CAnyt 1, marts 2013 - CA a-kasse

ca.dk

CAnyt 1, marts 2013 - CA a-kasse

CA nytForventningspres på ledere 2Lederdag i CA 4Vælg selv … 5Når dagpengeretten stopper 6Smoothies og speeddates 7Synger sig til samtaler 8Bliv mentor 9BUZZ 10FORVENTNINGSPRES PÅ LEDEREside 35 7 8MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 1 MARTS 2013CAnyt 1


PÅ LEDERNE77% mener det er vigtigt, at lederenviser om han/hun er tilfreds med arbejdsindsatsen.Kun 36% oplever af ledernegør det.73% Vil have at lederen sikrer sig, atmedarbejderen kender de forventningerder er til dem. Kun 27% oplever af ledernegør det.68% Vil have At lederen giver demsparring og udviklingsmuligheder, så deudvikler sig fagligt og personligt. Kun18% oplever af lederne gør det.udstikke de overordnede linjer, men såvil medarbejderne helst klare restenselv. Så skal de nok selv komme til lederen,hvis de har brug for input.Problemet er bare, at mennesker erforskellige. De har forskellige grænserfor deres evne og lyst til selvledelse - ogde kan heller ikke altid se, hvornår dehar behov for input. Derfor kan lederenikke bare overlade de selvledende medarbejderetil sig selv. Han skal sørge for,at medarbejderne leder sig selv ud fravirksomhedens strategi”, siger MichaelPedersen.På tværs af forventningerNogle gange er lederens opgave ogsåat gå direkte imod medarbejdernesønsker og forventninger. Det menerSimon Bach Nielsen, der er konsulent ogteamchef Hos konsulentvirksomhedenMercuri Urval.”Der er en forestilling om, at der krævesnoget andet af ledere i dag end for3 år siden eller for 8 år siden. Sådanoplever vi det ikke. Reelt set, så er det,der kræves af ledere, at de passer tilden opgave, de er ansat til. Hvis man erude efter en kulturforandring i afdelingen,så kan lederen nemt komme til atudfordre medarbejdernes forventninger,selvom han gør præcis det, som han eransat til”, siger Simon Bach Nielsen.Det er vigtigt for lederen, at få meldtsine forventninger klart ud til medarbejderne– og søge forståelse for de rammerog krav der stilles, mener SimonBach Nielsen.”Du får aldrig nogen med, hvis der erfor stor modstand mod dit projekt, ellerhvis de ikke ved de skal. Derfor er deinterpersonelle evner og de kommunikativeevner nogle af vigtigste lederegenskaber.Du leder ens ved at ledeforskelligt, og derfor handler det i højgrad om at vide, hvordan du kommer idialog med hver enkelt medarbejder omdine forventninger til dem”, siger SimonBach Nielsen.Top 3 prioriteterMere ledelse og selvledelseStrategisk Selvledelse– ny bog af MichaelPedersen og AndersRaastrup Kristensen.Se bogen på:www.g.dkSelvledelse kræverLedelse – MiddelfartSparekasse arbejdermålrettet med at uddannemedarbejdereog ledere til selvledelse– fordi det giverværdi til kunderne.Selvledelse kræver ledelseSe artikel på: ca.dk/selvledelseCAnyt 3


17.APRILLEDERDAG I CAINSPIRATION OG VÆRKTØJ TIL LEDELSE I DAGKom til lederdag onsdag den 17. april 2013 i CA a-kasse i Gentofte.Få inspiration og værktøjer til at skabe bedre resultater gennem trivsel, personlig styrke,netværk og god personaleledelsePROGRAMKl. 15.00–15.30Kl. 15.35–15.50Kl. 15.50–16.15Kl. 16.15–16.30Kl. 16.30–17.30Indskrivning og kaffeForventningspres på lederne v. Christian Friis, direktør for CA a-kasse.CA’s medlemsanalyse om forventninger til ledere.Den gode leders egenskaber v. Simon Bach Nielsen, teamchef hos Mercuri Urval.Hvilke egenskaber skal den gode leder besidde? – Set fra rekrutteringsbranchen.Pause - ud i workshopsWorkshops – 1. rundeSpor 1 - Mindfulness – lederens mentale fitnesscenter v. Rikke Østergaard,karriererådgiver og mindfulness-instruktør i CA a-kasse.Flere og flere ledere og medarbejdere bukker under for hverdagens pres. RikkeØstergaard giver konkrete redskaber til at være i nuet og skabe ro i en hektisk hverdag.Spor 2 - Styrk din networking v. Peter Dissing, netværks-direktør i Netværk Danmark.Som leder kan du få mere værdi og udbytte af dit netværk både i og udenfor organisationen.Find dine personlige mål for at netværke og forudsætningerne for at lykkes.Kl. 17.30–18.05Kl. 18.10–19.10Pause med netværk og sandwiches. Mød repræsentanter fra en række af CA’s netværk,og få inspiration til netværksmuligheder.Workshops - 2. rundeSpor 1 - Lederens nye hverdag v. Kurt Næsted, direktør i Connection Management.Nye krav ændrer på lederrollen. Råderummet mindskes, og fokus flyttes fra strategi ogudvikling til dagligdagsopgaver. Det stiller krav til din lederstil.Spor 2 - Sådan leder du generation Y v. Henrik Christensen, vicedirektør i Jobindex.Hvordan leder, motiverer og udvikler du den nye generation af medarbejdere, hvorselvledelse og individualitet er i fokus.Kl. 19.20–20.10Kl. 20.10–20.15Autenticitet og personlig styrke - hvordan bevarer du den i en krisetid? v. Ulrik Ramsing,chefrådgiver i Center for Ledelse og forfatter til ’Unplugged - Din vej til autentisk ledelse’.Lær dig selv og dine grænser at kende. Lær at tænke forebyggende og at tage dig tid tilledelse, til at lave motiverende aftaler og være opmærksom - også når krisen kradser, ogdu skal fyre medarbejdere, forsvare budskaber fra øverste sted m.v.Afslutning – tak for i aftenGratis tilbud til dig, der er leder - Læs mere og tilmeld dig på www.ca.dk/lederdag4 CAnyt


VÆLG SELVVil du kombinere CA a-kasse med fagforening … eller medadvokathjælp? Eller vil du blot nøjes med a-kassen? I CAvælger du selv den løsning, der passer dig bedst.Af Ole StrandMange a-kasser har en tæt forbindelsetil fagforeningerne - og en klar arbejdsfordelingmellem fagforening og a-kasse.A-kassen står for dagpenge, efterlønog hjælp til jobsøgning for ledige, mensfagforeningerne står for juridisk hjælpi ansættelsessager, overenskomstforhandling,karriereudvikling, kurser,efteruddannelse og andre tilbud.Sådan er det ikke i CA a-kasse, hvormedlemmerne vælger mellem fleretyper af løsninger. Nogle vælger at kombineremedlemskabet af CA a-kasse medden fagforening, der bedst møder ensarbejdsområde. Andre vælger i stedetCA Advokathjælp, der giver den sammejuridiske tryghed som fagforeningen,men kun det. Og andre vælger kun atvære medlem af CA a-kasse, der udoverarbejdsløshedsforsikring også giver adgangtil en lang række tilbud om kurser,rådgivning, efteruddannelse m.v.Det får du for ditkontingentOverenskomstforhold og fagpolitikJuridisk bistand i ansættelsesforholdGratis gå hjem-møder, faglige netværk,faglige kurser med rabat. Medlemsrabatpå forsikring m.m.Gratis kurser til alle - jobsøgning,karriereudvikling, personlig udviklingog ledelsesudviklingGratis personprofilanalyse til alleKarriererådgivning + hjælp til jobsøgningtil folk i jobMen hvad bør man være opmærksompå, når man skal vælge den rigtigekombination?”CA a-kasse og CA Advokathjælpdækker tilsammen det meste af, hvaden fagforening og en traditionel a-kassedækker. Men hvis du f.eks. er dækketaf en overenskomst, er det en god ideat være i den fagforening, som haroverenskomsten på området. Når duer i både en fagforening og i CA, hardu også flere tilbud at vælge i mellem.F.eks. koster en personprofiltest fleretusind kr. i en fagforening, mens den ergratis i CA. Omvendt er der måske noglebetalingskurser i fagforeningen, sompasser bedre end i CA”, siger ThomasPlesner, der er Senior Projektleder i CA.Knap 40 % af CA’s medlemmer er ogsåmedlem af en fagforening. Størstegrupper i CA er DJØF, Kommunikation &Sprog og Finansforbundet.CA a-kassekr.444CAAdvokathjælpkr.50Akademiskefagforeningerkr.285-482DENRIGTIGEA-KASSEI en årrække var Lene Askjær Sørensenmedlem af Ledernes a-kasse. Som mellemledervar de det åbenlyse valg, og hun troede,at de bedst kunne guide hende.”Jeg har de sidste 4,5 år været projektansatsom salgschef, og de seneste års usikkerhedpå jobmarkedet har åbnet mine øjne for, atjeg skal være proaktiv og rustet til at søgevidere, når projektet slutter”, siger LeneAskjær Sørensen.Blev anbefalet at vælge CAEn bekendt anbefalede Lene at vælge CAsom a-kasse og efter et hurtigt kig på hjemmesiden,var hun ikke i tvivl:”Jeg er meget imponeret over CA’s mangegratis tilbud, som os i arbejde kan bruge pålige fod med alle andre, så i 2010 valgte jegCA, og det skifte er jeg utroligt glad for”,siger Lene Askjær Sørensen.Lene har brugt CA’s karriererådgivning ogdeltaget på en stor del af kurserne og gåhjem-møderne, som har givet hende enmasse gode redskaber.”Jeg har jo ikke skrevet en ansøgning i 22år, og så skulle jeg til at opdyrke mit netværkigen. Det har rådgivningerne, kurserne oggå hjem-møderne alt sammen hjulpet migmed, og jeg har fået konkrete værktøjer tilat performe bedre i jobbet”, slutter LeneAskjær Sørensen.Karriererådgivning + hjælp til jobsøgningtil ledigeØkonomisk tryghed/dagpengeCAnyt 5


Starter selvstændig virksomhed 12%Seniorjob 11%Job + Videnpilot 11%Efterløn 6%Ved ikke 5%NÅRDAGPENGERETTENSTOPPERKontanthjælp 2%NÆSTE SKRIDT FOR DEM,DER MISTER DAGPENGERETTEN52%1Af Ole StrandStarten på 2013 er samtidig også enden på dagpengerettenfor mange af dem, der fik forlænget dagpengeretten med ethalvt år i sommeren 2012. Det kan mærkes på tilgangen afefterlønnere og iværksættere, og det kan især mærkes ude ikommunerne, hvor presset på seniorjob og den nye særligeuddannelsesordning stiger.00Nogle gange ser man tegnene i de små ting. Som når antalletaf efterlønnere i CA pludselig stiger med 6 % henover årsskiftet,efter at have ligget urokkeligt stabilt år ud og år ind.Det er dagpengereformen, der slår igennem og sender flerepå efterløn. Det viser en rundspørge blandt de 96 medlemmer,der har mistet dagpengeretten i januar, efter de fik forlængetdagpengeperioden med et halvt år i sommeren 2012.12% 11% 11%6%5%2%00Tvunget på efterløn6 % går på efterløn, men det gør de færreste frivilligt. Dehar nået efterlønsalderen og er nødt til at gå på efterløn, nårdagpengene stopper. De kan også søge om uddannelseydelse,men så kan de ikke gå på efterløn bagefter.”Det er nu eller aldrig. Problemet er bare, at de får store fradragi efterlønnen for deres pensioner, fordi de ikke har arbejdetde sidste 2 år inden overgangen til efterløn. Det betyder,at mange kommer til at trække på deres pensioner tidligereog i større omfang end planlagt. Og det giver selvfølgeligfærre penge i den anden ende”, siger Lars Christensen.1 ud af 10 i jobDen glædelige nyhed er, at 11 % er kommet i job i sidsteøjeblik. 5 % var i virksomhedspraktik eller løntilskud indtildagpengerettens udløb og har derefter kunnet fortsætte ivirksomheden. 3 % er startet i akutjob, og 3 % starter i jobmed løntilskud i videnpilotordningen. Den dårlige nyhed er, at89 % ikke har fundet et job.Uddannelsesydelse trumfer kontanthjælp29 % af de ledige har mulighed for at få kontanthjælp istedet, mens 51 % ikke har ret til kontanthjælp på grund afformue eller ægtefælles indtægt. De sidste 19 % ved endnuikke, om de kan få kontanthjælp.Det behøver de heller ikke endnu, for kun 2 % vil søge omkontanthjælp, mens 53 % vil benytte regeringens senesteakut-udspil om en særlig uddannelsesordning, hvor formue ogægtefælle-indtægter ikke modregnes.”Regeringens uddannelsespakke er en redningskrans, somgiver en masse mennesker et pusterum. Men når man talermed dem, er fokus ikke rigtig på muligheden for uddannelse.Det handler først og fremmest at have et økonomisk grundlaget halvt år mere”, siger Lars Christensen, der er forsikringschefi CA a-kasse.UddannelsesydelseSelvstændigeVenter på seniorjobBlandt de, der mister dagpengeretten nu, er der en gruppemed særlige rettigheder, som giver grå hår i hovederne udei kommunerne. I CA er det 11 % af de, der har mistet dagengeretteni januar 2013, som er berettiget til et seniorjob ikommunen frem til efterlønsalderen – til overenskomstmæssigløn.”Desværre er der mange kommuner, som ikke ved, hvad deskal gøre med seniorjobberne. Blandt dem vi kender til, har enenkelt fået tilbudt et godt seniorjob i Københavns Kommune,en anden – en ingeniør – har fået tilbudt et job som gartner,mens de øvrige stadig venter på kommunens udspil”, sigerLars Christensen.Selvstændig af nød12 % har tænkt sig at starte selvstændig virksomhed. Det eri første omgang godt for ledighedsstatistikkerne, men de gørdet mest af nød, og det gør projektet sværere.”Det er folk, som har prøvet alt andet. De har søgt job påalle mulige måder, og nu vil de så prøve at klare sig selv påkonsulentbasis. Det er al ære værd, men erfaringen viser, ativærksættere har meget større chance for at lykkes, når destarter af lyst, og ikke af nød”, slutter Lars Christensen.Læs mere på ca.dk/akutSeniorjobJob + VidenpilotEfterlønVed ikkeKontanthjælp6 CAnyt


SMOOTHIES OGSPEEDDATESEn introduktion til froosh og så 40 speed-dates om fire job på 1 time.Det var konceptet, da smoothiefirmaet froosh mødte studiemedlemmer og ledige fra CASiden 2008 er froosh gået fra ukendt tilsmoothie-brand nr. 1 i Norden. God frugti lækre flasker. Kække budskaber på etiketterne.Direkte handel med frugtfarmei u-lande. Børsens fødevarepris for bedstesmoothie i Norden. froosh er en succeshistorie,og ekspanderer løbende. Nuskal de bruge to nye medarbejdere ogto praktikanter. Derfor er CEO BrendanHarris og Country Manager JeanetteElgaard fra froosh taget til speeddatingi CA.”Fordelen er, at vi får præsenteret,hvem vi er som virksomhed. Så kankandidaterne også tage stilling til, omde overhovedet ønsker at være hos os.Samtidig får vi et førstehåndsindtryk af,hvordan de er”, siger Jeanette Elgaard.Personen skal matche frooshBrendan Harris lægger under præsentationenikke skjul på, at han går efterfolk med gejst og drive, som matcherfroosh-ånden.“It’s important for us that we get theright kind of personality fit with ourorganisation, as we are quite a smallcompany, and this was an opportunityfor us to get those values across to theaudience”, siger Brendan Harris.Tættere på med speeddatingEfter en times præsentation og Q&A’s,når froosh-folkene på en time mereigennem 20 speeddates hver.“It works really well. It’s an opportunityfor us to get a much deeper feel aboutsomeone, than you can do by justlooking at a CV on the internet. Eventhough it’s just 2 or 3 minutes with eachcandidate, actually it makes a hugedifference relative to just readingsomeones information”, siger BrendanHarris.Mulighed for at brænde igennemBlandt ansøgerne er der også stor ros tilarrangementet.”Det har været spændende at høreom virksomheden, og det har væretfedt at komme ind og møde nogle folk,der ansætter, og forhåbentlig kommeigennem stakken af ansøgninger. Det errigtig svært at brænde igennem på etstykke papir. Jeg kan godt forstå, hvisfolk sidder med 50-100-300ansøgninger, at det kan være svært atskille den ene fra den anden, og det harde bedre ved at gøre nu”, siger Heidi Larsen,der er cand.merc. i markedsføring.Stærke kandidater i CAFlere ansøgere er i hvert fald brændtigennem til den videre ansættelsesproces,hvor froosh indkalder til ansættelsessamtaler– ud fra ansøgernes CV og ihøj grad også ud fra deres speeddates.”Nu har vi kun mødtes med dem i tominutter, men det giver alligevel etførstehåndsindtryk, så vi kan gå videremed nogle af kandidaterne. Jeg syneshelt klart, at der har været noglespændende profiler ind i mellem”, sigerJeanette Elgaard, og bliver suppleret afBrendan Harris:”I think today we have met a number ofpeople who are really strong candidatesfor the positions at froosh. I think thatthe problem we are going to have afterthis, is filtering through them and findthe best of what is really a very highcaliber group of people”.Læs mere på www.ca.dk/rekrutteringAf Ole StrandSPEEDDATE MED CASe video fra virksomhedspræsentationog speeddate med froosh.Scan kode eller søgunder ”speeddate medCA” på YoutubeVIL DU OGSÅ FINDE DESKARPE KANDIDATER?CA a-kasse hjælper dig gratis med:• stillingsopslag på ca.dk, i CA’sLinkedIn-grupper og i nyhedsbreve• virksomhedspræsentation• speeddatingKONTAKTVil du vide mere om, hvordan du kanfinde skarpe kandidater til ledige job ivirksomheden.Ring til os på 3314 9045 eller skriv tilos på ca@ca.dk.CAnyt 7


Synger sig til samtalerKan man synge sig til et job? Frederik Joen Nielsen er i hvert fald godt i gang med at gøre forsøgetmed en jobsang, som efter en uge på You Tube er blevet set af mere end 23.000, har været hele vejenrundt i medierne og har åbnet døren til en række virksomheder.Af Ole StrandI videoen synger Frederik Joen Nielsenom sig selv og om sine kompetencerinden for kommunikation, marketing oganalyse, og hvorfor arbejdsgiverne børansætte ham. Det er sjovt, professioneltog hamrende musikalsk. Den cocktail erslået igennem på Facebook og LinkedIn,hvor videoen lynhurtigt er blevet delt oghar spredt sig som ringe i vandet.”Siden jeg blev ledig i november, har jegsøgt ret traditionelt uden rigtigt at fåhul igennem. Det er der så til gengældkommet nu. En række virksomheder harkontaktet mig via LinkedIn, og jeg harallerede de første 3 aftaler om kaffemøderi den første uge, siger FrederikJoen Nielsen, der er cand.merc. iØkonomisk Markedsføring.Skeptisk karriererådgiverDa han første gang fortalte om videoansøgningentil en CV- og rådighedssamtale,var karriererådgiveren i CA a-kassenoget skeptisk over for konceptet.”Vi talte om planerne for min jobsøgning,og først til allersidst nævnte jeg, atjeg i øvrigt også gik med planer om enjobsang på video. Hun syntes, det var ensjov ide, men havde vist ikke den storetiltro til, at det ville bære nogen stederhen. Det kan jeg egentlig godt forstå, forman skal nok se det for at kunne se potentialet”,siger Frederik Joen Nielsen.a-kasse. Hun forstår godt, at kollegaenvar lidt forbeholden, for normalt skalman passe på med alternative ansøgninger.Det kan give ekstra opmærksomhed,men man løber også risikoen for,at der er nogen, som synes, at det eruseriøst eller noget pjat.”Frederiks video rammer nok lige i plethos de fleste, fordi den er professionel,sjov og underholdende og samtidiggiver et positivt indtryk af ham, og videoenssucces i sig selv dokumenterer jo,at han har kompetencer inden for viralkommunikation. Men det kunne ogsåvære gået rigtig galt, hvis han nu ikkehavde kunnet synge, eller hvis videoenvar lidt kikset og ubehjælpsom.Så havde den skræmt arbejdsgivernelangt væk”, siger Susanne Bruhn.Ansøgning i sneenFrederik Joen Nielsen er ikke den første,der søger alternativt med viral succes.I januar 2010 skovlede en tekstforfatteren ansøgning i sneen foran reklamebureauetRecommended. Det førte til36.000 views på YouTube og en jobsamtalemed bureauet, men i sidste ende gikjobbet til en anden med mere erfaring.Frederik er godt klar over, at selvom hannu får masser af opmærksomhed fraarbejdsgivere, er det ikke er det samme,som at jobbet er i hus.nem. Videoen er lavet for at skille sigud fra mængden og få arbejdsgivernei tale. Den hjælper mig til at komme tilsamtaler. Men jeg skal jo stadig overbevisedem om, at jeg ikke bare er en gladfyr med en sang, men at jeg også kanmatche jobbet”, fortæller Frederik JoenNielsen.Flere og flere videoerI CA a-kasse oplever karriererådgiverne,at medlemmerne i stigende grad lavervideo-præsentationer af sig selv, sombliver sendt med ansøgningen. Men manbehøver ikke kunne synge eller skrive isneen. Tværtimod skal man passe megetpå med at kopiere andres succeser.”En video-præsentation kan være engod ide, fordi den bedre end mange ordi ansøgningen viser, hvordan du er somperson. Men den behøver ikke væresprælsk og superoriginal. Frederiksvideo virker, fordi han er den første, dergør det. Han har fundet på noget unikt,som har en bred appel, og hvor folktænker ’godt fundet på’. Men hvis derkommer 10, 100, 1000 syngende ansøgninger,mister det hurtigt charmen. Såhellere en kort straight præsentation afsig selv, så virksomheden får ansigt ogstemme på ansøgeren”, siger SusanneBruhn.Susanne Bruhn er karriererådgiver ogunderviser i proaktiv jobsøgning i CA”Når man ikke har så meget erfaring,kan det være svært at trænge igen-8 CAnytJobsangScan kode eller søg under Jobsang på YoutubeAnsøgning skrevet i sneScan kode eller søg under Ansøgning skrevet isne på YoutubeSE ALTERNATIVEANSØGNINGER


Hjælp med at udvikle andre - og dig selv.BLIV MENTORDet vælter ind med ansøgninger fra nyuddannede,der gerne vil have en mentor i CA’s mentorordning.Derfor skal vi bruge flere mentorer.CA’s mentorordning er et forløb over 9 måneder, hvor 20-25 nyuddannede får sin egen mentor, og hvor CA hjælpermentee og mentor med værktøjer, workshops og evalueringergennem hele forløbet.Det første mentorforløb sluttede i 2012 med stor succes.Det andet er halvvejs med stor ros fra både mentorer ogmentees. Og til det tredje mentorforløb, som netop er starteti februar, har 81 nyuddannede kæmpet om 25 mentee-pladser.Meld dig som mentorFor at imødekomme efterspørgslen vil CA derfor udvide mentorordningen,så der er plads til flere mentorforløb og fleredeltagere i 2013. Men hvis det skal lykkes, skal vi bruge endnuflere mentorer end de 45 erfarne erhvervsfolk, der alleredeer med i CA’s mentorkorps.Derfor vil vi godt have fat i dig og andre kompetente erhvervsfolk,der gerne vil hjælpe en nyuddannet med atkomme godt i gang med arbejdsliv, job og karriere.Som mentor får du meget igen. Du får mulighed for at sættedine personlige og faglige kompetencer i spil. Du får nyeredskaber, som du kan trække på i dit arbejde som leder ellerspecialist. Du får en unik adgang til ny viden og nyt perspektivtil dit arbejdsliv. Og så får du et nyt stærkt netværk medde andre mentorer og mentees.Læs mere på ca.dk/mentorDERFOR ER VI MENTORER3EKSEMPLERVidereudvikler min egen lederstil”Jeg vil bestemt anbefale andre at tagehandsken op og blive mentor. Jeg fårselv meget ud af at være mentor, bådepå det personlige og faglige plan. På detpersonlige bliver jeg udfordret på spørgeteknik,empati og evnen til at sættesig ind i en anden persons liv og levned.På det faglige kan jeg bruge mentorforløbetsom en sandkasse i forhold til minegen lederstil samt ledelse og udviklingaf mine referencer”.Jan Dewald HansenCFO, Titech Electric A/S, OdenseMentor-rollen giver forståelse”Jeg har fået en helt ny forståelse afmentor-rollen igennem CA’s workshops.F.eks. er vurderingen af, om man i denenkelte situation bør være coach, ven,sparringspartner eller bør komme medet klart og direkte råd, særdeles nyttigi mit daglige arbejde som selvstændigvirksomhedsrådgiver. Men den størstefornøjelse har været at se udviklingenhos mentee, og at samtalerne virkeliggør nytte”.Mette Hyldgaard RoussisRoussis Development, VadumUdfordret på mit lederpotentiale”Den primære driver for mig som mentorer samfundsansvaret - det at støtteen anden med overgangen fra studiet tilarbejdsmarkedet. Men i et mentorforløbbliver man også selv udfordret på sitlederpotentiale, der sker en udvidelse afens netværk, og man styrker ens egenprofil. Som mentor bliver du meget opmærksompå den adfærd og de spørgsmål,der stilles, så min spørgeteknik erogså blevet mere varierende i forhold tilforhandlingssituationer og konflikter”.Bjarke FinlovNordic Marketing Manager, AlfaPeople,KøbenhavnCAnyt 9


KURSER FREM TIL SOMMERENKEND DIG SELVFå større indsigt i dig selv, og hvordan du virker sammen med og på andre mennesker. Iforbindelse med kurset vil du få udarbejdet din helt personlige profilanalyse, baseret pået af verdens bedste personprofilsystemer ”Insights Discovery Personprofil”.Mange danske virksomheder bruger Insights Disovery Personprofil som et element ibåde international talentudvikling, ledereffektivisering, skabelse af dynamiske teams ogmålrettet salgsoptimering.Du får kendskab til din adfærd, dine foretrukne handlemønstre, dine stærke sider, dineudviklingsmuligheder og hvordan de kan styrkes. Og du får en større forståelse for andremenneskers måde at agere på.JobsøgningDit karierevalgEt personligt afklaringsværktøj.Bliv bevidst om dine kompetencer,prioriteter og værdier. Genopdag digselv og få øje på nye muligheder.Proaktiv jobsøgningSøg job på nye måder. Lær at turdemere. Lær nye metoder – tænk utraditioneltog få nye ideer til at søge jobs.CV og ansøgninger der virkerFå nye input til dit CV og din ansøgning,så de fremstår målrettede, relevanteog skiller sig ud fra mængden.Proaktiv jobsøgning - dimittendEt målrettet og forretningsmæssigtorienteret jobsøgningsforløb for ledigedimittender, der løber over 6 gange,eller indtil jobbet er etableret.Succes til jobsamtalenSådan brænder du igennem ved samtalen.Lær, hvad du skal sige, hvornårog hvordan, og hvordan du får formidletog sendt det rette budskab.LinkedIn kursusSådan styrer du dit professionellenetværk med LinkedIn. Du lærer atopbygge og anvende din egen profil oganvende værktøjet i praksis.Ny Strategi – for langtidsledige4-ugers intensivt jobsøgningskursus.Vi indkredser de muligheder, som endnuikke er blevet afprøvet, og sættermaksimal turbo på alle andre alleredeafprøvede jobsøgningsområder.Personlig udviklingPræsentationsteknik - del 1 + 2Lær, hvordan du gennemfører en effektfuldpræsentation. Få redskaber,inspiration, praktiske øvelser og personligfeedback på din performance.ForhandlingsteknikBliv bedre til at forhandle. Forståforhandlingsprocessen, og få praktiskeredskaber og teknikker, som du kanbruge til alle typer forhandlinger.Kend dig selvBliv bevidst om din personprofil og fåstørre indsigt i dig selv, og hvordan duvirker sammen med andre mennesker.Du får lavet en profilanalyse, baseretpå et af verdens bedste personprofilsystemer’Insight Discovery Personprofil’.Styr på din stressNår du siger NEJ til andre, siger duofte JA til dig selv. Lær, hvad du selvkan gøre for at mindske stress. Fåpraktiske værktøjer til undgå stress.Mindfulness - del 1 + 2Med mindfulness trænes din opmærksomhedpå nuet og livet, mens detforegår, så du kan få mere overskud,blive bedre til at fokusere og få størrelivsglæde. Del 1: Introduktion til Mindfulnessog grundlæggende øvelser.Del 2: Gør mindfulness til en dagligpraksis.Professionel NetworkingNetværk er en af de vigtigste faktorerfor at indgå i det moderne samfundmed succes. Bliv bedre til at skabe ogpleje relationer.Nå dine målFastsatte nedskrevne mål giver klarhedog retning og virker som kompas ilivet. Lær at arbejde med personligemål, så de bliver realistiske og målbare.LederudviklingMindful ledelse nyt kursusFå et bredere perspektiv og forstærkdin evne til at navigere som leder medmindfulness. Kurset er en blanding afmindfulness-øvelser og teori. Du fårpraktiske arbejdsredskaber, som kanskærpe din vision og din prioriteringsom leder.Leder på vejFor dig der har mindst et års erhvervserfaring,og som overvejer enkarriere som leder. Find ud af, hvadlederrollen omfatter, og hvordan denvaretages og udvikles. Få fokus på dineegne forventninger og betænkeligheder.Få afdækket dit potentiale somleder og din potentielle lederstil.Se alle kurser og tilmeld dig på www.ca.dk/kurserCAnyt 11


CA a-kasse, Smakkedalen 2, Postboks 50, 2820 GentofteKOMMENDEGÅHJEMMØDERPersonlig gennemslagskraftKommunikation betyder alt! Om det er at sælgeprodukter, facilitere kurser, fremlægge projekter,inspirere og motivere medarbejdere eller holdetaler og indlæg, er der kun en ting som tæller;brænder du igennem med dit budskab?› Sted: Aalborg, Aarhus, Kolding og Odense, sedatoer på ca.dk/foredragFra stress til styrke- 5 tips til forebyggelse af stress i hverdagenKom og hør om den nyeste forskning i forskellenpå kvinder og mænds stressreaktioner, og omhvordan du kan få langt mere energi og glædei hverdagen ved at forstå, hvordan din kropfungerer.› Sted: København den 12/3Har du psyken til at være leder?Ledelse handler i høj grad om kommunikationog interaktion med andre mennesker. Men veddu, hvordan du reagerer, når du er under presgennem længere tid? Vi sætter fokus på de potentielleledelsesudfordringer, som lederen harqua sin personligheds ”skyggesider”.› Sted: Aarhus den 19/3Change!Om forandring og innovation, og hvordan mansikrer at det sker. Foredraget er baseret påførende forskere, krydret med praktiske eksemplerog relevante øvelser.› Sted: København den 19/3Forretningsorientering af IT- illustreret ved en caseHistorisk set har forretningssiden hos HMNNaturgas I/S ønsket, at IT skulle slankes. ITskulle principielt kun sørge for, at maskinrummetkørte, og alt andet blev outsourcet. Men det varikke optimalt, og derfor skulle organisationenudvikles› Sted: Aarhus den 11/4 og København den 22/4Service er marketingDet danske serviceniveau er mange steder elendigt.Men service spiller en uhyre central rollefor en kundes opfattelse og vurdering af en virksomhed.Markedsføring kan ikke konkurrere meden kundes konkrete oplevelse. Vi giver forslagtil, hvordan man kan arbejde med at forbedreeksisterende serviceydelser og udvikle nye.› Sted: København den 9/4 og Aarhus den 7/596 % af deltagerne vil anbefale CA’s gåhjem-møder til andre.Læs mere og tilmeld dig på www.ca.dk/foredrag12 CAnytCAnytISSN 1903-3184Oplag 32.500RedaktionOle Strand (ansv.red.)Layouthappyeverafter.dkCA a-kasseSmakkedalen 2Postboks 502820 GentofteTel 3314 9045Mail ca@ca.dkWeb www.ca.dkAarhus kontorVesterport 8 K8000 Aarhus C

More magazines by this user
Similar magazines