Trend 71.76 2 73.76 60.66 320211828658 903 oanuk dqekjh v'kksd dqekj flag iVuk 800001 Gen F 56.40 87.00 U. Trend 71.70 2 73.70 57.33 268911025159 1126 veuthr lkoUr Jh fnus'oj dqekj tkuhiqj iVuk BC 801505 68.80 74.60 U. Trend 71.70 2 73.70 62.66 260211243160 1472 j.ohj dqekj ujs'k dqekj tDduiqj 800001 Gen 73.57 69.66 U. Trend 71.62 2 73.62 67.33 265518038Page 2 of 52


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dzeukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDrqq61 40 yo dqekj vfuy flag vkyexat iVukbc 68.00 75.00 U. Trend 71.50 2 73.50 56.66 262811058862 156 kek izoh.k Lo0 ,l0,e0vCnql egsUnzq len800006 genf 69.28 64.55 U. Trend 66.92 2 73.44 60.00 260711891963 1233 jktfd'kksj jatu jkeukjk;.k lkgq lqYrkuxat iVuk BCflVh 800006 73.66 69.22 U. Trend 71.44 2 73.44 59.33 171511815264 154 iou dqekj jktnso flag QrqgkW 803201 Bc 72.20 70.40 U. Trend 71.30 2 73.30 64.66 264011129065 1363 fnO;k fnIrh fl)s'oj 'kekZ iVuk 800001 Gen F 77.20 69.40 U. Trend 73.30 0 73.30 54.66 261611839266 1451 dqekjh T;ksrh txnh'k izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr91 467 fi;q"k dqekj izeksn dqekj cf[r;kjiqj iVuk Bc 803212 69.60 71.20 U. Trend 70.40 2 72.40 60 264111156392 615 ufUnuh dqekjh Lo0 x.ks'k nr flagtkuhiqj iVuk GenF 801505 66.40 74.40 U. Trend 70.40 2 72.40 59.33 263511000393 1129 jfojkt dqekj kadj dqekj nhiuxj ukyank Gen 803101 74.60 66.20 U. Trend 70.40 2 72.40 60.66 265611153194 824 fot; vkaun izeksn dqekj [kql:iqj 803202 Gen 66.80 73.80 U. Trend 70.30 2 72.30 64.66 269111037595 91 lksuh dqekjh jkeujs'k izlkn fcgkj'kjhQ 803101 bcf 75.00 65.40 U. Trend 70.20 2 72.20 62.00 267311802596 1521 izhfUr dqekj jkepUn izlkn dnedqvka ivuk Bc 800003 F 67.80 72.60 U. Trend 70.20 2 72.20 56.66 264411130797 396 dqekjh 'kSyktk osn JhpUn izlkn cf[r;kjiqj iVuk Bc F80321269.85 70.40 U. Trend 70.13 2 72.13 55.33 262711034098 1505 lanhi dqekj flag Jh pUnzeqys'oj flag lqYrkuxat iVuk genflVh 800006 77.14 59.11 U. Trend 68.13 4 72.13 73.33 266011156399 1423 euh"k vkuUn d`".k eqjkjh izlkn ikVyhiq=k iVuk Bc80002472.88 67.33 U. Trend 70.11 2 72.11 56.66 2629118820100 226 fou; dqekj dk'khukFk lko pkSd iVuk flVh Bc80000872.88 67.22 U. Trend 70.05 2 72.05 58.66 2695118148101 105 jfo dqekj tksxsUnz izlkn [kql:iqj 803202 bc 80.80 59.22 U. Trend 70.01 2 72.01 56 2656110044102 797 jes'k dqekj lqjs'k izlkn flag vFkeyxksyk iVuk Gen80321274.55 61.44 U. Trend 68.00 4 72.00 74.66 2653118039103 1495 T;ksrh xqIrk ikjlukFk izlkn dadm+ckx iVuk Bc 800020 F 69.77 70.22 U. Trend 70.00 2 72.00 56.66 2622118095104 123 usgk Jh lqjs'k izlkn cgknqjiqj iVuk bcf 800006 72.11 63.88 U. Trend 68.00 2 71.93 56.00 2635118844105 562 etq Jh gfj fcykl flag ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr121 1171 ique dqekjh pUnz 'ks[kj ik.Ms; dadm+ckx iVuk Gen 800020 71.00 71.60 U. Trend 71.30 0 71.30 54.66 26421105512122 977 lweu dwekj Lo0 jkefoykl 'kekz cf[r;kjiqj iVuk Gen80321273.11 65.44 U. Trend 69.28 2 71.28 66.66 2606118963123 677 lqeu dqekj jkefoykl 'kekZ Gen 73.11 65.44 U. Trend 69.27 2 71.27 66.66 2606118963124 1313 /kesZUnz dqekj jkeLo:I lkg lhrke


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr151 621 [kq'kcqq dqekjh Lo0 fnus'k izlkn vFkeyxksyk flag 803211 GenF 71.28 66.00 U. Trend 68.64 2 70.64 55.33 2614118573152 309 f'k'kqiky dqekj lquhrk nsoh iVuk 801304 Ebc 76.00 61.22 U. Trend 68.61 2 70.61 60.66 2669118958153 1584 xkSre dqekj vjfoUn dqekj ks[kiqjk 811103Gen 72.00 65.00 U. Trend 68.50 2 70.50 62.66 3202110809154 1011 lkfjdk dqekjh y[eh ukjk;.kizlkn jkthouxj d.kZ iVuk Gen 800024 F 71.66 65.33 U. Trend 68.50 2 70.50 63.33 2666110454155 718 eksfudk jf'e Jh jkekuUn izlkn oekZ Bc F 70.55 66.33 U. Trend 68.44 2 70.44 58.66 2633118495156 971 vfouk'k f}osnh v{k; dqekj nqcs cq)k dykSuh iVuk Gen80000167.88 69.00 U. Trend 68.44 2 70.44 63.33 2611118038157 1050 e/kqfydk lqeu Jh lk/kqlj.k flag ckk ujs'k pUn >k xnZuhckx iVuk Gen 800001 70.66 66.11 U. Trend 68.39 2 70.39 60.66 2653118025163 517 veu dqekj lqeu txnh'k izlkn ks[kiqjk 811105Bc 69.71 67.00 U. Trend 68.36 2 70.36 66.66 3201110386164 585 dqekjh bnzk.kh iz.ko dqekj csxqljk; 851217q Bc 59.28 77.33 U. Trend 68.31 2 70.31 61.33 514118349165 96 vk'kuUn nkl cklqnso yky nkl e/kcuh 847222gen 65.77 70.77 U. Trend 68.27 2 70.27 64 2108118338166 874 kksHkk dqekjh mn; 'kadj flag QrqgkW 803201 Gen f 70.28 66.22 U. Trend 68.25 2 70.25 66 2670118376167 1351 lq/kka'kq dqekj nso flrkjke 'kekZ ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr181 1187 euh"k dqekj lksyadh gjoa'k ukjk;.k flag ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr211 1220 ,tkt vgen [kkW eks0 egkg:y gd Nkrkiqj [kka lqikSy GEN 852137 66.66 68.20 U. Trend 67.43 2 69.43 64.66 3117111316212 1224 nso'k f'k{kkFkhZ Jh jkeizos'k izlkn ijcyiqj] flaUgk ukyUnk] BC 60.28 74.55 U. Trend 67.42 2 69.42 60.66 2408118110213 648 izeksn dqekj vtqZu izlkn ;kno sks[kiqjk 811105Bc 69.80 65.00 U. Trend 67.40 2 69.40 56 2420111017214 712 ique dqekjh iadt dqekj ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr241 296 fefFkys'k dqekj Jh jke ckyd flag QrqgkW 803201 Bc 73.22 61.00 U. Trend 67.11 2 69.11 64 2633118221242 900 euh"k vkuUn Jh fo'oukFk izlkn tDduiqj flag 800001 Bc 68.20 66.00 U. Trend 67.10 2 69.10 56.66 2629111933243 693 dqekjh e/kqehrk flUgk lR;ukjk;.k izlkn QrqgkW 803201 bcf 57.14 77.00 U. Trend 67.07 2 69.07 57.33 2626118525244 1441 uh: oekZZ jfoUnz dqekj oekZZ iVuk 800001 genf 66.66 56.22 U. Trend 61.44 2 69.06 55.33 2637118239245 1230 fodkl dqekj fojsUnz izlkn djih vjcy BC 73.40 64.60 U. Trend 69.00 0 69.00 54.66 1419110355246 1294 izzse yrk kSysUnz 'kadj kkL=huxj iVuk Gen 800023 F 74.28 59.66 U. Trend 66.97 2 68.97 55.33 3035118475247 154 equpqu flag jke ujs'k flag cf[r;kjiqj iVuk Gen80321268.71 65.20 U. Trend 66.96 2 68.96 60 2634111416248 1016 [kq'kcq dqekjh f'ko 'kadj izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr271 1177 fdj.k dqekjh tuknZu flag leLrhiqj 848114 Gen F 67.55 65.66 U. Trend 66.61 2 68.61 58.66 2624112085272 379 panu dqekj x.ks'k lko eksdkek iVuk 803302 Bc 68.00 65.20 U. Trend 66.60 2 68.60 56 2614110232273 793 jtuhdkar dqekj ftrsUnz izlkn fgylk 801302Gen 76.80 56.40 U. Trend 66.60 2 68.60 62 2650111350274 847 fnuhi dqekj jke lsod ;kno dksrokyh iVuk Bc 800001 71.40 65.80 U. Trend 68.60 0 68.60 54.66 2624053826275 1118 euh"k dqekj Jh jkek'kh"k flag csxqljk; 851217q Ebc 75.85 57.33 U. Trend 66.59 2 68.59 59.33 516118076276 1311 iou dqekj dSyk'k izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr301 641 jhek dqekjh Jh jRus'k dqekj i=dkjuxj iVuk Gen 800020 F 67.85 64.22 U. Trend 66.04 2 68.04 61.33 3422110031302 287 nhid dqekj kadj yky eksdkek iVuk 803302 Bc 68.00 64.00 U. Trend 66.00 2 68.00 60 2614112271303 1124 f'kizk eygks+=k ,l ds esgrk Jh d`".kkiqjh iVuk Gen 800013 F 64.00 68.00 U. Trend 66.00 2 68.00 64 2669118919304 368 uhjt dqekj d`".k dqekj tDduiqj 800001 Gen 70.55 61.33 U. Trend 65.94 2 67.94 64 2635118696305 393 :ch dqekjh Jh jktdey flag nkukiqj iVuk 801503 Bc F 61.00 66.88 U. Trend 63.94 4 67.94 78 2659118330306 817 izxfr iYyoh vfuy dqekj kkL=huxj iVuk Gen 800023 F 70.85 61.00 U. Trend 65.93 2 67.93 65.33 2643118086307 82 jkS'ku dqekj xqIrk vkse izdk'k xqIrk QrqgkW 803201 bc 74.80 57.00 U. Trend 65.90 2 67.90 56 2659110704308 372 T;ksfr dqekjh jkes'oj izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr331 356 fods'k ukFk Jh jke ukFk lkg dadm+ckx iVuk Bc80002065.66 65.11 U. Trend 65.39 2 67.39 58.66 2695118040332 812 ;qxs'k dqekj Jh jke nhi jke vxedqvkW iVuk Sc80002067.22 63.55 U. Trend 65.39 2 67.39 65.33 3049118227333 58 jktss'k yky Hkkxor izlkn ukyUnk 801301bc 57.28 68.20 U. Trend 62.74 2 67.36 63.33 2422118586334 662 nhfidk dqekjh eukst dqekj eksdkek iVuk 803302 Bc F 70.00 60.66 U. Trend 65.33 2 67.33 60.66 2615110653335 1203 js.kq oekZ Jh 'kEHkqukFk oekZ vxedqvkW iVuk BC 800020 F 66.85 63.80 U. Trend 65.33 2 67.33 59.33 2657110699336 1155 fou; dqekj izse dqekj egrks ?kkslojh iVuk BC 803306 61.20 69.40 U. Trend 65.30 2 67.30 55.33 2695110340337 1510 eksfudk xqIRkk d`".kk izlkn QrqgkW 803201 Bc F 72.14 58.44 U. Trend 65.29 2 67.29 61.33 2633118452338 366 e/kq ckyk mes'k izlkn flag kk"=huxj iVuk bcf 800023 63.42 67.11 U. Trend 65.27 2 67.27 62.66 2628118381339 203 vuq"dk dqekj jkgqy xnZuhckx iVuk BC 800001 F 66.85 63.66 U. Trend 65.26 2 67.26 56 2607118667340 588 xhrk dqekjh Hkqus'oj flag esgnhxat iVuk Gen 800008 F 76.42 54.08 U. Trend 65.25 2 67.25 60.66 2618118263341 1548 uhjt dqekj xqIrk Jh da'ko izlkn xqIrk tDduiqj 800001 Bc 65.50 65.00 U. Trend 65.25 2 67.25 55.33 2635111395342 508 eqdqy dqekj fo/kkifr flag y[hljk; 811106 Gen 64.40 66.00 U. Trend 65.20 2 67.20 64.66 1906110789343 1037 jf'e dqekjh jtuhdkar pkscs vxedqvkW iVuk Gen 800020 F 79.71 54.66 U. Trend 67.19 0 67.19 54.66 2655118158344 740 vfu"k dqekj oekZ dfiynso izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr361 349 c:.k dqekj xkSjh izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr421 1025 dq.kky fd'kksj d`".kk izlkn tDduiqj 800001 Bc 71.60 57.11 U. Trend 64.36 2 66.36 56.66 2627118501422 316 vpZuk dqekjh Jh c`tkuUn izlkn fodze iVuk 801104 Bc f 65.33 63.33 U. Trend 64.33 2 66.33 57.33 2608118131423 1529 ve`rka'kq lq/kk'kq flUgk t; izdk'k ukjk;.k uqjljk; flugkukyUnk Bc80311463.11 65.55 U. Trend 64.33 2 66.33 64.66 2604118549424 822 vt; iVsy jktsUnz flga csuk ukyank 803110 Bc 58.40 70.22 U. Trend 64.31 2 66.31 58.66 2401111253425 1290 izse fodk'k flUgk lqjsUnz izlkn flag fgylk 801302Bc 67.80 60.80 U. Trend 64.30 2 66.30 56.66 2644110954426 78 vpZyk flag lejthr flag ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr451 431 vpZuk dqekjh izeksn dqekj [kql:iqj 803202 Ebc f 68.00 60.00 U. Trend 64.00 2 66.00 56.66 2608110497452 776 /kesZUnz dqekj Jh nsoukjk;.k iafMr ihjcksgj iVuk ebc 800020 71.88 56.11 U. Trend 64.00 2 66.00 55.99 2615118691453 1330 jf'e dqekjh Lo0 jkefoyk'k flag i=dkjuxj iVuk Bc f80002057.71 70.20 U. Trend 63.96 2 65.96 57.33 2655110370454 138 jktho dqekj jke izhr flag vfulkckn iVuk bc80130461.22 66.66 U. Trend 63.94 2 65.94 68.66 2650118453455 1559 larks"k dqekj Lo0 Q.khUnz 'kj.k dnedqvka lkg ivuk Bc80000372.33 51.55 U. Trend 61.94 4 65.94 72.66 2665118280456 343 fct; lkg tkus'oj izlkn lkg ikyhxat iVuk Bc 801110 66.85 61.00 U. Trend 63.93 2 65.93 58.66 201113800457 1408 pUnu dqekj jkeiqdkj ukFk iqukbZpd iVuk Bc 800023 61.71 66.11 U. Trend 63.91 2 65.91 62 3008118149458 97 iqtk dqekjh Jh izse pan [kql:iqj 803202 genf 64.40 63.40 U. Trend 63.90 2 65.90 57.33 3526118140459 752 vkuUn dqekj >k mes'k >k nh?kk iVuk 800011 Gen 65.22 62.55 U. Trend 63.89 2 65.89 66 2604118912460 1221 fiz;adk flUgk jes'k dqekj flag dadm+ckx iVuk GEN 800020 F 60.00 67.77 U. Trend 63.89 2 65.89 58 2645118792461 1229 fldUnj ikloku tkxnso ikloku vFkexksyk iVuk SC 73.27 54.46 U. Trend 63.87 2 65.87 64 2431118436462 1252 jkxuh Jh uou fd'kksj izlkn vFkexksyk flag iVukGen f 67.71 60.00 U. Trend 63.86 2 65.86 57.33 2647118357463 36 jkgwy dqekj fojssUnz dqekj cf[r;kjiqj iVuk gen80321265.29 62.37 U. Trend 63.83 2 65.83 61.33 2647110975464 697 izhfr dqekjh jkts'k tk;loky cf[r;kjiqj iVuk BC 803212 F 76.00 51.66 U. Trend 63.83 2 65.83 65.33 2644118353465 418 izHkkdj dqekj lR;sUnz flag vFkeyxksyk iVuk Gen80321257.85 69.77 U. Trend 63.81 2 65.81 60.66 2642118389466 778 fiz;adk dqekjh Jh ';ke ukjk;.k kkL=huxj ik.ms; iVuk800023 Gen F 61.85 65.77 U. Trend 63.81 2 65.81 55.33 2645110972467 893 fodkl dqekj vo/ks'k izlkn QrqgkW 803201 Bc` 69.40 58.20 U. Trend 63.80 2 65.80 67.33 2694110057468 1202 jkds'k dqekj n;k'kadj izzlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr481 953 jathr dqekj Jh fnus'oj 'kekZ ukScriqj iVuk Gen 801109 64.44 62.88 U. Trend 63.66 2 65.66 62.66 2654111376482 121 jkgwy dqekj lqjt nso izlkn jked`".kuxj iVuk bc 800027 73.85 53.44 U. Trend 63.65 2 65.65 60.66 2647111064483 672 eukst dqekj Jh jkepUnz izlkn csmj flag iVuk 800002 Bc 63.55 63.73 U. Trend 63.64 2 65.64 60.66 2631118022484 378 eqdqUn eqjkjh gjnso egrks dadm+ckx iVuk Bc80002068.44 58.77 U. Trend 63.61 2 65.61 58 2634118594485 1185 vkHkk dqekjh lTtu/kkjh izlkn :iliqj flag iVuk Gen 801503 F 65.44 61.77 U. Trend 63.61 2 65.61 58.66 2601118127486 1207 fodk'k dqekj fnus'k izlkn eaMycgknqj iVuk 800006 BC 68.55 58.66 U. Trend 63.61 2 65.61 58 2693118162487 701 vkfnR; vkuUn y{eh izlkn lksgljk; ukyUnk Bc 803118 63.20 64.00 U. Trend 63.60 2 65.60 56.66 240111075488 1325 jke d`".k eqjkfj pUnz'ks[kj izlkn flag ohjiqj y[khljk; Gen81130269.75 57.40 U. Trend 63.58 2 65.58 60.66 1909110863489 450 jktho jatu dqqekj ?ku';ke izlkn flg tDduiqj 800001 Bc 71.14 52.00 U. Trend 61.57 4 65.57 76 2649118229490 1397 Jko.kh ';keyk y{eh izlkn eqtQQjiqj 842002 ebcf 70.71 46.88 U. Trend 58.80 2 65.56 60.66 1037118122491 80 jke'kj.k jkekuUn flag vkyexat iVukgen 64.77 62.33 U. Trend 63.55 2 65.55 68 2653110547492 1022 iadt dqekj iky nsoozr iky [kxkSy iVuk 801105 Ebc 63.66 63.44 U. Trend 63.55 2 65.55 60 2640118259493 899 fueZy dqekj jketh izlkn flag ikVyhiq=k iVuk Gen 800024 62.85 64.22 U. Trend 63.54 2 65.54 62.66 2637110432494 1234 ja.kqdk flUgk jfodkUr dqekj xnZuhckx iVuk BCF 800001 66.28 60.77 U. Trend 63.53 2 65.53 59.33 4015118448495 572 ch xksiky dqekj vk'kksd ik.ms; y[hljk; 811106 Gen 69.71 57.33 U. Trend 63.52 2 65.52 67.33 1904118184496 1390 jkfxuh dqekjh vtqZu izlkn glwvk uoknk 805103 BC F 71.25 55.77 U. Trend 63.51 2 65.51 57.33 2721118107497 48 iznhi dqekj jkekdkUr egrks eksdkek ebc 60.00 67.00 U. Trend 63.50 2 65.50 57.33 2642111409498 559 dksey dqekjh v'kksd dqekjh ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr511 1458 T;ksrh dqekjh ujsUnz 'kekZ ikyhxat iVuk Gen 801110 F 69.40 57.40 U. Trend 63.40 2 65.40 58 2622110820512 631 eks0 vCnqy cnwn [kku eks0 eatwj [kku Qqyokjh 'kjhQ Gen 801505 62.57 64.22 U. Trend 63.40 2 65.40 64.66 2601119593513 91 usgk dqekjh fl)s'oj flag cf[r;kjiqj iVuk Gen 803212 F 67 59.77 U. Trend 63.385 2 65.385 56.66 2635111976514 820 fo".kq'kadj flag cztuanu flag csuk ukyank 803110 Bc 55.57 71.20 U. Trend 63.39 2 65.39 56.66 2438110727515 1013 fjadh dqekjh jathr dqekj flag dadm+ckx iVuk Gen 800020 F 64.00 62.77 U. Trend 63.39 2 65.39 55.33 2658118105516 143 fjrs'k jkS'ku vo/ks'k dqekj mik/;k; uoknk 805110 gen 61.42 65.33 U. Trend 63.38 2 65.38 62 2519118319517 1307 vthr dqekj ;qxs'oj izlkn ;kno lw;Zx


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dzeukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDrq541 88 vt; dqekj Ik'kqifr Bkdqj iVuk Gen 73.22 53.00 U. Trend 63.11 2 65.11 64 2604111942542 286 iIiq dqekj dfiynso izlkn tDduiqj 800001 Bc 69.60 56.55 U. Trend 63.08 2 65.08 59.33 2640118397543 891 lwjt dqekj bUnze.kh ijlkcktkj iVuk Ebc 804453 F 73.14 53.00 U. Trend 63.07 2 65.07 61.33 2680118079544 779 Le`fr flag Jh bUnznso ukjk;.k iVuk flag 800013 Gen f 65.11 61.00 U. Trend 63.06 2 65.06 57.33 2606118930545 1189 LohVh dqekjh ijethr flag eksdkek iVuk 803302 Gen F 69.00 57.11 U. Trend 63.06 2 65.06 60.66 2683118136546 70 :is'k dqekj ujs'k dqekj ihjoksgj iVuk gen 800004 68.42 57.66 U. Trend 63.04 2 65.04 60.66 2660118081547 25 ique dqekjh Jh johUnzukFk 'kekZ cf[r;kjiqj iVuk gen80321272.71 53.33 U. Trend 63.02 2 65.02 62.66 2642110857548 237 lfjrk dqekjh Jh fefFkyk uUn ik.ms; ldjh e/kqouh 847234 Gen f 67.40 58.60 U. Trend 63.00 2 65.00 64.66 2666110636549 513 fu'kh dqekjh enu izlkn tDduiqj 800001 Bc f 71.40 54.60 U. Trend 63.00 2 65.00 66.66 2638110211550 529 kf'kdkar dqekj jkekuUn esgrk esagnhxat iVuk Bc 800008 66.00 60.00 U. Trend 63.00 2 65.00 64 2669118301551 679 eueksn dqekj jkeeqfrZ jk; nh?kk iVuk 800011 Bc 62.11 63.85 U. Trend 62.98 2 64.98 58.66 2630111257552 575 vfouk'k dqekj ckcqjke 'kekZ ckk kkgiqj iVuk Gen 61.20 64.60 U. Trend 62.90 2 64.90 56 2660118442558 1087 jathr dqekj egs'k ;kno eqxsj 811211 Bc 65.00 60.80 U. Trend 62.90 2 64.90 62.66 2222110459559 1145 eerk Lo0 nsosUnz dqekj dadm+ckx flag iVuk Gen 800020 F 64.60 61.20 U. Trend 62.90 2 64.90 60 2629118454560 1338 iou dqekj lqcsnkj flag cf[r;kjiqj iVuk Gen80321261.40 60.40 U. Trend 60.90 4 64.90 70.66 2640118577561 1456 ccyq pUns'oj izlkn iamkjd iVuk 803213 Ebc 66.00 63.80 U. Trend 64.90 0 64.90 54.66 2612110365562 713 jktu dqekj Lo0 nkeksnj izlkn [kktsdyka 800008 Ebc 63.00 62.77 U. Trend 62.89 2 64.89 58.66 2648118265563 1299 dqekj vkuUn lqjsUnz izlkn Bc BC 59.44 66.33 U. Trend 62.89 2 64.89 56.66 2625110985564 968 lat; dqekj jktsUnz izlkn ekylykeh iVuk Bc80000863.88 61.88 U. Trend 62.88 2 64.88 58 2662118509565 1356 uohu dqekj pfUnzdk flaag fcgVk iVuk 801113 Bc 65.73 60.00 U. Trend 62.87 2 64.87 56 2635118269566 772 fufr'k dqekj jkeckcq xqIrk fiijk iVuk 804453 Bc 69.60 56.11 U. Trend 62.86 2 64.86 56.66 2638118243567 1211 jkds'k dqekj flag Jh dSyk'k pUnz pkS/kjh czgEiqj cDlj BC 75.55 54.11 U. Trend 64.83 0 64.83 54.66 2652118225568 200 dqekj jkgqy jk.kk v:.k dqekj vFkeyxksyk flag 803211 Gen 60.85 64.80 U. Trend 62.83 2 64.83 66 2625111304569 263 q;knosUnq flag fl)s'oj flag ?kskslojh iVuk Bc 803302 60.42 65.22 U. Trend 62.82 2 64.82 58 2699118019570 4 vpZuk dqekjh j.kohj izlkn flag gjukSr-ukyUnk bcf 803212 67.80 57.80 U. Trend 62.80 2 64.80 58.66 2405110126Page 19 of 52


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr571 743 iwtk dqekjh mn; flag vLFkkoka ukyUnk Bc 803107 f 62.00 63.60 U. Trend 62.80 2 64.80 60.66 2421111029572 982 iYyoh dqekjh ujsUnz dqekj flag ekylykeh iVuk BC 800008 F 55.80 69.80 U. Trend 62.80 2 64.80 55.33 2639110529573 625 lksuh dqekjh ;kefcgkjh frokjh dnedqvka ivuk Gen 800003 F 66.44 59.11 U. Trend 62.78 2 64.78 55.33 2673110945574 782 jfo'kadj dqekj Jh f'kykukFk Bkdqj xqytkjckx iVuk EbcflVh 800008 62.85 62.66 U. Trend 62.76 2 64.76 59.233 2656111637575 1121 eqds'k fd'kksj lqjsUnz dqekj flag vjoj 804419 Bc 65.11 64.33 U. Trend 64.72 0 64.72 54.66 204118001576 915 fctsUnz dqekj Msx ukjk;.k izlkn ygsjh ukaynk 803101 Bc 69.42 56.00 U. Trend 62.71 2 64.71 58 2406118186577 1276 ftrsUnz dqqekj j?kqukFk lkg Hkkstiqj 802201Bc 62.42 67.00 U. Trend 64.71 0 64.71 54.66 711113103578 207 pkanuh dqekjh loZthr flag ejkaph iVuk 803301 Gen F 53.00 72.40 U. Trend 62.70 2 64.70 64.7 2614110980579 1065 nhik flUgk Jh dqyHkkLdj xnZuhckx iVuk Gen 800001 f 68.40 61.00 U. Trend 64.70 0 64.70 54.66 2614118840580 1122 jhrs'k dqekj lat; flag jkuhrkykc iVuk Gen 801104 70.40 55.00 U. Trend 62.70 2 64.70 62.66 2658111586581 1141 jktho jatu Jh d`".kuanu izlkn ukjnhxa6t uoknk Bc F80510963.80 61.60 U. Trend 62.70 2 64.70 64 2516118211582 371 Lusgyrk dqekjh cspu ikloku csxeiqj iVuk 800009 Sc F 64.85 60.55 U. Trend 62.70 2 64.70 55.33 2672118258583 1004 fiz;adk jatu ikjlukfk tDduiqj 800001 BC F 64.60 64.77 U. Trend 64.69 0 64.69 53.32 2345118737584 1300 jathr dqekj n'kjFk izlkn [kktsdyka 800008 BC 66.70 58.66 U. Trend 62.68 2 64.68 58.66 2654118351585 1566 pUnu dqekj vfuy ikloku vFkeyxksyk iVuk Sc 803212 67.85 57.50 U. Trend 62.68 2 64.68 55.33 2614110525586 1262 flEih dqekhj f'ko dqekj flag xnZuhckx iVuk Bc 800001 f 68.68 56.66 U. Trend 62.67 2 64.67 58 2671118479587 1247 usgk dqekjh Jh dqosj flag vkyexat iVukGEN F 64.71 60.55 U. Trend 62.63 2 64.63 60.66 2635118850588 706 fufr'k pUnz LO0 lgnso ;kno fgylk 801302Bc 64.14 61.11 U. Trend 62.63 2 64.63 65.33 3727110181589 395 fiz;k oekZ czgekuan izlkn cf[r;kjiqj iVuk Bc F80321272.00 53.22 U. Trend 62.61 2 64.61 55.33 2645118311590 106 /kesZUnz dqekj y{eh ukjk;.k xqIrk[kql:iqj 803202 bc 57.88 67.33 U. Trend 62.61 2 64.61 56.66 2615111870591 884 Jh dkUr dqekj Jh jktuUnu flag xka/kh eSnku iVuk Bc flVh 70.55 58.66 U. Trend 64.61 0 64.61 54.66 2673118271592 1140 lksuq dqekj enu rkarh ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr601 1580 vfurk dwekjh ftrsUnz dqekj [kxkSy iVuk 801105 Bc F 67.00 58.00 U. Trend 62.50 2 64.50 56 2605118851602 470 kf'kHkq"k.k dqqekj lqjssUnz izlkn dksrokyh iVuk Bc 800001 65.66 59.33 U. Trend 62.50 2 64.50 55.33 1149118019603 1186 eks0 dSklj beke eks0 vlnj beke [kktsdyka 800008 Bc 63.44 61.55 U. Trend 62.50 2 64.50 62.66 2632118363604 1244 uwru dqekjh uohu dqekj dadm+ckx iVuk BC 800020 F 58.55 66.44 U. Trend 62.50 2 64.50 62 10009578605 537 ekgs ryr eks0 'kgkcq)hu ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr721 385 fnfXfot; fnO;ka'kq LO0 txnh'k izlkn Nkrkiqj lkg lqikSy Ebc 852137 70.33 52.55 U. Trend 61.44 2 63.44 57.33 2616118399722 758 ln~nke gqlSu eks0 cn:++}hu iVuk 800002 Ebc 61.81 61.00 U. Trend 61.41 2 63.41 60.66 2660118338723 908 Hkkjrh dqekjh kf'kHkq"k.k izlkn dadm+ckx iVuk BC 800020 F 65.40 57.40 U. Trend 61.40 2 63.40 56.66 2612111892724 1326 ufUnrk dqekjh jat; dqekj xkSjo tDduiqj 800001 Bc F 62.60 64.20 U. Trend 63.40 0 63.40 54.66 2635118014725 1090 ljkst dqekjh r:.k dqekj Qrqgk iVuk 803201 BC F 58.57 64.22 U. Trend 61.40 2 63.40 60.66 2521118079726 186 `fprjatu dqekj fnus'k izlkn dadm+ckx iVuk Ebc 800020 70.57 52.20 U. Trend 61.39 2 63.39 55.33 2614111730727 869 lat; dqekj ;keyh jke cM+fg;k y[khljh; Ebc 811302 64.28 58.44 U. Trend 61.36 2 63.36 64 1910110837728 1389 izoh.k dqekj ;ksxzUnz izlkn flag lw;Zx


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dzeukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr751 1007 vatq Hkkjrh Lo0 lqjs'k izlkn ukyUnk 801301BC F 71.50 54.66 U. Trend 63.08 0 63.08 54.66 2403118292752 925 k'kakd dqekj ik}kj Lo 0 d`".knso iks}kj nkukiqj iVuk 801503 Ebc 68.11 54.00 U. Trend 61.06 2 63.06 60.66 2696118150753 683 larks"k dqekj jkecyh egrks dnedqvka ivuk Ebc 800003 68.22 53.88 U. Trend 61.05 2 63.05 59.33 2665118210754 1035 fiz;adk v'kksd dqekj xnZuhckx iVuk Gen 800001 F 57.22 64.88 U. Trend 61.05 2 63.05 64.88 2645118391755 503 jk/kk jkuh lR;ukjk;.k izlkn eksdkek iVuk 803302 Ebc F 71.00 51.00 U. Trend 61.00 2 63.00 56 2407118131756 821 izse dwqekj jke b'oj flag dadm+ckx iVuk Ebc 800020 60.00 62.00 U. Trend 61.00 2 63.00 58 2644110716757 261 iwue flUgk fefFkys'k izlkn kkL=huxj iVuk bcf 800023 61.14 60.80 U. Trend 60.97 2 62.97 56.66 2421111403758 405 deZohj dqekj Jh misUnz ekykdkj cf[r;kjiqj iVuk Ebc80321268.14 53.77 U. Trend 60.96 2 62.96 56 2624118127759 455 deZohj dqekj misUnz ekykdkj cf[r;kjiqj iVuk Ebc80321268.14 53.77 U. Trend 60.96 2 62.96 56 2624118127760 63 jkt dqekj feFkys'k izlkn flag vFkeyxksyk 803211 gen 56.22 65.66 U. Trend 60.94 2 62.94 65.33 2648118073761 267 Jo.k iafmr Jh pfUnzdk iafMr cf[r;kjiqj iVuk Ebc80321269.33 52.55 U. Trend 60.94 2 62.94 57.33 2670118461762 1438 dqekjh ,drk flag fctsUnz izlkn flag eusj iVuk 801503 Bc F 58.87 63.00 U. Trend 60.94 2 62.94 63.43 2617118470763 373 :ch dqekjh jktsUnz izlkn ;knokkL=huxj iVuk Bc 800023 f 59.14 62.66 U. Trend 60.90 2 62.90 61.33 2659118344764 1519 fxz"ek jkuh fo".kqnso flag nh?kk iVuk 800011 gen F 64.60 57.20 U. Trend 60.90 2 62.90 60 2619118151765 1536 ijk';s izfoUn jktsUnz izlkn ks[kiqjk 811105Bc 63.80 58.00 U. Trend 60.90 2 62.90 62 1312110799766 189 eks0bEfr;kt vyh ekeqrqZtk vyh y[khljk; 811311` Ebc 68.00 53.77 U. Trend 60.89 2 62.89 59.33 2632118328767 146 eqds'k dqekj fo".kqir 'kekZ tgkukckn gen 66.44 55.33 U. Trend 60.89 2 62.89 63.33 1408111325768 257 iq"iyrk dqekjh mes'k flag jgqbZ ukyank 803119 BC f 64.44 57.33 U. Trend 60.89 2 62.89 56 2421118343769 510 jkds'k jatu Jh uUn fd'kksj egrksq vkyexat iVukBc 70.55 51.22 U. Trend 60.89 2 62.89 55.33 2652118297770 868 iw"ik dqekjh Jh ckys'oj lkg xnZuhckx iVuk Bc 800001 F 70.44 51.33 U. Trend 60.89 2 62.89 56.66 2646118525771 380 larks"k dqekj f'koth flag vFkeyxksyk iVuk Gen80321263.57 58.11 U. Trend 60.84 2 62.84 61.33 2665118180772 112 dk'kh ukFk xqIrk Lo0 jkepUnz lko ekylykeh iVuk bc 800008 64.22 57.44 U. Trend 60.83 2 62.83 59.33 2624118172773 388 lat; dqekj Jh iznhi dqekj cf[r;kjiqj iVuk Sc 803212 57.66 64.00 U. Trend 60.83 2 62.83 56 1819110476774 643 larkss"k dqekj Lo0lqjtnso lkg fcgVk 801103 Ebc 61.66 60.00 U. Trend 60.83 2 62.83 59.33 2665118266775 244 yky d`Z".k dqekj Jh fd'kksjh lkg lhrke


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr781 428 jatho dqekj fefFkys'k dqekj flUgk xnZuhckx iVuk Bc80000163.28 58.22 U. Trend 60.75 2 62.75 55.33 2654118498782 1348 fLerk dqekjh jkds'k dqekj dadm+ckx iVuk Bc 800020 F 60.90 60.60 U. Trend 60.75 2 62.75 56.66 2672118029783 699 ef.kUnz ukjk;.k es?kkch Jh lfpnkuan flag ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr811 568 f{kfrt uanu dqekj kaHkq'kj.k izlkn tDduiqj 800001 Bc 51.71 69.00 U. Trend 60.36 2 62.36 56.6 2625110891812 1517 lUuh fd'kksj dapu fd'kksj nr xnZuhckx iVuk Gen 800001 69.57 51.11 U. Trend 60.34 2 62.34 60.66 2679118404813 243 vfers'k dqekj Jh jkenkl Hkxr nkukiqj iVuk801503 Ebc 57.55 63.11 U. Trend 60.33 2 62.33 56 2604110225814 753 jke cksy jkeLokjFk flag HknkSj iVuk 803213 Gen 63.14 53.44 U. Trend 58.29 4 62.29 70 2422114061815 962 gf"kZr jf'e fcuksn dqwekj nqcs dnedqvka ivuk Gen 800003 F 55.77 64.80 U. Trend 60.29 2 62.29 56 3713112000816 1545 xkSre dqekj ujsUnz izlkn ,daxjljk; Ebc 63.57 57.00 U. Trend 60.29 2 62.29 55.33 2618118109817 808 eksfudk flUgk LO0 jkeujs'k izlkn lqYrkuxat flUgk iVuk Gen flVh 800006 61.11 63.44 U. Trend 62.28 0 62.28 54.6 2633118503818 1136 misUn dqekj Jh ukxs'oj izlkn kkL=huxj iVuk Bc 80023 F 54.88 65.66 U. Trend 60.27 2 62.27 59.33 2687118156819 582 dqekjh uhrq flUgk latho dqekj vkyexat iVukEbc F 67.28 53.22 U. Trend 60.25 2 62.25 59.33 2626118679820 973 kSysUnz izlkn LO0Hkjr izlkn ;kno i.Mkjd iVuk BC 803221 60.28 60.22 U. Trend 60.25 2 62.25 62 2668118716821 1385 fot; izdk'k Jhjke pkS/kjh ijlkcktkj iVuk Bc 804453 61.28 59.22 U. Trend 60.25 2 62.25 64 2892118170822 75 liuk flUgk v'ouh izlkn flUgk ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr841 525 ukjk;.k dqekj NBq flag gjukSr-ukyUnk Bc 803212 65.00 55.00 U. Trend 60.00 2 62.00 62.66 5181110647842 544 fjrs'k dqekj fot; dqekj [kktsdyka 800008 Gen 64.00 56.00 U. Trend 60.00 2 62.00 65.33 2658118528843 1084 eryqc vulkjh tkfgj gqlsu vulkjh jktiqj cDlj 802128 Ebc 65.33 54.60 U. Trend 59.97 2 61.97 62 801118784844 465 lk;dk izoh.k eks0 tQj beke ukyUnk 801301Gen F 57.71 62.20 U. Trend 59.96 2 61.96 56.66 2402112353845 159 lat; dqekj flag dey ukjk;.k flag lgjlk 852201Ebc 58.00 61.88 U. Trend 59.94 2 61.94 62 3618118098846 610 vodk'k dqekj vtqZu izlkn daadm+ckx 800020 Bc 61.77 58.11 U. Trend 59.94 2 61.94 55.33 2405118536847 736 izsepUnz Jh jkefoykl izlkn iamkjd flagiVuk 803213 Gen 63.55 56.33 U. Trend 59.94 2 61.94 60.66 2644110979848 933 jkds'k dqekj vfu:) izlkn flag ckssdkjh 827012Gen 59.88 60.00 U. Trend 59.94 2 61.94 60.66 2606118678849 1293 eqds'k dqekj flag LO0 Hkksyk izlkn flag cfy;k 221713Gen 59.22 60.66 U. Trend 59.94 2 61.94 62.66 815110795850 667 gjsjke dwekj jke fd'kksj flag iVuk 8031102Bc 58.42 61.44 U. Trend 59.93 2 61.93 57.33 2619111522851 134 Jqfr jkuh Jh lqHksUnz ukFk feJcf[r;kjiqj iVuk genf 803212 60.85 59.00 U. Trend 59.93 2 61.93 56 2670118557852 163 y{eh dqekjh vftr izlkn [kql:iqj 803202 bcf 69.85 50.00 U. Trend 59.93 2 61.93 66 2628118010853 1144 enu dqekj Jh nkeksnj flag ksj?kkVh x;k 824211 Bc 61.60 58.20 U. Trend 59.90 2 61.90 56.66 1120118248854 939 iwue flag jke vdoky flasg tDduiqj 800001 Gen F 66.14 53.66 U. Trend 59.9 2 61.9 57.33 2642118296855 1210 fodk'k dqekj jktsUnz izlkn vxedqvkW iVuk BC80002067.14 52.66 U. Trend 59.90 2 61.90 64 2693110409856 838 jkds'k jatu ik.ms;fnus'k ik.ms; cf[r;kjiqj iVuk Gen80321269.00 50.77 U. Trend 59.89 2 61.89 61.33 2652110751857 829 jktho dqekj fcuksn dqekj Qqyokjh 'kjhQ Ebc 801505 58.85 60.88 U. Trend 59.87 2 61.87 60.66 2641118438858 895 t; izdk'k mxz ukjk;.kyky nkl vxedqvkW iVuk Gen 800020 67.28 52.44 U. Trend 59.86 2 61.86 65.33 2621110078859 1278 ve`rk Hkkjrh vejsUnz izlkn fgylk 801302Bc F 69.71 50.00 U. Trend 59.86 2 61.86 61.33 2402118381860 412 euh"k dqekj Jh eqDrs'oj izlkn cf[r;kjiqj iVuk Bc 803212 61.57 58.11 U. Trend 59.84 2 61.84 60.66 2629118837861 469 latho dqekj guqer yky 'kj.k dadm+ckx iVuk Bc80002064.22 55.44 U. Trend 59.83 2 61.83 68.66 2664118137862 913 fouhr dqekj pUnzz'ks[kj izlkn tDduiqj 800001 Ebc 63.00 56.66 U. Trend 59.83 2 61.83 56 2696118062863 1475 fnyhi dqekj LO0 yky th 'kekz fcdze iVuk 801104 Gen 58.00 61.66 U. Trend 59.83 2 61.83 61.33 2616111154864 1523 lat; dqekj txUukFk izlkn pks/kjh ikVyhiq=k iVuk Bc80002463.44 60.22 U. Trend 61.83 0 61.83 54.66 2662118328865 421 izdk'k ukjk;.k fu"kk


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr871 1419 m"kk dqekjh jes'k dqekj dadm+ckx iVuk BC 800020 F 60.33 59.22 U. Trend 59.78 2 61.78 58 2688118120872 189 fodk'k dqekj jktsUnz izlkn ljesjk ukyUnk811102 Bc 62.28 57.22 U. Trend 59.75 2 61.75 58 2437118236873 282 vkse izdk'k dqekj jkekuUn iZlkn iVuk 801304 Ebc 58.00 61.44 U. Trend 59.72 2 61.72 59.22 2403112322874 426 jkdss'k jatu v:.k dqekj flag ekylykeh iVuk Bc80000861.33 58.11 U. Trend 59.72 2 61.72 59.33 2652118333875 841 /kuat; dqekj ckYfedh izlkn cgknqj iVuk 800006 Bc 57.33 62.11 U. Trend 59.72 2 61.72 55.33 2408118151876 879 lqthr dwekj Lo0 f'koyky oekZZukScriqj iVuk Bc 801109 72.44 47.00 U. Trend 59.72 2 61.72 60.66 2674118438877 1057 fd'kksj dqekj foHkqfr dsnkj ukFk foHkqfr nkukiqj iVuk 801503 Bc 71.22 48.22 U. Trend 59.72 2 61.72 57.33 2625118077878 1379 ftrsUnz dqekj flag lqjsUnz flag tDduiqj 800001 Bc 55.33 64.11 U. Trend 59.72 2 61.72 62.66 2621118586879 389 jkgqy dqekj LO0 dey fd'kksj ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr901 553 eerk dqekjh oklqnso izlkn ekylykeh iVuk Bc 800008 F 55.00 64.00 U. Trend 59.50 2 61.50 62 2629118618902 1532 yrk dqekjh ;keukjk;.k flUgk i=dkjuxj iVuk Bc F80002070.22 52.77 U. Trend 61.50 0 61.50 54.66 2628110555903 1320 dqedqe jkuh vo/k fd'kksj izlkn xka/kh eSnku iVuk Bc F 56.29 62.67 U. Trend 59.48 2 61.48 58 2627118430904 416 eat; dqekj bUnznso jk; QrqgkW 803201 Bc 64.71 54.22 U. Trend 59.47 2 61.47 60 2630118363905 329 osrk flUgk nhid jatu vxedqvkW iVuk Gen 800020 F 59.77 59.11 U. Trend 59.44 2 61.44 56 2671118221906 327 veu dqekj gfjukjk;.k flag elkZS


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr931 281 larks"k dqekj lrsUnz ukjk;.k flagjukSr-ukyUnk Gen 803212 47.57 70.77 U. Trend 59.17 2 61.17 69.33 2428118190932 1497 latho dqekj egs'k izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr991 476 Hkjr dqekj }kfjdk izlkn ygsjh ukaynk 803101 Bc 63.42 53.33 U. Trend 58.38 2 60.38 58 2406118081992 870 ehuk{kh dqekjh mes'k izlkn dnedqvka ivuk Gen 800003 F 57.42 59.33 U. Trend 58.38 2 60.38 55.33 2633110078993 45 izse izdk'k mes'k ukjk;.k flagcf[r;kjiqj iVuk gen80321260.85 55.88 U. Trend 58.37 2 60.37 64 2644118463994 535 uh: dqekj gjnso flag oS'kkyh 844101Bc 54.50 62.22 U. Trend 58.36 2 60.36 56 2329118041995 880 eqds'k jatu Jh mek'kadj f=ikBh [kktsdyka 800008 Gen 62.59 54.11 U. Trend 58.35 2 60.35 62 2634118537996 72 jkS'ku dqekj jk; vt; dqekj jk; lqYrkuxat iVuk ebc 55.14 57.55 U. Trend 56.35 4 60.35 60.34 2423118520997 493 jtuh'k dqekj d`".kk izlkn ekylykeh iVuk Ebc80000858.78 57.88 U. Trend 58.33 2 60.33 57.33 2422112643998 954 v:.k dqekj jkekuUn izlkn flagi.Mkjd iVuk BC 803221 64.77 51.88 U. Trend 58.33 2 60.33 55.33 2609118225999 453 fouhrk jLrksxh vfuy dqekj jLrksxh cq)k dYkkSuh iVuk Gen F 60.40 56.20 U. Trend 58.30 2 60.30 62.66 26131185321000 567 /khjt dqekj vfuy dqekj tDduiqj 800001 Bc 56.60 60.00 U. Trend 58.30 2 60.30 56.33 2408115141001 594 kEHkq dqekj ijekUn izlkn esgnhxat iVuk Bc 800008 60.00 56.60 U. Trend 58.30 2 60.30 58 26681122191002 965 vkdk{kka lat; flag tDduiqj 800001 Gen F 63.00 53.60 U. Trend 58.30 2 60.30 57.33 26021110361003 241 lqthr dqekj dkes'oj ukFk ik.ms; fcgVk 801103 Gen 56.14 60.44 U. Trend 58.29 2 60.29 63.33 26751180161004 766 vt; dekj f'koukFk 'kekZ ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1021 47 vk'kqrks"k dqekj cS/k ukFk izlkn flag cf[r;kjiqj iVuk gen80321259.64 56.44 U. Trend 58.04 2 60.04 66.66 26101186061022 1120 lqthr dqekj ckys'oj izlkn xnZuhckx iVuk Ebc 800001 62.28 53.80 U. Trend 58.04 2 60.04 63.33 26741112761023 308 iYyoh frokjh k'kkad uanu nkukiqj iVuk 801503 Gen F 56.28 59.77 U. Trend 58.03 2 60.03 63.33 26391183631024 272 jkt dqekj jktukFk izlkn ikyhxat iVuk Bc 801110 53.14 62.88 U. Trend 58.01 2 60.01 62 26481180881025 1298 dqekj ;'kqiky jke'kh"k flag Hkkjrh jked`".k uxj


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1051 998 fuf/k dqekjh pUnzHkq"k.k pks/kjh dadm+ckx iVuk Gen 800020 67.12 48.22 U. Trend 57.67 2 59.67 60 26361182261052 1173 kf'k dqekjh Jh fd'kksjh izlkn cgknqj iVuk 800006 Ebc 50.44 64.88 U. Trend 57.66 2 59.66 62 26061188971053 101 bhid dqekj tksxsUnz izlkn [kql:iqj 803202 bc 57.28 58.00 U. Trend 57.64 2 59.64 57.33 26141188781054 1582 j.kthr dqekj fotsunz dqekj ukyUnk 801301Bc 49.57 65.66 U. Trend 57.62 2 59.62 62.66 24231108051055 1209 v[kys'k dqekj foeylqHkk"k izlkn gjukSr-ukyUnk BC 803212 65.00 50.20 U. Trend 57.60 2 59.60 66 24011118491056 1113 vCnqy jgeku vCckl ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dzeukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1081 1508 eqds'k dqekj cyjke lkg teqbZ 811315 Bc 59.14 55.33 U. Trend 57.24 2 59.24 57.33 37231182841082 183 lq/kka'kq dqekj v:.k izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dzeukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1111 250 jkds'k flag jktjaxh flag Gen 62.11 51.55 U. Trend 56.83 2 58.83 61.33 26521108141112 1500 jkts'k izlkn flag fojsUnz izlkn flag kkL=huxj izVuk Gen 800013 54.77 58.88 U. Trend 56.83 2 58.83 65.33 26501183691113 376 ve`rk fiz;n'kZuh vjfoUn dqekj flag cf[r;kjiqj iVuk Gen 803212 F 49.85 63.77 U. Trend 56.81 2 58.81 57.33 26041184971114 546 Hkq"k.k lqeu jke izlkn ikloku lhrke


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1141 691 vuqie dqqekjh Jh lwjsUnz izlkn tDduiqj 800001 Bc F 57.88 55.22 U. Trend 56.55 2 58.55 55.33 24111576181142 1024 lquhy dqekj jke ujs'k izlkn eksdkek iVuk 803302 Bc 59.65 57.44 U. Trend 58.55 0 58.55 54.66 26771181291143 990 lrh'k dqekj vtqZu pkS/kjh Qrqgk iVuk 803201 BC 59.42 57.66 U. Trend 58.54 0 58.54 54.66 26671181821144 1309 vthr flUgk jktsUnz izlkn flUgk kkL=huxj iVuk Bc80002350.86 62.22 U. Trend 56.54 2 58.54 58.6 26021183161145 299 j.kohj dqekj rkarh jkey[ku izlkn rkarh QrqgkW 803201 Ebc 63.00 50.00 U. Trend 56.50 2 58.50 64 26551180431146 484 v:.k dqekj ikloku lk/kqlj.k izlkn iamkjd iVuk 803213 Sc 49.80 63.20 U. Trend 56.50 2 58.50 58.66 26091108581147 542 jfojatu dqekj jfoUnz 'kekZ dadm+ckx iVuk Gen 800020 56.00 57.00 U. Trend 56.50 2 58.50 64.66 26561183051148 882 kf'kdkUr dqekj deys'k izlkn cDlj 802101 Bc 55.40 57.60 U. Trend 56.50 2 58.50 55.33 26691111271149 137 ,s'o;Z y{eh jkepfj= flag ckbokl iVuk bcf 800009 59.33 53.66 U. Trend 56.50 2 58.50 60.66 26011189611150 1588 jkeI;kjs uxhuk izlkn kkL=huxj iVuk Bc80000161.28 51.66 U. Trend 56.47 2 58.47 67.33 26521186931151 745 Lch dqekjh cukjl flag ukyUnk 801301Gen f 56.71 56.20 U. Trend 56.46 2 58.46 59.33 25191120751152 809 fidha Lo0 jkefd'kksj flag Jhd`".kkiqjh iVuk Bc 800001 F 54.25 58.66 U. Trend 56.46 2 58.46 55.33 26411181841153 1506 js[kk dwqekjh Jh HkkjrsUnz dqekj fgylk flag 801302Bc F 53.33 59.55 U. Trend 56.44 2 58.44 55.33 26561189851154 1193 jkds'k dqekj Lo0 pUnze.kh izlkn fgylk 801302Bc 61.85 55.00 U. Trend 58.43 0 58.43 54.66 26511110871155 994 jes'k dqekj Lo0 j?kqukFk izlkn csfr;k iq0 pEikj.k Ebc 845438 57.55 55.22 U. Trend 56.39 2 58.39 56 26531180691156 245 nso vkuUn Jh vy[knso izlkn csyph iVuk 803213 Bc 61.14 51.55 U. Trend 56.35 2 58.35 58.66 26151108901157 1271 jfodkUr izlkn jes'k izlkn flag fcnqiqj oS'kkyh Bc 844502 55.14 61.55 U. Trend 58.35 0 58.35 54.66 26551185661158 956 vehr dqekj bunznso izlkn pkl cksdkjh 827013 Ebc 57.57 55.11 U. Trend 56.34 2 58.34 58 26031184141159 688 lathr dqekj Jh txnh'k izlkn [kql:iqj flag 803202 Gen 51.00 53.66 U. Trend 52.33 6 58.33 80 26631183021160 741 lrh'k dqekj Jh ykyq izlkn vkyexat iVukBc 54.77 57.88 U. Trend 56.33 2 58.33 69.33 26671104601161 1288 lR;ukjk;.k izlkn fcUns'kojh lkg xnZuhckx iVuk Bc80000155.88 56.77 U. Trend 56.33 2 58.33 68 26671183.921162 871 vpZuk dqekjh jkts'k dqekj QrqgkW 803201 BC F 61.62 51.00 U. Trend 56.31 2 58.31 55.33 26081107741163 987 vkfnR; dqekj jkt dqekj egrks dnedqvka ivuk Bc80000352.40 60.20 U. Trend 56.30 2 58.30 58.3 26011120151164 843 lqfLerk flUgk` Jh jke pUnz izlkn nkukiqj flag iVuk 801503 GenF 56.57 56.00 U. Trend 56.29 2 58.29 58.66 26821181631165 845 vkfr'k dqekj xqIrk vfuy dqekj xqIrk [kxkSy iVuk 801105 Bc 58.71 53.77 U. Trend 56.24 2 58.24 56.66 26101188291166 810 fugkfjdk xks;y mRiy dqekj [kktsdyka 800008 Bc F 53.14 59.33 U. Trend 56.24 2 58.24 57.33 26351182791167 1286 eqds'k yky lwqjsUnz ilkn flag ukyUnk 801301Gen 50.74 61.66 U. Trend 56.20 2 58.20 56 26341185171168 219 jkts'k dqekj izdk'k izlkn QrqgkW 803201 Ebc 58.85 53.55 U. Trend 56.20 2 58.20 56 26491183651169 187 ftrsUnz dqekj iky jktsUnz izlkn iky Hkkstiqj kl 802161Ebc 54.57 61.80 U. Trend 58.19 0 58.19 54.6 26211113431170 655 lat; dqekj Jh pUn Hkq"k.k izlkn ihjoksgj iVuk Bc 800004 56.77 55.60 U. Trend 56.19 2 58.19 55.33 3424118094Page 39 of 52


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1171 116 iadt dqekj f'konkuh izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dzeukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDrq1201 462 fcihu dqekj flrkjke izlkn ukyUnk 801301Bc 46.85 64.44 U. Trend 55.65 2 57.65 60 24061183301202 1166 e`R;qat; dwqekj egs'k izlkn ,daxjljk; Bc 56.11 55.11 U. Trend 55.61 2 57.61 56.66 26341180501203 1384 vfuy dqekj xtsUnz izlkn y[khljk; 811311` Bc 54.55 56.66 U. Trend 55.61 2 57.61 60 19021103921204 1322 jf'e dqekjh flag uohu dqekj flag dadm+ckx iVuk Gen 800020 F 58.87 52.33 U. Trend 55.60 2 57.60 60 26551182421205 135 J`pk jkuh Jh lqHksUnz ukFk feJcf[r;kjiqj iVuk genf 803212 63.57 51.55 U. Trend 57.56 0 57.56 54.66 26571183661206 289 eqds'k dqekj y{eh izlkn QrqgkW 803201 Bc 47.71 67.40 U. Trend 57.56 0 57.56 54.66 26341108281207 1470 pUnu dqekj fouk;d mik/;k; dksrokyh iVuk Gen 800001 55.00 56.11 U. Trend 55.56 2 57.56 62.66 26141100151208 262 ;ksxsUnz izlkn Jh x.kkSjh izlkn ckbokl iVuk Ebc 800009 55.00 56.00 U. Trend 55.50 2 57.50 56 26661115191209 873 kf'kizHkk mn; 'kadj flag QrqgkW 803201 Gen f 52.42 58.58 U. Trend 55.50 2 57.50 56 26691184151210 1318 lanhi dqekj LO0 d`".kk izlkn ekylykeh iVuk BC80000863.00 48.00 U. Trend 55.50 2 57.50 62 26611181361211 1181 uhjt dqekj flag mn; izrki flag leLrhiqj 848114 Gen 55.16 55.80 U. Trend 55.48 2 57.48 63.33 31331181251212 723 lfpnkuUn flag fo'kqunso izlkn flag cksdkjks 827006Bc 48.28 62.66 U. Trend 55.47 2 57.47 57.33 26011565201213 451 nkeksnj dqekj Lo0 e[ku egrks tDduiqj 800001 Ebc 52.77 58.11 U. Trend 55.44 2 57.44 63.33 26141187001214 1044 kkssHkk dqekjh ckS/kq izlkn dadm+ckx iVuk BC 800020 F 58.11 52.77 U. Trend 55.44 2 57.44 56.66 26701183381215 604 fnO;k dqekjh Jh lqjs'k izlkn lekylykeh iVuk Bc 800008 F 56.85 53.88 U. Trend 55.37 2 57.37 58.66 26171182851216 76 jkteqUuh dqekjh uUnyky izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1231 798 jhuk dqekjh ;keuanu izlkn JhokLro lqYrkuxat iVuk genf 800006 49.80 64.60 U. Trend 57.20 0 57.20 54.66 26561187961232 704 iEeh dqekjh Jh yky ckcq jk; ijlkcktkj iVuk Bc 804453 F 57.28 53.11 U. Trend 55.20 2 57.20 56.66 26391106821233 480 uhrq dqekjh jktsUnz izlkn flag vRFkjh ukyUnk Bc 801307 F 59.57 50.77 U. Trend 55.17 2 57.17 56 24031184901234 921 lqfurk dqekjh f'kockyd lko tDduiqj 800001 Bc F 61.33 49.00 U. Trend 55.17 2 57.17 60.66 26791181861235 3 jktu dqekj j.k/khj izlkn flag cf[r;kjiqj iVuk bc 803212 57.55 56.77 U. Trend 57.16 0 57.16 54.66 26481107611236 1509 nh{khr oh.kk fo'kEHkjukFk Jh ;qxy fd'kkj iVuk feJk 800015 Gen f 53.42 56.88 U. Trend 55.15 2 57.15 58.66 26171183391237 419 jkgqy nsosUnz dqekj ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1261 1214 izesUn dqekj tkfye flag fnnkjxat iVuk BC80000158.57 50.88 U. Trend 54.73 2 56.73 64.66 26431182641262 533 bUnzthr dqekj j?kqoj n;kn 'kekZ [kql:iqj 803202 Gen 51.22 58.22 U. Trend 54.72 2 56.72 63.33 26201106711263 9 jat; dqekj enu lko vFkeyxksyk bc 51.80 61.60 U. Trend 56.70 0 56.70 54.66 26541103561264 1102 gjsUnz dqekj Jh lqjs'k izlkn 'kekZ ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dzeukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDrq1291 275 vfuy dqekj jke fd'kqu ;kno >kj[kam 832304Bc 53.37 55.33 U. Trend 54.35 2 56.35 61.33 19021180751292 654 dUgS;k yky Lo0 fo".kq jtd HknkSj iVuk 803213 Sc 57.25 51.44 U. Trend 54.35 2 56.35 69.33 26241101561293 862 izoh.k dqekj ujsUnz izlkn jked`".kuxj iVuk Bc 800027 55.12 53.55 U. Trend 54.34 2 56.34 60.66 26051193721294 1268 vk'kqrks"k dqekj jkepUnz izlkn iVuk 800016 Ebc 52.88 55.77 U. Trend 54.33 2 56.33 56.66 26101185981295 710 jkts'k dqekj Jh c`tuUnu izlkn ukyUnk 801301Bc 50.14 58.44 U. Trend 54.29 2 56.29 62 26051130231296 1146 j.k/khj dqekj Jh fcUns'k flag cf[r;kjiqj iVuk BC 803212 F 48.42 60.11 U. Trend 54.27 2 56.27 57.33 26531183121297 931 Jou dqqekj nhukukFk izlkn nfu;kaok iVuk Bc 81304 62.28 46.22 U. Trend 54.25 2 56.25 55.33 26251104421298 853 iadt dqekj Jh ukjsUnz izlkn xqIrk jked`".kuxj iVuk Bc 800027 49.14 59.33 U. Trend 54.24 2 56.24 58.66 26391108431299 532 fcuksn dqekj Jh gfjgj izlkn dnedqvka ivuk Sc80000352.22 56.22 U. Trend 54.22 2 56.22 56 26131113551300 579 pUnu dqekj lqjs'k flUgk cgknqj iVuk 800006 Gen 44.88 63.55 U. Trend 54.22 2 56.22 62 26141180501301 1402 lat; dqekj pans'oj izlkn QrqgkW 803201 Ebc 48.43 60.00 U. Trend 54.22 2 56.22 58.66 26621113231302 1281 euh"k dqekj dYyq jke ygsjh ukaynk 803101 Bc 46.60 61.80 U. Trend 54.20 2 56.20 58.66 24151100191303 727 jktho dqekj jkes'oj izlkn kkL=huxj iVuk Bc80002362.14 46.22 U. Trend 54.18 2 56.18 55.33 26481184271304 872 pUnu dqekj lw;Znso izlkn leLrhiqj 848114 Bc 57.14 51.11 U. Trend 54.13 2 56.13 56.663 30081108181305 415 vfer dqekj jRus'k vo/k dqekj flUgk csyNh iVuk 803110 Bc 53.57 54.66 U. Trend 54.12 2 56.12 55.33 25011117661306 1304 ijes'oj n;ky f'kouUnu izlkn ukyUnk 801301BC 44.77 63.44 U. Trend 54.11 2 56.11 55.33 24191183471307 50 fiz; jatu dqekj Jh jke ioh= flag ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dzeukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1321 365 uhjt dqekj gfjukjk;.k izlkn p.mh ukyUnk Bc 47.28 60.55 U. Trend 53.92 2 55.92 64 2417119351322 387 kkSjHk jatu t;jke flag QrqgkW 803201 Bc 55.14 52.66 U. Trend 53.90 2 55.90 62.66 26731110741323 1409 jkeukFk lkxj nsouUnu izlkn fcgkj'kjhQ ukyUnk Bc 803101 55.57 52.22 U. Trend 53.90 2 55.90 62.66 24221190361324 894 iadt dqekj 'kekZ jkedq".k Bkdqj i=dkjuxj iVuk Ebc80002059.42 48.33 U. Trend 53.88 2 55.88 58 26401182841325 408 dkS'ky fd'kksj lqjs'k iafMr QrqgkW 803201 Ebc 52.28 55.44 U. Trend 53.86 2 55.86 60 26251181391326 1370 vt; dqekj jke ;ru izlkn i.Mkjd iVuk Ebc 803221 51.50 56.11 U. Trend 53.81 2 55.81 62.66 26011191151327 1008 eqds'k dqekj lqjsUnz dqekj flag kkL=huxj iVuk Bc80001455.71 51.88 U. Trend 53.80 2 55.80 60.56 26341181721328 692 xkSjo dqekj vfuy izlkn tDduiqj 800001 Bc 57.20 50.33 U. Trend 53.77 2 55.77 56.66 26171187331329 348 eqds'k dqekj bUnznso ;kno ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1351 223 fuf[kys'k dqekj f'kodqekj izlkn ekylykeh iVuk Bc80000856.00 50.77 U. Trend 53.39 2 55.39 55.33 26361183501352 231 vfer dqekj vkuUn kaadj izlkn xqIrk ekylykeh iVuk Bc80000854.00 52.77 U. Trend 53.39 2 55.39 57.33 26031185351353 232 vfouk'k dqekj veysUnz dqekj flUgk iVuk Bc 54.00 52.77 U. Trend 53.39 2 55.39 57.33 26011118471354 929 /kesZUnz dqekj lqjs'k izlkn fcgkj'kjhQ ukyUnk Ebc 803101 41.00 65.77 U. Trend 53.39 2 55.39 58 24081111091355 1387 fefFkys'k dqekj 'kekZ eqUuk yky 'kekz jksgrkl 821308BC 59.44 47.30 U. Trend 53.37 2 55.37 55.33 26331132441356 1429 iadt dqekj jkts'oj izlkn xnZuhckx iVuk Ebc 800001 52.33 58.33 U. Trend 55.33 0 55.33 54.6 26401100731357 986 fou; dqekj n'kjFk izlkn olariqj floku bc 841416 47.85 58.80 U. Trend 53.33 2 55.33 62.00 35051182871358 1577 foosdkuUn jktsUnz xjkbZ csuk ukyank 803110 Bc 55.37 51.20 U. Trend 53.29 2 55.29 56.66 24381109081359 620 vpZuk dqekjh jkt dqekj gokbZ vm~mk iVuk Sc F80001458.77 47.66 U. Trend 53.22 2 55.22 58 26081185091360 1474 uhrq dqekjh fcjsUnz izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1381 1045 jk.kk fojsUnz flag t; izzdk'k ujk;.k [kql:iqj flag 803202 Gen 47.85 57.44 U. Trend 52.65 2 54.65 60 26531182371382 1552 jf'e jatu jktho dqekj ukyUnk 801301Gen F 47.28 58.00 U. Trend 52.64 2 54.64 56.66 26431185441383 1290 jathr ikloky tkxks ikloku teqbZ 811312 Sc 54.71 54.55 U. Trend 54.63 0 54.63 54.66 26541185881384 1239 vfuy dqekj lkg jktsUnz lkg fiijkgh ] f'kogj BC 52.75 52.50 U. Trend 52.63 2 54.63 68.66 33011104951385 865 iz.khrk flUgk lqjsUnz izlkn flag dadm+ckx iVuk Gen 800020 f 55.66 49.33 U. Trend 52.50 2 54.50 58 24157114901386 57 Jh dkUr yky Lo0 ;qxs'oj yky vFkeyxksyk 803211 bc 46.88 52.80 U. Trend 49.84 2 54.46 61.30 26921152341387 590 jfo'kadj izlkn Jh fodk'k izlkn QrqgkW 803201 Bc 56.55 52.33 U. Trend 54.44 0 54.46 54.66 26561111781388 522 tuknZu izlkn Jh jke'oj izlkn dnedqvka ivuk Ebc 800003 51.22 53.66 U. Trend 52.44 2 54.44 58.66 26201186011389 719 r:.k fnyhi fer ukjk;.k izlkndadm+ckx iVuk bc80002051.22 53.55 U. Trend 52.39 2 54.39 58 24151114901390 849 eks berh;kt vkye eks0 bnjh'k dqjS'kh ukyUnk 801301Ebc 43.66 61.11 U. Trend 52.39 2 54.39 58 26851101301391 1012 eks0 lyhe valkjh lnjm}hu valkjh [kxkSy iVuk 801105 Ebc 51.71 53.00 U. Trend 52.36 2 54.36 61.33 26321113091392 433 vatuh dqekj d`".kkuUnu flag QrqgkW 803201 BC 58.44 46.22 U. Trend 52.33 2 54.33 55.33 26061183151393 617 kSysUnz dqekj oekZ lqjcuUnu flag fgylk 801302Bc 58.44 46.22 U. Trend 52.33 2 54.33 57.33 26681187081394 565 jfo dqekj lSfud Lo0 izdk'k lSfud[kxkSy iVuk 801105 Ebc 46.00 58.60 U. Trend 52.30 2 54.30 58.2 26561105001395 210 /kaut; dqekj c`Unk ukjk;.k flag xkSjh;kpd iVuk Gen 803201 58.06 46.44 U. Trend 52.25 2 54.25 60.66 26151112851396 1467 t; Hkkjr vfuy dqekj lko flyko ukyUnk Bc 805123 54.14 50.33 U. Trend 52.24 2 54.24 58.66 26201186501397 1064 T;ksrh dqekjh jkeizos'k lko [kql:iqj 803202 Bc F 65.80 38.66 U. Trend 52.23 2 54.23 58.66 126221106271398 100 kf'kHkq"k.k dqekj xkSjh'kadj izlkn cf[r;kjiqj iVuk ebc80321248.42 56.00 U. Trend 52.21 2 54.21 56 26691104541399 966 dqedqe dqekjh lrh'k izlkn uoknk 805130 BC F 45.28 59.11 U. Trend 52.20 2 54.20 58.66 24131184141400 828 fot; dqekj f'ko'kdj izlkn [kql:iqj 803202 Bc 54.00 50.33 U. Trend 52.17 2 54.17 58.66 26921180211401 1665 lfjrk dqekjh lk/kq 'kj.k izlkn pkl cksdkjh 827013 Bc F 54.28 50.00 U. Trend 52.14 2 54.14 55.33 24291180751402 658 lw;ZdkUr dqekj j?kquUnu izlkn uqjljk; ukyUnk Ebc 803114 53.57 50.66 U. Trend 52.12 2 54.12 56 26811181381403 1400 iquhrk dqekjh Jh vo/ks'k izlkn lqYrkuxat flag iVuk Bc flVh F 800006 58.00 46.22 U. Trend 52.11 2 54.11 62 26461183831404 680 izoh.k dqekj ghjk yky izlkn blykeiqj ukyank BC80130353.22 54.88 U. Trend 54.05 0 54.05 54.66 24201115381405 209 :ch dqekjh jkeLo:I egkjkt ekylykeh iVuk Gen 800008 F 57.42 46.66 U. Trend 52.04 2 54.04 55.363 26591113151406 681 lark'k dqekj mes'k izlkn fgylk 801302Bc 46.14 57.88 U. Trend 52.01 2 54.01 59.33 26651107481407 784 lRoku dqekj v;ks?;k izlkn JhokLro csmj iVuk 800002 Gen 53.57 50.44 U. Trend 52.01 2 54.01 64 26671184051408 813 jhuk nqcs fot; dqekj nqcs i=dkjuxj iVuk Gen 800020 F 51.60 52.40 U. Trend 52.00 2 54.00 56 6001120201409 355 vkyksd dqekj feJkJh uoZns'oj izlkn mnoUriqj feJk Hkkstiqj GeniVuk 802206 47.66 56.33 U. Trend 52.00 2 54.00 62 26021190281410 1479 t; dqekj nsosUnz egrka nfu;kaok iVuk Ebc 81304 48.28 55.66 U. Trend 51.97 2 53.97 59.33 2621118010Page 47 of 52


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1411 1554 Hkkjrh lsB Lo0 vkj0lh0 lsBlqYrkuxat iVuk bcf 800006 46.87 46.72 U. Trend 46.80 2 53.95 56.00 26121186471412 1098 fodk'k dqekj j.kfot; dqekj flag ukyUnk 801301Ebc 50.77 53.11 U. Trend 51.94 2 53.94 62 24371182311413 682 ljhrk dqekjh Jh izdk'k ukjk;.k csxeiqj iVuk 800009 Bc F 57.28 46.55 U. Trend 51.92 2 53.92 64 26661183801414 117 jfoUnz izlkn fd'kksjh izlkn flag cf[r;kjiqj iVuk bc 803212 53.77 50.00 U. Trend 51.89 2 53.89 62.66 26561115101415 142 larks"k dqekj fot; izlkn flag vFkeyxksyk 803211 gen 45.42 58.33 U. Trend 51.88 2 53.88 61.33 26651182311416 402 lark"k dqekj fot; izlkn flag vFkeyxksyk iVuk Gen80321245.42 58.33 U. Trend 51.88 2 53.88 61.33 26651182311417 162 eukst dqekj jktsUnz izlkn iky vkyexat kl iVukEbc 54.25 49.44 U. Trend 51.85 2 53.85 58 29248075111418 863 jhuk dqekjh Jh dq".kizlkn flag ekylykeh iVuk BC 800008 F 61.14 42.55 U. Trend 51.85 2 53.85 56 26561187401419 1386 eUVq dqekj nsouUnu flag uoknk 803104 Gen 45.85 57.77 U. Trend 51.81 2 53.81 63.33 25111109291420 1493 jfo 'kadj dqekj oekZ d`".kuUnu izlkn fcgkj'kjhQ ukyUnk BC 803101 45.85 57.77 U. Trend 51.81 2 53.81 60 26561184571421 304 :ik dqekjh latho dqekj ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dzeukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDrq1441 505 iz.ko dqekj thrq izlkn QrqgkW 803201 Ebc 51.00 51.60 U. Trend 51.30 2 53.30 61.33 26431185061442 989 vuh'k dqekj fo'oukfk izlkn flag Qrqgk iVuk 803201 Gen 59.00 43.55 U. Trend 51.28 2 53.28 60.66 26051186541443 3 lat; dqekj ujsUnz izlkn flag cf[r;kjiqj iVuk bc 803212 51.40 51.00 U. Trend 51.20 2 53.20 65.33 26621184461444 1364 vthr dekj okys'oj jfonkl iVuk 800001 Sc 49.57 52.77 U. Trend 51.17 2 53.17 56 26021184171445 449 fou; dqekj Jh foUns'ojh izlkn tDduiqj flag 800001 Bc 43.77 58.56 U. Trend 51.17 2 53.17 57.33 26951181511446 943 /kuat; dqekj vo/ks'k izlkn fgylk 801302Bc 48.42 53.77 U. Trend 51.10 2 53.10 66 26151112201447 12 euh"k jkeckcq feJ cf[r;kjiqj iVuk gen80321250.14 52.00 U. Trend 51.07 2 53.07 66 26291188161448 708 t; fd'kksj ukxs'oj izlkn elkS


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1471 768 ;ke lqUnj mwes'k izlkn [kxkSy iVuk 801105 Ebc 42.71 57.33 U. Trend 50.02 2 52.02 62.02 26711183071472 351 eqds'k dqekj oekZ eFkqjk zilkn oekZ ekylykeh iVuk Bc80000847.28 52.66 U. Trend 49.97 2 51.97 58.86 26341185111473 1006 eks0 'kguokt vgen vCnqj lRrkj xnZuhckx iVuk Ebc 800001 45.28 54.66 U. Trend 49.97 2 51.97 57.33 26321185351474 1332 vatq dqekjh jkeckcq jk; fcgVk iVuk 801113 Bc f 46.28 53.66 U. Trend 49.97 2 51.97 55.33 26061109831475 898 fueZyk dqekjh Hkskyk izlkn t;loky ekylykeh iVuk Bc 800008 F 54.59 45.33 U. Trend 49.96 2 51.96 55.33 26371105751476 818 vt; dqekj flag jktszsUnz izlkn flag ikVyhiq=k iVuk Bc80002445.57 54.22 U. Trend 49.90 2 51.90 60 26021181021477 1377 /khjsUnz dqekj f'ko ukjk;.k izlkndadm+ckx iVuk Bc80002053.12 46.66 U. Trend 49.89 2 51.89 58.66 26161183671478 1503 kf'kdkasr dqekj flUgk Jh d`".kuanu flagdadm+ckx iVuk Bc80002041.44 58.33 U. Trend 49.89 2 51.89 57.33 26691183081479 622 ;kek dqekjh Jh jfoUnz dqekj flag vFkeyxksyk 803211 Gen F 45.57 53.77 U. Trend 49.67 2 51.67 66.6 26711183231480 95 yfyr dwqekj izlknJh ukFk izlkn njHkaxk 847427bc 51.28 48.00 U. Trend 49.64 2 51.64 63.33 9171181171481 192 ohj e.kh dqekj Jh jke ujs'k izlkn ck


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1501 1549 jatq dqekjh Jh gfjukjk;.k iafMr csmj iVuk 800002 Ebc F 52.28 45.33 U. Trend 48.81 2 50.81 60 26541186291502 1418 eaxq dqekjh Lo0 jke ukFk izlkn iksLVy jk; ikdZ iVuk Bc F80000144.60 52.80 U. Trend 48.70 2 50.70 56.66 26301108831503 414 fujt dqekj ohjsUnz izlkn flag vFkeyxksyk iVuk Gen80321241.85 55.40 U. Trend 48.63 2 50.63 66 26361115681504 1511 uhye dqekjh Lo0 fczuanu izlkn csxqljk; 851217q Ebc F 56.11 41.11 U. Trend 48.61 2 50.61 60.66 10081105561505 720 dqekjh dfork flUgkJh o`tuUnu ikloku QrqgkW 803201 Sc F 38.66 58.55 U. Trend 48.61 2 50.61 56 26261109161506 1199 jkds'k dqekj Lo0 dkes'oj izlknkukiqj iVuk 801503 Ebc 47.00 50.00 U. Trend 48.50 2 50.50 55.33 26521100041507 442 d~".kk dqekj cStukFk jke xnZuhckx iVuk Ebc 800001 44.14 52.66 U. Trend 48.40 2 50.40 58 26251182211508 397 v:.kkatfy lquhy dqekj ukScriqj iVuk Gen 801109 F 50.14 46.55 U. Trend 48.35 2 50.35 57.33 37061114741509 1378 dqekjh fu'kk fl)s'oj izlkn flagnh?kk iVuk 800011 BC F 48.44 52.22 U. Trend 50.33 0 50.33 54.66 26261113091510 1406 lathr dqekj Lo0 ;equk jke xnZuhckx iVuk Ebc 800001 33.11 63.11 U. Trend 48.11 2 50.11 55.33 2664110212 OPHC1511 661 jkds'k dqekj jkeckcq izlkn pkSd iVuk flCh Bc80000845.42 54.77 U. Trend 50.10 0 50.10 54.66 26521180781512 1561 ;keyh flag vfuy dqekj flag xnZuhckx iVuk Gen 800001 F 43.28 52.77 U. Trend 48.03 2 50.03 61.33 26711105951513 1535 lqthr dwqekj pkSgku Jh nqz;k/ku izlkn gkthiqj pkSgku oS'kkyh Ebc 844107 45.14 50.88 U. Trend 48.01 2 50.01 55.33 37521181881514 1014 v'kksd dqekj vf[kys'oj dqekj ijlkcktkj iVuk Sc 804453 50.71 45.22 U. Trend 47.97 2 49.97 56.66 26101184831515 974 txnh'k izlkn Lo0 rfud jk; i.Mkjd iVuk Bc 803221 45.88 50.00 U. Trend 47.94 2 49.94 62 26201110961516 984 dkS'ky dqekj v:.k izlkn uqjljk; ukyUnk Bc80311449.14 50.66 U. Trend 49.90 0 49.90 54.66 24111182781517 84 ns'kcU/kq dqekj fot; izlkn flag iVuk 800027 bc 39.00 60.60 U. Trend 49.80 0 49.80 54.66 26151183401518 1347 cf'k"V dqekj uoy izlkn cf[r;kjiqj iVuk Bc 803212 35.60 60.00 U. Trend 47.80 2 49.80 59.33 24061180541519 875 }kfjdk izlkn tokgj izlkn nh?kk iVuk 800011 Sc 44.42 51.11 U. Trend 47.77 2 49.77 58.66 26171109321520 463 lqy{.kh :ch jke[ksykou izlkn dadm+ckx iVuk Bc 800020 F 42.80 52.66 U. Trend 47.73 2 49.73 58 26751180861521 1047 latho dqekj fcjsUnz izlkn ukyank 801301Bc 43.71 51.44 U. Trend 47.58 2 49.58 57.33 26641181491522 1105 jkgqy dqekj jktfd'kksj flag /ku:vk iVuk Bc 804451 47.57 51.11 U. Trend 49.34 0 49.34 51.34 26471185611523 707 /kuat; dqekj Jh yfyr dqekj cksdkjks 827006Bc 51.25 43.33 U. Trend 47.29 2 49.29 56.66 26151185221524 1373 vfuy dqqekj flUgk f'kouUnu izlkn uxjukSlk ukyUnk Bc 801305 33.88 60.66 U. Trend 47.27 2 49.27 57.33 26051185421525 563 iz.ko dwqekj Jh cS/kukFk izlkn xnZuhckx iVuk Bc80000142.42 52.11 U. Trend 47.27 2 49.27 59.33 26431185241526 1072 jktho jatu jkts'oj izlkn uqjljk; ukyUnk BC80311438.42 56.11 U. Trend 47.27 2 49.27 62.66 24221183121527 353 deyk/kj feJ Jh yyu feJk eusj iVuk 801503 Gen 50.00 44.00 U. Trend 47.00 2 49.00 60.66 26231182291528 592 eqds'k dqekj Jh lqjsUnz izlkn esagnhxat iVuk Sc80000845.00 49.00 U. Trend 47.00 2 49.00 60.66 26341184131529 293 ;ke dqekj izlkn jke fd'kqu izlkn i.Mkjd iVuk Bc 803221 43.85 50.00 U. Trend 46.93 2 48.93 55.33 26711182871530 790 ;ke dqekj izlkn jkefd'kqu izlkn i.Mkjd iVuk Bc 803221 43.85 50.00 U. Trend 46.93 2 48.93 55.33 2671118287Page 51 of 52


fo"k; % lkekU;d{kk1 ls 5 ¼vizf'kf{kr½izkFkfed f'k{kd fu;kstu uxj iapk;r cf[r;kjiqj ]es?kk lwph2012GEN- 10, GENF- 10, BC-3, BCF-4,EBC-3, EBCF-4, GEN PHC-1, SC-3, SCF-4TOTAL=42dzekadvkos0dze ukefirk@ifr dkuke irk dksfV eSfVªd bUVj iz0@izf'k0 TOTAL TET es?kk TET% TET Roll vH;qfDr1531 1274 jkelq/khj dqekj jkefou; flag fnnkjxat iVuk Bc80000145.15 48.66 U. Trend 46.91 2 48.91 56 26521187181532 129 v:.k dqekj Jh cks/kukjk;.k izlkn esganhxat iVuk bc80000843.22 50.22 U. Trend 46.72 2 48.72 56.66 26091107481533 574 iwue dqekj Jh lofuan flag Bc F Bc F 45.55 47.88 U. Trend 46.72 2 48.72 57.33 26421181331534 33 oanuk dqekjh Jh vt; dqekj iVuk 800001 Ebc F 40.57 56.77 U. Trend 48.67 0 48.67 54.66 26891180901535 847 dqekjh iwue eaxy flag :iliqj iVuk Bc 801503 F 48.66 44.40 U. Trend 46.53 2 48.53 58.66 26261187001536 130 eqds'k dqekj fot; cgknqj flagck


fo"k; %mnwZ]d{kk %1 ls 5 ¼izf'kf{kr½uxj iapk;r] cf[r;kjiqjizkFkfed f'k{kd fu;kstu ] es?kk lwph& 2012GEN-2, GENF-2, BC-1,BCF-1EBC-1,EBCF-1,SCF-1TOTAL=9vkos0izf'k{k.k dqy VhbZBh VhbZBhdzekad dzekad uke firk@ifr dk uke irk dksfV eSfVªd bUVj vad izkIrkad vad es?kk izfr'kr VhbZBh jkSy vH;qfDr1 1295 eks0 bjk'kkn eks0 vCckl nso/kj 811314 Ebc 55.41 78.33 77.28 70.34 0 72.34 54.66 1301111519 B.T/urduPage 1 of 1


Subject - HINDI ¼izf'kf{kr½vkos0fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krdze dze uke firk@ifr dk uke irk dksfV eSfVªd% % % vad%dqyIkzkIrkad T es?kk % Vh bZ Vh dzekad vH;qfDr1 199 vpZuk jkuh eukst dqekj eghi ygsjh ukyUnk 803101 Bc F 71.14 69.00 54.00 78.43 68.14 6 74.14 82.66 24051180902 20 izxfr ;ke lqUnj Bkdqj kkL=huxj iVuk 800025 Gen F 72.42 64.11 63.53 75.01 68.77 2 70.77 60.00 1021157353 40 dqekjh Lehrk fot; dqekj flag dnedqvka iVuk 800004Gen f 69.71 53.44 60.53 86.30 67.50 2 69.50 67.49 26271182354 25 vfu'k dqekjh 'kf'kdkar flag ihjcksgj iVuk 800004 Bc F 66.85 69.33 55.80 75.80 66.95 2 68.95 61.33 26151150475 48 lfork flsg latho dqekj lqYrkuxat iVuk 800006Ebc F 74.00 63.66 45.86 80.31 65.96 2 67.96 58.00 26681181456 10 lfjrk dqekjh jke nqykj egrks dnedqvka iVuk 800004Ebc F 69.57 55.33 53.20 74.40 63.13 2 65.13 59.33 26661183517 183 [kq'kcq dqekjh ikjl ukFk ukScriqj iVuk 800020 Gen F 48.85 58.22 56.00 76.50 59.89 4 63.89 71.33 26241185158 169 dqekjh jhuk gfjoa'k izlkn dnedqvka iVuk 800004Bc f 48.00 64.55 57.86 75.60 61.50 2 63.50 66.66 26271180089 3 lyksuh udyh jatu flUgk kkL=huxj iVuk 800014 Bc F 47.85 69.00 56.53 71.90 61.32 2 63.32 58.66 266011854010 36 laxhrk 'kekZ jkeukFk flag nhiuxj ukyank 803101 Gen f 45.00 58.44 58.13 80.60 60.54 2 62.54 61.33 242611819211 lhek jktsUnz izlkn Qqyokjh 'kjhQ 801505 Sc f 47.53 64.22 58.29 71.18 60.31 2 62.31 60.00 269011529012 152 C;qVh dqekjh vfuy dqekj y[khljk; 811311 Gen F 65.57 53.80 51.42 70.00 60.20 2 62.20 68.00 190311816613 1787 NksVsyky eksghyky jke cq)k dykSuh iVuk 800001 Sc 56.71 54.22 53.60 74.90 59.86 2 61.86 68.00 264011501714 158 f'kYih egsUnzq Hkxorh izlkn Qrqgka 803203 Gen F 44.60 57.80 64.31 72.62 59.83 2 61.83 61.33 266911885815 164 laxhrk dqekjh oklqnso nwcs vkyexat iVuk flVh 800007 Gen F 50.11 50.88 52.13 84.10 59.31 2 61.31 63.33 266211817416 162 jf'e dqekjh tokgj iafMr esgnhxat iVuk 80008 Ebc f 55.75 48.22 55.46 76.00 58.86 2 60.86 60.66 265511814017 12 uhyd dqekjh Mh ih jk; lqYrkuxat iVuk 800006Ebc F 53.40 54.70 50.43 73.90 58.11 2 60.11 57.33 263511848618 24 dfork flUgk eukst dqekj vfHkeU;q lksgljk; ukyank 803118Bc F 56.60 62.40 45.91 59.30 56.05 4 60.05 71.33 241111834219 200 izhfr flUgk lfpnkuUn izlkn dadm+ckx iVuk 800020 Gen F 63.44 53.00 54.25 60.40 57.77 2 59.77 68.00 264511808120 32 cchrk dqekjh d`".kk dqekj flag jgqbZ ukyUnk Gen f 50.55 53.55 47.73 74.80 56.66 2 58.66 58.00 240511860521 163 kEiq dqekjh lat; dqekj tDduiqj iVuk 800001 Gen F 55.22 51.00 46.40 71.37 56.00 2 58.00 56.66 266811910022 34 f'kjkse.kh ,l mik/;k; tDduiqj iVuk 800001 Gen f 52.40 53.20 55.33 69.00 57.48 0 57.48 54.66 266911893123 13 js.kq dqekjh f=Hkqo.k falg nkukiqj iVuk Gen F 48.00 51.55 55.33 71.70 56.65 0 56.65 54.66 2657118162GEN F- 1, SC-1TOTAL=21 of 1


Subject - Math Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN F-1, BC F- 1TOTAL=2dzevkos0dze uke firk@ifr dk uke irk dksfV eSfVªd%bUVj%%Lukrd%izf'k{k.kvad%dqyIkzkIrkadTETes?kkTET%Vh bZ Vhdzekad1 188 eerk dqekjh of'k"B flag dadM+ckx iVuk 800020 Gen F 78.22 68.22 60.73 86.30 73.37 2 75.37 64.00 26291184802 118 jf'e jktho dqekj ekylykeh iVuk flVh 800008 Bc F 71.40 73.00 74.56 73.70 73.17 2 75.17 56.66 26551181083 90 gjthr dkSj gjHktu flag [kktsdyka 800008 Gen F 59.29 65.89 61.53 89.27 69.00 4 73.00 70.66 25651181254 10 kek izoh.k Lo ,l ,e vCnql ihjcksgj iVuk 800004 Gen F 69.28 64.55 68.53 80.50 70.72 2 72.72 61.33 26071189195 T;ksfr xqIrk ikjlukFk izlkn m"kk dqekjh Bc F 69.77 70.22 63.53 75.50 69.76 2 71.76 56.66 26221180956 122 izhfr dqekjh jkts'k tk;loky cf[r;kjiqj 803212 Bc F 76.00 51.67 68.13 82.90 69.68 2 71.68 61.33 26441183537 846 nhfIr Jh /khjsUnz dqekj vFkeyxksyk iVuk 803212Gen F 73.00 67.80 60.00 73.31 68.53 2 70.53 70.32 24081180638 259 jf'e dqekjh lqjsUnz dqekj flUgk cgknqjiqj iVuk 800006 Ebc f 69.33 56.22 62.73 85.70 68.50 2 70.50 58.66 26551181959 158 izfrek fiz;n'kZuh vkj lh 'kekZ cf[r;kjiqj 803212 Gen F 61.16 67.22 65.47 77.12 67.74 2 69.74 58.00 264311889910 133 moZ'kh dqekjh lqjs'k izlkn flag ldnedqvka iVuk 800004Gen F 66.85 61.88 60.46 81.20 67.60 2 69.60 56.00 401911836511 212 tkfgn dSl jft;k csxe ckadhiqj iVuk 800004 Gen F 61.28 69.00 62.06 77.20 67.39 2 69.39 59.33 267911560612 jatq dqekjh vf[kys'oj izlkn Qqyokjh 'kjhQ 801505 Bc F 73.33 55.88 52.40 85.80 66.85 2 68.85 60.66 401511815113 jatq dqqekjh vf[kys'oj izlkn Qqyokjh 'kjhQ 801505 BC F 73.33 55.88 52.40 85.80 66.85 2 68.85 60.66 401511811514 197 lhek flag izeksn dqekj jktho uxj iVuk 800024Bc F 69.80 57.20 53.70 84.70 66.35 2 68.35 60.00 266811841015 100 lksuh dqekjh jke ujs'k izlkn fcgkj'kfjQ ukykank 803101 BC f 75.00 65.40 61.20 62.83 66.11 2 68.11 63.33 267311802516 282 jhuk dqekjh vfuy dqekj oekZ dadm+ckx iVuk 800020 Bc F 57.20 76.11 59.33 71.20 65.96 2 67.96 56.00 265611874217 210 vatyh fuokl dqekj vjoy 804428 Gen F 73.60 54.88 56.53 77.50 65.63 2 67.63 62.66 260611839918 226 fouhrk flag cSdq"B flag fujlk /kuckn 828204 Gen F 64.71 61.22 60.00 76.37 65.58 2 67.58 56.00 269611816919 70 dqekjh fizfr jkuh ijekuUn izlkn flag i=dkjuxj iVuk 800020Gen F 69.57 57.44 59.53 67.00 63.39 4 67.39 80.00 253311826120 56 /khjt dqekj lqjs'k dqekj pkS/kjh kkL=huxj iVuk 800023 Bc F 66.14 63.55 55.26 75.10 65.01 2 67.01 57.33 261611815121 73 ekgs nj['kka eks0 'kkgqcqf}u ck


Subject - Math Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN F-1, BC F- 1TOTAL=232 247 vuq dqekjh pUnz Hkq"k.k izlkn csxqljk; 851113 Gen F 62.71 50.44 58.53 75.70 61.85 2 63.85 58.66 5041807733 245 jkfxuh dqekjh lat; dqekj uoknk 805103 Bc F 65.00 55.77 53.66 67.50 60.48 2 62.48 56.00 272111810734 13 jft;k lqYrkuk eks0 jft vkye Qqyokjh 'kjhQ 801505 Gen F 67.14 58.00 53.13 71.40 62.42 0 62.42 54.66 265611868735 116 eksuh dqekjh nqxsZ'k dqekj i=dkjuxj iVuk 800020Bc f 45.00 64.00 57.00 75.20 60.30 2 62.30 56.00 263311841036 201 lqtkrk vk>k ;kedkar vks>k flanjh /kuokn 828122 Gen F 61.77 52.88 53.80 72.73 60.30 2 62.30 57.33 267411835237 271 fouhrk dqekjh jkekdkUr flag ck


Subject - Sanskrit ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN F-1TOTAL=1dzevkos0dze uke firk@ifr dk uke irk dksfV eSfVªd%bUVj%%Lukrd%izf'k{k.kvad%dqyIkzkIrkadTETes?kkTET%Vh bZ Vhdzekad1 6 jatuk Jh okLro jketh yky cDlj 802118802101 Gen F 68.80 64.66 65.86 72.10 67.86 2 69.86 68.00 26541181522 20 canuk dqekjh Lo0 mek'kadj pj.k [kktsdyka 800008 Gen F 58.55 65.00 62.80 68.70 63.76 4 67.76 74.66 26121183383 38 r`fIr dqekjh Jh ukjk;.k 'kekZ lfyykkL=huxj iVuk 800023 gen F 54.57 57.90 68.94 72.00 63.35 2 65.35 65.35 26851181904 33 foHkk dqekjh jktsUnz flag eksdkek 803302 gen f 56.85 55.88 56.13 82.50 62.84 2 64.84 64.84 26131181575 14 eerk flag f'konso izrki flag dadm+ckx iVuk 800020 Gen F 72.11 55.33 53.66 68.20 62.33 2 64.33 64.32 26291186736 152 C;qVh dqekjh vfuy dqekj y[khljk; 811311 Gen F 65.57 53.80 51.42 70.00 60.20 2 62.20 68.00 19031181667 27 :ie dqekjh dud yky >k :iliqj iVuk 800012 gen f 54.33 53.88 58.06 73.80 60.02 2 62.02 56.00 26061187828 29 kkfyuh dqekjh jktuUnu 'kekZ jktho uxj iVuk 800024Gen F 47.66 45.77 67.87 61.80 55.78 4 59.78 79.33 266811889010 47 lkfjdk dqekjh f'kokth xksi ikVyhiq=k iVuk 800024Bc F 41.00 57.55 46.86 60.20 51.40 2 53.40 60.00 2666118211vH;qfDr1 of 1


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½dzefu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krvkos0dze uke firk@ifr dk uke irk dksfV eSfVªd% % % vad%GEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3dqyIkzkIrkad T es?kk % Vh bZ Vh dzekad vH;qfDr1 771 jfo jatu Jh lqHkk"k pUnz flUgk esagnhxat 800008 Bc 79.55 73.11 62 85.56 75.055 2 77.06 64.66 26561182412 539 lq:fp flag mxu nso flag csxqljk; 851113 Gen F 62.4 78.6 67.5 73.1 70.4 4 74.4 76 268111180733 185 fodkl dqekj ik.ms; pUnz Hkq"k.k ik.ms; ihjcksgj iVuk 800004 Gen 72.85 69.22 57.46 89 72.133 2 74.13 62 26941180684 775 kjn dqekj Jh mn; dqekj 'kekZ vxedqvka iVuk 800007 Gen 74 76 52.07 75.9 69.493 4 73.49 75.33 26691180295 1495 lk;jk ckuks Lo0 vCnqy ckdh cksdkjh 804403 Gen F 68 80 57.4 80 71.35 2 73.35 64.66 26871152386 1517 izHkk jathr dwqekj dadm+ckx iVuk 800020 Bc F 73.2 61.5 76.56 73.1 71.09 2 73.09 63.33 26421183347 102 vfHkftr dqekj lq/kklq vfouk'k dqekj i.mkjd iVuk 803221 Gen 67.11 65.88 61.73 89.62 71.085 2 73.09 66 26011183288 1389 dqekjh jhuk jkekorkj izlkn :iliqj iVuk 800012 Bc F 68.55 71.53 62 81.11 70.798 2 72.8 69.33 26271180499 1399 jkds'k dqekj Jh ds'ko izlkn tDduiqj iVuk 800001 Ebc 75.44 68.6 54.4 84.37 70.703 2 72.7 66 265111824210 491 nhid dqekj Jh jfoUnz dqekj flag cf[r;kjiqj 803212 Gen 73.44 65.55 56.4 79.1 68.623 4 72.62 76 261511800411 1064 vpZuk flag iadt dqekj cf[r;kjiqj 803212 Gen F 71 70.22 58.73 73.75 68.425 4 72.43 75.33 240511809312 806 dqekjh izseyrk jesUnz dqekj lhoku 841226 Gen F 68.33 71.33 65.12 76 70.195 2 72.2 60.66 351411801013 1208 latuk flUgk misUnz dqekj flag ihjcksgj iVuk 800004 Bc F 73.8 65 60.06 81.4 70.065 2 72.07 72.06 2662211824414 1215 kkjnk dqekjh foey izlkn flag kkL=huxj iVuk 800025 Gen F 69.55 61.55 57.73 82.93 67.94 4 71.94 74 266911805515 1834 fiz; n'khZ lkSjHk lqns'oj izlkn kkL=huxj iVuk 800024 Gen 66.28 67.66 61.68 67.6 65.805 6 71.81 88.66 260511938916 1352 ique pkS/kjh Jh fc".kqnso pkS/kjh nso?kj 814112 Gen F 65.14 59.66 71.41 82.2 69.603 2 71.6 62.66 264211809117 573 T;ksfr Jh jke nso ;kno eksdkek 803302 Bc F 68.85 65.33 57.33 78.7 67.553 4 71.55 70 262211807918 959 jkgwy dqekj j?kqunu izlkn ck


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=331 1824 fodkl eksgu ujsUnz dqekj fcdze iVuk 801104 Gen 61.28 70.22 56.4 85.4 68.325 2 70.33 69.33 269311805132 43 cUnuk dqekjh Jh fxfj'k feJ yf[kljk; 811106 Gen F 71.85 62.66 55.26 83.23 68.25 2 70.25 62.66 130411805033 1314 dfork dqekjh d`".k izlkn tDduiqj iVuk 800001 Sc F 64.42 60.66 66 81.7 68.195 2 70.2 66 400111531834 155 jksdlkuk izjohu ke'kqy glu Qqyokjh 'kjhQ 801505 Gen F 72 60.55 53.73 78.5 66.195 4 70.2 70.66 500095896335 216 fiz;k cycar dqekj flag xnZuhckx iVuk 800002 Gen F 66 68.55 57.05 80.7 68.075 2 70.08 57.33 264511817536 1597 jkds'k dqekj vo/k flag dadm+ckx iVuk 800020 Bc 69.44 60.11 53.93 72.4 63.97 6 69.97 81.33 240311850637 210 fouksn flag Jh dsnkj ukFk flag :iliqj iVuk 800012 Gen 75.33 54 55.26 78.75 65.835 4 69.84 72 269811524938 1080 lksuh dqekjh Jh Qkxq lko dnedqvka iVuk 800004Bc F 63.14 62.88 59.4 77.9 65.83 4 69.83 69.81 267311801339 633 eks0 jkxhc LO0 eksa0 bczkfge lqYrkuxat iVuk 800006Bc 76.88 66.22 55.53 72.2 67.708 2 69.71 64 263780313540 984 xkSre dqekj vjfoan dqekj ks[kiqjk 811107 Gen 77.22 62.77 53 77.8 67.698 2 69.7 66 261911811641 1684 osrk kSysUnz izlkn lqYrkuxat iVuk 800006Gen F 60.14 66.66 58.33 77.4 65.633 4 69.63 70 268311818842 912 dqekjh fLerk fot; dqekj flag dnedqvka iVuk 800004Gen F 69.71 53.44 60.53 86.3 67.495 2 69.5 62.66 292911843643 273 Msth dqekjh Jh vklqrks"k dqekj flag Jh d`".kkiqjh flag Bc F 61.55 66.66 61.93 79.8 67.485 2 69.49 69.48 262711823544 1490 jkS'ku dqekj Lo0 lk/kq 'kj.k izlkn kkL=huxj iVuk 800023 Bc 70.85 56.44 54.13 80.2 65.405 4 69.41 72.66 265911818745 1456 ve`rk d';i vjfoan dqekj i=dkjuxj iVuk 800020Gen F 59.28 72.22 53.86 75.9 65.315 4 69.32 72 400611850246 vkuUn 'kadj Lo0 b'ojh 'kekZ ck


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=362 107 euh"kk 'kekz lR; izdk'k 'kekZ ckk cgknqjiqj iVuk 800006 Gen F 59.71 66.22 57.2 79.88 65.753 2 67.75 60.66 400611850473 1720 misUnz dqekj ;qxs'oj izlkn dnedqvka iVuk 800004Bc 73.66 68.33 52.66 68.28 65.733 2 67.73 66 268711816474 1583 dqekjh dkfyUnh Jh jes'k pUn iVsyxnZuhckx iVuk 800002 Bc F 64.85 66.33 59.93 71.78 65.723 2 67.72 58.66 140611825875 140 dqekjh vkjrh iVsy latho dqekj jsMmh nfu;kaok iVuk 801305 Bc F 52.71 63.33 59.2 79.39 63.658 4 67.66 70.66 267011500976 893 fiz;adk t;loky vfuy dqekj t;loky iVuk flVh 800008 Gen F 60.57 63.77 52.73 77.2 63.568 4 67.57 74 264511843677 1726 jktho jatu jkeukFk izlkn qdadjckx iVuk 800020 Ebc 56.42 59.55 58.2 80.1 63.568 4 67.57 74 265011857778 16 f'k'kqiky dqekj fnus'k flag ck


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=393 1739 fds'kksj dqekj vkfnR; dqekj >k jked`".kuxj iVuk 800027 Gen 68.55 56.22 51.26 83.3 64.833 2 66.83 68 266511504094 681 lqHkk"k oS'k;kiu jk/ks ';ke flag :iliqj iVuk 800012 Gen 66.2 56.77 53.66 74.7 62.833 4 66.83 76 267311843095 1364 vatqyk dqekjh lrh"k pUn izlkn ukyUnk 801302 Bc F 64.57 53.77 58.33 82.6 64.818 2 66.82 60.66 244311822396 917 js[kk dqekjh lqlhy dqekj ihjcksgj iVuk 800004 Bc F 65.42 52.2 54.2 79.1 62.73 4 66.73 71.33 373811814297 1229 lchgk ethn vCnqy ethn Qqyokjh 'kjhQ 801505 Bc F 56.66 60.66 61 80.4 64.68 2 66.68 58 266011817098 815 ljkst dqekj Jh cqanh nkl i.mkjd iVuk 803221 Sc 57.85 61.88 55.1 75.8 62.658 4 66.66 72.66 266611849099 1079 m"kk dqekjh jke jru flag ukyUnk 801302 Gen F 67.66 58.33 56.8 75.8 64.648 2 66.65 66.64 2436118169100 1671 fu: oekZ jfoUnz dqekj oekZ xka/kh eSnku iVuk 800001Gen F 66.66 56.22 57.33 78.3 64.628 2 66.63 69.33 2637118239101 69 jf'e dqekj KkusUnz ijoyiqj ukyUnk 803114Gen F 67 62 53.4 76 64.6 2 66.6 66.6 2445118507102 897 jhuk dqekjh Jh ';kkeuanu izlkn lqYrkuxat Jh okLroiVuk 800006Gen F 49.8 64.6 58.53 77.37 62.575 4 66.58 78 2656118796103 931 lrh'k dqekj lR; ukjk;.k flag oS'kkyh 844114 Bc 57.14 61.44 57.2 82.3 64.52 2 66.52 65.33 2667118111104 1048 jkds'k dqekj xkSjh 'kadj 'kekz ikyhxat iVuk 801110 Gen 66.11 62.33 50.13 79.43 64.5 2 66.5 60.66 2651118233105 916 vf.kek vts; jru dqekj xSjs; dadm+ckx iVuk 800020 Bc F 60.42 61.55 58.93 69.07 62.493 4 66.49 70 2605118582106 1370 jkgwy dqekj fgjk yky ;kno kkL=huxj iVuk 800023 Bc 64.42 65.11 50.26 78 64.448 2 66.45 61.33 6447118408107 1391 izhfr dqekjh vt; dqekj dnedqvka iVuk 800004Bc F 67.42 58.77 57.13 74.3 64.405 2 66.41 60 2645118116108 1459 vejsUnz dqekj lqjs'k ik.Ms; Qrqgka 803203 Gen 71.42 48.22 55.93 73.86 62.358 4 66.36 72.66 2604118204109 613 vkeksn dqekj lR;sUnz flag ikyhxat iVuk 801110 Gen 61 52.66 56.51 71.14 60.328 6 66.33 83.33 2613115081110 549 iznhi dqekj jkepfj= feJk ks[kiqjk 811102 Gen 77.33 58.66 56.66 64.63 64.32 2 66.32 60.66 102115723111 1812 dqekjh vpZuk izHkq n;ky flag [kktsdyka 800008 Bc F 58.28 52.33 62.2 84.4 64.303 2 66.3 62 2626118246112 750 lqcks/k dqekj f=osnh flag ukyUnk 801302 Gen 57.28 55 63.12 73.7 62.275 4 66.28 72.66 2433118109113 1784 dqekjh dkty jk/ks yky xnZuhckx iVuk 800002 Gen F 51.4 59.44 58.8 79.37 62.253 4 66.25 70.66 4011118107114 1725 vutuk dqekjh kf'k 'ks[kj feJ csxqljk; 851113 Gen F 58.67 57.11 55.47 77.76 62.253 4 66.25 72.66 5033118138115 1698 dqekjh lqtkrk c"ksy ekSfypUn izlkn blykeiqj ukyank 801303Bc F 64.67 54.55 54.06 83.7 64.245 2 66.25 59.33 2627118289116 101 osrk jkuh vftr Hkq"k.k Qqyokjh 'kjhQ 801505 Gen F 66 65.66 53.8 71.4 64.215 2 66.22 63.33 2671118181117 lhek flUgk lq/khj dqekj vxedqvka iVuk 800007 Bc F 63.55 56 56.93 80.37 64.213 2 66.21 63.33 2699118747118 1811 lq/kk dqekjh tkxs'oj izlkn dadm+ckx iVuk 800020 Bc F 76.44 51.44 52.66 76.3 64.21 2 66.21 56 2673118669119 591 uhrq dqekjh nhid dqekj ikVyhiq= 800001 Ebc F 67.88 58.33 56 74.6 64.203 2 66.2 68 26357187120 1090 lat; dqekj fnokdj Lo0 lw;uanu flasg nfu;kaok iVuk 801305 Gen 64.55 61.33 54.26 76.6 64.185 2 66.19 62.66 2663118054121 531 kqfp flag Jh mxu nso flag csxqljk; 851113 Gen F 48.8 64.4 63.93 79.6 64.183 2 66.18 61.33 2671118023122 1556 vkyksd jatu txnh'k dqekj flag uoknk vkjk Hkkstiqj 802301 Gen 61 55.22 54.29 70.2 60.178 6 66.18 82 702118134123 1485 kkfyfu vk'k flag cq)k dykSuh iVuk 800001Gen F 65.33 67.66 58.25 65.12 64.09 2 66.09 60 26911151524 of 17


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3124 540 ekSleh lfpnkuUn flag vkf'k;kuk uxj iVuk 800025 Gen F 56.2 65 56.55 78.6 64.088 2 66.09 65.33 2676115550125 873 yDdh 'kkgh nso dqekj 'kekZ cf[r;kjiqj 803212 Gen F 66.85 50.77 55.8 74.8 62.055 4 66.06 70.66 1905118153126 344 izhfr vatuh vkuUn vFkeyxksyk Gen F 63 58.88 55.4 78.7 63.995 2 66 67.33 2644118664127 856 jktho jatu Jh flrk jke flag vxedqvka iVuk 800007 Bc 60.71 62.11 50.33 82.8 63.988 2 65.99 61.33 2649118157128 818 dqekjh vHkhyk"kk Jh pUnzeksyh 'kekZ jked`".kuxj iVuk 800027 Gen F 62 69.44 54.13 70.2 63.943 2 65.94 62 2626118085129 384 lat; dqekj igokm+h iafmr [kxfm+;k 851214 Ebc 65.14 61.55 52.13 76.9 63.93 2 65.93 63.33 1719118050130 1500 jkds'k jatu jk/ks';ke izlkn jked`".kuxj iVuk 800027 Bc 72.71 53.44 59 70.56 63.928 2 65.93 61.33 2652118295131 1040 jkds'k dqekj vfu:) izlkn flag cksdkjks 827012 Gen 59.88 59.88 58.06 61.78 59.9 6 65.9 82 2652118295132 1744 iEeh dqekjh dqekj dkUr >k cq)k dykSuh iVuk 800001Gen F 56.66 62 59 69.9 61.89 4 65.89 75.33 2605119311133 900 eksgu dqekj Jh d`".k izlkn vkyexat iVuk 800007Bc 67.42 59.11 55.33 73.6 63.865 2 65.87 55.33 4013118059134 1377 izHkkr lkSjHk ;ke lqnaj izlkn ukyUnk 801302 Bc 72 52.55 56.6 74.3 63.863 2 65.86 67.33 2445118082135 248 osrk dqekjh lR;sUnz ukjk;.k flag Qqyokjh 'kjhQ 801505 Gen F 63.42 60.11 50.93 80.9 63.84 2 65.84 64.66 2671118156136 267 lqfuy dqekj Jh n;kuUn izlkn cf[r;kjiqj 803212 Bc 64.55 54.11 55.33 73.1 61.773 4 65.77 73.33 2678118018137 214 iadt dqekj Jh jke ukjk;.k 'kekz vFkeyxksyk iVuk 803212Gen 71.11 48.55 51.8 75.6 61.765 4 65.77 74.66 2640118034138 19 eks0 rkSfdj vgen eks0 [kyhy vgen ks[kiqjk 811105 Gen 59.28 68.88 53.8 73 63.74 2 65.74 66.33 3209118154139 1559 uUn fd'kksj flag jke fo".kq flag vjoy 804426 Bc 68.25 52.28 50.06 76.26 61.713 4 65.71 72 204118060140 1498 fouksn dqekj fnokdj jk/ks';ke izlkn jked`".kuxj iVuk 800027 Gen 68.28 60 55.13 63.44 61.713 4 65.71 73.33 2613118643141 1611 Lokrh Loiun'khZ Jh lat; dqekj flag jktho uxj iVuk 800024Bc F 77.22 49.77 50.53 77 63.63 2 65.63 65.63 2683118112142 1843 Lokrh Loiun'khZ lat; dqekj flag jkthuxj iVuk 800024 Bc F 77.22 49.77 50.53 77 63.63 2 65.63 67.33 2683118112143 1878 fuf'k flUgk tus'oj flag y[khljk; 811311 Gen F 61.11 53.33 54 78 61.61 4 65.61 70 204118122144 1557 lqck"k dqekj f'koopu flasag Qqyokjh 'kjhQ 801505 Gen 61 57.8 56.33 71.1 61.558 4 65.56 72.66 2673118323145 1866 izeksn dqekjh pkS/kjh gfjdkar pkS/kjh ikVyhiq=k iVuk 800024Gen 63.11 55.44 65.62 70 63.543 2 65.54 60 2720118024146 20 d`".k eqjkjh fnus'k ik.ms; gjukSrk ukyUnk 803110 Gen 63.57 61.11 58.2 71.2 63.52 2 65.52 64.66 2620118613147 1637 d``".k eqjkjh fnus'k ik.Ms; gjukSrk ukyUnk 803110 Gen 63.57 61.11 58.2 71.2 63.52 2 65.52 64.66 2444118578148 1472 vkjrh dqekjh tuknzu izlkn esagnhxat 800008 Bc F 61.42 53.11 55.13 84.4 63.515 2 65.52 62.66 2601118038149 699 Jou dqekj f'ko izlkn rkarh Qrqgka 803203 Ebc 68.14 54.22 48.33 75.2 61.473 4 65.47 71.33 2670118426150 103 jkts'k dwqekj Jh vy[knso flaag teqbZ 811301 Gen 63.22 58.11 57.2 75 63.383 2 65.38 66.66 3766118126151 1430 fiz;adk dqekjh Jh fot; dqekj eksdkek 803302 Gen F 59 57.88 57.93 78.7 63.378 2 65.38 64 2645118442152 1082 fgeka'kq dqekj Hkqous'oj feJk csxqljk; 851113 Gen 61.12 68.33 50.13 65.9 61.37 4 65.37 73.33 546118076153 749 eathrk dqekjh fouksn dqekj Qqyokjh 'kjhQ 801505 Ebc F 57.28 60.22 57.26 78.7 63.365 2 65.37 58 2675115485154 627 Kku Hkkjrh eqdqy dqekj tDduiqj iVuk 800001 Bc F 61.42 56 54.6 81.4 63.355 2 65.36 58 26531151205 of 17


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3155 1385 vfouk'k dqekj flag nsosUnz izlkn flag xnZuhckx iVuk 800002 Gen 62.62 52.88 50.93 78.9 61.333 4 65.33 72.66 2611118188156 722 vafdrk dqekjh lw;Znso izlkn flag vxedqvka iVuk 800007 Bc F 66.16 53 57.06 77.1 63.33 2 65.33 68.66 4007118223157 628 ekgs ryr eks0 'kgkcq)hu ck


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3186 1549 lqjs'k dqekj uUn fd'kksj izlkn uxj lkj.k 841301 Bc 55.1 74.2 52.53 67.9 62.433 2 64.43 64.66 3168118475187 1230 lat; dqekj foey ckys'oj jke :iliqj iVuk 800012 Sc 68 49.55 52.86 79.3 62.428 2 64.43 66 4016118169188 1809 ;ke d`".k nsosUnz Bkdqj ck


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3217 66 lq'khy dqekj jke tUe izlkn ukyUnk 801302 Bc 52.66 68 51.73 74.8 61.798 2 63.8 68 1154118147218 1606 osrk dqekjh jktnso flag i=dkjuxj iVuk Gen F 58 56.22 55.06 77.9 61.795 2 63.8 65.33 26831118227219 9 fiUVq dqekj Lo0 jkeo`{k izlkn cqfu;knxaat x;k Bc 55.6 64.33 60.86 66.4 61.79 2 63.79 62 1129118114220 1395 vejukFk th xkSiky cSStukFk izlkn ukyUnk 801302 Bc 59.28 58.44 56.53 64.7 59.738 4 63.74 72 2402118153221 1450 fjrq dqekjh Hkkjr Hkq"k.k ik.Ms; dnedqvka iVuk 800004Gen F 55.57 53.11 54.93 83.3 61.728 2 63.73 58 2658118657222 748 jke y[ku dqekj ikjlukFk flag y[khljk; 811311 Gen 70.42 54.44 52.6 69.37 61.708 2 63.71 66 1920118406223 132 kf'k 'ks[kj vtqZu izlkn cgknqjiqj iVuk 800006 Ebc 63.14 51.77 55.81 76 61.68 2 63.68 60 4017118281224 js[kk dqekjh jkey[ku izlkn dadm+ckx iVuk 800020 Bc F 64 57.77 56.73 68.12 61.655 2 63.66 64.66 2656119009225 1111 foey dqekj jk; jke y[ku jk; njHkaxk 847427 Gen 59.14 59.11 51.06 77.2 61.628 2 63.63 64 2656119009226 321 lqcks/k dqekj fl)s'oj egrks ck


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3248 302 laxhrk dqekjh Jh jke foykl izlknvkyexat iVuk 800007Bc F 56.42 56.77 52.42 79.4 61.253 2 63.25 62.66 2629118774249 1319 fot;k flUgkg vfues'k dqekj :iliqj iVuk 800012 Bc F 54.4 60.6 51.73 77.7 61.108 2 63.11 55.33 2697115287250 1131 lhek dqekjh jke pUnz izlkn 'kekZ [kktsdyka 800008 Ebc F 49.71 65.22 53 76.5 61.108 2 63.11 63.33 2661118278251 285 ftrsUnz dwqekj jketh 'kekZ vjoy 804419 Gen 63.22 61.11 51 68.87 61.05 2 63.05 62 203118009252 1367 v'kksd dqekj Jh ';ke lqUnj izlkn teqbZ ;kno 811301 Bc 77.22 45.66 51.93 69.25 61.015 2 63.02 64 1303118156253 1369 iou dqekj fgjk egrks jDlkSy iqohZ pEikj.k 845305 Bc 59.71 63 57.33 63.7 60.935 2 62.94 62 1017118181254 1265 kSystk y{eh kSy'k dqekj vxedqvka iVuk 800007 Gen F 61.44 58.4 58.66 65 60.875 2 62.88 58 2668118829255 13 t; 'kdj dqekj nsosUnz izlkn uxjukSlk ukyUnk 801302Bc 61.71 53.66 57.93 70 60.825 2 62.83 62 2621118119256 600 f=yksd ukFk essgrkfcUns'kojh izlkn nkukiqj iVuk 801503 Bc 55.85 55.22 52.09 72 58.79 4 62.79 74 2685118176257 1191 uhjt dqekj feJ Jh jfoUnz ukFk feJefu;j Gen 54.33 60 51.16 69.6 58.773 4 62.77 72 3113115245258 1462 eerk dqekjh vthr dqekj leLrhiqj 848501 Bc F 58.85 55.33 55.2 73.7 60.77 2 62.77 65.33 3029118003259 1237 Hkokuh dqekjh Jh jfoUnz dqekj lckSj Hkkxyiqj 813210 Bc F 49.14 57.56 57.07 79.2 60.743 2 62.74 62 611118091260 276 vfer dqekj xqIrk Hkksyk izlkn xqIrk Qrqgka 803203 Ebc 56.14 57.55 56.46 72.7 60.713 2 62.71 66.66 2603118554261 483 vfouk'k pUnz 'ks[kjtuhdkUr feJk vkSjaxkckn 824303 Gen 54.4 56.66 60.13 71.6 60.698 2 62.7 64 2611118034262 906 iwtk jk; Jh johUnz dqekj ;kno dksrokyh iVuk 800001 Bc F 54.28 53.77 54.2 72.2 58.613 4 62.61 76 264118177263 282 lquhy dqekjh yky ckcq ;kno Qrqgka 803203 Bc 61.14 50.88 51 79.4 60.605 2 62.61 60 2677118023264 1061 jktho dqekj Jh d`".k uaUnu flag dk'kh pd uoknk 805130Gen 57.18 54.77 56.26 66.1 58.578 4 62.58 72.66 2516118164265 1449 /kuat; dqekj ik.Ms; jke ukFk ik.Ms; ukoknk Hkkstiqj Gen 70 48.88 61 54.3 58.545 4 62.55 76.66 709118208266 878 laxhrk 'kekZ jkeukFk flag nhiuxj ukaynk 803115 Gen F 45 58.44 58.13 80.6 60.543 2 62.54 61.33 2426118192267 899 fefFkys'k dwqekj vo/k fd'kksj izlkn ukyUnk 801302 Bc 51.11 62.33 53 75.6 60.51 2 62.51 55.33 2416118090268 861 vk'kk oekZ t; fd'kksj izzlkn nh?kk iVuk 800025 Bc F 56.85 57 50.13 77.8 60.445 2 62.45 58.66 2561101564269 1653 /kesZUn dqekj pkSgku gfjpj.k pksgkfu /kuckn 828110 Ebc 53 64.88 59.26 56.59 58.433 4 62.43 74.66 2506118084270 1152 cSt;Urh ik.ms; gfj 'kj.k ik.ms; vxedqvka iVuk 800007 Gen F 58.57 46.33 52.46 76.3 58.415 4 62.42 72 2629115109271 688 vlf.kek f=osnh Mk0 gjhl pUnz f=ikBh Hkkstiqj 802154 Gen F 54.4 61.11 57 69.1 60.403 2 62.4 59.33 703115146272 1063 pUnzthr dqekj jke Hkjr lko ukyUnk 801302 Bc 66.14 64 54 57.3 60.36 2 62.36 58 2403115709273 664 osrk dqekjh f'k;k 'kekZ fodze iVuk 801104 Gen F 55.57 56.22 52.93 76.4 60.28 2 62.28 60.66 2657118306274 1418 eqds'k lh ih flag eusj iVkl 801502 Bc 46.8 63.4 50.05 80.8 60.263 2 62.26 68 2634118117275 209 jhuk dqekjh eksgu dkar nr jktho uxj iVuk 800024Gen F 52.11 52.66 59.73 76.5 60.25 2 62.25 66.66 2657118447276 38 iz'kkar dqekj t; izdk'k ukjk;.k kkL=huxj flag iVuk 800023 Bc 47.88 66.77 51.33 75 60.245 2 62.25 55.33 2643118577277 522 jhuk dqekjh eksgu dkar nr jktho uxj iVuk 800024Gen F 52.11 52.57 59.73 76.5 60.228 2 62.23 66.66 2657118447278 1478 jkts'k dqekj nhukukFk izlkn i=dkjuxj iVuk 800020Bc 52 56.66 59.53 72.5 60.173 2 62.17 57.33 26491183779 of 17


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3279 1228 fcfiu dqekj flag lPpk izlkn flag oS'kkyh 844114 Gen 66.28 49 56.13 69.25 60.165 2 62.17 62 3703118363280 919 vfHkjkt dqekj Jh ujsUnz dwekj flag tkuhiqj iVuk 801505 Bc 49.11 56.11 53 74.4 58.155 4 62.16 71.33 2601118460281 702 foosd dqekj ij'kqjke izlkn uqjljk; ukyank 803113 Bc 63.57 61 52.93 63 60.125 2 62.13 62 2439118177282 1312 vk'kk dqekjh fo".kq n;ky flag xnZuhckx iVuk 800002 Bc F 44.57 51.66 60.53 83.7 60.115 2 62.12 59.33 2610118142283 635 fo/kk Hkkjrh Hkw"k.k lweu dadm+ckx iVuk 800020 Sc F 60.42 53.66 50.66 75.7 60.11 2 62.11 61.33 2610118142284 1793 jkuh viZuk uoy fd'kksj izlkn ukyUnk 801302 Bc F 45.71 61.33 57.2 76.1 60.085 2 62.09 64 2423118091285 1574 xksiky dqekj jke foyk'k izlkn kkL=huxj iVuk 800023 Gen 50.57 50.88 56.66 82.2 60.078 2 62.08 67.33 2619118036286 1633 m"kk fdj.k iadt dqekj xnZuhckx iVuk 800002 Ebc F 58.92 45.12 58.5 77.66 60.05 2 62.05 68.66 2686115423287 15 ns'k cUnq dqekj Jh fou; izlkn flag jked`".kuxj iVuk Bc 39 60.6 55.6 77 58.05 4 62.05 74.66 2615118340288 955 e/kq oekZ LO0 fnus'k izlkn ukyUnk 801302 Bc F 54.8 57.88 53.25 74.12 60.013 2 62.01 55.33 2405115485289 174 oUnuk dqekjh iznhi ukjk;.k esgrkQrqgka 803203 Bc F 63.75 51.44 48.26 76.5 59.988 2 61.99 57.33 2612118346290 11 lq'khy dwekj jfoUnz izlkn feJ cf[r;kjiqj 803212 Gen 59.28 51.44 53.6 75.5 59.955 2 61.96 62.66 2699118822291 1231 lqys[kk jk; Jh jkt'k dqekj tDduiqj iVuk 800001 Bc F 64.42 58.44 53.2 63.63 59.923 2 61.92 65.33 3752118222292 170 vuUr dqekj jkeewfrZ ikloku kkgtgkaiqj iVuk 801304Sc 62.77 51.11 50.6 75.2 59.92 2 61.92 56.66 2403118035293 1218 jtuh'k dqekj Jh vjfoUn dqekj csyNh iVu 803211 Bc 58.71 58.22 51.66 71 59.898 2 61.9 66 2651118036294 711 ftrsUnz dqekj b'oj izlkn flag Qqyokjh 'kjhQ 801505 Bc 68.77 55.44 46.53 68.8 59.885 2 61.89 60.66 2621118359295 610 fjadh dqekjh Jh jktUnz flag jktho uxj iVuk 800024Bc F 59.28 56.11 55.06 69.09 59.885 2 61.89 64 2658118080296 1738 usgk flag jfoUnz ukFk flag kkL=huxj iVuk 800024 Gen F 54.71 52.22 52.6 80 59.883 2 61.88 59.33 2636118066297 1612 lq"kek dqekjh vjfoUn izlkn vFkeyxksyk iVuk 803212Bc F 61.71 42.33 53.26 82.2 59.875 2 61.88 62.66 2695115369298 738 jkuh Oo0jke'kj.k flag y[khljk; 811311 Gen F 63.77 47.33 57.66 70.7 59.865 2 61.87 60 1909118191299 1882 mn; izrki fot; dqekj izlkn vxedqvka iVuk 800007 Bc 69.42 49.11 54.93 73.8 61.815 0 61.82 54.66 2436118037300 352 vkse izdk'k izlkn jke ,doky izlkn `lhrke


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3310 727 lfjrk 'kekZ Lo0 oklqnso izlkn iVuk 'kekZ 800015 Ebc F 55.22 53.88 53.11 76 59.553 2 61.55 68.66 2666118437311 400 pdz/kj feJ Jh yYyu feJ csycjxat iVuk flVh 801108 Gen 53.66 56.22 55.46 72.83 59.543 2 61.54 68 2613119167312 363 fofurk jLrksxh vfuy dqekj jLrksxh cq)k dYkskuh iVuk 800001Gen F 60.4 56.2 59.33 62.14 59.518 2 61.52 68.66 2613118532313 236 jkts'k jkS'ku fo/kklkxj flag Qrqgka 803203 Bc 63.55 61.33 55.46 57.62 59.49 2 61.49 58 4014118596314 1435 jktsUnz ik.Ms; dkes'oj ik.Ms; csmj iVuk 800020 Gen 44.16 56.8 58 70.88 57.46 4 61.46 72.66 40009118145315 1337 f'kckuh flUgk fcUns'ojh flag cgknqjiqj iVuk 800016 Bc F 49 63.22 48.2 77.4 59.455 2 61.46 55.33 2669118704316 169 uwru dqekjh Jh ';ke uUnu jk;xnZuhckx iVuk 800002 Bc F 65.66 54.66 58.8 58.7 59.455 2 61.46 60.66 2639118025317 1331 fot; dqekj jk; vej ukFk jk; cNokM+k csxqljk; 851111Bc 62.14 59.33 56.73 59.52 59.9 2 61.43 61.33 2692118110318 127 xkSjh dqekjh nsosUnzz dqekj dnedqvka iVuk 800004Ebc F 62.14 47.88 52.99 74.6 59.403 2 61.4 59.33 2618118030319 1443 :ekuk vkfny vkfny gqlSu lqYrkuxat iVuk 800006Gen F 61.75 45.33 50.66 79.8 59.385 2 61.39 65.33 2659118519320 947 vfHkuo dqekj ikBd jek izlkn ikBd cDlj 802103 Gen 65.57 51 53.8 59.1 57.368 4 61.37 70 801118077321 956 vfer dqekj pUnz 'ks[kj nyflag ljk; leLrhiqj Bc 848114 66.62 47 45.8 78 59.355 2 61.36 61.22 3049118793322 1442 vejukFk pkS/kjh ehuk nsoh ekylykeh iVuk flVh 800008 Sc 56.57 55.66 55.13 70 59.34 2 61.34 60.66 26021191226323 1501 fjrq evkSj jkeewfrZ ekSvkj :iliqj iVuk 800012 Gen F 45.2 66.4 63.13 62.6 59.33 2 61.33 63.33 2658118675324 dfork dqekkjh xqIrk cnzh izlkn xqIrk xnZuhckx iVuk 800002 Bc F 43.8 55.22 65.2 73 59.305 2 61.31 61.33 2624118370325 1311 laxhrk dqekjh Jh cklqnso nwcs vkyexat iVuk 800007Gen F 50.11 50.88 52.13 84.1 59.305 2 61.31 63.33 2662118174326 360 lat; dqekj fuf'kFk pUnz ikVyhiq=k ivuk 800024Bc 67.55 54.66 48.8 66.1 59.278 2 61.28 63.33 2534118391327 1110 Hkq"k.k dqekj flUgk txnso izlkn flUgk gjukSrk ukyUnk 803110 Bc 56.66 51.66 54.2 74.2 59.18 2 61.18 68.66 2632115147328 91 iadt dqekj lqjs'k nkl eksdkek 803302 SC 61.87 47.88 53.13 73.8 59.17 2 61.17 59.33 2640118192329 1859 feuk{kh dqekjh foHkqfr Hkq"k.k >k xnZuhckx iVuk 800002 Gen F 47.71 59.12 60.46 69.3 59.148 2 61.15 56 2633118023330 542 laxhrk dqekjh ekfyd izlkn nh?kk iVuk 800025 Bc F 64.28 50.11 55.92 66.2 59.128 2 61.13 60.66 2661118231331 826 izoh.k dqekj fefFkys'k flag vFkeyxksyk 803211 Gen 53.42 59.33 52 63.75 57.125 4 61.13 74 2571118062332 1782 fouksn dqekj nsosUnz izlkn flag kkL=huxj iVuk 800023 Gen 67.44 62.77 50.8 55.44 59.113 2 61.11 63.33 835118029333 1513 vk'kqrks"k dqekj jkepUnz izlkn jktsUnzuxj iVuk 800016Gen 52.88 65.77 47.53 70.2 59.095 2 61.1 68.66 2610118598334 1119 dqat fcgkjh daqts'k gfjoa'k izlkn ukyUnk 801302 Bc 63 57.22 52.13 72 61.088 0 61.09 54.66 365752539335 139 eerk dqekjh jketh jtd xkW/kh eSnku iVuk 800003Sc F 58.71 48.77 54.8 74 59.07 2 61.07 68.66 2675115217336 683 nsosUnz dqekj ikjlukFk flag ikyhxat iVuk 801110 Bc 53.14 51.55 53.13 78.3 59.03 2 61.03 68.66 1404118276337 20 fjadh dqekjh Jh oa'k ukjk;.k flag cf[r;kjiqj 803212 Gen F 56.14 60 56.33 63.62 59.023 2 61.02 56 2658118111338 1223 jkS'kuh dqekjh jktsUnz ukFk xksLokeh xnZuhckx iVuk 800002 Bc F 64.42 49 49.2 73.2 58.955 2 60.96 63.33 3741110390339 40 vkyksd dqekj v:.k dqekj gjukSrk ukyUnk 803110 Bc 59.28 47.11 49.6 79.7 58.923 2 60.92 59.33 2401115220340 849 jkt'k dqekj ijekuUn flag fgylk ukyUnk Bc 56.66 61 48.8 69.18 58.91 2 60.91 56.66 242211842911 of 17


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3341 1388 lqeu dqekjh Lo0 ;ksxzUnz izlkn iVuk 800014 Bc F 68.55 50.22 52.33 64.5 58.9 2 60.9 58 2675118215342 832 eerk dqekjh Lo0 ckcqyky pkS/kjh tDduiqj iVuk 800001 Sc F 55.42 59.33 53.4 67.4 58.888 2 60.89 60.66 2629118636343 124 jf'e dqekjh tokgj iafmr esagnhxat 800008 Ebc F 55.75 48.22 55.46 76 58.858 2 60.86 60.66 2655118140344 647 iz.ko dqekj jke 'kadj jk; csxqljk; 851113 Gen 52.8 52.11 52 70.3 56.803 4 60.8 70 523118041345 874 Lokrh 'kkgh nso dqekj 'kekZ cf[r;kjiqj 803212 Gen F 65 45.33 48.56 76.3 58.798 2 60.8 56.66 1915118081346 126 kEHkq dqekj jke eksgu xqIrk ckk tuknZu >k cgknqjiqj iVuk 800006 Gen F 56.55 55.33 52.78 68.4 58.265 2 60.27 63.33 2665115015369 1140 papy dqekjh Jh nsosUnz izrki Jhoklro dadm+ckx iVuk 800020 Gen F 50 51 51.68 80.37 58.263 2 60.26 61.33 2613119201370 1043 Kkujatu dqekj 'kekz Jh vo/ks'k dqekj 'kekZ p.mh ukyUnk 803108 Ebc 57.57 46.77 55.4 73.11 58.213 2 60.21 60 2404115056371 1558 ehjk dqekjh lqck"k dqekj Qqyokjh 'kjhQ 801505 Gen F 55 54.66 52.33 70.7 58.173 2 60.17 62 263211870512 of 17


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3372 419 jkds'k dqekj lwjt nso volFkh csxeiqj iVuk 800009 Gen 59 54 55.13 64.4 58.133 2 60.13 64.66 2683115230373 496 d`".k dUgS;k jkedqekj flag oS'kkyh Gen 64.28 45.77 56.2 66.22 58.125 2 60.13 65.33 3716118075374 822 osrk dqqekjh pUnz Hkq"k.k 'kekZ dadm+ckx iVuk 800020 Gen F 61.42 53.77 60 57.3 58.123 2 60.12 63.33 2671118120375 399 uhye dqekjh mh0ih0jk; lqYrkuxat iVuk 800006Ebc F 53.4 54.7 50.43 73.9 58.108 2 60.11 57.33 2635118486376 274 vfuy dqekj fnus'k izlkn Qrqgka 803203 Bc 70 52.77 53.06 56.6 58.108 2 60.11 64.33 2605118289377 552 oqt fogkjh dk: Bkdwj eksdkek 803302 ebc 51.4 48.33 53.53 78.9 58.04 2 60.04 56.66 2613119074378 720 vej ukFk jk; k=q/ku jk; iVuk 800001 Gen 50.8 67.88 49.53 55.92 56.033 4 60.03 74 2602119239379 625 js[kk dqekjh lqfuy dqekj xnZuhckx iVuk 800002 Bc F 57.85 46.88 50.8 76.5 58.008 2 60.01 63.33 2656118992380 918 iz'kkUr dqekj txUukFk izlkn ikVyhiq=k iVuk 800001Bc 55.28 48.55 47.93 72.2 55.99 4 59.99 70 2643118572381 734 jaftr dqekj flag lqfly >k kkL=huxj iVuk 800023 Gen 70.44 44.11 49.46 67.87 57.97 2 59.97 66 916115108382 1392 :ie dqekjh Jh HkrukFk lkgk lkgscxat 816109 Gen F 53 49.55 56.33 72.7 57.895 2 59.9 55.33 2660118024383 1605 jhrk Hkkjrh d`".k dqekj flag jktho uxj iVuk 800024Bc F 50.28 55.88 51.46 73.9 57.88 2 59.88 60.66 2660118024384 1065 izHkk jkt y{eh uUn fd'kksj izlkn ekylykeh iVuk flVh 800008 Bc F 45.42 57.77 56 72.3 57.873 2 59.87 60.66 2642118363385 1546 dqekjh valhrk flg xksiky flag cDlj 802103 Gen F 54.57 46.44 56.6 73.7 57.828 2 59.83 56.66 811115015386 714 jke dqekj ;kno ve`r ;kno >k>k 811308 Bc 60.22 52.22 50.46 60.4 55.825 4 59.83 70 2652118692387 250 lqfurk fdj.k Jh dkerk pkS/kjh vxedqvka iVuk 800007 Sc F 52.71 48.11 52.4 77.75 57.743 2 59.74 55.88 2679118123388 586 eqds'k dqekj Jh jke ujs'k izlkn ikVyhiq=k ivuk 800001Ebc 48.66 54.22 48.26 71.75 55.723 4 59.72 76.66 2634118296389 1376 dqekj xkSjo lqjs'k izlkn flag luoknk 805110 Gen 46 64.22 47.33 73.3 57.713 2 59.71 64.66 2509118262390 1628 lR;sUnz dqekj Lo0 fl)s'oj izlkn nkukiqj iVuk 801503 Bc 67 43.66 44.6 75.4 57.665 2 59.67 58.66 2000118850391 1118 lqeu dwekjh f'koukFk izlkn vxedqvka iVuk 800007 Bc F 60 50.33 47.6 72.7 57.658 2 59.66 62 2675118225392 1469 vkyksd dqekj feJkpUnz Hkq"k.k feJk fgylk ukyank 801302 Gen 60 53.55 56.2 60.75 57.625 2 59.63 69.33 2402118061393 1433 vfer fd'kksj vey fd'kksj eksdkek 803302 Sc 48.57 53.77 49.8 78.3 57.61 2 59.61 65.33 2603118153394 1383 fjadh dqekjh v:.k dqekj eqtQ~Qjiqj 842001 Bc F 54.42 60.66 55.33 60 57.603 2 59.6 64.66 2658118084395 289 J)k dqekjh fnus'k dqekj oekZ flfoy ykbZu x;k 823001Gen F 50.25 56 60.6 63.55 57.6 2 59.6 56.66 1123115250396 1417 vfuy dqekj ujsUnz dqekj ;kno lgjlk852201 Bc 55.14 58.88 51.33 65 57.588 2 59.59 58 2902118026397 821 fiz;adk Hkkj}kt lqfur dqekj dnedqvka iVuk 800004Gen F 54.14 60.44 56.4 59.3 57.57 2 59.57 61.33 2645118419398 728 lksuh dqekjh larks"k xqIrk pkSdf'kdkjiqj iVuk flBh Ebc 800008 F 48.28 53.88 54.46 73.6 57.555 2 59.56 61.33 2673118020399 jkgqy dqekj flag jkts'oj izlkn flag kkL=huxj iVuk 800023 Gen 61.88 50.44 52.26 65.55 57.533 2 59.53 61.33 2647118536400 356 pUnu dqekj vuqt izlkn pkSjfl;k 9798875173 Bc 61.14 53.11 52.46 63.4 57.528 2 59.53 69.33 2505118067401 1379 kehZyk dqekjh fuU;kuan izlkn e/kqicsxqljk; 851113 Gen F 53.66 45.44 62.87 68.1 57.518 2 59.52 63.33 1318168402 1396 vatuh flag iw.kZ izrki flag kkL=huxj iVuk 800023 Gen F 47.85 51.44 61.6 69 57.473 2 59.47 61.33 260611838113 of 17


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3403 514 vejsUnz dqekj fcUns'kojh flag tDduiqj iVuk 800001 Bc 51.2 50.44 52.8 75 57.36 2 59.36 59.3 2604118211404 1419 dqekjh Jqrh Lo0 vtqZu izlkn ;kno dksrokyh iVuk 800001 Bc F 57.66 48.6 55.61 67.5 57.343 2 59.34 63.33 2627118210405 1512 lat; dqekj Jh jkeb'oj fo'odekZ vjoy 804401 Ebc 44.29 53.11 53.33 70.6 55.333 4 59.33 70 2662118279406 1045 pUmze.kh dqekj 'kekz vo/ks'k dqekj 'kekz qp.mh ukyUnk 803108 Ebc 62.85 44.46 56.06 65.88 57.313 2 59.31 59.13 2403115128407 1268 Hksjojkt dqekj tr: lko jkex< 825316 Gen 60.06 45.66 53.75 69.75 57.305 2 59.31 63.33 1402115162408 723 jke dqekjh cyjke flag ck


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3434 1001 lqthr dqqekj Jh jke nkl flUgk dadm+ckx iVuk 800020 Gen 51 45.33 56.33 72.9 56.43 2 58.43 62 2674118411435 936 vfer dqekj Jh jkeLo:I pkSjfl;k [kxfm+;k 851214 Bc 69.11 43 46.93 66.6 56.41 2 58.41 66.66 1701118173436 1355 jkuh dqekjh Jh fouksn izlkn flag gfFkn; iVuk 803301 Gen F 49.4 61.2 55.13 59.8 56.383 2 58.38 65.33 2653118423437 272 uhjt dqekj Lo0 cnzh izlkn Qrqgka 803203 Ebc 58.89 45.88 45.3 67.29 54.34 4 58.34 58.33 2636118558438 296 panu dqekj fcUnk izlkn flag Qrqgka 803203 Gen 56.25 47.22 56.06 65.15 56.17 2 58.17 68 2613119295439 1183 ih;w"k dqekj Jh xksfoUn ikBd jkaph 834009 Gen 53.57 56.44 49.46 65.12 56.148 2 58.15 68.66 2641118452440 1194 vfuy dqekj izHkkr Jh flrk jke flag leLrhiqj 848501 Bc 50.85 47.33 58.26 68.06 56.125 2 58.13 62.66 3049118276441 809 /khjt dqekj Jh iznhi dqekj cf[r;kjiqj 803212 Sc 55.57 56.44 53.26 67.1 58.093 0 58.09 54.66 2641111485442 735 mek jkuh jk/kk ek/ko frokjh kkL=huxj iCuk 800023 Gen F 53.8 53.11 53.8 63.5 56.053 2 58.05 66 2696115296443 1535 jf'e dqekjh jke iy[k pkS/kjh iq0 flagHkqe831004 Sc F 51.28 51.66 49.33 71.7 55.993 2 57.99 79.33 2606114745444 1239 ef.kdkUr ef.k Jh lqfuy dqekj tDduiqj iVuk 800001 Gen 48 59.11 57.4 59.4 55.978 2 57.98 60.66 2629118791445 1582 vEcat dqekjh ekrh yky [kxkSy iVuk 801105 Bc F 47.66 53.88 50.8 71.5 55.96 2 57.96 59.33 2603118104446 624 jk/kkjkuh x.ks'k ik.ms; ck


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3465 1874 jktho dqekj nso nr xqIrk dnedqvka iVuk 800004Ebc 51.71 46 48.93 73.9 55.135 2 57.14 66.66 2648118470466 576 izHkkr jatu lqjs'k ik.ms; ukyUnk 801302 Gen 56.28 49.55 53.6 61 55.108 2 57.11 65.33 2420118145467 958 fot;k y{eh lat; izlkn flag fcgkj 'kjhQ 803101 Bc F 52.8 51.8 58.8 56.89 55.073 2 57.07 62 2417115324468 1258 eukst vkyksd [kydks erh;l [kydks >kj[kaM ykrsgkj Gen 40.85 47.77 48.86 74.6 53.02 4 57.02 71.33 2630118574469 1527 ulhe v[rj eks0 vyhe m}hu ck


Subject - S.Sci ¼izf'kf{kr½fu;kstu bdkbZ %cf[r;kjiqj uxj iapk;r] iVuke/; fo/kky; f'k{kd fu;kstu es?kk lwfp 2012 izf'kf{krGEN- 1, BC F- 1, EBC F-1TOTAL=3496 1083 fiadh dqekjh jktsUnz fxjh [kql:iqj iVuk 803202 Gen F 45.85 47.88 47.5 71.62 53.213 2 55.21 55.33 2641118318497 221 foHkk dqekjh egs'k izlkn [kxkSy iVuk 801105 Ebc F 44 49 47.8 71.6 53.1 2 55.1 55.33 2697115124498 667 lsgn egrkc vgenlS;n vkQrkc vgen Qqyokjh 'kjhQ 801505 Gen 60.42 42.33 50.93 58.69 53.093 2 55.09 64.66 2696115077499 1260 deys'k dqekj Jh f'koiwtu jk; kkgiqwj iVuk 801502` Bc 56.11 42 49.06 63.6 52.693 2 54.69 68.66 2659115104500 1072 lq'khy dqekj flag Jh 'k=q/ku izlkn flUgk zxkSjh pd iVuk 803201 OH 43.88 43.22 53.73 69.7 52.633 2 54.63 62.66 2699118823501 1515 lqjtnso izlkn l Jh cze eksgu izlkn dadm+ckx iVuk 800020 Bc 39.77 42.88 49 76.1 51.938 2 53.94 59.33 2680118048502 1055 lkfjdk dqekjh Jh f'koth xksi ikVyhiq=k Bc F 41 57.55 48.86 60.2 51.903 2 53.9 60 2666118211503 831 czts'k dqekj flag Jh fctsUnz izlkn flag cf[r;kjiqj 803212 Gen 37.11 48.66 59.2 62.4 51.843 2 53.84 62 4008118072504 551 vfer dqekj Jh vt; dqekj lqYrkuxat iVuk 800006Gen 46 49.77 45.66 65.3 51.683 2 53.68 60 2603118436505 322 larks"k dqekj Jh vo/k fd'kksj flagck

More magazines by this user
Similar magazines