Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 29.03 2012.

intranet.cs.aau.dk

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 29.03 2012.

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 29.03 2012.Det går fortsat fremad for IUG. Medlemstallet runder nu 800 og donationer ogprojektstøtte i 2011 beløb sig til 1,9 mio DKK i tilsagn. IUG nåede således samme niveausom sidste år.De mange frivillige og sekretariatet har trukket et meget stort læs, og det bliver ikkemindre fremover. Det lykkedes at få to Projektpulje opgaver i hus, dvs. vi har for førstegang fået Danida finansiering af IUG opgaver. Det er et vigtigt skridt, men stiller også kravprofessionelt såvel som administrativt.Overordnet bruger vi fortsat mange ressourcer på fundraising, synliggørelse og generelprojektsupport, men det er forventeligt i en stærkt voksende organisation. Vi har styrketden projektfaglige side gennem en opdeling i en Projektidentifikationsgruppe og enProjektstyregruppe.Medlemstilgangen har været særdeles tilfredsstillende og skyldes formentlig for en stor delde mange foredrag og præsentationer af IUG, der er sket hen over året.Beredskabet, der tager sig af vores assistance i forbindelse med naturkatastrofer ogmenneske skabte nødsituationer er blevet integreret i det almindelige projektarbejde. Iforbindelse med borgerkrigen i Côte d’Ivoire er der kommet store flygtningestrømme tilLiberia, og IUG har bistået Dansk Flygtningehjælp/UNHCR med udbedring af veje og broerfor at muliggøre transport af forsyninger til flygtningelejrene samt genhusning af demange flygtninge, der blev transporteret til kysten. I alt 3 medlemmer har været i Liberia isammenlagt 8 måneder.Udviklingsprojekter.Som en udløber af vores 2010 indsats efter de store oversvømmelser i Pakistan er der isamme område startet et community based disaster risk reduction projekt i byen Mian Isa,der var blandt de hårdest ramte under katastrofen. Projektet gennemføres i samarbejdemed den lokale Karwan Development Foundation og Danish Muslim Aid.I Sierra Leone har vi påbegyndt et Water and Sanitation projekt inkl. en ”vaske hænder”kampagne i første omgang som et pilot projekt i tilknytning til de landsbyer hvor viallerede arbejder. Arbejdet foregår i samarbejde med EWB Sierra Leone og UNICEFslokale afdeling.I samarbejde med Vestkenyas venner er påbegyndt et projekt, der skal skaffe vand fraVictoriasøen til en eller flere landsbyer. Det er en kombination af drikkevandsforsyning ogvand til overrisling. Projektet indeholder således også assistance til forbedring afdyrkningsmetoder. Projektet er en videreførelse af et Bachelorprojekt fra AarhusIngeniørhøjskole.1


I Togo blev der arbejdet videre på et vandforsyningsprojekt, der oprindeligt strandede påbrøndboringsproblemer; men nu endeligt er kommet på plads og vandforsyning eretableret til landsbyen Kovie.I Bangladesh undersøgte vi behovet for at etablere forsvarlig vandforsyning, sanitæreinstallationer og almindelig bygningsforbedringer for eksisterende cyclone shelters, meddertil hørende undervisning. Forundersøgelsen viste at disse shelters kun blev brugt megetkortvarigt, og projektet er derfor ikke videreført.I Afghanistan har vi for DACAAR (The Danish Committee for Aid to Afghan Refugees)bistået med deres vand og sanitets program i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.Projekterne i Sierra Leone i landsbyerne med ”war amputees” er nu udbygget lærerboligertil skolen, brønd og latriner er etableret og sundhedsklinikker planlægges. Arbejdetudføres i samarbejde med EWB Sierra Leone.I Palæstina er arbejdet for at etablere el forsyning til nogle fattige beduinlandsbyerfortsat. IUG s lokal afdelinger samarbejder her med EWB Palestine.I Tanzania har vi fortsat med at installere vand og sanitet ved kostskoler i samarbejdemed ASF –Dansk Folkehjælp og den lokale NGO Karatu Development Organisation (KDO),hvor IUG står for den tekniske del af opgaverne og ASF står for hygiejne undervisningenmens KDO står for den lokale implementering.KurserIUG’s kursusaktiviteter var i 2011 kraftigt reduceret på grund af manglende frivilligeressourcer. IUG gennemførte i 2011 omfattende arbejde med udvikling af procedurer forforberedelse og dokumentation af projekter. Der har været afholdt et fyraftensmøde medgennemgang af disse procedurer inkl. studenterprojekter. Der er planlagt flerefyraftensmøder og heldagsseminarer i 2012.Projektrådgivningen har udvidet sit udbud af kurser i forberedelse og gennemførelse afudviklingsprojekter. I 2012 planlægges afholdt et PR minikursus i procedurer anvendt iDanida projekter.De offentlige kompetencegivende kurser i førstehjælp er steget voldsomt i pris, efter at etstatstilskud hertil er afskaffet. Der forhandles med IUG samarbejdsorganisationer omafholdelse af kurser på favorable vilkår. Kurset i personlig sikkerhed planlægges afholdt i2012. Kurset vil som i 2010 omfatte bl.a. sikkerhedsplanlægning, risikoanalyse,tværkulturel kommunikation, forebyggende og afværgende sikkerhedsprocedurer.Et kursus i international procedurer og standarder ved katastrofe og nødhjælpsarbejde(”Spherekursus”) er planlagt i 2012, og endeligt arbejdes der fortsat med etintroduktionskursus i vand og sanitet installationer i udviklingslande (”WatSan” kursus).2


Fra studenterafdelinger til lokalafdelinger2011 har været et spændende år for de lokale afdelinger i Danmark. Det vigtigste skridthar været en organisationsændring fra studenterafdelinger til lokalafdelinger.I forretningsplanen blev afdelingerne indlemmet som et særligt indsatsområde. og med enmålsætning om at inddrage mindst en ung ingeniør/studerende på alle IUG-projekter.Arbejdet med omstruktureringen til lokalafdelinger påbegyndtes i efteråret 2011 og erblevet gennemført for at sikre kontinuitet, øge antallet af aktive medlemmer og sikre ethøjt arbejdsniveau i afdelingerne. Lokalafdelingerne vil fortsat være forankret iuddannelsesinstitutionerne i Danmark. Gennem en bredere sammensætning, af bådestuderende, undervisere, unge og ældre teknikere ønskes en mere dynamisk organisation.Strukturændringen blev indledt ved en workshop i september, og henover efteråretarbejdede en følgegruppe med at identificere hvordan de nye lokalafdelinger på bedstmulig måde kunne arbejde fremadrettet. Følgegruppen har i nært samarbejde med deenkelte afdelinger udarbejdet retningslinjer, oversigt over aktiviteter og rollefordeling somhar bidraget til at skabe gode rammer for en levedygtig udvikling af lokalafdelingerne.Arbejdet fortsætter i 2012, hvor målet er at have 4 igangværende afdelinger ved åretsslutning.Målet er, at lokalafdelingerne fortsætter med at være samlingspunktet for aktivemedlemmer i IUG, gennem aktiviteter og projekter. Lokalafdelingerne ønsker at kunnebidrage med energi, arbejdskraft og ideer i arbejdsgrupper og gennem projektarbejde.KommunikationKomunikationsgruppen har haft en del at se til i 2011. Efter en velbesøgt reception ianledning af IUGs 10 års jubilæum, gik forberedelserne i gang til efterårets aktiviteter,bestående af en ny T-shirt der blev vist frem på løbeglade frivillige til DHL stafetten iKøbenhavn. En fredagsmorgen i september uddelte IUG medlemmer frugt ogkampagnemateriale rundt omkring i landet, som del af årets Verdens Bedste NyhederKampagne. Senere på året åbnede IUG igen dørene til Københavns kulturnat. Oplæg afudsendte, hjemmebag, kaffe, foredrag og konkurrence lokkede nye og gengangere indenfor.I takt med større tilgang og trafik af aktive frivillige, er der det vigtigt at viden ikke gårtabt, når gode kræfter smutter. Derfor har 2011 også været året, hvordokumenthåndtering og arkiverings området er forbedret, så viden ikke går tabt. Der ersamtidig også påbegyndt et stort arbejde med udvikling af en medlemssite samt enforbedret hjemmeside med styrket struktur og forbedret indhold. Disse to sites forventeslanceret i 1 halvår i 2012.Der er udsendt 4 nyhedsbreve. Månedlige informationsmøder for nye medlemmer afholdesforsat første torsdag i hver måned, og vi oplevet stadig en voksende interesse. Ialt er 303


oplæg afholdt og breve blev udsendt til flere virksomheder for at udbrede kendskabet tilIUGs projekter og firmamedlemsfordele.IUG’s Produktudviklingsgruppe genetableret2011 var også året hvor produktudviklingsgruppen igen fik vind i sejlene. Gruppensopgave er at udøve teknisk assistance i udviklingsprocesser samt vejlede i hvorledes detendelige design kan benyttes i lignende områder. Den har foreløbig søsat treudviklingsprojekter – de tre V’er: Vandpumpe til vanding af marker med vand franærliggende floder i samarbejde med NGO’en Pioner Afrika. Samt et vindmølle- ogvandrensningsprojekt, som har været et ønske fra IUG i længere tid.EWB InternationalVores engagement i EWB International aktiviteter resulterede i at Formanden blev valgt tilny President for EWB International. Det giver en række nye udfordringer, men også nyemuligheder for IUG. Gennem EWB International får IUG kontakt til store donorer somVerdensbanken og Bill and Melinda Gates Fond, og en række globale virksomheder ønskerat bruge EWB International til at kanalisere midler til de nationale EWB’er. EWBInternational er en paraplyorganisation for ca 40 nationale foreninger, og engagerer sigikke i direkte projektarbejde. I forbindelse med IUGs internationale aktiviteter har visamarbejdet med såvel EWB Palestine som EWB Sierra Leone.Projektidentifikation og Projektstyring.Projektidentifikationsgruppen PIG forestår den initiale screening af projektforslag,koordinerer med samarbejdspartnere og foretager en første vurdering af omfang,omkostninger og de nødvendige faglige ressourcer. Derpå skal Bestyrelsen godkendeprojektet hvorefter overgår til Projektstyregruppen, PSG, der vil sikre, at gennemførelsenaf projekterne lever op til IUG´s krav.Opgaverne for PSG er at:1. Udarbejde retningslinjer og standardiserede procedurer/vejledninger for etableringog gennemførelse af projekterne. For større projekter vil PSG operere med et antalfaser for projekterne, efter hvilke der gøres status inden den efterfølgende faseigangsættes.2. Godkende endelig projektbeskrivelse, finansieringsaftaler og kontraktforhold.3. Vurdere og sikre bemanding af projekterne. Det vil ske i dialog med personer, somhar været med til at beskrive projekt idéen og som ønsker og magter at være med idet videre forløb4. Assistere projektgrupperne med udarbejdelse og anvendelse af relevante værktøjersåsom dokumenthåndtering, rapportering af fremdrift og økonomi, kvalitetsstyringmv.5. Monitorere gennemførelsen i henhold til vedtagne rutiner, der vil afhænge afprojekternes størrelse/kompleksitet og donorens krav til dokumentation mv.6. Orientere bestyrelsen om fremdriften i projektaktiviteterne4


Projektstyregruppen består af ca 10 medlemmer. Gruppen afholder månedlige møder ogder udarbejdes referat fra møderne.BestyrelsenBestyrelsen har i det forgangne år bestået af:Steen Frederiksen, FormandMichael Koefoed, NæstformandMerete Them Kjølholm, kassererCamilla Frost, ansvarlig for kommunikationLars Bru Jørgensen, senere afløst af Max Metzlaff, ansvarlig for beredskabetSteen Clausen, ansvarlig for projektidentifikationMorten Hernes, ansvarlig for lokalafdelingerneMax Metzlaff senere afløst af Carsten Ring Petersen, ansvarlig for Projektstyregruppensom suppleantSekretariatet ledes af Christina Hennings, der fortsat er IUGs eneste lønnede medarbejdermed 25 timer per uge og Christina bistås af Paul Ernst Christensen, der samtidig tager sigaf alle aftaler om foredrag og præsentation af IUG.DonationerÅrets samlede donationer beløb sig til 1.9 mio DKK. Beløb over 10,000 er modtaget franedenstående:• Aquatex• Armstedtske Familiefond• Atkins• Civilingeniør Bechgaards Fond• Civiling. Louis Dreyer Myhrwalds Fond• Erik Thunes Legat• Fonden af 24 december 2008• Frants Richters Fond• Frantz Hoffmann Mindelegat• Frimodt Heineke Fonden• Frimodts Fond• Henry Donsruds Fond• Jubilæumsfonden af 12.08.1973• Lund/Bugge Fonden• Mads Clausens Fond• Marie og M.B.Richters Fond• Novo Nordisk Fonden• Orbicon• Poul Due Jensens Fond5


• Projektpuljen (Danida)• Reinholdt W. Jorcks Fond• Roskilde Fonden• Siemens Fonden• Siemens Medarbejdere• Tips og Lotto• Velux FondenFirmamedlemskaberActi Chem, Alectia, eye·D Innovation, Ingeniørhøjskolen i Århus, Leif KochA/S, NNE- Pharmaplan, NRGI Rådgivning A/S, PFA Pension, RambøllDanmark, Stibo-Fonden, Talented Earth Organisation (TEO), Aalborg UniversitetIUG foredrag og præsentationer.Ældresagen i AllerødIDA GeneralforsamlingAktive IngeniørerMartec Frederikshavn MaskinmesterskoleAAMS MaskinmesterskoleFMS MaskinmesterskoleSimac Svendborg MaskinmesterskoleKME København MaskinmesterskoleÅbent Hus KME LyngbySlangerup Rotary KlubInformationsmøde KBH's IngeniørhøjskoleKristrup Vandværk GeneralforsamlingMøde hos Grontmij GlostrupEftermiddagshøjskolenDSE Messe på DTUDanva ÅrsmødeNNE PharmaplanFMS Fredericia MaskinmesterskoleTMO Teknisk Manager OffshoreMartec Frederikshavn MaskinmesterskoleAAM MaskinmesterskoleSimac Svendborg MaskinmesterskoleKøbenhavns MaskinmesterskoleKulturnatten KøbenhavnKME Åbent hus 13-17IUGGlobaldag 9.klasse Allerød KommuneStudenterforeningen PEASAjour KonferenceAjour KonferenceSoroptimisterneAllerødNæstvedOdenseFrederikshavnÅrhusFredriciaSvendborgLyngbyLyngbyJørlundeBallerupKristrupGlostrupNr. HerlevLyngbyÅrhusGentofteFredericiaEsbjergFrederikshavnÅrhusSvendborgLyngbyKøbenhavnLyngbyKøbenhavnAllerødAalborgOdenseOdenseHelsingør6


Det kommende år.Det kommende år er godt igang. Vi har en række spændende projekter på bedding, og engod track record for fundraising. Vores to store udfordringer er rekruttering afkvalificerede frivillige til projekterne og gennemførelse af de to store Projektpulje sager.Projektpuljen er indgangen til Danida finansiering og resultatet af de to sagers forløb vilvære afgørende for vores muligheder for flere og større projektpulje sager. Vi skal derforhen sidst på året eller til næste år, før vi kan tænke på nye ansøgninger til Projektpuljen.Vi er fortsat er meget afhængige af store bidrag fra fonde og firmaer. Vi har enfondsstrategi under udarbejdelse, og den vil helt sikkert vise at såvel store som småfonde/bidrag er vigtige; men at uden de store bidrag hænger økonomien ikke sammen.Med de voksende krav til fundraising og de voksende aktiviteter budgetteres der med enforøgelse af sekretariatet med 20 timer om ugen. Sigtet hermed er, at styrkeprojektstøtten, rekruttering, projektrapportering og referencer. Dette vil også være enstøtte til kommunikationsgruppens arbejde med præsentationer og web site.IUGs styrke har i alle årene været vores mulighed for at sende unge og relativt uprøvedekræfter i felten og dermed uddanne og udvikle vore ressourcer. Men varigheden afudsendelser er begrænset til 4 til 8 uger, da engagementerne som hovedregel er ulønnedeog frekvensen for det enkelte medlem er selvsagt også afhængig af vedkommendespersonlige situation. Vi kommer på sigt ikke uden om udsendelser af længere varighed ogdermed at betale løn i et eller andet omfang. I det kommende år skal vi drøfte modellerherfor.Der planlægges en forstærket indsats på beredskabsområdet, hvor der i sagens natur ikkestilles samme krav til vores egen finansiering af aktiviteterne.Endeligt vil vi forsætte indsatsen for at rekruttere nye medlemmer, og håber at nå demagiske 1000 medlemmer inden årets udgang, ligesom antallet af firma medlemskabermeget gerne skal øges.På bestyrelsens vegne, Steen Frederiksen7

More magazines by this user
Similar magazines