formelle og praktiske

hoereforeningen.dk

formelle og praktiske

Kursusaften: Det gode årsmødeDet formelle og praktiske


Vedtægter og frister• Årsmøde en gang årligt inden udgangen affebruar måned• Årsmøde skal indkaldes mindst 4 ugers varsel• Forslag til årsmødet til formanden, så han/hunhar dem senest 14 dage før årsmødet afholdes• Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal• Der skal skrives et kort beslutningsreferat afårsmødet.


Indkaldelse og dagsordenDagsorden1. Valg af dirigent2. Godkendelse af dagsorden3. Bestyrelsens beretning til godkendelse4. Godkendelse af handleplan5. Økonomi herunder godkendelse af regnskab m.v.6. Valg af formand7. Valg til bestyrelsen8. Udpegninger til DH og andre repræsentationer9. Indkomne forslag10.Eventuelt


Beretningen• Bestyrelsens beretning tjener det formål atredegøre for, hvilke aktiviteter Igennemført i det forgangne år, og hvordanI har arbejdet med høresagen i det heletaget.• Faglighed og fællesskab


Valg til bestyrelsen (formalia)• Lokalafdelingens bestyrelse vælges på årsmødet for 2 årad gangen dog således at halvdelen vælges i lige år ogden anden halvdel i ulige år. Genvalg kan finde sted• Formanden vælges direkte på årsmødet• Bestyrelsen består af en formand og mindst 2medlemmer• Årsmødet vælger det nødvendige antal suppleanter for 1år ad gangen• Der vælges mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1år ad gangen• Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand ogkasserer• Det er ikke tilladt for ægtefæller eller samboendesamtidigt at være henholdsvis formand og kasserer.


Særlig forberedelse• Valg af dirigent (og referent)• Valg af formand• Valg af bestyrelsePapirarbejde:• Beretning• Regnskab• Handleplan


Eksempel fra referat”Ingen fra den siddende bestyrelse ønskedegenvalg. Bestyrelsen havde truffet dennebeslutning pga. skuffelse over manglededeltagelse til lokalafdelingens aktiviteter.Dirigenten efterlyste kandidater tilbestyrelsen….”


Arbejdsfordeling• Sørg for i god tid – allerede nu – at fåplanlagt årsmødet• Udarbejd en liste over alle opgaver ogfordel dem mellem jer• Udarbejd evt. en drejebog overarrangementet med tidspunkter på – såved alle, hvad der skal ske


• Tipskuon for sjov…Test din viden!

More magazines by this user
Similar magazines