ABC FOR INDSKOLINGEN - Bagsværd Kostskole & Gymnasium

bagkost.dk

ABC FOR INDSKOLINGEN - Bagsværd Kostskole & Gymnasium

ABC for 7.kl. – 0.gAB DAGADRESSEÆNDRINGAFSKRIFT AFOPGAVERALKOHOLANSVARBESTYRELSEBØGERCAFEAFTENCOMPUTERECYKLERaugust 2012I efteråret holder 9.kl-0.g og gymnasiet en sportsdag på AB. Om aftenenafsluttes med en caféaften på skolen.Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse- og navneforandringer.Telefonnumre og e-mail kan forældre selv ændre i ForældreIntra.Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt. Opgaven skalvære udarbejdet af eleven selv, og må ikke være afskrift af en hel eller endel af andres opgaver. Afskrift betragtes som snyd, og opgaven skal skrivesom. I gentagelsestilfælde kan afskrift føre til advarsel og i sidste instansbortvisning fra undervisningen.Eleverne i 7.–10.kl. må ikke indtage alkohol i skoletiden.9.kl. inviteres til at deltage i caféaften efter AB dag i november, hvor dersælges fadøl. Forældrene orienteres forud. Overtrædelse af skolensalkoholpolitik medfører hjemsendelse og forældreorientering. Der erløbende orientering om alkoholens skadelige virkninger samt en oplæring ien fornuftig omgang med alkohol.Alle elever lærer at tage ansvar for egne handlinger og for andres trivsel, såskolen er et godt sted at være for alle.I november måned er der valg til bestyrelsen. Tre af repræsentanternevælges blandt hele forældrekredsen, som består af alle forældre til elever påskolen, der har forældremyndighed.Bøger og hæfter bliver udleveret fra bogdepotet. Bøgerne tilhører skoleneller Center for Undervisningsmidler og skal erstattes, hvis de forsvindereller bliver ødelagt. Bøgerne skal indbindes og forsynes med navn. Man måikke skrive eller tegne i dem, medmindre læreren giver besked om dette. Tilsprogundervisningen skal eleverne selv anskaffe ordbøger.Der afholdes ca. 6 cafeaftener for eleverne i 7.kl – 9.kl. i løbet af skoleåret.En cafeaften ligger i tidsrummet fra kl. 19.00-21.30 og placeres på rullendeugedage (fredag undtaget).Programmet planlægges af et cafeudvalg bestående af elever og lærere.Eleverne skal selv medbringe en computer til brug i undervisningen.Computeren bruges i undervisningstiden efter lærerens anvisning.Computer medbringes på eget ansvar. Skolen yder ikke erstatning vedtyveri m.m.Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene og i det skraverede felttil højre for nedkørslen. Cykler må ikke stilles foran hovedbygningen.


CYKELHJELMDELETIMEREKSTRA FRIELEVRÅDFERIEPLANFORÆLDREMØDEFRIKVARTERFORÆLDRE-REPRÆSENTANTERGALLAFESTPå alle cykelture i skoleregi skal eleverne bruge cykelhjelme. Kontakt skoleni god tid, hvis der er brug for at låne en hjelm.I matematik, fysik, engelsk, tysk og fransk har man deletimer.Det er vigtigt, at eleverne holder ferie efter skolens ferieplan. Ønskerforældre og elever undtagelsesvis at holde fri på andre tider, ansøges skolenom tilladelse. Vi forventer, at eleverne ved forældrenes hjælp indhenter detforsømte, så der ikke opstår faglige huller.Ca. en gang om måneden samles elevrådsrepræsentanterne og drøfterrelevante emner. Elevrådet sørger for kontakten mellem eleverne og skolensledelse.Ferieplan kan findes på skolens hjemmeside under grundskolen:www.bagkost.dkDer afholdes et forældremøde om året. Dog to i de nye 7. klasser.Klassens hovedlærere samt nye lærere i klassen vil være til stede.Mødet planlægges sammen med forældrerepræsentanten.Eleverne i 7.kl. må ikke forlade skolens grund uden tilladelse ifrikvartererne. I godt vejr er man udenfor. Mindst en gårdvagt vil være udemellem eleverne. Det er vigtigt, at eleverne fra 8.kl.–0.g, som forladerskolen i frikvartererne, respekterer gældende love og udviser en adfærd,som BK kan være bekendt.Hver klasse vælger en klasserepræsentant og en suppleant på det årligeforældremøde. Hvert år i november måned indkaldes der til forældrerepræsentantskabsmøde.Forældrerepræsentanten har til opgave at varetage klassens interessersamt forberede forældremøder med klasselæreren. Man kan på klassensvegne tage et punkt op på mødet i november. Man er bindeled ellertalerør til skolens ledelse, hvis der er sager af mere principiel karakter,som ikke kan klares i den daglige dialog med lærerne.Eleverne i 0.g inviteres til gallafest, som afholdes i gymnasiet.GLEMTE SAGER Der bliver dagligt indleveret glemte sager, som bliver opbevaret på skolen –for en kortere periode. Har man glemt/mistet noget, taler man medkontoret eller Leif Rasmussen.GRØNNE DAGEGÅRDVAGTERHØSTFESTI den sidste uge før sommerferien har 7.kl. to turdage – også kaldet grønnedage - hvor klasserne tager på individuelle ture.I frikvartererne er der gårdvagter ude blandt eleverne.En lørdag i september er en skoledag, hvor klasserne har arrangeret


ORDENSREGLERORIENTERINGS-AFTENERPARKERINGPC TIL EKSAMENPRAKTIKPROJEKTOPGAVERPRØVERGrundskolens ordensregler kan findes på skolens hjemmesidewww.bagkost.dk.I januar afholdes orienteringsaftener for kommende 7.kl., 1.BT,0.g. og gymnasiet.Mange afleverer elever næsten samtidig, hvilket giver trafikkaos. Det ervigtigt at køre forsigtigt. Mellem kl. 8.00 – 8.30 må man ikke køre ind påskolens parkeringsplads pga. trafiktæthed. INGEN MÅ SÆTTE DERESBARN AF LIGE UDE FORAN INDKØRSLEN.Elever, der ønsker at bruge PC´er til eksamen, SKAL have afprøvetforløbet til enten årsprøve i 8.kl eller terminsprøven i december/januar.Eleverne i 9.kl. er i selvvalgt praktik. Sammen med UU-Nord finder de selvet egnet praktiksted. Mange forældre har været meget behjælpelige med atskaffe gode pladser. Tidspunktet for praktikugen fastsættes af skolen.9.kl. laver i løbet af 5 skoledage en opgave som regel i grupper.Fremlæggelsen sker ofte som et aftenarrangement, hvor forældreneinviteres med.10.kl. har i løbet af skoleåret en selvvalgt opgave, som tager udgangspunkt ideres uddannelsesbog, som afleveres og evalueres.9.kl.–0.g kl. går til afgangsprøver fra begyndelsen af maj.8.kl. har årsprøve i maj/juni.RINGETIDER 1. lektion kl. 08.15 - 09.002. lektion kl. 09.00 - 09.453. lektion kl. 10.05 - 10.504. lektion kl. 10.50 - 11.355. lektion kl. 12.20 - 13.056. lektion kl. 13.10 - 13.557. lektion kl. 14.00 - 14.458. lektion kl. 14.45 - 15.30RULLESKØJTERRYGNINGSKOLE-HJEM-SAMTALERI skoletiden må rulleskøjter, løbehjul, skateboard og lignende ikke brugespå skolens område. Det er forældrenes ansvar, hvordan eleverne kommertil og fra skolen.Det er ikke tilladt for elever at ryge i skoletiden, på skolens område og påture, arrangementer m.m. i skoleregi.To gange om året inviteres forældrene til en samtale om deres barn.Eleverne deltager.


SKOLEKOMEDIESKOLELÆGEI foråret spiller 5.kl. skolekomedie for elever og familier. Bagefter er derfest.Alle elever kommer til skolelægen minimum én gang i deres skoletid.Forældrene inviteres med.SKOLENS KONTOR Tlf.: 44 98 00 65E-mail: bk@bagkost.dkSKOLEPSYKOLOGSKOLEVEJLEDERSUNDHEDS-PLEJERSKESYGDOMSTORE KARLTALEHØREPÆD.TELEFONTERMINSPRØVETRADITIONERLene Henriksen er vores skolepsykolog og kan træffes torsdagetlf.: 44 98 00 65. De øvrige dage kan man ringe til Rådhuset påtlf.: 39 57 50 00. Ingen elever kommer til skolepsykolog uden forældrenestilladelse. Hun kan komme på besøg i klassen, hvis læreren skønner, der erbehov for observationer.Lone Riemann er i samarbejde med UU-Nord skolevejleder forgrundskolen og kan træffes på sit kontor flere gange om ugen. Hunrådgiver bl.a. om praktik, uddannelsesbøger og erhvervsorientering.Sudi Mohsenzadeh er vores sundhedsplejerske. Sudi er på skolenmandage og torsdage. Uden for disse tider kan man ringe til Rådhuset påtlf.: 39 57 54 71.Hvis eleven har en smitsom sygdom, vil skolen gerne underrettes. Skalklassen på tur, beder vi forældrene ringe til læreren eller skolens kontor, såvi ikke venter forgæves. Straks når eleven vender tilbage efter fraværet, skalforældrene skriftligt, gerne via ForældreIntra, give klasselæreren besked om,hvad fraværet skyldtes.Skolens lejrskole ligger ved Lynæs ned til Isefjorden:St. Karlsmindevej 86-96, Lynæs3390 HundestedAnne-Louise Find Sørensen er vores talehørepædagog. Anne-Louise er påtorsdage. Er der børn, som har behov for taleundervisning, orienteresforældrene.Skolens telefon kan kun benyttes til vigtige samtaler.I december/januar afholdes der terminsprøve for 9.kl. og 0.g.,hvor eleverne trænes i at gå til eksamen i de skriftlige discipliner.På BK har vi en række traditioner: morgensang, nissespil, luciaoptog,krybbespil, skolekomedie, høstfest, lejrskoler etc. Traditionerne er en del afundervisningen på BK, og derfor forventes alle elever at deltage.


TRANSLOKATIONUDDANNELSESBOGUDSKOLINGS-SAMTALERUU-NORDVALGFAGVIKARVÆRDIGENSTANDOnsdag før sommerferien afholdes translokation for 9.kl. og 0.g, hvorforældrene inviteres med til eksamensoverrækkelse og bydes på enforfriskning bagefter.Fra 7.kl. udfærdiges en uddannelsesbog sammen med klasselærer,Skolevejleder og UU-Nord. Den følger eleven videre i hele uddannelsesforløbet.2. skolehjemsamtale i 9.kl. og 0.g er en udskolingssamtalemed klasselærer og skolevejleder, hvor der evalueres og tales om elevensvidere uddannelsesforløb. Elevens uddannelsesplan er grundlag forsamtalen.UU-Nord er skolevejledningscentret for Lyngby-Taarbæk, Herlev,Gentofte og Gladsaxe. BKs kontaktperson hedder Marianne Handler.I 8.kl.–0.g. er der udover de obligatoriske fag mulighed forat vælge mellem en række fag.Klasserne har vikar, hvis lærerne er fraværende, men de store eleverkan få fri i ydertimerne, hvis ikke man kan skaffe en egnet vikar.Skolen yder ikke erstatning for tab af værdigenstande, som eleverne harmed i skole. I dræt/svømning tilbydes opbevaring, men på eget ansvar.

More magazines by this user
Similar magazines