Naturvidenskabeligt grundforløb - Rungsted Gymnasium

rungsted.gym.dk

Naturvidenskabeligt grundforløb - Rungsted Gymnasium

Rungsted GymnasiumRungsted GymnasiumStadion Allé 142960 Rungsted Kystwww.rungsted-gym.dkgymnasiet@rung-gym.dk


VELKOMMEN TIL RUNGSTED GYMNASIUMHvorfor skal du tage dinstudentereksamen påRungsted Gymnasium?Det skal du, fordi vi på Rungsted Gymnasium kan give digtre gode år med faglige muligheder, spændende socialeaktiviteter og et godt elevmiljø.Lad mig starte med de faglige muligheder. Du kan vælgemellem en bred vifte af studieretninger:1) Naturvidenskabelige studieretninger med fx matematik,fysik og biologi på A-niveau. Afhængigt afhvordan du vælger, kan du også få engelsk eller etandet sprog på A-niveau.2) Samfundsvidenskabelige studieretninger, hvor du kanfå samfundsfag, engelsk og matematik på A-niveau.3) Sproglige studieretninger med to sprog på A-niveau,engelsk i kombination med enten fransk, spansk ellertysk.4) Sproglig studieretning med bl.a. engelsk på A-niveauog mediefag på B-niveau.5) Kunstnerisk studieretning med engelsk på A-niveauog musik på B-niveau.6) Idrætsstudieretning med bl.a. engelsk på A-niveau ogidræt på B-niveau.Når du tilmelder dig skolen, skal du angive hvilken studieretning,du kan tænke dig. Men det endelige valg træfferdu først d. 1. december i 1.g. Vi synes, det er vigtigt, at dulærer gymnasiet at kende, før du træffer dit endelige valg.Vi har en stærk international profil. Derfor kommer alleelever i foråret i 2.g på en studierejse af enten en eller to2ugers varighed.Der er mange sociale aktiviteter på skolen.Lad mig blot nævne nogle af disse: Vi opfører hvert årenten en musical eller et totalteater, hvor en stor del af skolenselever medvirker som optrædende, musikere eller teknikere.I løbet af året er der caféaftener, hvor skolens egneelever spiller. Der er frivillige aktiviteter i musik, billedkunst,idræt og drama. Specielt for elevrådet er der hvert år enelevrådstur for de elever, der er aktive i elevrådet. Som dukan se, er der mange muligheder for at deltage i det socialeliv på skolen.Elevmiljøet på Rungsted Gymnasium er præget af et godtsammenhold. Det viser sig bl.a. på de internationale dage,hvor eleverne på tværs af klasser og årgange hører foredragog arbejder i workshops om internationale emner.Det giver sammenhold på hele skolen. Det samme gælderarbejdet i elevfestudvalget, hvor eleverne fra forskelligeårgange er med til at planlægge og gennemføre skolensfester.En levende skole med mange faglige muligheder, en skolemed mange sociale aktiviteter og et godt elevmiljø – det erselvfølgelig derfor, du skal vælge at tage din studentereksamenpå Rungsted Gymnasium.Med venlig hilsenRektor Mogens Hansen


FØR DU BEGYNDER I GYMNASIETSimone Guri Isja Holst Larsen, 1.cIntroturen:Personligt var jeg utrolig glad for introturen, da den er et genialt kick-off, når man skal lære en storbunke nye mennesker at kende. Introturen er det perfekte sted at smide facaden og bare være sigselv, især fordi omgivelserne er nye for alle.Alle er lige startet på gymnasiet og fundamentet for de næste tre år skal bygges op, menneskerne omkringén er blevet skiftet ud, og en hel ny hverdag skal stables på benene. Introturen afprøverogså ens grænser, det er ikke alle, der er vante til teltlivet i de svenske skove, og udfordringer er dernok af. Det er fysisk hårdt, og man mærker virkelig, hvad det vil sige at være træt, men det er kunrart. Man får lov til at se folk på en helt anden måde, end man ville, hvis man sad i klasselokaletmed næsen i bøgerne. Det er også en fantastisk chance for at lære sine lærere at kende, før deskal dømme en på ens fagligheder.David Tejs Jørring 1.vDet sociale:Når man tænker på at gå i gymnasiet, så kan man nemt komme til kun at tænke påtimer, lektier og prøver og den slags, og det er det selvfølgelig også, men det ermeget mere end det. Noget af det, jeg ser som det vigtigste ved gymnasiet, er detliv, der er omkring undervisningen. Det er næsten umuligt at starte i gymnasietog ikke få en masse nye venner. Jeg kom selv fra en ret lille skole med kun tospor, og når man så kommer til at gå et sted, hvor der er syv 1.g klasser, såudvider ens vennekreds sig jo helt vildt. Selv om syv klasser til at startemed kan virke lidt uoverskueligt, hvis man ikke rigtig kender nogen, såer det ikke noget, der varer længe. Gymnasiet gør jo sit for at man skallære hinanden hurtigt at kende i starten, ved et dejligt introforløb medfest og introtur, og ja, så kan så mange unge mennesker samlet pået sted jo kun ende i fest, spas og sjov, også selv om vi måskeegentlig er der for noget så kedeligt som at lære noget.Anna Ketelsen 1dDet faglige:Her på Rungsted Gymnasium finder du med det sammeud af, at det faglige niveau er accelereret kraftigt sidenfolkeskolen. Du mærker hurtigt, at der stilles størreforventninger og krav til dig som individ og somen del af en gruppe. Med disse udfordringersørger RG for, at du om tre år ender som enalmendannet og studieforberedt student.Arbejdsformerne er også anderledes,og du oplever flere tværfaglige forløb,hvor du lærer at kombinere viden fraforskellige områder og opnå en godforståelse. Du lærer også at tilegnedig viden, vurdere den og formidleden videre. Udover dettevil du i mange fag lære atdrage nytte af IT til at forbedredine præstationer.På RungstedGymnasium vil duforhåbentlig kunneopleve alt dettesom en positivudfordring.3


GRUNDFORLØBET - DE KUNSTNERISKE FAGMusikI musik skal dusynge og spille påinstrumenter og stiftebekendtskab medmange forskelligemusikgenrer.MedieI mediefag lærer du atforholde dig analytisk,kritisk og nuanceret til deforskellige medieprodukter,som du kender fraTV, fi lm og internet.• Du lærer grundteknik på guitar, bas, trommer ogsynthesizer.• Du bliver opmærksom på, hvad der egentlig sker iden musik, som du hører hver dag.• Du arbejder med musikteori og musikalske oplevelser.• Du får kompetence til at spille musik.• Du lærer at bruge din stemme rigtigt.• Du deltager i sammenspil.• Du arbejder med studieoptagelse og musik i medierneog på internettet.• Du lærer at kunne lytte, forstå og analysere musik.• Du går i dybden med musikalske emner.• Du lærer at optage og redigere din egen kortfi lmeller tv-program.• Du kommer igennem alle faser i et produktionsforløb.• Du lærer at samarbejde i en kreativ proces.• Du lærer at anvende fi lm- og tv-sprogets terminologi.• Du får udviklet dine analytiske evner over formedieprodukter.• Du får indsigt i dramaturgi og mediernes virkemidler.• Du bliver i stand til at gennemskue mediernesmanipulationsmuligheder.DramaI drama lærer du omteatrets virkemidler, ogdu får indsigt i teaterhistorieog forskelligeteatergenrer. Du lærerat bruge din stemme ogkrop, at stå på en scenesamt at iscenesætte oganalysere teaterudtryk.BilledkunstI billedkunst skal duarbejde med billeder ibred forstand. Der er ikkenoget krav om, at du skalvære god til at tegne ogmale, når du starter, mendu skal have lyst til atlære det.• Du lærer at arbejde med teater både praktisk ogteoretisk.• Du skal selv stå på en scene og sammen med dithold skabe en forestilling.• Du lærer hvordan du bruger krop og stemme til atkunne formidle et scenisk udtryk.• Du skal arbejde med teaterhistorie og opnå indsigt isåvel det klassiske som det moderne teater.• Du skal lære om dramaturgiske teorier til forståelseaf det sceniske arbejde.• Du lærer om teaterforestillingsanalyse og deltager iteaterbesøg.• Du får mulighed for selv at skrive et manuskripteller en scene til et stykke.• Du lærer at samarbejde med andre på en procesorienteretog kreativ måde.5• Du lærer selv at frembringe billeder.• Du arbejder med skulptur, installation, arkitekturog skærmbilleder.• Gennem øvelser lærer du grundlæggende metodertil tegning, maling, modellering osv.• Du lærer om forskellige kunstnere.• Du lærer at analysere billeder og arkitektur.• Du skal arbejde med kunsthistorie.• Du kommer på ekskursion til samlinger ogudstillinger.


GRUNDFORLØBETAlmen sprogforståelseDet første halve år af din gymnasietid skal du igennem etforløb: ”Almen Sprogforståelse”. Her får du styrket dinsproglige bevidsthed og udviklet dine sproglige analysefærdigheder.Du får indsigt i metode og terminologi, somer fælles for sprogene; og du kommer til at se sprogenesligheder og forskelle. Du vil også komme til at arbejdemed sprog som kulturfænomen og sprog som en del afden humanistiske dannelse. Med den indsigt vil du havebedre forudsætninger for dit endelige valg af studieretningi december i 1.g.Fagligt samarbejdeForløbet er delt i sprogteoretiske emner og konkrete analyseeksempler,og du vil komme til at arbejde på tværs afdansk og fremmedsprog herunder latin. Undervisningeni de to dele foregår parallelt fra begyndelsen til afslutningen,så du kan se sammenhængen.Undervisningen omfatter følgende elementer:• Introduktion: hvad er ’sprog’ og ’sproghistorie’• Tale- og skriftsprog• Læringsstrategier• Grundkursus i grammatik• Sociolingvistik• LatindelenTestI begyndelsen af forløbet bliver du testet, for at lærernekan få et overblik over alle elevernes forudsætninger.Testen omfatter: ordklasser, bøjningsformer og sætningsanalyse.Dit udbytte af undervisningen bliver også testetflere gange undervejs i forløbet.Naturvidenskabeligt grundforløbDet første halve år på gymnasiet skal du også igennemNaturvidenskabeligt Grundforløb, hvor du kommer til atarbejde tværfagligt med fagene biologi, fysik, kemi ognaturgeografi. I forløbet skal du igennem to til tre tematiskeforløb, hvor fagene arbejder sammen to og to.TemaerTemaerne er aktuelle og i 2006 var temaerne: introduktiontil laboratorie- og feltarbejde, vand og evaluering. Dettværfaglige er gennemgående i alle temaerne. For eksempelvar eleverne på feltarbejde ved Usserød Å i forbindelsemed temaet om vand. I biologi skulle de lave analyse affauna og vandkvalitet, og i naturgeografi skulle de laveanalyse af åens strømhastighed.Hver elev udførte en praktiskundersøgelse og skrev derefter rapport over undersøgelsen.Det praktiske indholdGennem arbejdet med temaerne skal du:Gennemføre praktiske undersøgelser ogdatabehandlingAnvende modellerFormidle naturvidenskabelig viden med anvendelseaf faglige begreber både mundtligt og skriftligtForholde dig til naturvidenskabelige problemstillinger.7Det Naturvidenskabelige Grundforløb skal også give digbedre forudsætninger for dit endelige valg af studieretningi december i 1.g.


STUDIERETNINGERNEUdbud af studieretningerNaturvidenskabelige studieretninger1. Fysik A, matematik A, kemi B2. Matematik A, fysik B og kemi B og innovation C3. Biologi A, matematik A, kemi BSamfundsvidenskabelige studieretninger4. Samfundsfag A, engelsk A, matematik B,5. Matematik A, samfundsfag B, erhvervsøkonomi CSprogligt-humanistiske-studieretninger6. Engelsk A, tysk A/fransk A, psykologi C7. Engelsk A, spansk A, samfundsfag B8. Engelsk A, mediefag B, samfundsfag BKunstnerisk studieretning9. Engelsk A, musik B, samfundsfag BIdrætsstudieretninger10. Engelsk A, biologi B, idræt B, samfundsfag B8


VALGFAGENEMulige valgfagAstronomi CBilledkunst B og CBiologi A, B og CDatalogi CDesign C og BDramatik B og CEngelsk AErhvervsøkonomi CFilosofi B og CFransk begynder AFransk fortsætter A og BFysik A og BGræsk CIdræt BJapansk AKemi A, B, CLatin CMatematik A, BMediefag B og CMusik A, B, CNaturgeografi B og CReligion BSamfundsfag A og BPsykologi B og CSpansk ATysk begynder ATysk fortsætter A og B


TEAM-DANMARK OG IDRÆTSORDNINGENIdrætsordning og Team DKAf Frederik Elias 3.x og Kasper Andreasen 3.xPå Rungsted Gymnasium har du en fremragende mulighedfor at gå i gymnasiet og dyrke din sport samtidig.Idrætsordningen giver dig mulighed for ekstra træning1-2 gange om ugen - tirsdag og torsdag morgen.Flere idrætsklubber stiller trænere og baner til rådighed iHørsholm Idrætspark, så du hermed får en seriøs morgentræning.Dette giver dig hermed mulighed for at få1-2 ekstra træningspas om ugen.TemamøderI løbet af gymnasietiden bliver der afholdt en rækketemamøder, der f.eks. kan handle om fysisk træning,skader og idrætspsykologi. En anden fordel ved at gå iidrætsordningsklassen er, at du går i klasse med andreseriøse sportsudøvere, som bedre forstår, hvis du dropperen fest til fordel for din idræt.Der er også sportsgrene som ikke tilbyder trænere tilmorgentræning, her må du selv sørge for din træning vedbl.a. styrketræning, løbetræning el.lign.3-årigt eller 4-årigt forløbHvis du spiller på et hold inden for dit forbund f.eks.landshold, talentudvikling etc., har du mulighed for atsøge om Team Danmark støtte. Når du så bliver godkendt,har du mulighed for at vælge mellem en 3- eller en 4-årigordning. Det første år følger du et normalt skema, ogomkring midten af 1.g skal du gøre op med dig selv, omdu vil tage uddannelsen som et 3-årigt eller 4-årigt forløb.En 3-årig TD-elev vil, udover at have mange af de sammeprivilegier som de 4-årige, være knyttet til den sammeklasse gennem hele uddannelsesforløbet. En 3-årig TDelevhar mulighed for at få erstatningstimer, hvis han/hunhar været væk i forbindelse med en sportsaktivitet. En4-årig TD-elev har til forskel fra en 3-årig timer med andreklasser, og det sidste år vil personen tage de resterendeobligatoriske fag med en ny stamklasse og dermed bliveen del af et nyt fællesskab.IdrætsstudieretningerHar du i øvrigt spørgsmål om Team Danmark ogIdrætsordningen, kan du henvende dig til Anne Krarupeller Hans Krøyer.10Elitesport og gymnasieuddannelseAltså hvis du vil noget med din idræt er Idrætsordningenog Team Danmark en fantastisk mulighed for at kombinereelitesport og gymnasieuddannelse. Ud over et højtudbytte inden for sport og uddannelse, får du foræretet fantastisk socialt netværk i din egen klasse og påtværs af årgangene.


STUDIEREJSEN PÅ TO UGERSpansk skal (også) læres i Spanien.af Ulla RinggaardDer er mange måder at lære sprog på. Man kan terpegloser og grammatik, læse tekster og oversætte. Det ernødvendigt, og man lærer af det. Men et ophold i detland, hvor sproget tales, gør underværker – og så erdet sjovere.I 10 skoledage (afbrudt af en weekend) fortsætter denintensive spanskundervisning. Det vil give pote. Elevernevil vende hjem med et solidt kendskab til det spanskesprog. Det vil de få stor glæde af i resten af studieretningsforløbet.Det tager vi konsekvensen af i de sproglige studieretningerpå Rungsted Gymnasium: Vi tilbyder alle sprogligestudieretninger et 12 dages ophold i det land, hvorsproget tales.I 2007 går turen for den spansk/engelske studieretningsklassetil Spanien. Søndag d. 4/3 2007 tager 2b tilSalamanca, som ligger ca. 220 km nordvest for Madrid.Allerede om mandagen starter spanskundervisningen påSalminter-sprogskolen. Fra 9.00 – 13.00 bliver eleverneundervist i spansk i små grupper på 7-8 elever.De bliver indkvarteret i spanske familier, 2 og 2, og”undervisningen” fortsætter under måltiderne og i samværetmed familierne. Eleverne får ”familiær” stillingunder opholdet, som de betaler for. Det er ikke udvekslingi den traditionelle forstand. Der er ingen aftaler omgenbesøg. Vi mener, at sprogundervisning i landet ermeget effektivt for indlæringen.11


MUSIKMusiklivet på skolenaf Jytte SkærupSom ny elev på gymnasiet bliver du helt naturligt dragetind i musiklivet, for noget af det første, du skal være medtil, er en optræden ved forældremødet i september. Hersynger og spiller alle 1.g-eleverne et fællesnummer, ogsuccesen er sikker, for det er et meget begejstret publikum.Derefter er der mange tilbud, som du kan benyttedig af, hvis du er interesseret i musik.Frivillig musikDen frivillige musik strækker sig over deltagelse i rockbands,show-band, rytmisk kor og små klassiske ensembler,og der er mulighed for at vise, hvad man har fået udaf det ved diverse arrangementer, som er fordelt over heleåret.De faste koncerter ligger i december som juleafslutningfor hele skolen, i marts med en akustisk aften og i aprilmed en forårskoncert. Her optræder elever fra niveauholdeneog den frivillige musik, og som et årligt højdepunkter 1.g-klasserne på med et solonummer vedforårskoncerten. Fordelt over året ligger endvidere firecaféaftner, og også her er det kun elever, der står for livemusikken.Musicalaf Sigrid 3x og Line 3vHvert andet år opsættes en musical valgt af lærerne. I årvalgte vi at lave musicalen Moulin Rouge, hvor lærerneinstruerede skuespil, dans og musik. Indledningsviskunne man skrive sig på, hvad man kunne tænke sig:kulissefolk, lydfolk, medinstruktør, skuespiller, sangerosv. Lærerne afholdt auditions for skuespil og sang ogvalgte derefter folk til en passende rolle i musicalen. Detvar helt vildt fedt at være med, da man fik en masse sammenholdmed de mange mennesker, der også havde valgtat deltage. Musicalen blev øvet udenfor skoletid, og derblev afholdt et par øve-weekender, men der er dog intetslavepiskeri, men masser af leg og sjov samtidig medseriøsiteten. Der blev arbejdet i lang tid på musicalen, ogden blev opført 3 aftener sidst i november. Det blev enbragende succes, og sidste aften sluttede med en dejligfest for alle deltagerne.12


SCIENCESciencedagen den 23/11-06DTU’s nye brintpille er fremtidens måde at lagre energi på.Sammen med brændselscellen har vi her en lovende afløserfor benzinmotoren.På sciencedagen gjorde professor Claus Hvid Christensenrede for denne udvikling. Derefter fortalte vores egen BoSchröder om muligheder for at finde liv i universet, ogph.d. Claus Juul Løland berettede om farerne ved kokainog hvad den gør ved vores nervesystem og personlighed.Efter frokost sluttede vi af klassevis med et lille scienceforløb,hvor eleverne selv fik fingrene i udstyret.Science Cup DenmarkOnsdag den 22. marts vandt Betina Simone Knudsen,Nima Pakdel-Nabati, Robert Hjorth og Camilla HeleneBang Jespersen fra 2z den regionale konkurrence med etprojekt kaldet Dive X.Science Cup er en årligt tilbagevendende konkurrence for2.g-elever fra hele landet, hvor man dyster på ideer, derkan blive til virkelighed. Man får point både for ide,anvendelse af naturvidenskabeligeprincipper, eksperimentelle undersøgelser, udnyttelseaf netværk, samarbejde og skriftlig og mundtligpræsentation. Science Cup er sponsoreret afUndervisningsministeriet, Dansk Industri ogIngeniørforeningen i Danmark.Dive X er en dykkerjakke, der virker uden tunge iltflasker.Den oprindelige ide stammer fra en Star Warsfilm.Fidusen er, at kuldioxiden i udåndingsluften bringestil at reagere, med et fast stof, så ilt gendannes(et lignende princip bruges i de iltmasker, vi alle harset demonstreret på flyture). Gruppen har designtænktjakken til at fungere i ca. 30 minutter. Herefter skal detfaste stof udskiftes. De forestiller sig, at jakken kanbenyttes af fritidsdykkere og måske også blive standardudstyri redningstrekanterne ved vore kyster, såden kan bruges under eftersøgning ved drukneulykker.Gruppen har, ud over lærere, været i kontakt med piloter,med professionelle dykkere og med en falckredder.Til landsfinalen, den 4. maj, vandt gruppen bronzemedaljeog fik overrakt præmien af undervisningsministerBertel Haarder. Vinder blev et hold fra Sct. KnudsGymnasium i Odense med et iltfattigt køleskab. I skoleåret2006-2007 er biologi kommet med som fag sammenmed fysik og kemi, og Rungsted Gymnasium harflere hold med igen.13


ELEVRÅDETElevråd – brug din mulighed for atfå indflydelse!af Niklas Laugesen, elevrådsformand ogelevrepræsentant i Pædagogisk Råd.IntroduktionRungsted Gymnasiums elevråd har til formål at repræsentereeleverne over for skolens ledelse. Vi er elevernestalerør og søger at øge elevindflydelsen i alle de sager, visom elever finder relevante.Elevrådets er med, hvorbeslutningerne træffesFra 1. januar 2007 bliver skolen selvejende, og denledes formelt fremover af en bestyrelse. Elevrådet har torepræsentanter i bestyrelsen. Vi er også repræsentereti Pædagogisk Råd, hvor alle lærere drøfter og rådgiverrektor om uddannelsesmæssige forhold. Elevrådet harogså minimum to repræsentanter i alle skolens udvalg.De mange forskellige udvalg melder hele tiden tilbage tilelevrådet, som så formidler informationerne ude i klasserne.Formidlingen i klasserne er noget af det vigtigstei elevrådet. Det er selvfølgelig den enkelte repræsentant ihver klasse, som står for dette.Elevrådet kommer til ordeI så godt som alle skolens publikationer, skoleblad,årstidskrifter, introduktionsfoldere mv. får elevrådetmulighed for at komme til orde. Umiddelbart er vi ikkeunderlagt censur, men det er også klart, at vi opnårstørst indflydelse ved at være realistiske i vores krav ogforslag. Men der er faktisk rigtig gode muligheder for atkomme til orde, og skolen lytter gerne til, hvad vi sigerog foreslår.IndflydelseAlt dette lyder meget formelt, og måske lidt kedeligt,men at sidde i elevrådet giver faktisk indflydelse, og ofteer der en relevant diskussion om gymnasiets fremtid ognutid. Til andre tider diskuterer vi skolens Øltid i samarbejdemed festudvalget. I elevrådet har vi også forbindelsetil DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning,så som medlem af elevrådet har du ikke blot indflydelsepå dit eget gymnasium, men du får også chancen for atgive din mening til kende ved at deltage i et DGS møde,hvor du er med til at skabe DGS' holdninger til uddannelsespolitisketemaer - gymnasiereformen, skolernesøkonomi mv.Elevrådet socialtSom medlem af elevrådet lærer du elever at kende påtværs af årgangene, og vi har det som regel rigtig fornøjeligti elevrådet. Hvert år holder elevrådet en fest udelukkendefor elevrådet. Herudover arrangerer elevrådet ifællesskab en årlig introduktionstur, hvor vi først holderet daglangt møde med skolens ledelse, og bagefter overnatterelevrådets medlemmer i en hytte og hygger sig omaftenen.Elevernes engagementEn meget vigtig bestemmelse i elevrådet er, at der ermødepligt. Denne bestemmelse er vigtig, da det afhængeraf elevernes engagement, hvor effektivt elevrådetkan leve op til sit formål. På RG går vi højt op i, at elevdemokratietpå skolen skal fungere. For at det skal væremuligt, bliver der i hver klasse valgt en repræsentant forklassen, repræsentanten fremfører sin klasses ønsker ogholdninger, når beslutninger tages i elevrådet. Der vælgesogså en suppleant, således at alle klasser altid kan værerepræsenteret. Elevrådet ledes af en formand, der sammenmed næstformanden bliver valgt af alle eleverne påskolen.14


UDEN FOR UNDERVISNINGENFesternePå Rungsted Gymnasium er festerne en integreret del afskolens liv.Det gamle ordsprog: "Først yde - så nyde!" passer fint idenne sammenhæng, for hvad er mere befriende end atgå til fest med sine kammerater efter en lang arbejdsugemed udmarvende stile og øget svedsekretion.På Rungsted Gymnasium har vi forskellige former forfester:De almindelige gymnasiefester med diskotek, caféaftenerne- en hverdagsaften, hvor man sidder mereintimt og hygger sig til kl. 23, og så er der årets fest :Gallafesten om foråret, hvor 3g'erne holder en aftenfesti festtøj, drengene oftest i smoking og pigerne i langekjoler, og hvor der spises og danses lanciers - som erblevet indøvet i idrætstimerne.GallafestenDenne fest har en særlig betydning for 3g-eleverne,da det er deres sidste rigtige skolefest, og de kan så ideres stille sind med glæde eller nostalgi se tilbage påderes tre forgangne gymnasieår. Ak, den næste "storefest" er såmænd bare deres studentereksamen!Ja, festerne er en af de mange hævdvundne traditionerpå Rungsted Gymnasium : festerne er en velkonstrueretmaskine, hvor mange facetter skal passe sammen.FestudvalgVi har på skolen et elevfestudvalg med repræsentationaf alle årgangene med en formand, der indkalder til forberedelsesmøder,inden en fest løber af stablen, og vihar 2-3 lærere, der koordinerer oppefra. Disse to teamer løbende i kontakt inden festerne.Elevfestudvalgets arbejdsområder er at sælge billetter,stå i baren -sammen med nogle lærere - rydde op samtvære bindeleddet mellem elevråd, elever og de ansvarligelærere, samt rektor.Festerne plejer at give et rimeligt overskud, da allearbejder gratis.Den indtjente kapital bruges til eventuelle nyanskaffelsertil skolen. I år er fx et lysanlæg til skolens forskelligearrangementer højt på ønskelisten.Hvad får så festudvalget for deres arbejdsindsats : Defår gratis adgang til festerne samt sidst på skoleåret fårde penge til at "holde deres egen fest" eller gå i byen.Og ved denne fest, er der ikke lærere med.Nye bekendtskaberFormanden for Elevfestudvalget, siger: "Her påRungsted Gymnasium er der ikke kun tid til seriøsitetog faglig kunnen. Nej, der er skam også tid til fest ogballade. Fire gange om året arrangeres vilde gymnasiefesteraf skolens festudvalg, der består af skolens elever,lærere og pedellerne.Der er fuld knald på hele aftenen, og der bliver danset,sludret og moret sig som aldrig før. Om det er på dansegulvettil den pumpende musik fra DJ'en eller i barenmed en øl eller to, er RG festerne gode til at stifte nyebekendtskaber i alle årgange."15


Rungsted GymnasiumLay-out og tryk:Grafisk Identitet, HørsholmRedaktion: Claus Hartvig, BentDaugaard, Pia Dal, Jytte Skærup,Berit Bjørnow, Lene Wahlgren, HansKrøyer, Ole Trinhammer, TorbenAmtrup, Ulla Ringgaard, Per Søgård,Inger Sarborg, Sanne Lidman-Nielsen,Birgitte KerstingRungsted GymnasiumRungsted GymnasiumStadion Allé 142960 Rungsted Kystwww.rungsted-gym.dkgymnasiet@rung-gym.dk

More magazines by this user
Similar magazines