Blad #3 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk

Blad #3 - Gråsten Sejlklub

FormandenssideMASSER AF AKTIVITETER!Sommeren er ved at være slut – og dermedogså for mange en rigtig god sommer medgode ture på vandet. Men endnu er bådeneikke taget op og vi mangler da heldigvisogså at afvikle klubmesterskaberne bådehos seniorer og juniorer. Der er virkeliggang i den i klubben – rigtig mange godeinitiativer sker rundt omkring. Der harværet god tilslutning til de traditionellearrangementer og der er kommet nye til.Dette nummer af Fanglinen afspejler på denmåde godt livet i en aktiv klub. Juniorernehar deltaget flittigt i stævner sommerenigennem og vi har haft 2 deltagere, Sørenog Trine, med til Nordisk Mesterskab iZoom 8. Klubben har igen været vært vedet Sønderjysk Open, men ellers har vi i dennesæson ikke haft de store landsdækkendestævner i vores klub. Det har været enudfordring for flere af udvalgene at få sigorganiseret og det gælder især pladsudvalgetog festudvalget. Pladsudvalget har altidhaft mange medlemmer tilknyttet, fordi dersimpelthen er mange opgaver i udvalget.Pladsudvalget har gennem sommeren holdtflere møder og der er en god vilje i udvalgettil at løfte opgaverne. Flere har igennemsommeren ydet en ekstra indsats. Festudvalgeter også i fuld gang med at organisere sigog også her er der både vilje og energi til atfå gennemført såvel nye som de kendteaktiviteter. Som noget nyt gennemførteSeniorteamet i samarbejde med festudvalgeten tur til Langballigau – og der er fleregode ideer til nye arrangementer på vej. Detbliver f.eks. spændende om det lykkes at fågennemført en ”dametour” til næste sejlersæson.Sådan som jeg har hørt ”damerne”reagere på opfordringen, så er der godechancer for, at det kan blive til noget. Ibestyrelsen har vi sat arbejdet i gang med atudarbejde en virksomhedsplan og den 3.november er der afsat tid til et langt møde,hvor de enkelte udvalgsformænd fremlæggerderes arbejde. I forbindelse medstanderstrygningen den 25. oktober harklubhusudvalget og festudvalget besluttet,at der skal holdes en fest, så vi kan fejreklubhusets 40 års jubilæum. I sidste nummeraf Fanglinen kunne vi læse Ib Fundersveldokumenterede beretning om, hvordandet gik til, at vi fik vores klubhus. Jeghåber, at mange vil komme og få en hyggeligaften ud af det i forbindelse med standerstrygningen.Og endnu en ting vi kan glæde os over er depositive tilbagemeldinger fra gæstesejlere,som vores havnemester Frede får. Gæstesejlerenævner blandt andet, at det er rart, at vihar ordentlige baderumsfaciliteter. Såmåske rygtes det blandt sejlere, at der ergodt at være her – i hvert fald har besøgstalletværet tilfredsstillende i år.Stig Nissen, Formand3


NAUTIK-SHOP mit großer Auswahlab Yacht- und Bootsausrüstung•Segel- und Freizeitbekleidung vonMUSTO, BMS, TBS und Henri Lloyd•Yacht- und Bootsfarben, Lacke,Reinigungsmittel,• Polyester-Epoxy-HarzeBOOTSWERFT für Instandsetzungen,reparaturen und InstallationenBordelektrik und -elektronik•Rollreffanlagen, Heizungen,Kühlaggregate, Propeller• BugschraubenYachthafen mit Liegeplätze und Winterlager• MotorenserviceKranen bis 20t, RiggermastVolvo Penta VertragshändlerWir freuen uns auf Ihren Besuch undberaten Sie gern individuell.Kostenlose Parkplätze direkt vor der TürAm Industriehafen 4Tel. +49 (0) 461 1 77 270 •Info@fys.de ••24937 FlensburgFax. +49 (0) 461 1 77 27 33www.fys.de4


REFERAT AFBESTYRELSESMØDEAfbudHelle, Frank, PeterBjørn deltog i mødet som repræsentantfor pladsudvalget.1. Siden sidst og indgået post – StigIngen indgående post udover blade ogprivat hilsen fra Jørgen Esmann tilklubben – lægges i klubben2. Regnskab – BentVi følger budgetterne og likviditeten erfin. Der skal opkræves betaling forbåde på land – og i hal.3. Ændringer i medlemskartotek ogtildeling til udvalgBjørn laver en opgørelse over både påpladsen i sommeren og sender til StigN. og Helle.Tildeling til udvalg af nye medlemmersker i august.4. Kort orientering fra udvalgene –udvalgsformændeneKapsejlads v. Poul: 20 tilmeldte dennesæsonProgram v. Bjørn: Færdige for i år. Dersendes dokumentation til trygfondenfor støtten til sikkerhedskurset iEsbjerg. Der er lidt overskud på programmerne,som er skabt på arrangementernesammen med de 2 andreklubber. Det skal vi huske ved opgørelsensidst på året.den 26. maj 2008Festudvalget v. Bernhard: 58 deltog ipinsen – havde en rigtig god tur. Dervar ikke noget særligt arrangeret, menrigtig god og hyggelig stemning.Kalender for arrangementer hænger iklubhuset og sættes i Fanglinen. Derblev i Mjels givet forslag til et nytarrangement i klubben: dametur! Detser ud som om det kan blive til nogetog festudvalget bakker gerne op. Derhar været kontakt til seniorteamet forat høre om eventuelle ønsker, men ikkeumiddelbart nogen respons nu.Okseøtur bliver afviklet og destinationbliver igen okseøerne. Mannetur erplanlagt til den 20.-21. september.Klubhuset har 40 års jubilæum – rejsegildejuli 1968. Der påtænkes derforklubhusfest ifm. afrigningen i år 25.oktober.Juniorer v. Sven: Der er kommet 9 nyejuniorer til som optimistsejlere. Det erlykkedes at fastholde ungdomssejlerne,så der er pres på især laserjoller, derforer der indkøbt 3 brugte lasere. Juniorudvalgetvil invitere en aften (nårvandet er blevet varmere) til en kapsejladsfor seniorer i laser-jollerne. GSer værter ved Sønderjysk Open 21.- 22.juni. Det er væsentligt, at der annonceresi god tid om dette arrangement, såmedlemmerne i god tid er adviceret afhensyn til parkeringsforhold.Broudvalg v. Ole: Tidligere ustabilthjørnet er stabiliseret ved B-broen. Der5


den ægteGraasten-smagGraasten Salater A/S • Teglværksvej 5-11 • 6300 GråstenTelefon: +45 74 65 13 30 • Telefax: +45 74 65 02 33 • www.graasten-salater.dk6


SvanemærketVi er medspiller, nårmiljøhensynet vægtes!IHLE grafisk produktion,Broager er Svanemærket.Den nordiske miljømærkningbetyder at miljøhensyn fornaturen og for de menneskerder skal arbejde med tryksagener helt i top.Uforpligtende tilbud gives!IHLE Grafisk ProduktionStoregade 23 · 6310 BroagerTlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55E-mail:ihle@ihle.dk8


REFERAT AFBESTYRELSESMØDEAfbudPeter og Svend.1. Siden sidst og indgået post – StigSønderborg Idrætsråd varetager idrættensinteresse bredt i ny SønderborgKommune. Har inviteret os til at deltage.Formanden deltager.Juniorafdelingen inviterer seniorernetil jolle sejlads 1. september 2008 kl.17.30. Juniorernes klubmesterskabflyttes til den 21. september 2008.Modtaget et oplæg til en velkomstfolder:Gråsten Sejlklub fra Leo Mortensen.den 19. august 20082. Regnskab – BentI forbindelse med at et medlem harmeldt sig ud af klubben blev det indbetaltebro depositum afregnet. Medlemmetmente dog at have mere til gode.Dette er blevet afklaret via gennemgangaf regnskabsmateriale. Vores opgørelserer i orden. Klagen er afvist. Vi har sendtmedlemmet en redegørelse.Klubben har betalt dækningsafgift desidste 5 år til Kommunen. Vi har klagetog nu modtaget afgiften på i alt kr.41.000 retur.Bro opkrævning m.v. er sendt ud. Likviditetenser god ud.- Alt isøsportsudstyr-SUNDGADE 11 · 6400 SØNDERBORGTELEFON 74 48 64 0310


3. Ændringer i medlemskartotek ogtildeling til udvalg – HelleNye medlemmer:Anders Mortensen, BroagerAktiv - KlubhusMerlin Frøhlich, EgernsundJuniorLeif Hillaby, Esbjerg ØAktiv - KlubhusFinn Goldberg, KrusåPassivMartin Mogensen, PadborgAktiv - PladsHenry Bjerg, GråstenAktiv - PladsUdmeldte medlemmer:Henning JessenHeinz HilgensteinSven Hüls ChristensenNiels Karsten JakobsenAdr. ubekendtKrusåAdr. ubekendtPadborg4. Kort orientering fra udvalgene –udvalgsformændenePladsudvalg: Alle udvalgets medlemmerhar været indkaldt til et møde,hvor alle pligter blev ridset op samt tildelten tov holder med hjælpere.Optagning aftalt til alle 4 lørdage ioktober – prisen for optagning er stegettil kr. 375,00/ 675,00 stativ.Klubhusudvalg: Der er problemer meddet nye gulv i det lille klublokale.Håber at kunne have en afklaring påproblemet inden for en måneds tid.Arbejder på at udskifte nogle tagsten,terrasse taget samt et vindue. Klubhusethar snart 40 års jubilæum, vi planlæggerat fejre begivenheden. Derbevilges i den forbindelse kr. 7.500 tilmusik.Broudvalg: Vi har nummeret de sidstepladser på B-broen og skiftet nogle brodæk.Festudvalg: Vi har afviklet de første 2arrangementer – det er gået godt. Derer blevet arrangeret en tur for seniorerne.Det gik rigtigt godt og vi planlæggerflere ture. Vi mangler endnu 3arrangementer – den næste er Okseøturen. Derefter følger mandeturen ogtil sidst stander strygning. Vi arbejderpå en dame tur til næste år.Programudvalg: Holder snart planlægningsmødefor vintersæson. Har modtagetnogle gode forslag.Kapsejladsudvalg: Vi forbereder klubmesterskabettil om 3 uger. Vi vil i vinteroverveje eventuelle ændring, da derer meget stor spredning på deltagerne.Alle skulle gerne få sejlet mest muligt.5. Opdateringer til kalender, WEBside,Fanglinen m.m.Frank: Bestilt antenne for at få fuldInternet dækning i hele havnen. Skullevære på plads indenfor 3 uger. Harbestil krudt til vores saluterings kanon.Restriktionerne hertil er øget væsentligt.6. Eventuelt – StigVores havnemester har fået mangepositive tilbagemeldinger fra gæsterne.7. Godkendelse af protokol – StigGodkendt.Referatet godkendt 26. maj 2008Referent: Lisbeth Nissen11


Nyt fraFESTudvalget!”Stilstand er tilbagegang” er noglevise ord som er ganske sande, ”forandringfryder” ligeså. Til gengældsynes jeg også selv godt om ordene”ude er godt – men hjemme erbedst”… Det kan i denne sammenhængpassende fortolkes som ”ladvære med at lave om på tingene, nårde nu er gode som de er”.Det er vel altid en balance gang mellemat forny og at fastholde. Som nyfestudvalgsformand vil jeg da forsøgeat finde den balance – men fornyelsekommer der sikkert. Vi har i festudvalgetafholdt et par møder for at diskutere”hvad kan vi gøre endnu bedre”, ogder er der kommet en del nye idéer udaf. Senest på Pinsetræffet blev der bl.a.luftet en idé om en dametur – ja oghvorfor ikke – når vi nu har en mandetursom vi holder så meget af. Men ladmig nu give dig et billede af hvad vihar gjort, og hvad vi agter at gøre:STANDERHEJSNING: Pølser og brødog en bajer i hånden er lige som til rejsegilde,og det kan man da med rettesige, at en standerhejsning er. En festkniber det med at få opbakning til, allehar jo bundmalingen hængende i håret,og polituren under neglene.PINSETRÆF MJELS VIG: Vi er ifestudvalget alle enige om, at hverkendestination eller indhold bliver ændret.Det vil i de kommende år blive gennemførtsom i de tidligere, det enestevi godt kunne tænke os at få svar på er,om ”medbragt mad” er en bedreløsning, end arrangeret fællesspisning.Meld gerne tilbage til en af os i udvalget,så tager vi svarene med i voreovervejelser.GS-SENIORTEAM FÆLLESTUR: Vihar for første gang i år, i samarbejdemed GS-seniorteam arrangeret en fællestur,som du kan læse om andetsteds ibladet. Hans Jørgen Laustsen var initiativtagerpå vejene af seniorteamet, ogvi har aftalt at festudvalget deltager imarkedsføringen af dette arrangement iklubben. Arrangementet er ikke kunfor medlemmerne i seniorteamet – nejdet er for alle! Arrangementet blev12


gennemført på en hverdag i begyndelsenaf juni, og gik til Langballigau. Vitænker i fremtiden at kunne gennemføreto fællesture i GS-seniorteam regi,ét i juni og ét i august. Hans JørgenLaustsen er kaptajn for arrangementet.OKSEØ TUR: Her har vi en forandringhen i mod ”som det var i gamledage”. Vi tilbagefører turen til StoreOkseø, selvom vi godt ved at såvel fortøjning,lokaler og faciliteter er bedre iFahrensodde. Men det har en andenårsag: Vi vil have de unge jollesejleremed næste år! Det var de i gamle dage– så hvorfor ikke i dag? Der er i al faldikke blevet længere siden.. Vi vilarrangere noget for de unge mennesker,som vi gamle og halvgamle sikkertogså har godt af at være med til.Desværre fik vi ikke koordineret dettei år, så vi har et sammenfald med etandet arrangement i juniorudvalget.Men glæd dig allerede til næste år!Margit Biehl er styrmand på arrangementet.MANDETUR: De seneste par gangehar vi gennemført mandeturen med en”kapsejlads mod dig selv” indbygget.Det gør vi igen. Men denne gang ikketil Flensborg igen, på fleres opfordring..Det bliver et helt andet sted viskal hen – men det afsløres traditionentro først lidt senere. Niels Goosmanner tovholder på dette arrangement.STANDERSTRYGNING: Fordi sæsonenlakker mod enden, behøver det joikke være kedeligt! I år har vi i samarbejdemed Klubhus udvalget besluttet,at skyde en ordentlig fest af. Og dergør vi fordi klubhuset fylder 40 år. Læsmere om dette andetsteds i bladet, StigRosenbeck er Kaptajn på dette arrangement– og jeg selv er rorgænger..Og så har vi en ny idé på beddingen:Dametur! Der var i al fald opbakningtil dette, da idéen blev luftet ved Pinsetræffet.Måske kan vi få ”Fru Hansen”til at være Maskinmesteren, derfår dette arrangement op at stå? Lad osnu se. Vi vil i festudvalget meget gernehave tilbagemeldinger fra alle kvindeligemedlemmer i klubben – og også fraden bedre halvdel af ham, der helstikke vil låne sin båd ud!Ha’ en god sensommer, kærligst ditFestudvalg.Bernhard Jessen13


PLADS UDVALGETGRÅSTEN SEJLKLUBSøsætning/optagning:Poul Erik PedersenHenrik HalonaLaurids Beck MikkelsenJens Staadsen PetersenEgon RerupJens LorentsenBent PedersenLeif H. BlidegnClaus FischerHans Jørgen LaustsenHans MortensenOle RinnebergJan BruntseBjørn JensenStativbåde:Poul NielsenFinn HjermovAlmindelig vedligeholdelseaf pladsen:Bjørn ChristensenHans Jørgen VaabjergThomas NagelPeter Ketelsen MatthiasenSvend NielsenJohn Theodor JensenFrede NielsenMartin MogensenHenry BjergGræsplæner:Jens LorenzenLars PetersenErland JensenJesper Bundgaard NielsenHelge Lumbye SørensenSvend Anders OlesenOprydning efter søsætning:Jens Christian LundBent AsmussenBørge Bach-HansenKaj HansenHans Jørgen LaustsenDennis OttesenMartin PedersenEva BauerBernhardt KlugeBent Thestrup NielsenEbbe HorstedVand:Jan AaskovVerner SeidelGrill/lege plads:Jørgen SommerSvend GramSøren VogeliusGert VonsildTonny SandauIver LarsenKlaus GierlMiljø:Lars MøllerUdvikling af plads:Lars BønløkkeAlle tovholdere14


KlubhusudvalgetI år er det 40 år siden at byggeriet afklubhuset blev påbegyndt, ved en delgør det selv arbejde af klubbensdaværende og nogle nuværende medlemmer.Vi syntes at dette jubilæumskal fejres, med en rigtig god fest hvorder servers en 3 retters menu og underholdningmed live musik, hvor vi rigtigkan nyde at vi har et dejligt klubhus.Klubhuset er nu helt færdig renoveretefter det kraftige skybrud som ramteGråsten og omegn i august 2007. Herblev klubhuset ødelagt af den storemængde regnvand. Dette medførte atder skulle ny gulvbelægning på, samtopsætning af nye vægge. Herefter blevklubhuset malet, så det i dag fremstårpænt og nydeligt igen. Vi håber at derer rigtig mange der vil være med til atfejre dette jubilæum af klubhuset, somdanner grundlag hvor medlemmernekan mødes til hygge samvær og undervisningaf vores unge sejler. Jubilæetafholdes lørdag den 25. oktober kl.19.00.Venlig hilsenStig RosenbeckPå vej i Carpe Diem fra Ballen til Odden i begyndelsen af juli - med en vejrmelding,der lovede op til frisk vind og enkelte byger – mødte vi pludselig – endog meget pludseligt– en skypumpe. Vi var to sejlbåde i nærheden af den. Vi fik hurtigt sejlene bjerget,og så kunne vi for så vidt kun vente og se… Det var ganske intense øjeblikke. Hvorstærk er sådan en fyr, hvor hurtigt kommer den, rammer den os, og hvad gør vi varnogle af spørgsmålene, vi stillede os selv. Den lignede et ganske stort sugerør, der hurtigtkunne forandre ens opholdssted til noget højere luftlag!7 – 800 meter fra os drejede den af. Vi kunne igen trække vejret normalt, men mangeovervejelser forblev i grunden ubesvarede, for hvad stiller man reelt op i den situation?15


FÆLLESTURSeniorteam og festudvalgI begyndelsen af juni måned gennemførtesden første fællestur med mål iLangballigau. Kl 11 gik 10 deltageregennem broen i særdeles frisk vind forderefter hurtigt at anløbe Langballig.Her blev der indtaget en let frokost iform af fisk, hvorefter Peter Wettengelvar guide på en herlig vandretur frahavnen op mod Westerholz og returlangs stranden.Snakken gik ivrigt, og formentlig derforblev flere af deltagerne lidt stakåndede,hvorfor der blev indlagt enkeltehvil.Vel tilbage ved bådene blev kursen satmod GS. 14 m/s.Der var enighed om, at det have væretet godt arrangement, som fin kunnegentages mod andre nærtliggende mål.Den kvindelige repræsentation vartalmæssigt ikke så god – især på grundaf mangelfuld kommunikation.Det rådes der bod på næste gang, hvoralle GS medlemmer igen er velkommen.16


Gråsten Sejlklubindbyder til klubhusets40 års jubilæumlørdag den 25. oktoberPROGRAMKl. 14.00Kl. 19.00Stander strygning(gratis deltagelse)Fest med 3 retters menu og livemusikPris pr. deltager 150 kr.Tilmelding til festen på opslaget i klubhuset eller tilBernhard Jessen - tlf. 74 44 95 00 ellerStig Rosenbeck - tlf. 74 65 14 13SENEST LØRDAG DEN 18. OKTOBER17


18LOGBOGENPå langtur med S/Y SOLKim og Kirstens beretninger fra deres tur.Kære alle!Hermed følger den sidste rejsebeskrivelse i denneomgang, omhandlende SOL’s sejladser i de Patagoniskekanaler. Skuden og vi tager en pause i sejleriet, ogvi glæder os til at gense det danske forår, familie ogvenner.Efteråret er for alvor over os hernede i Puerto Montt.Træernes løv har rødlige toner, og lige nu har vi regnog rusk udenfor. SOL ligger trygt og godt fortøjet i enudmærket marina, hvor hun skal på land om nogledage.Vi er så småt ved at vænne os til at være tilbage i ”civilisationen”, og storbyens lyksaligheder.– Puerto Montt er en meget travl fiskeby, med ca. 160.000 indbyggere,men nogen kulturel højborg er der nu langt fra tale om! Til gengæld kan man få dækketnæsten alle sine og bådens behov, og folk er hjælpsomme og rare.Vi vil ønske Jer alle en rigtig god sommer, - vi håber at møde nogle af Jer mens vi erhjemme!Mange kærlige sejlerhilsnerKirsten & KimTlf. i Danmark: 2360 4612MANDEN I GRÆSSETDer ligger en mand i græsset, og stirrerop på de høje træer, og skyerne, som driverforbi oppe på himlen. Han ser ikkehelt almindelig ud, som han ligger dér.Lang, tynd og bleg, med stort, rødt krusethår, og et viltert rødt skæg, som hellerikke har set nogen saks i umindeligetider. Bukserne ser ud til at være hjemmesyede,- lavet af noget groft hørlærred,rimpet sammen med store, grove sting.Støvlerne bringer erindringer frem omfedtelædersstøvlerne, som de kunne ses ivore bedsteforældres fotoalbums.Han ligger og stirrer med store blå øjnepå alt det grønne, i nærheden af PuertoWilliams, på Isla Navarino i Beaglekanalen,aller sydligst i Chile. Hans navnkender vi ikke, men lidt af hans baggrund.Han er tjekke, og er netop ankommethertil ombord på en polsk sejlbåd,”Bona Terra”, som har været på Antarktis.Vores rødhårede vildmand har fåetskibslejlighed fra en lillebitte tjekkiskbase på Antarktis, hvor han har væretene mand i næsten et år. Og trangen til atse noget grønt har utvivlsomt været nær-


mest overvældende, efter et år med kunsort, hvidt og blåt på nethinden!Vi andre nyder også alt det grønne, ogikke mindst træerne, som er ikke-eksisterendepå South Georgia, og meget sparsommepå Falklandsøerne, hvor ingentræer gror vildt.Siden vores vellykkede rejse til SouthGeorgia, og retur til Falklandsøerne, harSOL bevæget sig syd, vest, og nordover.Vi havde stor lyst til at tilbringe lidt meretid på Falklandsøerne, men vind, vejr ogårstider er faktorer man er nødt til at indrettesig efter. Så det blev kun til 14 dageblandt gode venner, inden vi lettedeanker, og begyndte vores tur til Beaglekanalen,de Patagoniske Kanaler, og optil Puerto Montt, aller nordligst i den chilenskeskærgård.Turen fra Falklandsøerne bliver en lidtblandet oplevelse, startende med vindstille,og sluttende med et halvt døgnshylende williwaws og hård modvind, detsidste stykke, fra Le Maire-strædet og optil Beagle-kanalen og Puerto Williams.Puerto Williams er et meget specieltsted. Oppe på torvet står stævnen af dengamle damp-slæbebåd ”Yelcho”, som isin tid reddede navnkundige Shackleton’sbesætning fra Elephant Island i Antarktis.Vi har tidligere beskrevet”Micalvi”,verdens sydligste Yachtklub,indrettet i en oplagt gammel damper. Deter et sted, hvor sejlere fra hele verdenmødes. Nogle har været på Antarktis,nogle på South Georgia. Andre har rundetKap Horn, og mange er på vej rundtom Sydamerika, den ene eller den andenvej. Man møder gamle venner, og fårnye, og det er altid spændende at hørehinandens historier, og se de både derkommer ind. Vi genser bl.a. norske ”BergeViking”, som vi sidst mødte på 80?Nord, ved iskanten nord for Svalbard.Yngstemanden ombord var også meddengang, og kan godt huske episoden. Enstor del af de både som kommer her, erstærke stål-, eller aluminiumsbåde. Nogleer store luksus-skuder, med alt, derkan drømmes om af komfort og udstyr.Mens andre er beskedne små fartøjer,hvis besætning har en helt uimponeretopfattelse af hvad langturssejlads handlerom. Australske ”Possibilities” hørerunder sidste kategori: En 26 fods glasfiberbåd,bygget engang i halvfjerdserne,ejet og sejlet af Jamie på omkring de 30.Han har været afsted i 9 år, og er nu påvej hjemover mod Sydney. Født og delvisopvokset på en søsterbåd til hansnuværende skude, har han fået langtursgenetind med modermælken. Penge tjenerhan med en smule chartersejlads,samt ved at have gaster med i perioder.Humøret er sprudlende, og der er altidgod stemning ombord.En formiddag er hele Micalvi behængtmed vasketøj. En australsk familie er ligeankommet fra Antarktis, hvor de har sejletrundt et par måneder. Og dette erførste mulighed for at få bund i vasketøjsbunken.Der hænger bl.a. 3 farvestrålendebalkjoler med tylskørter og pailletter.På spørgsmålet om, hvad de dog harbrugt dem til nede i Antarktis, lyder svaret:”Skipperparrets 10 årige datter villeoverhovedet ikke gå i andet, når hunskulle i land og møde de altid festklædtepingviner!” – Mangt en cruise-skibsturisthar nok kigget en ekstra gang, ved dettesyn, kan vi forestille os!19


Nyt frajuniorafdelingenAls rundt i august 2008fra torsdag den 7. til søndag den 10.Så var det tid til at sejle Als rundt igenfor joller. Vi startede tidligt torsdagmorgen med at rigge til. Klokken 9.45sejlede vi fra Sønderborg Yacht Club,med kurs mod Fynshav. Vi Havde en 3-4 m/s at gøre godt med, og lige ind frasnuden. Det startede med at være gråt ivejret, men senere på dagen fik vi solskinog 20-25 grader. Det gik fint, menen rigtig slapper vind. Da vi rundedePøl rev, besluttede den ene følgebåd attrække alle de mindre joller, mens denanden følgebåd blev ved de 3 606.Halv vejs mellem Fynshav og Pøl rev,begyndte det at tordne. Himlen flængedeaf flotte lilla lyn. Det var utrolig flotat se på. Men desværre begyndte detogså at stå ned i stænger. Alle slæbtejoller nåede godt gennemblødte tilFynshav. Vi skulle sove på en campingpladslige ved siden af færgelejet. Vivar heldige at der var et stort festteltsom vi kunne låne og sove i. Da viskulle spise kom 606. Kørende! De varblevet nødt til at sejle ind til Mommarkpå grund af uvejret. Klokken 23 skulleder være ro.Næste morgen blev vi vækket klokken08.00! Vi skulle op og have morgenmad.Efter morgen maden skulle vi20smøre madpakker, og derefter riggejoller til og så af sted mod Lavensby.Det var den korteste stræk, så det togikke mere end 3-4 timer. Der gik etstykke tid før 606 indhentede os, da deskulle sejle fra Mommark. På Lavensbycamping gik dagen hurtigt medsnak og pjat. Det var det eneste sted viskulle sove i telt.Den næste dag startede som den forrige.Op og spise morgenmad, smøremadpakker og rigge til. Det blæste 10-12 så det var hårdt vejr. Det gik fintind til at fevaerne kom ud for Augustenhof.Det startede med at RasmusSchulz og Niels Lintrup kæntrede. Delå cirka i vandet i 15 minutter. Da dehavde fået vent båden op, besluttede vifevaer at sejle ind til stranden. På vejind var det så Mads og min tur. Vi lå ivandet i en 10-15 minutter. Det var derjeg fandt ud af at min tørdragt var utæt.Dårligt timet! Men da vi havde fåetfevaen på ret køl, satte vi også kursenmod land. Da vi nåede stranden komde andre fevaer os til undsætning, dade var kommet før ind, end Mads ogjeg. Heldigvis stod Patrick far, og guidedeos hen til et slæbested hvor vi riggedejollerne af og slæbte dem op på


stranden. Efter det blev vi kørt tilDyvig, og skiftede tøj, mens nogleandre hentede fevaerne. Vi skulle sovei klubhuset, hvor vi hørte musik ogsnakkede indtil vi skulle i seng.Vi blev vækket klokken 08.00 igen,men der gik dog en halvtime inden virigtig kom op, da mange af os havdeligget og snakket til klokken 02. Vistartede som de andre dag. Det blæstelidt meget da vi kom ud fra Dyvig,men da vi først kom ind i Alssund,løjede vinden lidt og vi skulle krydse.Vi fik en stille og rolig tur ned igennemAlssund. Da vi kom ind til SønderborgYacht Club igen, riggede vijoller af, gik i bad, og så var der kageog kakao. Da vi havde fået det, sagdevi farvel og tak for i år, og kørte hjem.Sejler hilsnerMathias HanssonSommerlejr 2008Fredag aften kom vi og så var Erik, Ole,Emil og John så søde at sige at vi måttespise med. Så efter vi havde spist skullevi slå teltet op. Det var et lille spidsteltog vi havde aldrig prøvet at sove i det før.Det var stadig for tidligt at gå i soveposerneog vi skulle ikke sejle i aften. Derforkiggede vi på mobiler og spilledeNintendo sammen med Ole samt spisteChips. Vi var også rundt og kigge påhvad sådan en sejlerlejr var for enstørrelse.Næste morgen vækkede vores far os kl.07.00. der var fælles morgenmad kl.08.00. det var rigtig lækkert. Maddernevar smurt, og der var både Nutella ogpålægschokolade. Derefter var det påmed sejlertøjet. Der var også aktiviterfor min lillesøster hun morede sig gevaldigtmed at fange krabber. Nu var det tidfor den første kapsejlads. Her fik jeg engod placering.Søndag formiddag var der desværreingen kapsejlads men andre sjove aktiviteter,om eftermiddagen sejlede vi en turog spiste is, inden vi sejlede tilbage tillejren igen. Min lillesøster havde byggettømmerfloder sammen med nogle af deandre søskende, sejt.Om aftenen var vi til banko, jeg vandtflere gange Men til sidst var det svært atse tallene, måske var det trætheden dermeldte sig p.g.a. alt den friske luft. Da vivar tilbage på campingpladsen nåede vidog også at se noget af VM-finalen ifodbold mellem Spanien og Tyskland.Den sidste dag på sejlerlejren blev kapsejladsendesværre aflyst p.g.a. formeget vind. Vi sejlede i stedet rundt indei bugten. Snart var det allerede tid til atpakke sammen for denne gang.Til sidst var det tid for præmieoverrækkelsen.Jeg vandt min første sejlerpokal,det var rigtig fedt!Dette var en lille beretning fra min førstesejlerlejr, det bliver bestemt ikke densidste. Det gode var også, at mine forældreog lillesøster synes, det det var enrigtig god oplevelse.Til slut tak til Dyrvig sejlkub, der lagderammer til arrangementet samt til alle defrivillige voksne, der var med til at giveos en god sejlerlejr.Christoffer Bjerg Lorenzen og familie.21


afholderKLUBMESTERSKABsøndag d. 21. september 2008 kl. 9.00Vi starter med morgenkaffe. I forbindelsemed morgenkaffen vil vi snakke om den forgangnesæson og tage hul på planerne forsæsonen 2009.Herefter sejles de sidste sejladser om klubmesterskabernei junior- og ungdomsklasserne.Efter frokost bliver der som vanligt dystet ijollerne med de voksne som aktive sejlere.Husk derfor skiftetøj, da der traditionelt ernogle der får brug for tørt tøj efter sejladsen.22


2. afdeling af Sønderjysk OpenI weekenden 21. – 22. juni var Gråsten Sejlklub vært for 2. afdeling af SønderjyskOpen for junior- og ungdomssejlere. I alt 63 sejlere i 9 forskellige jolleklasserdystede på kapsejladsbanerne, der var udlagt i Flensborg fjord og ud for sejlklubben.Deltagerne kom fra sejlklubberne i Åbenrå, Dyvig, Sønderborg, Høruphavog Gråsten. Også en enkelt sejler fra Marstal havde taget turen til Gråsten. FraGråsten Sejlklub deltog 24 sejlere. Lørdagens sejladser blev afviklet i frisk vind,hvorimod søndagen bød på svag til let vind.GS sejlerne klarede sig rigtig flot og fik følgende placeringer:A-optimist:B-optimist:C-optimist:Zoom8:Europa:Laser Radial:Laser Standard:1. Mathias Hansson, 6. Mads E. Hansen, 7. Marie Dall2. Malthe Chemnitz Borup1.Emil Hansen, 3.Hannah Chemnitz Borup, 5. Merlin Frøhlich,6. Camilla Haugaard, 7. Julie D. Petersen, 12. Charlotte Vraa-Andersen, 14. Christoffer Bjerg Lorenzen, 16. Julie T. Havn1. Søren Byllemos, 2. Trine Hansen, 5. Ole Nedergaard, 6. JannikEdvardsen, 7. Michael Christensen, 8. Malthe Petersen1. Hans Henrik Michelsen, 5. Rasmus Michelsen, 9.MarcoPetersen1. Michaela Grunwald, 2. Morten Rasmussen1. Peter BønløkkeSvend Hansson23


BÅDPRESSENINGBOMPRESSENINGSPRAYHOODWINDBREAKERSOtto Immler GmbHSchleswiger Strasse 99D-24941 FlensburgTlf. +49 461 980 76E-mail: info@immlerplane.dewww.immlerplane.deHEMPELVi har alt til vedligeholdelseog maling af din båd.Flügger farverMalermester Klaus Blaske NielsenSundnæs 6 C, 6300 GråstenTelefon 74 65 02 42Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13.www.flugger.dkv/Flemming Søholm BertramDIN PROFESSIONELLE BÅDPARTNER• Køb/salg • Service • ReservedeleV OL V O P E N TA - B U K H - YA N M A RBojskovskov 18 · DK-6400 SønderborgTlf. +45 7465 4090 · Mobil +45 4040 659024


KLUBMESTERSKAB IJUNIORAFDELINGEN 2008Der sejles i år klubmesterskab torsdagd. 4. , 11. og 18. september og søndagd. 21. september.Torsdage er der instruktion kl. 18. Søndagd. 21. starter vi med morgenkaffefor sejlere og familie kl. 9. Hereftersejles de sidste sejladser om klubmesterskabernei junior- og ungdomsklasserne.Nordisk Mesterskab for optimister,europa og Zoom 8 joller blev i årafholdt den 16. 19. juli i Vesteräs, ca.Efter frokost bliver der som vanligtdystet i jollerne med de voksne somaktive sejlere.Husk derfor skiftetøj, da der traditionelter nogle der får brug for tørt tøjefter sejladsen.SejlerhilsenJuniorudvalgetTil Nordisk Mesterskab i Zoom 8100 km nord for Stockholm, i Sverige.Selve sejladserne foregik på Mälaren,Sveriges 3. største sø.26


Vi var to her fra Gråsten Sejlklub, derhavde kvalificeret os i Zoom 8, nemligTrine DEN 162 og Søren DEN 158.Onsdag var der tune up, og det var dejligtlige at prøve at sejle banen igenneminden det gik rigtig løs. Om aftenenvar der indmarch, og vores nationalmelodiblev spillet, det var en specieloplevelse.Vi fik i alt 9 sejladser, indimellem medtemmelig springende vind. Trine sluttedepå en 39. plads ud af 46 piger ogSøren blev nr. 27 ud af 43 drenge, såja, der skal trænes meget mere, men vifik en stor oplevelse og mange nyebekendtskaber.Lørdag blev fejret med champagne, daBror Tobiasen fik sølv og Mathias Schnackbronze, mens Norge tog guld hosdrengene. Hos pigerne vandt Norgebåde guld og sølv, mens Lærke Buhl-Hansen fra Danmark tog bronze.Trine DEN 162 og Søren DEN 15827


PureCruisingPaul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 AabenraaTel: +45 7362 4800 • info@elvstromsobstad.comwww.elvstromsobstad.comIhle grafisk produktion, Broager

More magazines by this user
Similar magazines