10.07.2015 Views

Morten Vanggaard - ATV - Jord og Grundvand

Morten Vanggaard - ATV - Jord og Grundvand

Morten Vanggaard - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kalkstabilisering af ler


Case. Langtidseffekt af kalkstabiliseret ler på testfelter.TestfeltHaves:Lerjord (sen- og glacial) med enkl.sandlommerIp = 7-17%W = 9-18 %Cfv = 45-330 kPaUdfordring:250.000 m 3 jordflytningTerrænforskel på 11m


Testfelt 1: Em = 35-85 MPa (ler, st. sandet)Testfelt 2: Em = 30-70 MPa (ler, st. sandet /Moræneler)


05-08-2009


13-08-2009


13-09-2010


09-09-201109-09-1011


10-10-1012


KonklusionKalkstabiliseret ler-kan opnå bæreevner på E = 150-300 MPa-er formstabilt-genvinder bæreevnen efter opfrysning-ved 2% CaO bliver leren vandafvisende.-Anvendelse af kalkstabiliseret ler under bygninger og vejekræver skærpet tilsyn under blanding og indbygning.-Ved fundering kan anvendes normal frostfri dybde


Kalkstabiliseret lerE = (45)150 - 300 MPa


Gældende regler og vejledninger.Vedr. udførelse og kontrol henvises til nedenstående vejreglermv. som kan hentes på: www.vejregler.dk.Udbudsforskrifter. Kalkstabilisering, Vejledning, Juli 2010,Vejdirektoratet, VejregelrådetUdbudsforskrifter. Kalkstabilisering, Almindeligarbejdsbeskrivelse, AAB, Juli 2010, Vejdirektoratet,Vejregelrådet. Desuden tilhørende paradigmer for SAB, TBL,TAG og UKPBegge regler er under revision i efteråret 2012 efter 2 årserfaringsopsamling.


ArbejdsmiljøIdet brændt kalk (CaO) er stærkt ætsende ved kontakt medvand, skal man ved udlægningen dels passe på omgivelserne(naboer, trafikanter mv.) dels på sig selv.Du kan læse om de særlige sikkerhedsforanstaltninger ivejledningen Sikkerhedsvejledning for Kalkstabilisering,dokument nr. 11/01291-3, 2011.03.23, Vejdirektoratet, ANL-PRO.HUSK at få sikkerhedsvejledning op på sikkerhedsmødernemed entreprenøren inden arbejdet igangsættes.


Tak for opmærksomheden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!