Det personlige lederskab, del 1 Lederskab og kommunikation - ucf.dk

ucf.dk

Det personlige lederskab, del 1 Lederskab og kommunikation - ucf.dk

Det personlige lederskab, del 1Lederskab og kommunikationFormål:Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af lederskabets forskellige kommunikativekompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Der arbejdes derfor på et samfunds- ogvidenskabsteoretisk grundlag med forskellige teorier, strategier og metoder. Hensigten er at udvikle forståelsenaf, hvordan forskellige kommunikative tilgange har betydning for forskellige ledelsesidentiteter i relation til denhelhed, som lederen/den studerende er en del af. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fraegen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen praksis.Mål – i hovedtræk:Viden og forståelse Skal have viden om forskellige perspektiver på, teorier om og metoder til at fokusere betydning og udøvelseaf ledelse som kommunikation. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne forstå, hvordan forskellige kommunikative perspektiver ogkommunikationsteoretiske tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskelligeledelsesidentiteter. Skal kunne identificere egne perspektiver og forstå deres forskellige betydninger for sammenhængen mellemkommunikation, ledelsesidentitet, ledelsesetik og egne ledelsesmæssige udfordringer i egen lokal praksis.Færdigheder Skal kunne inddrage problemstillinger og erfaringer fra egen organisation, for at give stof til refleksion og forat forankre læring og udvikling i egen kommunikativ praksis. Skal kunne vurdere forskellige kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af egenledelse og reflektere over deres betydning. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssig,kommunikativ praksis og begrunde konsekvenserne heraf.Kompetencer Skal kunne udvikle strategier for og håndtere udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egneledelsesmæssige udfordringer Skal kunne identificere egne perspektiver og reflektere over deres forskellige betydninger for egen lokalpraksis, f.eks. om sammenhænge mellem ledelsesidentitet, ledelsesetik og egne ledelsesmæssigeudfordringerIndhold: Modeller til forståelse og analyse af kommunikationen Indholds- og metakommunikation Lærings- og kommunikationsdomæner Kommunikation set i forhold til eget lederskab og sammenhængen i de organisatoriske relationer Refleksion og analyse af kommunikation i en organisation Arbejdet med kommunikation i forhold til egen praksis Kommunikation set i forhold til egen kompetenceudviklingLitteratur: Poula Helth (red.): Lederskabelse – det personlige lederskab. Samfundslitteratur.Seneste udgave (gennemgående på Det personlige lederskab del 1 og del 2) Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer.Seneste udgave. Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave (gennemgående på flereobligatoriske moduler) Dertil kommer nogle udvalgte tekster


Det personlige lederskab, del 2Professionelt lederskabFormål:Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelse af det professionelle lederskabs forskelligeledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til deres egne ledelsesmæssige udfordringer.Der arbejdes derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige ledelsesteorier, strategierog metoder. Hensigten hermed er at udvikle forståelsen af, hvordan forskellige ledelsesteoretiske tilgange harbetydning for det professionelle lederskab og dets praksisformer i relation til den helhed, som ledelse er en delaf.Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion ogfor at forankre læring og udvikling i egen praksis.Mål – i hovedtræk:Viden og forståelse Skal have viden om forskellige perspektiver på, teorier om og metoder til at fokusere betydning og udøvelseaf det professionelle lederskab Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne forstå, hvordan forskellige ledelsesperspektiver har betydningfor forskellige ledelsesidentiteter og ledelsesetikker i relation til den konkrete helhed, som lederen er en delaf. Skal kunne identificere og reflektere over egne perspektiver på det professionelle lederskab og forstå deresforskellige betydninger for sammenhængen mellem ledelsesidentitet, ledelsesetik og egen ledelsesmæssigpraksisFærdigheder Skal kunne inddrage problemstillinger, erfaringer og fortolke fortællinger fra egen organisation, for at give stoftil refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen ledelsesmæssig praksis. Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af eget professionelt lederskabog reflektere over deres betydning. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssige praksisog begrunde konsekvenserne heraf.Kompetencer Skal kunne udvikle strategier for og håndtere udvikling af eget professionelt lederskab. Skal kunne indgå i samarbejde internt og eksternt og herigennem medvirke til en hensigtsmæssigorganisatorisk udvikling. Skal kunne identificere og formulere behov for udvikling af egne professionelle ledelseskompetencer i forholdtil egne ledelsesmæssige udfordringer.Indhold: Det samfunds- og videnskabsteoretiske grundlag for ledelsesidentiteter Ledelsesteoretiske tilgange og lederroller Ledelse og værdier Ledelse i den relationsskabte organisation Diskursiv ledelse Ledelse af læreprocesser og organisatorisk læring Personprofilanalyse, herunder afdækning af styrker og udviklingsmuligheder som leder Strategier for kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og organisatorisk udvikling


Litteratur: Poula Helth (red.): Lederskabelse – det personlige lederskab. Samfundslitteratur.Seneste udgave. Gitte Haslebo: Relationer i organisationer. Psykologisk forlag. Seneste udgave(gennemgående på flere obligatoriske moduler). Dertil kommer nogle udvalgte tekster.

More magazines by this user
Similar magazines