10.07.2015 Views

KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: - Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: - Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dansk Kiropraktor ForeningTidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor ForeningKIROPRAKTIKOG FYSIOTERAPI:Samarbejde styrker forskningxxx verdenskongresxxx Priser til danskere og debat om medicinKIROPRAKTORERNE I SPILxxx SUNDHEDSPOLITIKxxx Kiropraktorerne med i spillet omfremtidens sundhedsvæsenDansk Kiropraktor ForeningKIROPRAKTORFONDENxxxNye xxx bevillingsprincipperNR.3 2011


Bestyrelsens leder · juni 2011VI KRIDTERBANEN OP2011 er halvvejs gået. Det betyder, at DKF’s nye målprogram, KIROPRAKTORERNE I SPIL, snart ikke er nytmere, men over et halvt år gammelt. Det samme gælder vores nye overenskomst med regionerne, Landsoverenskomstom Kiropraktik. Disse konstateringer giver anledning til at se på, hvordan det går med at få realiseret demange perspektivrige tiltag fra overenskomsten og målprogrammet.Et spændende overenskomstresultat er, at der skal nedsættes et fælles udvalg om kiropraktorers rolle og opgaver isundhedsvæsenet. KIROPRAKTORERNE I SPIL skal udgøre fundamentet for vores engagement i udvalget. Regionerneer i gang med at afklare fundamentet for deres. I vinterens løb har de tænkt kiropraktortanker og i maj månedafholdt de et seminar for at indhente viden og sparring fra en bred vifte af interessenter. Her deltog DKF sammenmed andre faggrupper som reumatologer, ortopædkirurger, praktiserende læger, fysioterapeuter m.v.Hovedindtrykket fra seminaret er langt overvejende positivt. Der var gode diskussioner og en oprigtig lyst tilat debattere behov og potentialer på et sagligt og fagligt niveau. Det positive indtryk lover godt for den fortsatteproces. Begge parter må dog også forvente, at der kommer udfordringer, men sådan må det være i en proces somdenne. Næste skridt er, at regionerne formulerer deres politik færdig i efteråret. Herefter nedsætter vi udvalget ogstarter arbejdet op.Vi har relativt høje forventninger til udkommet. Vi forventer, at det vil resultere i en række tiltag, somøger udnyttelsen af kiropraktorernes kompetencer. Det er tiltag, som falder ind under de centrale temaer iKIROPRAKTORERNE I SPIL omkring ’Mere Samarbejde & kommunikation’ og ’Integration med det øvrigesundhedsvæsen’.Et andet bærende tema i KIROPRAKTORERNE I SPIL er ’Synlig kvalitet’. Her afventer vi regionernes udspilom, hvordan Den Danske Kvalitetsmodel kan implementeres i praksissektoren, så vi bl.a. kan komme i gang medat udbygge det succesfulde NIP-Kiropraktik. Regionerne har været lange i spyttet med udspillet, men vi venterikke med hænderne i skødet. Vi planlæggeri disse uger et internt kvalitetsseminar,der skal koordinere en samletstrategi for kvalitetsindsatserne i professionen.Desuden er faglige retningslinjerpå trapperne. Dansk Selskab forKiropraktik og Klinisk Biomekanik harnetop offentliggjort, at deres retningslinjer for prolapsområdet er færdige, og det overenskomstaftalte udvalg, derskal udvikle retningslinjer for billeddiagnostik i kiropraktorpraksis, er i opstartsfasen.Inden for temaet ’Fortsat fokus på forskning & uddannelse’ er vi også i gang. Som bekendt har fonden etableretet internationalt stipendium, som styrker rekruttering af forskere. Her er det helt store scoop, at fonden sammenmed Syddansk Universitet netop har finansieret et såkaldt globaliseringsprofessorat til det internationale forskerikon,professor, dr.med. og kiropraktor David Cassidy, som flytter til Danmark. Inden for efteruddannelse harKiropraktorfonden netop også besluttet en ny prioriteringsstrategi, som sikrer retningsbestemt faglig udvikling afprofessionen. I forhold til at vi skal afprøve en model for obligatorisk efteruddannelse, afholder vi i september entemadag, som markerer opstarten på dette projekt.Så jo, både i forhold til overenskomsten og målprogrammet er vi godt i gang med at kridte banen op, så vi kankomme mere i spil til gavn for samfundet som helhed, ikke mindst patienterne.Både i forhold til overenskomsten og målprogrammet er vi godti gang med at kridte banen op, så vi kan komme mere i spil tilgavn for samfundet som helhed, ikke mindst patienterne.2 KIROPRAKTOREN NR.3 2011


NR.3 2011KIROPRAKTORERNE I SPILDansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor ForeningTidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor ForeningDansk Kiropraktor ForeningIndhold02 Leder : vi kridter banen op04 WFC-kongres 2011: Hæder og debat om begrænset ordinationsretDanske kiropraktorer gjorde sig flot bemærket med priser og udnævnelser på den 11. verdenskongres for kiropraktorer.06 World Congress of Chiropractic Students 2011 i RioFor første gang blev den årlige studenterkongres WCCS afholdt i direkte forbindelse med World Federation of Chiropractic-kongressen.08 Pris til dansk studerende: Rapkæftet på en diplomatisk mådeKiropraktorstuderende Jacob Toft Vestergaard vandt prisen Delegate of the Year på studenterkongressen WCCS.10 Samarbejde styrker forskning i fysioterapi og kiropraktikForskning på tværs er både en gevinst for forskningen og for klinisk praksis, mener professor i muskuloskeletal funktion ogfysioterapi Ewa Roos og professor i klinisk biomekanik Jan Hartvigsen fra Syddansk Universitet.15 NIKKB-NYT: Udvikling af dagplejeområdet i NyborgKiropraktorklinik deltager i kortlægning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø16 NIKKB-NYT: rygkonference i melbourne, australienNæste gang er det Odense17 NIKKB-NYT: Lyst til arbejde, når man lærer nogetDeltagelse i forskningsprojekt giver fagligt løft18 NIKKB-NYT: Introduktion af ny blog fra NIKKBKiropraktor Ellen Aartun vil de næste 3 år orientere om sit ph.d.-forløb20 Kiropraktorerne er med i spillet om fremtidens sundhedsvæsenDer er i disse år en stigende interesse fra regionerne side for kiropraktorområdet og i første halvdel af 2011 har der været afholdt flerearrangementer, hvor regionale politikere og embedsmænd har haft fokus på kiropraktorernes indplacering i sundhedsvæsenet.22 Kiropraktorfonden indfører nye bevillingsprincipperNye bevillingsprincipper for Kiropraktorfondens efteruddannelsesmidler skal sikre bredere kompetenceprofiler inden for professionen.23 3,3 millioner til kiropraktisk forskning og efteruddannelseFonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse – i daglig tale kaldet Kiropraktorfonden – uddelte imaj over 3 mio. kr. til kiropraktorers forskning og efteruddannelse.26 Reportage fra generalforsamling i DSKKBHvordan håndteres patienter med kliniske tegn på lumbal rodtryk bedst, og hvilken dokumentation findes der for forskellige undersøgelserog behandlinger? Disse spørgsmål var hovedtemaet for dagens faglige program ved DSKKB’s generalforsamling.27 Første elektroniske DKF-valg gennemførtEnkelte nye medlemmer blev valgt ind og en enkelt måtte udtræde - ellers var der ikke de store ændringer i kølvandet på detførste elektroniske valg til DKF’s tre udvalg for ansatte kiropraktorer, klinikejere og offentligt ansatte.28 Kort nyt0408151720KIROPRAKTORERNE I SPIL232730 MarkedspladsenKIROPRAKTIKOG FYSIOTERAPI:Samarbejde styrker forskningXXX VERDENSKONGRESxxx Priser til danskere og debat om medicinXXX SUNDHEDSPOLITIKxxx Kiropraktorerne med i spillet omfremtidens sundhedsvæsenTidsskrift for medlemmer afDansk Kiropraktor ForeningISSN 1395-8496Forsidefoto:Heidi LundsgaardDansk Kiropraktor ForeningVendersgade 6, 2.tv.1363 København KTelefon 3393 0400dkf@danskkiropraktorforening.dkwww.danskkiropraktorforening.dkArtikelforslag modtages gerne.Kontakt redaktionen.RedaktionsgruppeRedaktør (ansvarshavende):Peter Kryger-BaggesenRedaktionen:Jakob BjerreTanja Skov CarlsenKarina SolAnnoncedeadlineKIROPRAKTOREN nr. 4Udkommer i uge 35.Deadline for annoncer:15. juli 2011Tilrettelæggelse og produktionTuen-media asKIROPRAKTORFONDENXXXNye xxx bevillingsprincipperKIROPRAKTOREN NR.3 2011 03


verdenskongresWFC-kongres 2011:Hæder og debat ombegrænset ordinationsretDanske kiropraktorer gjorde sig flot bemærket med priser og udnævnelser på den11. verdenskongres for kiropraktorer, som World Federation of Chiropractic (WFC)afholdt i april måned i Rio de Janeiro. Dansk Kiropraktor Forening deltog medformand og direktør, og vendte hjem med mange indtryk.DKF-formand Peter Kryger-Baggesen på talerstolen tilWFC’s generalforsamling,hvor hvert land skal afgivekort status og adressere fremtidigeudfordringer. PeterKryger-Baggesen fortalte isit indlæg bl.a. om det nyeprojekt med en specialuddannelsefor hospitalskiropraktorer,DKF’s nyepolitiske målprogram og nye,perspektivrige overenskomstmed det offentlige. Til sidstslog han et slag for en fasthåndhævelse af de internationaleuddannelsesstandarderfor kiropraktiske uddannelsesprogrammer.Forsker, ph.d., kiropraktor Mette Jensen Stochkendahlfra NIKKB deltog med to artikler og to oplægi den faglige konference, og kunne vende hjem medWFC’s førstepris på 10.000 $ i artikelkonkurrencen.Kiropraktorstuderende Jacob Toft Vestergaard fraSDU blev udnævnt til årets delegerede på studenterkongressenWCCS. Men de seks dages kombineretpolitisk og faglig verdenskongres for kiropraktorerkastede naturligvis også politiske drøftelser af sig oggav indtryk af kiropraktikkens aktuelle udfordringerpå verdensplan:- Det var en rigtig fin tur til Rio, og vi havde enspændende faglig debat på WFC-generalforsamlingenom begrænset ordination af medicin for kiropraktorer,fortæller DKF’s formand Peter Kryger-Baggesen.- Det er også altid interessant at høre om de vidtforskellige forhold og konditioner, som kiropraktikpraktiseres under - lige fra lande helt uden reguleringeller lovlighed og så til den lille eksklusive klub aflande med universitetsforankret uddannelse, fuld legitimitet,offentligt tilskud til behandling og forankringi et sammenhængende sundhedsvæsen – og heldigvisgår udviklingen den vej, om end noget langsommereend ønskeligt, udtaler Peter Kryger-Baggesen.Oplæg om hospitalskiropraktikOver 900 kiropraktorer deltog i kongressen, som denbrasilianske kiropraktorforening, ABQ, var værter for.Halvdelen af deltagerne var kiropraktorer og studerendefra Brasillien, som nu huser 600 kiropraktorer ognæsten 700 studerende ved Brasiliens i alt to universitetsforankredekiropraktoruddannelser i henholdsvisNovo Hamburgo og Sao Paulo. Til generalforsamlingendeltog ledere af kiropraktorforeninger fra næsten50 lande.Det faglige program indeholdt temaer omsportskiropraktik, den øvre del af rygraden, manipulationaf rygraden og nye former for kiropraktiskpraksis. Her deltog ledende kiropraktor SørenO’Neill fra Rygcenter Syddanmark med et oplæg4 0KIROPRAKTOREN NR.3 2011


verdenskongresDansk forsker vinder førsteprisForsker, ph.d., kiropraktor Mette Jensen Stochkendahl fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, NIKKB, deltogmed to artikler og to oplæg i den faglige konference og kunne vende hjem med WFC’s førstepris på 10.000 $ i artikelkonkurrencenfor sit studie med titlen Chiropractic Treatment versus Self-Management in Patients with MusculoskeletalChest Pain: A Randomized Controlled Trial.- Det er helt fantastisk, og langt fra hvad jeg havde turdet drømme om på forhånd, fortæller Mette JensenStockendahl glad og stolt.- Jeg deltog også som bedømmer i posterkonkurrencen og var faktisk overrasket over niveauet, selvom der stadiger lidt for stor spredning til, at vi for alvor kan sige, at hele professionen arbejder på et højt akademisk niveau.Fagets ”grand old man”, Scott Haldemann, nævnte i sin afsluttende tale, at forskningsniveauet kun er blevet bedreog bedre, og der var et tæt opløb blandt hele ti artikler i år.Direktør og forskningsleder på NIKKB Henrik Wulff Christensen udtaler:- Det er fantastisk, at en yngre dansk kiropraktor, som er oplært i forskningsmiljøet omkring NIKKB, er trådt ind på deninternationale forskningsscene. Stor cadeau til Mette og holdet omkring hende.Se video om NIKKB og Mette Jensen Stochkendahls projekt på YouTube. Videoen er del af Syddansk Universitetsprojekt Telling Science og er lavet af kiropraktorstuderende Lasse Ringholm, som er studentermedhjælp på NIKKB:www.youtube.com/watch?v=KvyB0PG2ti4om kiropraktorernes position i sekundærsektorenog den nye specialuddannelse.- Det viste sig jo at være et højaktuelt tema, formens vi var af sted, var historien i Dagens Medicin, ogjeg kunne derfor fra talerstolen fortælle om den flotteomtale og om Danske Regioners initiativ med at udvikleen politik for kiropraktorernes rolle og position ifremtiden”, fortæller Søren O’Neill.Studenter med for første gangOgså kiropraktorernes internationale sportskiropraktikorganisation,Fédération Internationale de Chiropratiquedu Sport (FICS), og studenterkongressen,World Congress of Chiropractic Students (WCCS),holdt årsmøde i forbindelse med kongressen.Det var første gang studenterkongressen blev afholdtsammen med WFC, og det gav et godt liv på kongressen.Studenterdelegationen deltog bl.a. i debatten omkiropraktorers ret til i begrænset omfang at ordinere medicin,som der er mange holdninger til i professionen.Fem meget aktive og engagerede studerende var medfra SDU og markerede sig fint.- Det var rigtigt spændende at være en del af WFCkongressen.De tidligere gange har vi holdt studenterkongressenpå skoler, og det var helt vildt at mærkeden politiske gennemslagskraft, vi kunne komme medi år, fortæller studerende ved Klinisk Biomekanik påSDU, Anni Preisler fra den danske WCCS-delegation:- Vi brugte tiden mellem vores møder på at netværkebåde med DKF, de andre nordiske foreninger,ECU og globalt. Og så var det også fantastisk at fåspændende faglige oplæg med hjem i baggangen.Læs mere om studenterkongressen på de følgende sider.Den næste kongres finder sted i Durban, Sydafrika,den 10.-13. april 2013.www.wfc.orgKIROPRAKTOREN NR.3 2011 05


verdenskongresWorld Congressof Chiropractic Students2011 i RioFor første gang blev den årlige studenterkongres WCCS afholdt i direkte forbindelse medWorld Federation of Chiropractic-kongressen. Til trods for den geografiske placeringi Rio de Janeiro og manglende økonomisk ballast lykkedes det værtsskolen, SouthernCalifornia University of Health Sciences, at arrangere en mindeværdig kongres.I alt var 116 delegerede fra 27 kiropraktoruddannelser repræsenteret.Af Anni Preisler cand.manu, Alexander Meierstud.manu og LovisaAndersson stud.manu,WCCS-udvalget underForeningen af NordiskeStuderende (FNKS)Gennem det sidste halve år har det danske WCCSudvalgværet igennem et større generationsskifte. Femnye, meget engagerede og entusiastiske medlemmer erkommet til, mens fire ”gamle” medlemmer allerede,eller i nærmeste fremtid, kan kalde sig cand.manu.Dermed består udvalget på nuværende tidspunkt af10 medlemmer, hvor årets delegation blev sammensatat 2 nye og 3 tidligere delegerede.Succesfuld dansk delegationIgen i år havde den danske delegation en skarp profil. Vi fikhurtigt ry for at være velforberedte og toneangivende i deforskellige diskussioner samt at have styr på vores referencer.Det endte da også med en bred opbakning til vores medbragteforslag om, at de forskellige uddannelser skal gørederes fagbeskrivelser og kompetencemål offentligt tilgængelige.Hensigten er, at gøre det mere gennemskueligt at sehvilke kompetencer, der er opnået under ens uddannelse,uanset hvor man har valgt at uddanne sig til kiropraktor.Derudover lykkedes det at sætte et dansk præg påWCCS-organisationens nye Policies and ProceduresManual (PPM). Efter god dansk foreningsmodel erder nu lagt op til, at formand og ordstyrer adskillesog dermed ikke længere er den samme person. I forlængelseaf dette initiativ var det naturligt, at der blevudpeget en dansk delegeret til den komite, der skalarbejde videre med PPM, herunder finde en konkretmodel for hvilken rolle en ordstyrer skal have.Som en ekstra bonus og ikke mindst velfortjentblev formanden og Head Delegate for det danskeWCCS-udvalg, Jacob Toft Vestergaard, tildelt titlen”Årets delegerede”.WCCS som organisationGodkendelsen af de nye vedtægter på sidste års kongresindebærer, at WCCS nu er igennem den langsommeligeproces at blive registret som Non-Profit/Non-Governmental Organization(NGO) i Canada.Vedtægterne har været til første gennemsyn og er nuved at blive finpudset før endelig godkendelse.Et af fokusområderne var de nye PPM, som enstemmigtblev vedtaget på kongressens sidste dag. Herblev samtidigt dannet den komite, hvis formål er atoptimere og finpudse retningslinjerne inden næstekongres. Som følge af de nye retningslinjer har bestyrelsenfået flere beføjelser i forhold til tidligere ogkan dermed arbejde gennem hele året og er ikke kunbeslutningsdygtigunder kongressen. Som organisationkan WCCS nu reagere hurtigt og effektivt på diverseproblemstillinger eller opfordringer fra medlemmernesside. Dette gør også, at kongressen fremover vilforløbe mere roligt og overskueligt.Derudover blev første udkast til WCCS’s fremtidigeVision Statement udarbejdet, og det er nu op til densiddende bestyrelse at udtænke de nødvendige ”actionssteps” for at opnå foreningens fremtidsmål.Alt i alt har WCCS som organisationen fået et mereprofessionelt præg.Nye samarbejdspartnere og kontakterSom studerende har det været en kæmpe oplevelse atdeltage på såvel WCCS og WFC-kongressen. Udoverat få en masse faglige input i forskellige workshops oghøre nogle interessante foredragsholdere, har detteårs tur medført en række nye kontakter. Dansk Kiro-6 0KIROPRAKTOREN NR.3 2011


verdenskongrespraktor Forening var positive og åbne over for voresarbejde, og det blev til nogle gode samtaler om kiropraktik,studenterpolitik og tilbud om øget samarbejde.Vi fik også god kontakt til den svenske og norskekiropraktorforening, samt formanden for EuropeanChiropractors’ Union. Der er nu skabt grobund forstørre kommunikation fremadrettet. Udvalget glædersig meget til et øget samarbejde med alle parter.Udvalgsarbejdet fremoverÅrets kongres er veloverstået, men udvalgsarbejdet erallerede i fuld gang igen. Næste projekt er afholdelse afet foredrag om, hvad der er sket på kongressen. I majmåned har udvalget allerede afholdt en ”Kiropraktorevent”på SDU. Her sørgede udvalget for at udbredemere kendskab omkring vores uddannelse og om virketsom kiropraktor, samt informere om udvalget tilvores medstuderende.Fremadrettet bliver en af udvalgets største udfordringerfortsat rekrutteringen af nye medlemmer. Deter vigtigt for fremover at kunne repræsentere voresuddannelse og nordiske interesser bedst muligt. Pånuværende tidspunkt er der studerende fra både Danmark,Sverige og Tyskland i udvalget, men vi håberhurtigst muligt at have norsk deltagelse igen.Tak tilWCCS-udvalget vil gerne takke for den helt uvurderligestøtte vi har fået fra Sundhedsvidenskabeligtfakultet på Syddansk Universitet, Dansk KiropraktorForening, Foreningen af Nordiske Kiropraktor Studerende,Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisationog Norsk Kiropraktorforening samt alle de super sejesponsorer, studerende og kiropraktorer, der har støttetop om vores arrangementer i løbet af året.Mere information kan findes på:www.wccsworldwide.orgwww.fnks.org/wccswww.facebook.com/WCCS.SDUDen danske WCCS-delegation fra WCCS-udvalget under Foreningen afNordiske Kiropraktor Studerende (FNKS): (fra venstre) Johanne Brinch Larsen,Alexander Meier, Anni Preisler, Jacob Toft Vestergaard og Lovisa Andersson.KIROPRAKTOREN NR.3 2011 07


verdenskongresPris til dansk studerende:Rapkæftet på endiplomatisk mådeKiropraktorstuderende Jacob Toft Vestergaard vandt prisen Delegate of the Yearpå studenterkongressen WCCS.Hvad blev nævnt i begrundelsen for prisen?Prisen fik jeg for at vise initiativ, ikke være bange for atsige sin mening, gå mod strømmen og deltage aktivt i udviklingenaf organisationen. På godt dansk kan det vistfortolkes til at være rapkæftet på en diplomatisk måde.Hvad var fokus i jeres oplæg, og hvorfor?Vores oplæg i år var en opfordring til alle kiropraktoruddannelserog akkrediteringsinstitutioner om atøge gennemskueligheden i vores uddannelsesforløb.Standarden i størstedelen af verden er, at man kun kanfå korte kursusbeskrivelser, mens resten ikke er tilgængeligtfor offentligheden. Fra de studerendes perspektivgiver det åbenlyse problemer, hvis man skulle havelyst til at lave udvekslingsprogrammer eller skifte til enanden skole, da man ikke kan få merit på baggrund afmangelfulde informationer. I et mere globalt perspektivkaster det et lys af mystik over kiropraktorer, nårman ikke kan få at vide, hvilke kompetencer kiropraktorertilegner sig i deres uddannelse.Hvad kom der ud af det?For det første kom det som en stor overraskelse forde fleste studerende, at det var et problem. Den generelleopfattelse var, at man allerede levede op til detde ting, vi nævnte. Vi havde selvfølgelig på forhåndundersøgt sagen, så vores forslag blev vedtaget medovervældende flertal. Vores håb er, at man fremovervil være mere opmærksom på konsekvenserne af attilbageholde oplysninger, selvom det virker uskyldigt.Vores udvalg skal nu finde ud af, hvordan vi kan følgeop på det, og måske kan vi engang i fremtiden håbe,at det bliver et generelt akkrediteringskrav.Delegate of the Year Jacob Toft Vestergaard (i midten) medJamie Greenawalt, direktør af International Business of FootLevelers, som sponsorerede prisen (til højre) og Stanton Hom,præsident for WCCS (til venstre).Hvorfor vigtigt at deltage i WCCS?I Danmark har vi et meget unikt perspektiv, når detkommer til kiropraktik. At få lov til at diskutere ogpræsentere dette for kiropraktorstuderende fra restenaf verden giver rigtig meget respekt, og det giveros studerende mulighed for at præge studerendemed en anden uddannelsesmæssig baggrund end os.På den anden side giver det også de danske delegeredeen bredere forståelse af kiropraktik, som vi kantage med hjem og bruge i vores videre udvikling somkiropraktorer.8 0KIROPRAKTOREN NR.3 2011


SUNDHED – TRYGHED – FRIHEDFOR MEDLEMMER AF DANSK KIROPRAKTOR FORENINGFAGINVALIDEDÆKNINGFRIVILLIG BEHANDLINGSFORSIKRINGLEMPELIGE HELBREDSOPLYSNINGERLAVE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGERFLEKSIBLE INVESTERINGSMULIGHEDERLØBENDE OPTIMERING AF PENSIONSAFTALENUVILDIG RÅDGIVNINGMed DKF´s pensionsaftale er du omfattet af en god pensionsordning, som også sikrer dig og familienen solid økonomisk dækning, hvis uheldet er ude.Pensionsaftalen omfatter særlige dækninger og vilkår, som du ikke opnår andre steder. Hvis du vil havedet optimale ud af pensionsordningen, skal du træffe en række valg, og det er derfor vigtigt, at dukontakter Willis for en personlig rådgivning.Willis er uvildig rådgiver, og vi kan derfor også rådgive om dine øvrige personforsikringer og pensionsopsparinger.Din kontaktperson i Willis er Bo Thomas Nielsen, tlf. 88 13 97 31, btn@willis.dk.Se mere om pensionsordningen på www.willisview.dk/kiropraktor-foreningen.


tværfaglighedSamarbejde styrkerforskningi fysioterapi og kiropraktikForskning på tværs er både en gevinst for forskningen og for klinisk praksis,mener professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi Ewa Roos ogprofessor i klinisk biomekanik Jan Hartvigsen fra Syddansk Universitet.Af faglig redaktørVibeke Pilmark,FysioterapeutenNår kiroprakorer og fysioterapeuter forsker i sammepatientgruppe, ser de patienterne fra forskellige synsvinkler,mener Ewa Roos. Foto: Heidi LundsgaardFysiologer, antropologer, historikere, biomekanikere,psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer forsker ibevægelse og sundhed på Institut for Idræt på SyddanskUniversitet. På tværs af fagene er de del af et unikt forskningsfællesskab,som ifølge fysioterapeut, professor EwaRoos og kiropraktor, professor Jan Hartvigsen er med tilat brede fagene ud og give forskningen nye perspektiver.Som ledere af henholdsvis forskningsenhederne for MuskuloskeletalFunktion og Fysioterapi (FOF) og KliniskBiomekanik (KB) har de siden 2007, hvor FOF blevetableret på Syddansk Universitet, samarbejdet tæt omkringph.d.-uddannelse og forskning.Fysioterapeuten har talt med de to professorer omsamarbejdet på instituttet, og hvilke muligheder, demener, samarbejdet giver for professionerne, for forskningenog for praksis.Forskningsenhedernes samarbejde”Instituttets opbygning og satsning på bevægelse og bevægeapparateti forskellige perspektiver er unik og giver noglehelt enestående muligheder for arbejde med forskningsspørgsmålpå tværs af enhederne og faglige skel”, siger professorEwa Roos. Det var det, der trak, da Ewa Roos i 2006søgte stillingen som professor ved Syddansk Universitet,fortæller hun. At bo dør og dør med forskere fra andre fagområder,høre deres præsentationer af forskningen og deleviden, forsøgspersoner og udstyr er ifølge Ewa Roos medtil at udvikle og nuancere forskningen på instituttet. DetArtiklen stammer fra Fysioterapeuten nr. 9, ogbringes med tilladelse fra Danske Fysioterapeuter.Læs mere: www.fysio.dk/fysioterapeutentværgående samarbejde styrkes også af, at der er forskeremed forskellige baggrunde tilknyttet enhederne. Trodsnavnet ”Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi” er detikke kun fysioterapeuter, der forsker i enheden.Således er den ene professor i enheden, Karen Søgaard.cand. scient. og lige nu er der fem fysioterapeuter, to lægerog en fysiolog, der er i gang med en ph.d.-uddannelse.FOF, der i 2007 begyndte som forskningsinitiativmed økonomisk støtte fra Danske Fysioterapeuter,Gigtforeningen og Praksisfonden, fejrer til maj sit femårs jubilæum. I dag er FOF en permanent forskningsenhedmed de samme forpligtelser som instituttets andreforskningsenheder. Forskningen i enheden vil derforfremover ikke nødvendigvis have et snævert fokus ifysioterapi, men snarere have et bredere fokus på sundhedsvæsenetmed opgaven at levere højkvalitetsforskningfor at forbedre og behandling og forståelsen afbevægeapparatsproblemer generelt, fortæller Ewa Roos.Forskningsenheden Klinisk Biomekanik er ogsåtværfaglig og har gennem tiderne beskæftiget kiropraktorer,læger og fysioterapeuter. For eksempel harfysioterapeuterne Hanne Albert og Per Kjær i sin tidgennemført deres ph.d.-uddannelse i enheden, og PerKjær er i dag ansat i enheden som lektor.”På Institutteter forskningsspørgsmålet i centrum og ikke professionerne”,siger Jan Hartvigsen. På den måde fårde studerende samarbejdet ind med modermælken,mener han. De kiropraktorstuderende har 80 procentaf deres undervisning på bachelordelen sammen medlægestuderende. De får ifølge Jan Hartvigsen opbyggetet fælles sprog og et fælles begrebsapparat, der gørdet uproblematisk at kommunikere med hinanden.”Det giver en helt anden respekt for hinandens fagligheder;de bliver gode venner, de bliver kærester oggift med hinanden. Jeg ser utroligt gerne, at de kommendekandidatstuderende i fysioterapi kommer ind iden fælles opdragelse, som uddannelse nu en gang er.10 0KIROPRAKTOREN NR.3 2011


tværfaglighedDet er vigtigt, at vi får skabt et fælles grundlag indenfor det muskuloskeletale område, og jeg er ikke et øjebliki tvivl om, at det vil få betydning for fremtidenssamarbejde mellem professionerne. Vi har ét sundhedssystem,og vi skal bygge på et fælles grundlag”,siger Jan Hartvigsen. Han afviser ikke, at der kan væreforskellige holdninger i de forskellige faggrupper - deter med til at skabe dynamik. Men selve grundlaget forbehandlingen af patienter skal være den samme hoslæger, kiropraktorer og fysioterapeuter.Et godt eksempel på samarbejdet og forskellighedenmellem enhed for KB og FOF er et projekt, hvorder forskes i samme patientgruppe. ”Når Jan snakkerom disse patienter, omtaler han dem som rygpatientermed knæproblemer; når vi kigger på patienterne, harvi det modsatte fokus”, siger Ewa Roos.Enhedernes forskningRygsøjlen er i centrum for den forskning, der gennemføresi enheden for KB, hvilket ifølge Jan Hartvigsener helt naturligt, da omkring 80 procent af de patienter,der kommer til kiropraktoren har problemer, derrelaterer til ryg og nakke. ”Det er der, vi lægger hovedpartenaf vores forskningsindsats, og det er det, deforskere, vi har ansat, har mest forstand på”, siger JanHartvigsen. Han understreger dog, at det traditionellebiomekaniske fokus, der har været på ryg og nakkei kiropraktik, er i forandring. Problemer i columnahænger sammen med problemer andre steder i kroppenog er ikke kun isolerede biomekaniske problemer.”Folk med ondt i ryggen har også ondt i knæene ogondt i skuldrene, de har hjerte-kar-sygdomme, ogmange af dem er overvægtige”, siger Jan Hartvigsen.Forebyggelse generelt og også forebyggelse af rygproblemerskal starte tidligt. Forskningsenheden forKlinisk Biomekanik har derfor i stigende grad fokuspå bevægeapparatsproblemer i et livstidsperspektiv, ogdet starter med børn og unge. Enheden har såledeskoblet sig på andre projekter, der ser på livsstilssygdommei relation til børn for eksempel det såkaldteSvendborg Projekt. ”De interventioner, som vi forventerkan forebygge livsstilssygdomme, kan formentligogså forebygge nogle bevægeapparatproblemer.Et tværgående fokus på instituttet er fysisk aktivitet ogtræning. Og det er fantastisk som kiropraktor at kommeind og være med til at koble bevægeapparatet til helbredi bred forstand. Vores forskning er derfor bredt anlagt ogspænder fra projekter, der omhandler store befolkningsgruppertil projekter, der omhandler specifikke diagnostiskeproblemer hos undergrupper af patienter”, sigerJan Hartvigsen. Han mener nemlig ikke, at forskning ifolkesundhed og forebyggelse udelukker, at man samtidiggår i dybden med mere nørdede og metodemæssige problemstillinger– snarere tværtimod. Forskningen er bredtanlagt, og det skal den være, for at kunne give svar på despørgsmål, kiropraktorer har.FOF har aktiv behandling af bevægeapparatbesværi centrum. Projekterne, der gennemføres, har fokus pånakke, skuldre, knæ og hofte, og træning er et omdrejningspunktfor de fleste af projekterne. Forskernei enheden forsker i emner, der har betydning for fysioterapiog den rolle, fysioterapi skal have i behandlingenaf bevægeapparatlidelser. ”Det er således ikke fysioterapi,vi forsker i, men vores forskning er relevantfor fysioterapi”, siger Ewa Roos.Både Ewa Roos og Jan Hartvigsen oplever, at der oftestilles spørgsmål ved effekten af de interventioner, derbenyttes i fysioterapi og kiropraktik, mens der ikke stillessamme krav til mange af de interventioner, som lægerforetager, for eksempel kirurgi. ”Jeg har lige nu været medtil at afslutte en MTV-rapport om skulderkirurgi. I befolkningenstilles sjældent spørgsmål ved evidensen for atoperere skulderen, men der er forbavsende ringe evidensfor effekten af mange af de mest almindelige operationer.Kiropraktorer og fysioterapeuter har ikke noget at skammesig over”, mener Jan Hartvigsen.Ud over at producere evidens for den fysioterapeutiskebehandling er det også enhedens mål at fremme det akademiskegrundlag for fysioterapi, og Ewa Roos har væretvarm fortaler for den akademisering af fysioterapiuddannelseni Danmark, som nu får bedre vilkår med kandidatuddannelseni fysioterapi på Syddansk Universitet.Selv er hun uddannet fysioterapeut i Sverige, hvorhun også gennemførte sin ph.d. Fra Sverige er hunvant til, at fysioterapeuter har en relativt høj status oghar indflydelse på de beslutninger, der træffes i sundhedsvæsenetog indkaldes som eksperter i råd og nævn foreksempel til udarbejdelse af MTV-rapporter og kliniskeretningslinjer. Noget, hun ikke oplever, fysioterapeutergør i samme grad i Danmark. Ewa Roos er ikke i tvivlProfessor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi, fysioterapeutEwa Roos og professor i klinisk biomekanik, kiropraktor JanHartvigsen fra Syddansk Universitet.Foto: Heidi Lundsgaard.KIROPRAKTOREN NR.3 2011 011


tværfaglighedProf., fysioterapeutEwa Roosog prof., kiropraktorJan Hartvigsen.Foto: Heidi Lundsgaardom, at fagets anseelse i Danmark vil stige i takt med, at fysioterapeutergennemfører den nye kandidatuddannelse.» Der er behov for samme fokus på lidelser i bevægeapparatetsom på diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Mange tror, atman ikke dør af knæartrose, men det gør man”, siger EwaRoos. Således viser nye undersøgelser, at patienter med knæartrosedør tidligere af hjerte-kar-sygdomme formentlig på grund af detnedsatte fysiske aktivitetsniveau, som sygdommen forårsager.Fra passiv behandling til træningEn udvikling fra passiv behandling til aktiv behandlingog rådgivning præger både den muskuloskeletalefysioterapi og kiropraktikken i Danmark. Det er derforfristende at spørge de to professorer, hvordan deser forskellene i de to professioner.”For mig har fysioterapi aldrig været passiv behandlingalene. Aldrig. Når det drejer sig om, hvad vi gørmed hænderne i behandlingen af muskuloskeletaleproblemer, ser jeg ingen forskelle mellem en kiropraktorog en fysioterapeut. Men når det drejer sig omniveauet for de to professioner, er der til gengæld enkæmpeforskel. Den lange og universitetsbaserede kiropraktoruddannelsegiver kiropraktorer specielle forudsætninger,som fysioterapeuter af gode grunde ikkehar med den kortere ikke-akademiske uddannelse”, sigerEwa Roos. Hun fremhæver blandt andet kiropraktorernesforudsætninger for specialiserede undersøgelserog for at stille diagnoser og differentialdiagnoser.Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik blevoprettet i starten af 1990’erne og en dansk universitetsbaseretkiropraktoruddannelse blev etableret. ”Denudvikling har været en succes for kiropraktikken, der idag i større grad hviler på et evidensbaseret grundlag”,fortæller han. Tilbage i 1920’erne og 30’erne havde kiropraktorernei USA en aktiv tilgang til behandling, ogmange kiropraktorer havde etableret træningscentre,men efterhånden gled den aktive tilgang ud”, siger JanHartvigsen. Krav fra patienterne om passiv behandlingog større indtjeningsmuligheder ved udelukkende atbehandle passivt var ifølge Jan Hartvigsen formentligårsagen til, at kiropraktorer i en årrække stort set udelukkendetilbød manuel behandling.”Men i dag ved vi bedre, og træning spiller igen envigtig rolle”, siger Jan Hartvigsen. De fleste kiropraktorerhar i dag hjælpepersonale og tilknyttet fysioterapeuter,der står for den fysiske træning. ”Jeg mener ikke,at kiropraktorerne nødvendigvis skal stå og holde øjemed patientens træning. Det er ikke en optimal mådeat bruge sin uddannelse på”, siger Jan Hartvigsen.Han mener, at fysioterapi er et bredere fag end kiropraktikog dækker flere områder, som kiropraktorerikke beskæftiger sig med. ”Men inden for det muskuloskeletaleområde vil det være sådan, at når detdrejer sig om den enkelte patient, har kiropraktorenqua sin uddannelse en større vifte, primært på dendiagnostiske del. Derudover har en forskel hidtil væ-12 0KIROPRAKTOREN NR.3 2011


tværfaglighedret det akademiske niveau, men det vil stille og roligtudjævne sig med den nye fysioterapi kandidatuddannelse– og det er godt”, mener Jan Hartvigsen.Muskuloskeletale lidelser har lavstatusSelv om muskuloskeletale lidelser er den største folkesygdom,er der ifølge Ewa Roos og Jan Hartvigsenalt for lidt fokus på netop disse lidelser, der er forbundetmed store udgifter til behandling, sygedagpengeog førtidspension. Patientgruppen har ifølge de toprofessorer meget dårlige vilkår, og deres problemerhar lavstatus i sundhedsvæsenet. Der er meget lidtforskning, der beskæftiger sig med deres sygdomme,og patienterne skal selv betale for størstedelen af behandlingerne.”Der er behov for samme fokus på lidelser i bevægeapparatetsom på diabetes og hjerte-kar-sygdomme.Mange tror, at man ikke dør af knæartrose, men det gørman”, siger Ewa Roos. Således viser nye undersøgelser,at patienter med knæartrose dør tidligere af hjerte-karsygdommeformentlig på grund af det nedsatte fysiskeaktivitetsniveau, som sygdommen forårsager.”De praktiserende læger er dårligt uddannede pådette område, og de færreste tager en efteruddannelseinden for muskel- og skeletsygdomme. Alligevel gårpatienterne til lægen med ondt ryg eller knæ. De skullehellere gå til fysioterapeut eller kiropraktor. Al fornufttaler for det. For når lægen kigger i sin værktøjskasse,ser han medicin, kirurgi og MR-undersøgelser,men det er ofte noget helt andet, der skal til”, fastslårEwa Roos. Hun henviser blandt andet til Norge, hvorden direkte adgang til kiropraktorer og fysioterapeuter,der kan visitere til specialiserede undersøgelser ogsygemelde patienterne, har været en succes.Det er ifølge Ewa Roos vigtigt, at flere fysioterapeutermed en ph.d. markerer sig i sundhedsdebatten. ”Det erikke nok, at de formidler sig i forskningstidsskrifter, deskal også ud og markere sig i andre medier. Jeg synesfaktisk, at danske fysioterapeuter med en akademiskbaggrund er helt fraværende i debatten”, siger Ewa Roos.”En af grundene til, at der ikke har været så store fremskridt,er, at der har været alt for meget konflikt. Samarbejdetlokalt, i regionerne og andre steder bliver saboteret,og gode projekter må skrinlægges, simpelthen fordider går fagforeningspolitik og følelser i den i stedet forat fokusere på sagens kerne: Hvordan skaber vi et sammenhængendesundhedssystem, og hvordan hjælper vibedst patienterne?”, spørger Jan Hartvigsen og fortsætter:”Fagforeninger har en legitim rolle at spille, når de foreksempel ved overenskomstforhandlinger skal skaffe deresmedlemmer de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår, menjeg synes ikke altid, at de har været gode til at samarbejdeom sammen at sætte spørgsmålet om den sygdomsgruppe,der samlet set koster danskerne flest tabte gode leveår,konstruktivt på dagsordenen. Jeg ser kiropraktor- og fysioterapeutalliancersom enormt stærke der, hvor de virker.Inden for denne sygdomsgruppe er det os, der hver på sinmåde er bedst uddannede; det er os, der følger med og efteruddanneros, og det er os, der driver forskning og fagligudvikling. Det er et godt og løsningsorienteret budskab,som det vil klæde Danske Fysioterapeuter og Dansk KiropraktorForening at bære frem i fællesskab. Signalværdienned i rækkerne vil være stor, hvis lederne tør gå forrest”.Jan Hartvigsen og Ewa Roos mener, at enhederne er etslags laboratorium for faglig udvikling, og at deres egneerfaringer med at samarbejde med andre faggrupper kantjene som et forbillede for praksis. Den konflikt, der afog til har været mellem kiropraktorer og fysioterapeuter,mener de, blandt andet skyldes manglende kendskab tilhinandens fag. Jan Hartvigsen har forståelse for, at praktiserendefysioterapeuter og kiropraktorer et stykke ad vejenkonkurrerer om de samme patienter. Alligevel håber han,at fysioterapeuterne og kiropraktorerne vil hæve sig overdet – for patienternes skyld.Han fremhæver blandt andet Rygcenter Syddanmark,hvor professor, overlæge Claus Manniche ved centeretsetablering hurtigt fik nedbrudt faghierarkierne og lod læger,fysioterapeuter og kiropraktorer arbejde på lige fod.www.sdu.dk/iobSeks enhederunder Institutfor Idræt:Institut for Idræt og Biomekanisk forskninger organiseret i seks forskningsenheder,der har som mål at skabe nyviden om ”sammenhænge mellem fysiskaktivitet, bevægelse og sundhed, samtbevægeapparatets normale funktion oglidelser”: Bevægelse, Idræt og Samfund(BIS)Exercise Epidemiology (ExE)FysiskAktivitet og Sundhed i arbejdslivet(FAS)Klinisk Biomekanik (KB)Muskelfysiologiog Biomekanik (MoB)MuskuloskeletalFunktion og Fysioterapi (FoF)KIROPRAKTOREN NR.3 2011 013


NYTnordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanikUdvikling af dagplejeområdet i Nyborg:- Kiropraktorklinik deltager i kortlægning af fysisk og psykisk arbejdsmiljøAf Anders Lyck Fogh-SchultzKommunikationskonsulent på NIKKBKiropraktor Peter Højgaard fra RYGXPERTEN i Nyborg har det senesteår kørt et pilotprojekt i samarbejde med Forebyggelsesfonden,der har haft til formål at optimere interessen for at være dagplejer.Projektet, der er iværksat af Nyborg Kommune, har konkret haft tilformål at belyse det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i den kommunaledagpleje, både i forhold til dagplejerne og i forhold til ledelseog administration på området. RYGXPERTEN har varetaget kortlægningenaf det fysiske arbejdsmiljø.For at løse denne opgave bedst muligt valgte Peter HøjgaardNIKKB som forskningsmæssig underleverandør. Peter fortæller:”Som kiropraktor stod jeg med en omfattende omgave, og jeghavde brug for hjælp. Ved at vælge NIKKB fik jeg forskningsmæssigassistance gennem blandt andre seniorforsker Alice Kongsted,og jeg købte samtidig frihed. Nogle af opgaverne kunne visagtens klare selv i klinikken, men det var især nødvendigt medekstern ekspertise for at have tid til alle vores andre patientgrupper.At valget faldt på et eksternt forskningsinstitut var dog primærtfordi NIKKB er uafhængig og uvildig i forhold til både Forebyggelsesfondenog kommunen i Nyborg. Undervejs i projektethavde jeg brug for faglig sparring med en forsker, og gennemNIKKB købte vi os også til statistisk assistance”.Projektet blev søsat af Nyborg Kommune for blandt andet at gøredet mere attraktivt at være dagplejer. Hvorvidt dette er lykkedes,kan Peter Højgaard ikke sige med sikkerhed endnu. Han forklarer:”Udviklingen af et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø er ikke noget,som sker fra dag til dag. Det kræver tid og en dedikeret indsats.Dog fornemmer jeg, at de ca. 155 dagplejere, der har deltaget i projektet,har haft glæde af deres deltagelse, og flere har fortalt os undervejs,at dagplejerjobbet, som ofte er krævende, er blevet tagetalvorligt. Der er blevet lyttet til dem oppe i systemet, og sammen erder fundet områder, hvor der kunne ske forbedringer”.Peter Højgaard, der er kiropraktor fra AECC (1993) har løbende i sinkarriere været involveret i forskningsprojekter, og dette projekt harværet gavnligt på flere måder. Peter fortæller: ”Projekter som dettegiver os kiropraktorer, der arbejder i praksis, et godt konneks tilforskningen. Jeg kender til NIKKB’s forskningsspireprogram, og selvom dette ikke har været et formaliseret forløb, så giver det mig etfagligt løft at være med til at forske og derved være med til at belyseog forbedre forhold; i dette tilfælde for dagplejere, der ofte harmange fysiske belastninger i deres arbejdsdag. Det at kunne dragenytte af NIKKB’s forskningsmæssige ekspertise er en stor fordel forkiropraktorpraksis. RYGXPERTEN er, uafhængigt af vores deltagelsei dette kommunale projekt, blevet del af netværket af affilieredeforskningsklinikker til NIKKB, og sammen med seniorforsker AliceKongsted fra NIKKB, der leder netværket, har vi allerede skitseretandre mulige forskningsprojekter i fremtiden”.FAKTA:• Projektet er finansieret af Forebyggelsesfonden med ca. 300.000 kroner oghar til formål at gøre dagplejeområdet i Nyborg Kommune til en arbejdsplads,der fremmer livskvalitet og den generelle kropsbevidsthed, for derigennem atnedbringe antallet af sygedage og nedsætte fysiske og psykiske belastningeri arbejdet• Nyborg Kommune har ca. 150 dagplejere• NIKKB’s netværk af Forskningsklinikker (under Enheden for Kiropraktisk Praksisforskning– KIP) har til formål at øge vores viden om de lidelser, der behandleshos kiropraktorer, og netop klinikkernes adgang til et stort potentielt forskningsmæssigtkildemateriale gør netværket uniktPeter Højgaard


NYTnordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanikRygkonference i Melbourne, Australien:- Næste gang er det OdenseAf Jan HartvigsenSeniorforsker på NIKKB og professor på SDU16. til 19. marts var seniorforsker fra NIKKB Lise Hestbæk ogjeg selv sammen med en række andre forskere fra RygcenterSyddanmark og SDU til Forum for Research in Back Pain in PrimaryCare XI i Melbourne, Australien. Forum, som konferencenpopulært kaldes, er en workshopbaseret konference, hvor forskeremødes og diskuterer nye tendenser i forskning og metodemæssigeudfordringer. Kort sagt en nørdet forestilling. Deltagerantalletholdes lavt på cirka 200, netop for at man kan fåmulighed for at interagere med de andre forskere, som kommerfra hele verden.Som sædvanlig var konferencen meget intens med cirka 10 timersprogram hver dag. Temaerne på dette års konference varblandt andet prognoseforskning, kommunikation af forskningsresultateri medierne og pålidelige målinger af forbedringhos rygpatienter. Endvidere var der flere foredrag om status forbiologien i rygsmerter, nu hvor vi i snart mange år har haft storfokus på de psykosociale faktorer.NIKKB markerede sig fint på konferencen. Lise Hestbæk var inviterettil at holde et længere indlæg omkring registerforskningmed baggrund i de danske registre som fx Det Danske Tvillingregister,Bedre Sundhed for Mor og Barn kohorten og de forskelligeregistre i Danmarks Statistik. Jeg selv var medarrangøraf to workshops. Sammen med ph.d.-studerende Roni Evans lededejeg en workshop, hvor vi diskuterede evidensen for, at dethar nogen værdi at spørge patienter ”Hvordan går det”, og sammenmed professorerne Danielle van der Windt fra Keele University,England og Raymond Ostello fra Vrije University, Amsterdamledede jeg en workshop, hvor vi diskuterede forskelligemetoder til forskning i diagnose af rygsygdomme, hvor vi joikke har så mange pålidelige og valide objektive undersøgelser.Fra mit forskersynspunkt var konferencen meget vellykket og utroliginspirerende. I efteråret 2012 skal vi holde Forum XII i Odense,og vi har allerede nedsat arbejdsgrupper, som skal sammensættedet videnskabelige program og arrangere det praktiske omkringkonferencen. Jeg selv og seniorforsker, lektor Peter Kent fra RygcenterSyddanmark bliver værter for konferencen, og den videnskabeligekomite har medlemmer fra Danmark, Norge og Sverige.Breaking News:Ny professor i klinisk biomekanikJan HartvigsenDen 1. september 2011 flytter kiropraktor, ph.d., dr.med. DavidCassidy fra Toronto til Odense og tiltræder et femårigt professorat vedForskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Institutfor Idræt og Biomekanik ved SDU. Professorateter muliggjort via en stor bevilling fra Kiropraktorfonden,et årligt tilskud fra NIKKB og en bevillingfra SDU rektor Jens Oddershedes globaliseringspulje.I de kommende numre af NIKKB NYT vilvi sætte fokus på dette nye professorat og DavidCassidys rolle i udviklingen af forskningen vedInstitut for Idræt og Biomekanik og NIKKB.


Lyst til arbejde, når man lærer noget:- Deltagelse i forskningsprojekt giver fagligt løftAf Anders Lyck Fogh-SchultzKommunikationskonsulent på NIKKBHenrik GammelgaardPetersenNIKKB samarbejder med en række kiropraktorklinikker fra hele Danmark -såkaldte Forskningsklinikker under Enheden for Kiropraktisk Praksisforskning.Forskningsklinikkerne deltager i forskellige forskningsprojekter, der alle har tilformål at øge vores viden om de lidelser, der behandles i kiropraktorpraksis.Et af de projekter, som flere af klinikkerne deltager i p.t. erprojektet ”Forløb af lændesmerter i primærsektoren”, deroverordnet har til formål at afdække forløbet af lændesmerterog at undersøge, om der findes subgrupper af lændepatienter,der er distinkt forskellige.Klinikken Hartvigsen & Hein i Odense deltager i netværket afforskningsklinikker, og kiropraktor Henrik Gammelgaard Petersenfra klinikken er den kiropraktor, der til dato har undersøgtog inkluderet allerflest patienter til forskningsprojektet, hvismål er i alt 1.000 lændepatienter. Vi satte os ned til en snak omarbejdsglæde, nye rutiner og det helt nødvendige ”faglige løft”.Henrik fortæller: ”Det giver lyst til at arbejde, når vi lærer noget.Og via klinikkens deltagelse i dette projekt, lærer jeg en masse.Projektet er jo baseret på, at jeg skal igennem en helt fast undersøgelsesprotokol,når jeg undersøger patienter. Det har gjort, atjeg har fået nye rutiner ind, der løfter kvaliteten af undersøgelsenaf patienten. Det der virkelig er fantastisk ved denne protokolog derved selve projektet er, at vi finder flere subgrupper afpatienter. Og det er rigtig vigtigt, at man finder de rigtige kassertil den enkelte patient”.I følge forskningssekretær Jytte Johannesen på NIKKB har du lidt afen rekord i inkludering af patienter til projektet. Hvordan går det til?Henrik forklarer: ”Ja, det er vist rigtigt, men det tænker jeg nuikke over. For at fordele inkluderingen af patienter ud over klinikkernei netværket, sagde vores klinik ja til at stå for ca. 100patienter. Til dato har jeg vist nået 56. Men æren for dette er vistvores dygtige sekretærer. Det er dem, som har den direkte kontaktmed patienterne, når de ringer og bestiller tid. Men fordelenfor mig, ved at have set så mange patienter, er klart, at jegvirkelig har lært noget. Det har været meget interessant at følgesubgrupperingerne af patienter. Der er tydeligvis nogle kraftigetendenser, som jeg ikke umiddelbart var opmærksom på tidligere.Via projektet har vi på klinikken – og det er vi fire kiropraktoreralle enige om – fået en meget brugbar model til håndteringaf lænderygpatienter, som vi ikke havde tidligere. Jeg kanse, at jeg nu har et mere brugbart – eller bedre – redskab tilhåndteringen af denne type patienter. Faktisk mener jeg, atdette redskab skal til debat i vores fag. Det er oplagt, at vi somfaggruppe bliver bedre til at ensrette vores tilbud til lændepatienter.Det kan være en form for faglig konsensus, vi skal fremtil. Som stand mener jeg faktisk, at vi er ved at nærme os en fællesog evidensbaseret håndtering af lændepatienter. Via projektethar jeg selv haft mange patienter mellem hænderne, og jegser mønstrene allerede. Undersøgelsesprotokollen sikrer, at dethele køres kategorisk og stringent. Og det virker. Prognostisk ervi kommet et langt stykke længere målet. Klinikken deltagerselvfølgelig i projektet for at bidrage til forskningen, og selveregistreringen af data gør vi for projektets skyld. Men det er ingenhemmelighed, at jeg også bruger projektet til at udviklemig selv fagligt. Det her er efteruddannelse i praksis. Og det virker.Næste skridt i denne proces kunne være, at de deltagendeklinikker i KIP kunne oprette en form for klinikmæssig sparring.Vi har givetvis alle masser af erfaring, som vi kunne dele medhinanden – især i forhold til dette nye og spændende prognostiskeredskab til lændepatienter”.FAKTA:• Lændeprojektet har pr. dags dato inkluderet 747patienter fra i alt 17 klinikker i Danmark• Kiropraktoren deltager som dataindsamler på baggrundaf en fast undersøgelsesprotokol udviklet tilprojektet og som indeholder en række mekaniske tests• Patienten kan følges af kiropraktoren. Efter ca. 10dage registrerer kiropraktoren, om der har væretgrund til at ændre den diagnose der blev stillet vedførste besøg. Efter 4 uger registreres, hvilken behandlingder er givet, og hvilken plan der er lagt. Patientenindrapporterer sideløbende selv data og status via SMS• Henrik Gammelgaard Petersen (1975) er uddannetkiropraktor fra SDU i 2006 og ansat hos Hartvigsen &Hein i 2008. Henrik har netop afsluttet en postgraduatdiplomuddannelse som sportskiropraktor fra FederationInternationale de Chiropractique du Sport” (FICS)i Schweiz – og deltager løbende på flere af NIKKB’s kurser• Lændeprojektet beskrives løbende på NIKKB’s hjemmeside,hvor projektleder Alice Kongsted skriver enblog med resultater fra projektet: www.nikkb.dk/blog


NYTnordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanikIntroduktion af ny blog fra NIKKB:- Kiropraktor Ellen Aartun vil de næste 3 år orientere om sit ph.d.-forløbJuni 2010Den 1.mai i år blev jeg ansat som ph.d.-studerende ved SDU. Tittelenpå projektet er ”Fysisk aktivitet, fitness og den unge ryg”. Det eret prospektivt kohortestudie hvor 1300 danske barn i alderen 11 –13 år følges op over to år. Børnene testes for sit fysiske aktivitetsniveau,fitness og rygfunktion. I tillæg udfylder de et omfattendespørgeskema vedrørende smerter i ryg/nakke, div. aktiviteter, nærmiljø,cykel/transport, skole/klasse, venner/familie, hvordan de hardet og kosthold/rygning/alkohol. Den første runde dataindsamlingforegik i 2010 og den næste runde bliver i 2012.Etter en periode med store omvæltninger på det private plan,med flytning til Danmark, salg af klinik etc., har det vært godtmed en relativt rolig opstart. Men nu er jeg motivereret til at gåordentlig i gang. Jeg venter bare på at STATA, et statistikprogram,skal finne vej med posten. Helst i dag.Fortsættelse følger på: www.nikkb.dk/blogHensigten med denne blog er at holde omverdenen orienteret omfremdriften i projektet, oplyse om de udfordringer en ph.d.-studerendemøder undervejs, og om hvilke tanker og refleksioner jeg gør mig i deulige faser. Med tiden vil jeg også gi tips til gode og interessante artiklerinden mit forskningsområde. Målet er at skrive ugentlige indlægindtil ph.d.-afhandlingen er indleveret, hvilket forventes 1.maj 2014.Fra jeg blev ansat og til dags dato er følgende operationer udført:• Snakket med administrativt ansatte på SDU for at få mit projektoprettet.• Sagt ja til at sidde i Udvalg for tilrettelæggelse af institutforum,et årlig møde for alle ansatte ved Institut for idræt og biomekanik,og overværet de første to møder.• Kurs i brug af Propero, et program som kan analysere data fra etaccelerometer. Et accelerometer er en bevægelsesmåler somregistrerer både varighed og intensitet af aktivitet som giver etobjektivt mål på børnenes aktivitetsniveau, og blev benyttet iforbindelse med dataindsamling.• Snakket med David Cassidy, kiropraktor og professor ved SDUog University of Toronto, Canada. Han skal lægge forholdene tilrette, slik at jeg får et udenlandsophold i hans forskergruppe iToronto. Jeg glæder mig til at udvikle mine engelskkundskaber,opleve et nyt land, og samtidig få tage del i et rigtigt godt forskningsmiljøinden epidemiologi.• Læst lidt litteratur og lavet skitse til de artikler jeg skal skrive.• Lavet tidsplan for hele ph.d.-forløbet. Jeg får travlt.FAKTA om ellen aartun:• Født: 1976 i Norge• Cand.manu. 2002• 2002-2004: Kiropraktor i Tromsø• 2004-2011: Klinikejer i Nittedal• Forskningsinteresse: Forebyggelse af nakke-/rygsmerter hos børn og unge.Nordisk Institut forKiropraktik og Klinisk BiomekanikForskerparken 10DK-5230 Odense MTelefon: 65 50 45 20Mail: nikkb@nikkb.dkWeb: www.nikkb.dkRedaktion:Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.)af.schultz@nikkb.dkHenrik Wulff Christensenh.wulff@nikkb.dkJan Hartvigsenj.hartvigsen@nikkb.dkJytte Johannesenj.johannesen@nikkb.dkPart ofClinical Locomotion Network


Tidligere kursist:”Et flot stykkearbejde! Megetprofessionelt! Absolutpengene værd.”Kiropraktor Charlotte Hyldal,Svendborg.etableres et godt samarbejdemed den fordomsfulde, denneutrale eller den positive læge"Kære Jacob og Jonas. God vind med at udbredejeres flotte koncept. I gør det fremragende og deter mit håb at samarbejdet mellem praktiserendelæger og kiropraktorer, bliver som vores med jer- det er i hvert fald til stor nytte i vores klinik,hvor vi tilstræber optimal behandling af vorespatienter.”Læge Kim Kristiansen, Rosenørs Alle 41, 1970 Frb. C”Hej Jacob og Jonas. Mange tak for jeres fremlæggelse,det er nok det bedste vi har oplevetindtil videre, alle var temmelig imponerede. Detlover godt for vort fremtidige samarbejde ogfælles patienter. De deltagende læger var alle fraVesterbro. I kommer garanteret til at høre merefra os. Endnu en gang tak for jeres indsats.”Læge Jesper Nielsen, Vesterbrogade 82, 1620 Kbh.V• Ønsker du en markant tilgang af nye patienter i klinikken?• Ønsker du at udbrede kiropraktikken i DK?• Ønsker du lægernes anerkendelse og respekt?Kiropraktorerne WestLoft åbnede i 2004. Siden er klinikken voksethastigt og er med sine 8 fuldtidsansatte kiropraktorer DK’s største.Successen og den hurtige vækst skyldes primært et godt samarbejdemed de praktiserende læger. Denne indsigt i de praktiserendelægers værdisæt og behov, alt vores materiale og know-how, har vibesluttet ikke længere at opbevare bag lås og slå. Kurset Bryd isenudbydes derfor igen. Har du lyst til at lære at bryde barrierernened, kommunikere med og etablere lignende samarbejdsaftalermed dine lokale læger, så kom lær hvordan.Med venlig hilsenJonas Loft og Jacob WestKURSUS:BRYD ISEN - VIND LÆGERNES TILLID!Undervisere: Jacob West og Jonas LoftDato: Søndag d. 9.10.2011, kl. 9-17Sted: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, Odense C.Pris: DKK 10.995,- inkl. foredragsmaterialeog forplejning.Tilmelding: Senest d. 25.09.2011 (max. 20 deltagere)For yderligere kursusbeskrivelse og tilmelding sewww.westloft.org


Dansk Kiropraktor ForeningkiropraktorpolitikKiropraktorerneer med i spillet om fremtidenssundhedsvæsenDer er i disse år en stigende interesse fra regionerne side for kiropraktorområdetog i første halvdel af 2011 har der været afholdt flere arrangementer,hvor regionale politikere og embedsmænd har haft fokus påkiropraktorernes indplacering i sundhedsvæsenet.DKF benytter i disse månederlejligheden til at fåopfyldt nogle af målene iforeningens femårige målprogram’Kiropraktorernei Spil’ i anledning af regionernesfælles strategi omen regional kiropraktorpolitik.I januar var Samarbejdsudvalget i Region Sjælland påstudietur til Rygcenter Middelfart. Formålet med studieturenvar ud over at give deltagerne et mere genereltkendskab til kiropraktorfaget også at give deltagerneindblik i, hvordan Region Syddanmark har organiseretarbejdet med diagnostik og behandling af patientermed lænderygsygdomme. I Region Syddanmarkunderstøttes det tværsektorielle samarbejde mellempraksissektoren og Rygcenteret i regionen bl.a. med etsærligt Patientforløbsprogram for rygområdet. Deltagernefik også et indtryk af den tværfaglige profil, derkendetegner rygcenterets måde at arbejde på og denforskning, der foregår omkring rygcenterets arbejde.Den 6. maj havde DKF og Danske Regioner arrangereten velbesøgt temadag for de regionale samarbejdsudvalgpå kiropraktorområdet. Også denne gang indgik et besøgpå Rygcenteret i Middelfart i programmet. Derudovergav et besøg på Syddansk Universitet deltagerne indblik iden uddannelse, de kiropraktorstuderende gennemgår ogKIROPRAKTORERNE I SPILdet tværfaglige miljø, som både undervisningen og forskningenforegår i. Også Nordisk Institut for Kiropraktikog Klinisk Biomekaniks rolle på det forskningsmæssigeområde og i forhold til udviklingen af de mange kvalitetsmæssigetiltag på røntgenområdet blev sat i perspektiv.Deltagerne i temadagen fik også lejlighed til at drøftespørgsmål af mere overenskomstmæssig karakter, bl.a.de nye opgaver samarbejdsudvalgene har fået med denseneste overenskomst samt forventninger og krav, der liggeri den nye overenskomst om øget integration af kiropraktorernei det øvrige sundhedsvæsen. Praksisplanlægningssystemetvar også sat til debat. Som et forfriskendeindspark i debatten kom en regional embedsmand medet forslag om, at kiropraktorerne på samme måde som dealment praktiserende læger indtænkes i de samarbejdsaftalersom kommunerne og regionerne indgår.Regional kiropraktorpolitik på vejRegionerne er ved at formulere en fælles strategi om enregional kiropraktorpolitik. Som led i forberedelsen afdette strategiarbejde afholdt Danske Regioner et seminarden 29.-30. maj, hvor DKF også var indbudt tilat deltage. Deltagerkredsen var bredt sammensat ogbestod udover embedsmænd fra alle regionerne af flereforskellige faggrupper bl.a. en række regionalt ansattereumatologer og ortopædkirurger. Herudover deltog enfysioterapeut, en alment praktiserende læge samt en repræsentantfra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ligesomSyddansk Universitet og Nordisk Institut for Kiropraktikog Klinisk Biomekanik også var repræsenteret.Når regionernes strategi på kiropraktorområdet er endeligtpolitisk bekræftet i slutningen af 2011, skal densammen med DKF’s målprogram for 2011-2016 ”Kiropraktorernei spil” indgå i et fælles udvalgsarbejde mellemDKF og regionerne om kiropraktorernes roller og opgaver.ABDansk Kiropraktor ForeningLæs DKF’s målprogram påwww.danskkiropraktorforening/politik20 0KIROPRAKTOREN NR.3 2011


Man søger naturligtvejledning hos sin kiropraktor... når man skal vælge ny madras og seng, ikke?Hos ErgoPur ved vi, at den rette sammensætning af bund- og topmadrassamt hovedpude er en vigtig forudsætning for en god nattesøvn.- Og vi tror på at kiropraktoren er den rette fagmand at spørge til råds,når man skal anskaffe sig ny seng og madras. Her får ”patienten” en objektiv,faglig vejledning omkring det optimale valg af madras og dermedde allerbedste forudsætninger for en god nats søvn.Derfor har vi med kyndig hjælp fra dygtige fagfolk i sundhedssektorenudviklet en serie ErgoPur bund- og topmadrasser, som vi tilbyder gennemkiropraktorklinikker.Vi tilbyder jeres klinik et samarbejde, hvor I tager jer af den faglige, sundhedsmæssigevejledning omkring valget af madras og evt. seng. – Ogefterfølgende tager vi os af den praktiske, salgsmæssige dialog og koordineringmed ”patienten”.Forudsætningen for at I kan yde ”patienten” den rette vejledning er naturligvis,at ”patienten” kan afprøve den optimale madrasløsning på klinikken.- Derfor tilbyder vi jeres klinik et senge-/madraskoncept på særligt fordelagtigevilkår.”Vores kiropraktor hjalp os med det rette valg afmadrasser. - Det har virkeligt ændret vores dagligdag”.Hanne & Flemming HolbechEr I interesseret i at høre nærmere om denne interessante forretningsmulighed- så kontakt os ganske uforpligtende for en nærmere uddybningog dialog.Wencon ErgoPur ApS • Jyllandsvej 15 • 5400 BogenseTlf. +45 6481 1122 • ergopur@ergopur.dk • www.ergopur.dk®


kiropraktorfondenKiropraktorfonden indførernye bevillingsprincipperNye bevillingsprincipper for Kiropraktorfondens efteruddannelsesmidlerskal sikre bredere kompetenceprofiler inden for professionen.En ny model for uddelinger fra Kiropraktorfondensmidler til efteruddannelse træder i kraft med virkningfra efterårets ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1.september 2011.Med den nye model indføres en række bestemtefagområder, som der kan søges midler inden for, ogder uddeles desuden faste beløb til bestemte uddannelsesforløb.Den eksisterende bevillingsramme hævesfra 200.000 til 400.000 kr. årligt.Modellen betyder, at der årligt uddeles:• et antal stipendier på op til 50.000 kr. til gennemførelseaf efteruddannelsesaktiviteter inden for nærmereaftalte fastlagte fagområder samt• et antal studielegater på op til 150.000 kr. til erhvervelsenaf en masteruddannelse inden for nærmerebestemte fagområder.Strategisk prioritering af kompetenceområderBaggrunden for indførelse af den nye model for prioriteringaf fondens midler til efteruddannelse er etstigende politisk ønske om en mere strategisk stillingtagentil hvilke faglige indsatsområder, professionenønsker kompetencer inden for.Fagområder gældende for det pågældende år annonceresi KIROPRAKTOREN samt på DKF’s og DanskeRegioners hjemmesider hvert år i november måned.Motiverede ansøgningerFor at Kiropraktorfonden kan foretage prioritering af deindkomne ansøgninger, skal ansøgere, i højere grad enddet er tilfældet i dag, motivere deres ansøgninger medangivelse af, hvordan deres opnåede kompetencer kankomme resten af professionen til gode. Fx ved at forpligtesig til at undervise et bestemt antal timer inden for en nærmerefastlagt periode på fx NIKKB-kurser inden for detpågældende område, præsentere sine tilegnede kompetenceri artikler i KIROPRAKTOREN, indgå i forskningssamarbejdeved fx masterafhandlinger eller andre relevanteforpligtelser, som kan komme professionen til gavn.Et opdateret ansøgningsskema vil ligge til download påDKF’s og Danske Regioners hjemmeside snarest muligt.Læs mere om Kiropraktorfonden påwww.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktorfondenog www.regioner.dkKSFagområder for ansøgningsrundenmed frist 1. september 2011• Fagområde 1: Kommunikation (i bred forstandinden for fx patientrelationen eller tværfagligkommunikation)• Fagområde 2: Billeddiagnostik (fx røntgen,ultralydsskanning, MR og lign.)• Fagområde 3: Manuelle behandlingsteknikker• Fagområde 4: Rehabilitering• Område for master 1: Erhvervelse af enmaster i kvalitet og ledelse• Område for master 2: Erhvervelse af enmaster i rehabiliteringNæste ansøgningsfrist1. september 201122 0KIROPRAKTOREN NR.3 2011


kiropraktorfonden3,3 millionertil kiropraktisk forskning ogefteruddannelseFonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse – i dagligtale kaldet Kiropraktorfonden – uddelte i maj over 3 mio. kr. til kiropraktorersforskning og efteruddannelse.ForskningCornelius Myburgh (Kiropraktor,ph.d.) Modtager 860.550 kr. tilprojektet ’Contemporary Danishchiropractic professional identity;a mixed method approach to determiningand observing contextuallyrelevant parameters in the primarycare setting’. I projektet undersøges determinanter foretablering af en kiropraktoridentitet i udvalgte kiropraktorpraksis.Der udvikles et spørgeskema, som kananvendes til at undersøge den danske kiropraktoridentiteti privatpraksis.Rune Mygind Mieritz (Kiropraktor,ph.d-stud.) Modtager 334.000kr. til færdiggørelsen af igangværendeph.d.-projekt ’3D lumbarspinal motion and low back pain.’I projektet undersøges, hvordanryggens bevægelighed i tre dimensionerrelaterer til smerter. Det undersøges endvidereom almindeligt brugte behandlinger som rygtræningog kiropraktisk behandling påvirker mønstrene i ryggensbevægelighed.Christina Nielsen (Kiropraktor,MPH-stud.) Modtager 236.855kr. til den afsluttende afhandlingpå Master of Public Health-uddannelsenpå Københavns Universitet.Projektet, der er en delaf et større praksisbaseret projekt,’Forløbet af lændesmerter i primærsektoren’,skal belyse betydningen af lændepatienters selvvurderedehelbred i forhold til konsekvenserne som fxsygemelding, nedsat funktionsniveau og symptomintensitetefter tre måneder.Erik Poulsen (Kiropraktor, ph.dstuderende,M.Sc.) Modtager280.896 kr. til færdiggørelsen afph.d.-projektet ’Konservativ behandlingog hofteskole på smerte,funktion og livskvalitet.’ Nye undersøgelserfra udlandet viser, atmanuel behandling og hofteskole har god effekt påsmerteniveau, funktionsevne, hoftebevægelighed oglivskvalitet hos patienter med hofteartrose. Projekteter en del af et ph.d.-forløb og foregår i samarbejdemed NIKKB, Ortopædkirurgisk Afdeling O, OdenseUniversitetshospital, Institut for idræt og Biomekanik,Syddansk Universitet og Clinical LocomotionScience.Marianne Løgtholt Andreasen(Kiropraktor, Master in HealthCare Policy and Management)Modtager 200.000 kr. til forberedelsernetil ph.d.-projektet ’Effektenaf fysisk aktivitet hos børnfra en sundhedsøkonomisk vinkel’.Formålet med projektet er at måle sundhedsmæssigeeffekter af fysisk aktivitet hos børn og omkostningseffektivitetved indsatser, som fremmer børns fysiskeaktivitet. Ph.d.-projektet forventes at have fokus på desundhedsøkonomiske effekter og omkostninger ved atøge mængden af fysisk aktivitet hos børn.Lisbeth Hartvigsen (Kiropraktor)Modtager 713.500 kr. til ph.d.-projektet ’Forløb af lændesmerter.Betydningen af undersøgelse ogdiagnose.’ Hos størstedelen af rygpatienterkan der ikke påvises ensikker årsag til smerterne, hvorforKIROPRAKTOREN NR.3 2011 023


kiropraktorfondende betegnes uspecifikke rygsmerter. Det er en almindeligopfattelse, at der i den store gruppe af uspecifikkelændesmerter gemmer sig flere undergruppermed forskellige smertekilder, forskellig behandlingsresponsog forskellig prognose. Projektet har til formålat undersøge sammenhængen mellem fund ved denkliniske undersøgelse og patienters prognose. Det vilsåledes give viden om den biologiske side af rygproblemer,som vil blive vægtet i forhold til betydningen afpsykologiske og sociale forhold.Per Jørgensen (Cand.mag., ph.d.,Lektor, Bevægelse, Idræt og Samfundved Syddansk Universitet)Modtager 450.000 kr. til at skriveen forskningsbaseret og samfundsrelateretbog om kiropraktikkens historie i Danmark iperioden fra ca. 1900 (1920)-2011. Der vil blive lagtmest vægt på perioden efter 2. verdenskrig og herunderisær de sidste ca. 25 år. Bogen henvender sig tilkiropraktorer og kiropraktisk interesserede, og denskal kunne bruges i undervisningen af fx kiropraktorstuderendepå Syddansk Universitet.EfteruddannelseJanni Lee Boutrup Bang Brodersen(Kiropraktor) Modtager98.800 kr. til gennemførelse af enMaster i kvalitet og ledelse i socialogsundhedssektoren (MPQM).Uddannelsen giver kompetencerinden for ledelse og kvalitetssikring i sundhedssektoren.Der er særligt fokus på kravene i Den danskeKvalitetsmodel (DDKM).Karin Vejlo (Kiropraktor) Modtager25.000 kr. til gennemførelse afInternational Chiropractic SportScience Diploma (ICSSD), som eren postgraduat idrætskiropraktiskuddannelse. Uddannelsen giver kompetencer indenfor udredning, behandling og forebyggelse af idrætsskaderog er en minimumskvalifikation for at deltage iFICS kiropraktordelegation ved internationale sportsbegivenhedersom OL og VM.Erland Flaget (Kiropraktor) Modtager25.000 kr. til gennemførelseaf International Chiropractic SportScience Diploma (ICSSD), som eren postgraduat idrætskiropraktiskuddannelse. Uddannelsen giver kompetencer inden forudredning, behandling og forebyggelse af idrætsskaderog er en minimumskvalifikation for at deltage i FICSkiropraktordelegation ved internationale sportsbegivenhedersom OL og VM.Michael Dyssegard (Kiropraktor)Modtager 25.000 kr. til gennemførelseaf International ChiropracticSport Science Diploma (ICSSD),som er en postgraduat idrætskiropraktiskuddannelse. Uddannelsen giver kompetencerinden for udredning, behandling og forebyggelse afidrætsskader og er en minimumskvalifikation for atdeltage i FICS kiropraktordelegation ved internationalesportsbegivenheder som OL og VM.Kenneth Lehort Jensen (Kiropraktor)Modtager 15.000 kr. tilgennemførelse af Modul 2 af InternationalChiropractic Sport ScienceDiploma (ICSSD), som er en postgraduatidrætskiropraktisk uddannelse. Uddannelsengiver kompetencer inden for udredning, behandling ogforebyggelse af idrætsskader og er en minimumskvalifikationfor at deltage i FICS kiropraktordelegation vedinternationale sportsbegivenheder som OL og VM.Lene Hare Mortensen (Kiropraktor)Modtager 30.000 kr. tilgennemførelse af første år af masteruddannelsen’Master of Sciencein Advanced professional Practice,Chiropractic Paediatrics’ ved Anglo-European College of Chiropractic(AECC) i Bournemouth, England. Med uddannelsenopnås der kompetencer inden for diagnostik og behandlingaf gravide, nyfødte, småbørn, børn og teenagere.Uddannelsen giver desuden kritisk indsigt i forskningsmetoderog brugen af forskning i almen praksis.24 0KIROPRAKTOREN NR.3 2011


kiropraktorfondenLaila Hansen (Kiropraktor) Modtager30.000 kr. til gennemførelseaf tredje og afsluttende år af masteruddannelsen’Master of Sciencein Advanced professional Practice,Chiropractic Paediatrics’ ved Anglo-European College of Chiropractic(AECC) i Bournemouth, England. Med uddannelsenopnås der kompetencer inden for diagnostik og behandlingaf gravide, nyfødte, småbørn, børn og teenagere.Uddannelsen giver desuden kritisk indsigt i forskningsmetoderog brugen af forskning i almen praksis.KSFonden til fremme af kiropraktisk forskningog postgraduat uddannelse uddeler midlertil forskningsprojekter inden for kiropraktikog klinisk biomekanik samt midler til kvalitetsudviklingsprojekteri kiropraktorpraksis.Midlerne kan søges af kiropraktorer ogandre, der beskæftiger sig med forskningog kvalitetsudvikling inden for dette område.Liste over tidligere uddelinger samtansøgningsskema kan hentes på DKF’shjemmeside www.danskkiropraktorforening.dk. Ansøgningsfristen er to gange årligt: 1.marts og 1. septemberBemærk Kiropraktorfondens næste ansøgningsfrister 1. september 2011Læs mere om Kiropraktorfonden påwww.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktorfonden


DSKKBReportage fra generalforsamling i DSKKB - Fredag den 6. maj 2011Patienter meddiskusrelaterede lændesmerterAf Mette JensenStochkendahl, påvegne af DSKKBHvordan håndteres patienter med kliniske tegn på lumbal rodtryk bedst, og hvilken dokumentationfindes der for forskellige undersøgelser og behandlinger? Disse spørgsmål var hovedtemaetfor dagens faglige program ved DSKKB’s generalforsamling.Formand for DSKKB,Lars Rud Rasmussen.Generalforsamlingen markerede færdiggørelsen af selskabetsnyeste sæt af kliniske vejledninger for kiropraktiskhåndtering af rygpatienter med kliniske tegn pålumbal rodtryk. Kiropraktor, MPH Jan Nordsteen lavedeen grundig gennemgang af de enkelte delelementer,der ligger til grund for vejledningerne. Disse vil i løbetaf 2011 blive udgivet i trykt format. Præsentationenaf disse professionsorienterede vejledninger markeredesamtidig et stort skridt fremad i det fremtidige arbejdemed kvalitetssikring på kiropraktorområdet.To konkurrerende og omdiskuterede metoder tilhåndtering af patienter med discogene smerter blevpræsenteret ved Tom Petersen, fysioterapeut, PhD,forsker ved Københavns Kommunes Ryg- og Genoptræningscenter.Han har stået i spidsen for et randomiseretbehandlingsstudie, der har vurderet om effektenaf McKenzie-metoden sammenlignet med manipulationhos patienter med discogene smerter. Budskabetfra Tom Petersen var klart: manipulation er godt, menMcKenzie-metoden er bedre. Resultaterne er meget interessanteog vi ser frem til at høre mere fra Tom.Begge præsentationer er at finde på DSKKBs hjemmesidewww.dskkb.dk .Generalforsamlingen:Formandens beretningSelskabet har en veletableret og meget velfungerende bestyrelse.Der holdes 4-6 regulære møder i løbet af året oget tilsvarende antal Skype-møder. Der er fortsat en ubesatplads i bestyrelsen som suppleant, men det er forventningenat denne bliver besat med et medlem fra fokusgruppenfor akupunktur, når vi får etableret denne gruppe.Fokusgrupper:KvalitetssikringDSKKB kan med stolthed præsentere indholdet af denførste kliniske vejledning ud af en række af planlagte fagligevejledninger, nemlig om håndtering af patienter medlumbalt rodtryk. Kiropraktor, MPH Jan Nordsteen harværet hovedmand bag arbejdet med opgaven sammenmed kiropraktor, ph.d. Alice Kongsted og kiropraktor,ph.d. Henrik Wulff Christensen. Arbejdet er blevet finansieretaf Kiropraktorfonden.Professionen står overfor både interne og eksternekrav om at kunne beskrive og dokumentere vores fagligestandarder. Kvalitetsarbejdet er derfor fortsat DSK-KBs hovedindsatsområde. Det er et særdeles vigtigt ogambitiøst arbejde, der kræver tid, ressourcer og en professioneltilgang. Denne indsigt har betydet, at bestyrelsenhar revurderet selskabets strategi for målsætningernepå området i det forgangne år. Fra en forestillingom, at DSKKB alene kunne være katalysator for nyeprojekter og finde frivillige ildsjæle, der så kunne væreprojektmagere, er vi slået over på en kurs, der inddrageralle ressourcer indenfor faget. Vi ser det som en fællesopgave for hele professionen i samarbejde med DKF,NIKKB og regionerne. Aktuelt afventer vi regionernesudspil til en tværregional kvalitetsstrategi, der også skalomfatte kiropraktorområdet. DSKKB og DKF afholderet seminar om emnet i efteråret 2011.IdrætsgruppenGruppen har fået en flyvende start med adskillige aktiviteterog møder, blandt andet en aktiv klub underDKF forum. Det er vores indtryk, at der er en generelstor interesse blandt kiropraktorerne for udviklingen pådette område. Fokusgruppen stiler mod bedre efteruddannelseaf kiropraktorer med interesse i idræt, evt. endiplomuddannelse. Afgørende for dette er samarbejdetmed Dansk Idræts Medicinsk Selskab, hvor der arbejdespå at opnå gode kontakter. Styregruppen for fokusgruppenbestår aktuelt af seks medlemmer med KiropraktorThomas Skytthe Jakobsen som ankermand.PædiatrigruppenDer er ligeledes stor interesse for pædiatri og vi har flerekolleger der er i gang med at gennemføre AECCs masterprogrami pædiatri. Derfor har vi startet en fokusgruppeom pædiatri med en klub på DKF forum. Stiftendemøde blev holdt i april 2011, hvor der var hele 27 fremmødte.Der blev nedsat en styregruppe, der arbejder påat kunne præsentere en handlingsplan. Som repræsentantfor styregruppen fremlagde kiropraktor Kari SkovmandKuhn særskilt de spændende resultater af mødet.AkupunkturgruppenDer afventes en færdig handlingsplan, der kan godkendesaf bestyrelsen.Kurser og aktiviteterFredagsmødet i november 2010 blev indledt med envelbesøgt eftermiddagsworkshop om diagnostisk ultralydog præsentation af den nye kompetencegivendeuddannelse. Aftenens program blev indledt med enpræsentation af seneste ph.d.-projekt om patientermed brystsmerter ved kiropraktor, ph.d. Mette Jen-26 0KIROPRAKTOREN NR.3 2011


valg i dkfFørste elektroniskeDKF-valg gennemførtsen Stochkendahl. Herefter fulgte en interessant ogtankevækkende præsentation af planerne om en nykandidatuddannelse i fysioterapi ved SDU ved fysioterapeut,ph.d. Hans Lund fra Syddansk Universitet.Enkelte nye medlemmer blev valgt ind og en enkelt måtte udtræde- ellers var der ikke de store ændringer i kølvandet på det førsteelektroniske valg til DKF’s tre udvalg for ansatte kiropraktorer,klinikejere og offentligt ansatte.Repræsentationer og deltagelse i faglige sammenhængeSelskabet har i løbet af året været repræsenteret i enrække eksterne sammenhænge:• Aftagerpanelet for kiropraktoruddannelsen(Marianne Andreassen).• Dansk Kiropraktor Forenings uddannelsesudvalg(Mette Jensen Stochkendahl.)• Planlægningsgruppe for DKFs faglige kongres 2012.(Mette Jensen Stochkendahl og Lise Hestbæk)• DKFs forberedelser til regional kiropraktorpolitik.Lars Rud Rasmussen• DKFs politiske målsætningsprogram. Lars Rud RasmussenDer afholdes et årligt møde med nye turnusassistentersom på denne måde introduceres til DSKKB. Medlemskaber gratis det første år for turnusassistenter. Deter ligeledes planlagt, at der skal holdes et kontaktmødemed Foreningen af Nordiske Kiropraktor Studerende.OrganisatoriskBogføring, medlemskartotek og kontingentopkrævninger blevet outsourcet til DKFs sekretariat, hvilketfremover vil reducere en del af foreningens administrativebyrder, særligt for kassereren. DSKKB’s hjemmesideopdateret og vil fremover først og fremmest væreforeningens ansigt udadtil med faste informationer tilalle besøgende om bestyrelsen, møder, referater, foredragsslidesm.m.Regnskab og budgetVed status var der 246 medlemmer i DSKKB. Regnskabog budget blev godkendt, trods bemærkningfra forsamlingen om, at regnskabet ikke var udsendti tide. Kontingentet forbliver uændret for ordinæremedlemmer, mens det blev vedtaget, at der er kontingentfritagelserfor medlemmer, der er i turnus.Valg til bestyrelsenDer var genvalg til Thomas Skytthe Jakobsen, MarianneAndreasen og Lars Rud Rasmussen.Tre nye medlemmer blev valgt ind,en enkelt udtrådte og de øvrige medlemmerer gengangere ved det netop gennemførte valg.Det netop gennemførte valg blandt foreningens medlemmer til Udvalget for offentligtansatte kiropraktorer, Udvalget for ansatte kiropraktorer i privatpraksissamt Klinikejerudvalget, som alle er nedsat under bestyrelsen, foregik elektroniski valgklubber på DKF Forum. Her kunne man bl.a. læse kandidatpræsentationerog stille kandidaterne spørgsmål til deres valgprogram.Stemmeafgivelsen er foregået anonymt og alle DKF’s erhvervsaktive medlemmerhar været stemmeberettiget inden for den medlemsgruppe, de tilhører.Udvalgene ser efter valget således ud:KlinikejerudvalgetKirsten Sillehoved, Gunvor Jørnsgård, Michael Randsøe, Frank Føns Jensenog Stine Ørskov OlsenAnsatte kiropraktorer i privat praksisKristina Boe Dissing og Anette Ravn NørregaardUdvalg for offentligt ansatteAnne Mølgaard Nielsen, Hanne M. Nielsen og Stine Haugaard ClausenLæs her hvad et af de nyvalgte medlemmer af klinikejerudvalget udtaler om baggrundenfor sin opstilling:– Jeg stiller nu op til klinikejerudvalget, fordi jeg har en forhåbning om at gøreen forskel for DKF´s medlemmer. Jeg vil gerne hjælpe til en større gennemsigtighedi regler og ansættelsesforhold og kunne være med til at forbedre dialogenog vidensdelingen fra DKF til medlemmerne og modsat. Jeg er tilhænger af klarelinjer og rene svar - og at man skal kunne spørge klinikejerudvalget mere til rådsend jeg fx selv har brugt det hidtil, skriver Stine Ørskov Olsen, nyvalgt medlemaf klinikejerudvalget, på DKF Forum.KSFind kontaktoplysninger på udvalgsmedlemmerne og læs udvalgskommissorierne påwww.danskkiropraktoforening.dk/udvalg


KORT NYTSundhed.dk: ’Mine konsultationer’’Mine konsultationer’ er en ny tjeneste på sundhed.dk, som giverborgerne overblik over konsultationer og ydelser modtagethos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeuter,kiropraktorer m.fl. i primær sektor.Data i ’Mine konsultationer’ stammer fra Sygesikringsregisteret,og ’Mine konsultationer’ viser en oversigt over de konsultationer,hvor det offentlige har ydet hel eller delvis refusion. Ud overdato og behandler kan borgeren se de registrerede ydelser samtdet beløb, som er givet i refusion. ’Mine konsultationer’ viserdata tilbage fra 2003.Borgerne får adgang til ’Mine konsultationer’ ved at logge påsundhed.dk med NemId.Læs mere på www.sundhed.dkProlapspatienter minimerer operation ved træningDe fleste patienter med diskusprolaps kan undgå en operationog stadig klare sig rigtigt godt, viser en undersøgelse, som RygcenterSyddanmark med fysioterapeut Hanne Albert i spidsenhar fået offentliggjort i det ansete tidsskrift Spine.I undersøgelsen indgår 181 patienter, som har været kandidatertil en diskusprolapsoperation, men i stedet er blevet tilbudt toforskellige former for konservative behandlingsforløb over otteuger. Den ene gruppe er træningsgruppen og har fået oplæringi symptomlindrende øvelser og fysioterapi, mens den anden,inaktive gruppe, har fået anbefalet enkelte øvelser og er bedtom kun at holde sig aktive indenfor smertegrænsen.Begge grupper opnår signifikante forbedringer efter otte ugerog en yderligere forbedring efter et år, men træningsgruppenser ud til at komme hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet ogklarer sig generelt lidt bedre, viser undersøgelsen.Vi har ondt i ryggen for milliarderRygsygdomme og rygsmerter koster hvert år de offentlige kassernæsten 17 milliarder kroner.Det dokumenterer en helt ny rapport, som Statens Institut forFolkesundhed har udarbejdet for Gigtforeningen. Det er førstegang nogensinde, at der er sat tal på, hvad rygsygdomme ogrygsmerter koster.Læs mere på www.gigtforeningen.dk under nyhederFalck Healthcare ekspandererFalck Healthcare har købt Danmarks næststørste, privateudbyder af sundhedsløsninger, HealthCare Danmark.Falck Healthcare dækker 1,6 millioner borgere med sundhedsordningerog har mere end 7000 offentlige og privatevirksomheder blandt sine kunder.Læs mere på www.danskkiropraktorforening.dk/nyhederEfteruddannelse: Personlig udvikling, pligt og politikDKF’s Uddannelsestemadag 20 september 2011 på SDUsætter spotlight på optimale efteruddannelsesstrategier:Hvordan fremmer vi deltagelsen og sikrer optimalt udbytte?Tilmeld dig nu: www.danskkiropraktorforening.dk/uddannelsestemadagUdgivelsesplan 2011De nedenstående datoer er vejledende.Blad: Annoncedeadline: Udgivelsesdato:Nr. 4 15. juli 2011 uge 35Nr. 5 15. september 2011 Uge 42Nr. 6 15. november 2011 Uge 50Læs mere på www.danskkiropraktorforening.dk/nyhederO P S L A GFonden til fremme af kiropraktiskFonden til fremme af kiropraktisk forskning ogforskning postgraduat uddannelse og postgraduat uddannelseKiropraktorfonden uddeler to gange årligt midler til forskningsprojekterinden for kiropraktik og klinisk biomekanik samt tilskud tilRegionernes efteruddannelses- Lønnings- og og kvalitetssikringsaktiviteter. Takstnævn og Dansk Kiropraktor Midlerne Forening kan driver søges enfond, af kiropraktorer som bl.a. har og til formål andre, at som etablere beskæftiger det økonomiske sig med grundlag forskning Nordisk og kvalitetsudviklingat yde inden tilskud for til efteruddannelses-aktiviteter det pågældende sundhedsområde.for kiropraktorer, at ydeInstitut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i Odense, at fremme kiropraktiskforskning,tilskud til andre formål og at afholde udgifter i forbindelse med kvalitetsudviklingEfteruddannelsei kiropraktorpraksis.FraAfdennefondensfondmidlerer det muligttil efteruddannelseat søge midler tiluddelesforskningsprojekteret antal stipendierinden forpå opkiropraktik til 50.000 og kr. inden klinisk biomekanik for et nærmere og midler fastlagt til kvalitetsudviklingsprojekter fagområde og studielegater ikiropraktorpraksis. på til 150.000 Midlerne kr. til erhvervelsen kan søges af af kiropraktorer en masteruddannelse og andre, som inden etbeskæftiger sig med forskning og kvalitetsudvikling indenfor detnærmere bestemt område. Gældende fagområder for efteruddannelsesaktiviteterfremgår af Danske Regioners hjemmeside www.regioner.pågældende sundhedsområde.Der dk og skal Dansk anvendes Kiropraktor ansøgningsskema Forenings ved hjemmeside ansøgning www.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktorfondenom støtte. Skemaetkan rekvireres på Danske Regioners hjemmeside www.regioner.dk under”Fonde” eller på Dansk Kiropraktor Forenings hjemmesidewww.danskkiropraktorforening.dk under Forskning og kvalitet. Ansøgningi Ansøgninger12 eksemplarer fremsendes til fondens sekretariat. Ansøgningen skalindeholde Ansøgningsskema en udførlig downloades beskrivelse på af projektet, www.regioner.dk herunder eller angivelse på www. aftitel, formål samt specifi kation af det ansøgte beløbs størrelse. Eventuelforskningsprotokol danskkiropraktorforening.dk/kiropraktorfonden vedlægges ansøgningen. og indsendes i 12eksemplarer. Ansøgningen skal indeholde udførlig beskrivelse afAnsøgningsfristen projektet, herunder fastsat angivelse til tirsdag af titel, den formål 1. marts samt 2011. specifikation Ansøgningerne af vil detblive behandlet på mødet i fondens bestyrelse april 2011.ansøgte beløb. Eventuel forskningsprotokol vedlægges. AnsøgningerFondens til efteruddannelsesaktiviteter sekretariatsadresse er: Regionernes skal være motiverede Lønnings- med og Takstnævn angivelseaf, hvordan man med det opnåede c/o Danske uddannelsesforløb Regioner kan stille sineDampfærgevej 22kompetencer til rådighed for professionen.Postboks 25932100 København ØAnsøgningsfrist 1. marts og Telefon 1. september. 35 29 81 95Ansøgninger sendes til:Regionernes Lønnings- og Takstnævnc/o Danske RegionerDampfærgevej 22Postboks 25932100 København ØTelefon 35 29 81 9528 0KIROPRAKTOREN NR.3 2011


Må vi servere enportion wellness?Med dry-water-massage fra Wellsystem kan du tilbyde unik forkælelse til alledine kunder – endda tilsat terapeutisk effekt. Dry-water-massage er velværefra top til tå, dine kunder vil elske det. Og så kommer de jo igen.www.fitpartner.dk l Tlf. 70 204 234


MARKEDSPLADSENstillinger tilbydesjob søgesKiropraktor søges til NæstvedKiropraktisk klinik søger en kollega med tiltrædelse efter aftale. Du skal kunnearbejde selvstændigt og være interesseret i at indgå løbende generationsskifte.Vi er en gammel velrenommeret klinik med et stort patientgrundlag fra Næstvedog opland. Vi har digital røntgen samt elektronisk journal. Klinikken er indrettetmed 2 behandlingsrum og kan udvides også til andre specialer efter dit ønske.Skriftlig henvendelse til Mogens H. Nielsen, Ndr. Farimagsvej 1A, 4700Næstved. Tlf. 5572 1220 - mail: kiropraktor@mogenshnielsen.dkSilkeborg RygCenter søger en kiropraktorVi lægger vægt på den gode anamnese, den kliniske udredning, at relevanteparakliniske undersøgelser iværksættes samt gode manuelle evner.Herudover skal du have gode samarbejdsevner og evne at være tovholder i ettværfagligt behandlingsforløb. Det er vigtigt for os, at de patienter, der ikke kanbehandles indenfor vores rammer, hjælpes videre til anden relevant udredning.Vi tilbyder til gengæld aktiv kollegial sparring og gode klinikforhold i Silkeborgcentrum. Tiltrædelse efter aftale.Lisbeth Lantto: ll@silkeborgrygcenter.dk - www.SilkeborgRygCenter.dkAssistent til VejenVI søger assistent til klinik i Vejen pr. 1. august. Vi har en meget travl klinik medpt. 4 kiropraktorer samt 1 på barsel. DU skal forvente at få meget at lave:-).Vi behandler ikke efter bestemte regimer - vi forventer at få en kollega som kantage selvstændige beslutninger og samtidigt bruge sine kolleger til sparring.Ligeledes har vi lokalt et meget givtigt tværfagligt samarbejde med både lægerog fysioterapeuter.Hvis det lyder som et job for dig, så ring eller mail til mig: Stine ØrskovOlsen, Kiropraktisk klinik Vejen, tlf. 7536 4044 - stine@vejenkiropraktor.dkKiropraktor/turnusassistent til Aabenraa/Tønder:Vi er tre kiropraktorer, en massør og to klinikmedhjælpere, der pga. travlhedsøger en ny kollega. Vi, kiropraktorer, er alle uddannet fra Odense Universitet,hvilket vores patienthåndtering og behandlingsforløb bærer præg af. Der ergod mulighed for faglig sparring, samtidig med et godt teamwork i klinikken.Er dette noget for dig, så skriv til Kirstine Risager på kirstine_risager@hotmail.com eller ring på 7462 8282 / 2223 9787.DYNAMISK KIROPRAKTOR SØGESEn af Danmarks ældste og mest velrenommerede klinikker søger snarest grundetalder en kiropraktor til at varetage undertegnedes patienter. Er du en ildsjælog brænder du for tværfaglighed, er jeg åben over for videreudvikling af klinikken,hvorved du kan bidrage til at forme din egen fremtid. Der er selvfølgeligdigital røntgen og massører tilknyttet. Der er tale om en fuldtidsstilling, som efterkort tid skulle være starten på egen praksis.Skriftlig henvendelse til: Kiropraktor Keld Harris, Park Alle 3, 1. tv. 8000Århus C. E-mail: keldharris@hotmail.comKiropraktor søges til klinik i KoldingVi søger en vikar fra medio oktober, da vores assistent går på barsel. Derer mulighed for både heltids- eller deltidsstilling og fleksible arbejdstider,afhængig af hvad der passer dig bedst. Vi er en mindre klinik med to kiropraktorerog to sekretærer. Klinikken ligger centralt i Kolding, 3 minuttersgang fra banegården.Hvis du er interesseret så kontakt os på tlf.:7553 7618 eller skriv til JørgenHoue på mail: jh@kiropraktor-kolding.dkASSISTENT SØGER ARBEJDE I KØBENHAVN OG OMEGNDa jeg snart afslutter mit turnusophold ved Kiropraktisk Klinik på Amagerbrogade,søger jeg nye udfordringer. Jeg er uddannet på SDU og søger en stillingpå mindst 25 timer om ugen pr. september 2011. Du får en frisk, positiv ogudadvendt kiropraktor, der føler et stort ansvar for patienterne og klinikken.Hvis du er interesseret, så kontakt mig venligst på mail jen_peterson85@yahoo.se eller tlf. 5042 9708. Jenny PeterssonAssistentstilling søgesErfaren kiropraktor søger stilling i Danmark. Jeg er uddannet på Palmer Collegeof Chiropractic i 1991 og arbejdede derefter 3 år i Danmark. Jeg har de sidste10 år drevet egen klinik i Holland. Jeg er specialiseret i ’Functional Neurology’ved Carrick Institute for Graduate Studies.For yderligere information send en email til lenefich@gmail.comJob søges pr. 1/7 eller senereUddannet fra SDU, 2008. Evidensbaseret/tværfaglig indgangsvinkel. Erfaringi samarbejde med andre behandlergrupper, drift/effektivisering af klinik, FalckHealthCare, ultralyd (egen scanner), CR-/DR-røntgen. Medlem af DSKKB, DIMS,Idrætskiropraktisk Fokusgruppe. Positiv/empatisk indstilling. Jeg er uddannetpersonlig træner og deltager hyppigt i efteruddannelse/kurser. Interesseområderi øvrigt omfatter bl.a. børn og idrætsskader. Åben for hel- eller deltidsansættelse.Er bosat i Kbh., men er flytbar.Yderligere oplysninger/CV: 6071 9504, spangsbjerg@live.dk Mvh. MortenSpangsbjerg.Se også opslag på:www.danskkiropraktorforening.dk/opslagHAR DU MON DET FLOTTESTE PROFILBILLEDE??I april måned konkurrerede DKF’s medlemmer om henholdsvis det flotteste,mest vellignende og sjoveste profilbillede på DKF Forum. Dommerkomitéenhar fundet vinderne, som modtager 3 flasker vin.LOG IND OG SE, OM DU HAR VUNDET!Vi kan afsløre, at der ikke kun er menneskeportrætter blandt vinderne.ER DU MED?Over 2/3 har aktiveret deres profil på DKF Forum, hvor kiropraktorerdebatterer, blogger og mødes i en af de nu 7 interesseklubber. DKF brugerforummet aktivt til intern medlemskommunikation.Har du endnu ikke aktiveret din profil, så det er bare om at komme i gang.Har du brug for hjælp, kan du altid kontakte sekretariatet: 3393 0400eller dkf@danskkiropraktorforening.dkAl henvendelse vedr. annoncering rettes direkte til Tuen-media, annonce@tuen.dk. Deadline nr. 4: 15. juli 2011Bemærk: Maks. antal ord i rubrikannoncer på markedspladsen er 80.30 0KIROPRAKTOREN NR.3 2011


FUNKTIONEL KOMFORTOG TVÆRFAGLIG ELEGANCEtil Kiropraktorer og FysioterapeuterSIDELEJERYGLEJEFYSIOTERAPIBØRNBUGLEJEKNEE CHESTTOGGLEEr du træt af, at dit behandlingsrum kun kan bruges afén profession, og at du ikke har plads til både togglebord,knee chest, sideleje/rygleje, fysioterapi og massagebord?Så glæd dig over verdenspremieren på Gyrst Fusion- en ny, tværfaglig fusion skabt ud fra tidligere designaf kiropraktor Peter Gyrst.Moderne design som afspejler professionalismeomkring vores kerneydelser.Gyrst Fusion er ergonomisk for dig som behandler ogkomfortabel for patienten.G Y R S TFUSIONwww.petergyrst.dk - tlf. 65 31 15 15Nyd din sideleje behandling med Peter Gyrst´s kendtebue.Buen i Gyrst Fusion tillader fysioterapeuter en ergonomiskarbejdsstilling.Alle indstillingsfunktioner er lige ved hånden og kanudføres med patienten på lejet. Gyrst Fusion er danskproduceret og nem at rengøre.INTRODUKTIONSPRIS FRA39.000,-ekskl. momsEU. Design Reg. NR. 001776956-0001 - © Peter Gyrst Holding ApS All rights reserved


Afsender:Dansk Kiropraktor ForeningVendersgade 6, 2. tv.1363 København K.ID-Nr.: 42726Salg og serviceaf behandlingsbordeF. L. Automatic er leverandør afbehandlingsborde til kiropraktorer.Gennem mere end 20 år har vi leveretbehandlingsborde fra Atlas, Lloyd og Zenithsamt renoverede behandlingsbordetil danske, svenske, norske og tyske kiropraktorer.Vi fremstiller også automatiksystemertil påmontering på stort set alle typerbehandlingsborde.Forny et ældre behandlingsbord!Vores motor- og hydrauliksystem gør detnemt at betjene et ældre behandlingsbord,der normalt kræver en manuel og anstrengtbetjening. Systemerne giver ældre behandlingsbordenøjagtig den samme lette betjening,som findes på nye behand-lingsborde.ReservedeleVores veludstyrede værksted gør det desudenmuligt for os at fremstille specielle reservedele.Det kan f.eks. være en specifik reservedel til etspecielt eller udgået behandlingsbord – ellerdele til røntgenudstyr.Et godt tilbudSe også vores aktuelle lagerliste overrenoverede behandlingsborde påwww.flautomatic.dkF.L. AutomaticHaslund Klostervej 238940 Randers SVTlf: +45 8644 5122Fax: +45 8644 5152www.flautomatic.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!