86 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk
  • No tags were found...

86 geoforum.dk - GeoForum Danmark

inklusiveSTÆRKTPROGRAM86juli/august 2007geoforum.dkmødestedet for geografisk informationLederen:Spøgelser fra fortidenside 3Vellykket temadagom den geografiskeinfrastrukturside 6Geoforum slår atterdørene op for Kortdageside 9Spændende og alsidigtprogram for Kortdage2007side 10En ledningsejers synpå FOTside 12Hajer og geografienVi besøger enmodelfabrikside 14Nyt fra Virksomhederneside 18


geoforum.dkISSN 1602-4435Medlemsblad for GeoforumDanmark. Geoforum er enideel forening, der på landsplanarbejder for at fremme densamfundsmæssige nytte afgeografisk information.Geoforum DanmarkKalvebod Brygge 311780 København VTlf. 38 86 10 75Fax 38 86 02 52geoforum@geoforum.dkwww.geoforum.dkRedaktionenAnsvarshavenderedaktør:SekretariatschefJacob GaddGeoforum Danmarkjag@geoforum.dkGrafikerMette BorgGeoforum Danmarkmbo@geoforum.dkForsidefoto:Model & Effekt Fabrikkenwww.moef.dkTrykkeriKLS Grafisk Hus A/SJernholmen 42 APostboks 11832650 HvidovreTlf. 36 34 29 00Fax 36 34 29 10www.kls.dkOplag: 1.550Kommende numreDeadlineNr. 87 14. august 2007Nr. 88 13. september 2007Nr. 89 18. oktober 2007Nr. 90 15. november 2007Se annoncepriser påwww.geoforum.dkIndholdsfortegnelseLeder ....................................................................................... 3Invitation til dialog - Forskning, uddannelse og erhverv- sammen eller hver for sig? ........................................................... 4Status på den Geografiske Infrastruktur .......................................... 6System 2000 i bygge- og anlægssektoren ........................................8Geoforum slår atter dørene op til Kortdage ................................... 9Kortdagsprogram ......................................................................10En ledningsejers syn på udviklingen ........................................... 12Historien om en modelfabrik .......................................................14Mødekalender .......................................................................... 17Nyt fra virksomhederne .............................................................18Bestyrelse og udvalgsformændBestyrelseMichael Israelson, Intergraph, misrael.israelson@intergraph.comInge Flensted, Herning Kommune, admif@herning.dkPer Friborg, Vejdirektoratet, pef@vd.dkHans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, hsp@kvl.dkNils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij | Carl Bro A/S, nils.bo.wille@grontmij-carlbro.dkKirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, ke@ebst.dkMads Staunskjær, Scankort A/S, mst@scankort.dkSuppleanterDorthe Krøyer, HNG I/S, dkb@hng.dkJørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, jrg@kms.dkUdvalgsformændKortdage 2007 & WMS/WFS gruppenBo Overgaard, Grontmij | Carl Bro A/S, boo@grontmij-carlbro.dkArrangementsgruppe ØstLise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, llf@tvilum.dkArrangementsgruppe VestAnders Bo Andersen, BlomInfo A/S, aba@blominfo.dkTidsskriftsgruppenHenning Sten Hansen, DMU, AAU, hsh@dmu.dkUddannelsesudvalgFlemming Christensen, Silkeborg Kommune, ffc@silkeborg.dkPolitisk udvalgMads Staunskjær, Scankort, mst@scankort.dkINSPIRE back-upInge Flensted, Herning Kommune, kktif@herning.dkOrtofotogruppenSøren Buch, BlomInfo A/S, sb@blominfo.dkForskningsudvalgHans Skov-Petersen, KVL, hsp@kvl.dk3D udvalgLars Flemming, COWI, lrfl@cowi.dkgeoforum.dk86 • juli/august 2007


Spøgelserfra fortidenGeoforum afholdt d. 20. juniet temaarrangement om infrastrukturfor geodata. Det varet velbesøgt arrangement fordirigtigt mange interesserer sigfor udviklingen inden for denfælles kortlægning. Og der skerda også meget. FOT er en realitetmed en formaliseret organisationog budget. FOT er ogsåblevet opdaget af den digitaletaskforce og fremhæves somet godt eksempel på forøgetsamarbejde mellem offentligemyndigheder. Dette er netopdet tredje og måske meste interessantben i den nye offentligestrategi for digitalisering afDanmark.På mødet var der mange positivebudskaber. Bl.a. fik vi atvide af IT & Telestyrelsen at vipå geodataområdet er megetlangt fremme med standardisering.Så langt fremme at mannogle gang må bremse lidt op,så de andre kan følge med. Sei øvrigt omtalen af temadagenandetsteds i bladet.Alt i alt kan Danmark se frem tilet fælles geografisk administrationsgrundlagfor den offentligesektor. Dette er er i sig selvmeget positivt.Men betyder det så, at der bliverén fælles koordineret kortlægning?Tilsyneladende ikke. Det visersig nemlig at ledningsejerneikke helt er med på noderne ogderfor er gået i gang med egenkortlægning flere steder i detjyske.Det var her et spøgelse fra fortidenkom svævende gennemlokalet. I midten af firserne vardet især ledningsejerne, deriværksatte T0 kortlægningenfor at sikre deres interesser ogdermed deres direkte behov tilkortlægningen. Dette kunne skefordi netop denne gruppe har etstort kortbehov og besidder dennødvendige kapital til at gennemføreen passende kortlægning.Derfor er ledningsejerneen væsentlig faktor i den fælleskortlægning, men måske ikke idet fælles offentlige administrationsgrundlag?Teoretisk set kunne man måskeforestille sig, at formuleringenaf FOT i dag er så væsentligforskellig fra ledningsejerneskortlægningsbehov, således atder i fremtiden altid vil væredet fælles offentlige geografiskeadministrationsgrundlag og ledningsejerneskortgrundlag.Man kan dog tvivle på, at detbehøver at forholde sig sådan.Hverken den ene eller andenpart har sagt, at det er den vej,man ønsker tingene skal udviklesig.Forsat dobbeltkortlægning ersituation vi skal bestræbe os påat undgå.Fra Geoforums side må vi derforopfordre parterne til at forsøgeat nå til enighed om kortlægningen,således at vi får etreelt fælles kortgrundlag.Situationen, hvor flere fly tagerbilleder af samme område ogat der herefter foregår dobbeltkortlægning,var jo netop nogetaf det vi skulle væk fra.Det er en dårlig historie, somdet er utroligt let at se detuhensigtsmæssige i for politikereog andre, der ser på geodatabranchenudefra.Med disse ord vil jeg gerne ønskealle Geoforum medlemmeren rigtig god sommer. Jeg håber,at flest muligt af jer vil fåglæde af de mange Geoforumaktiviteter, der afvikles her iandet halvår af 2007 – ikkemindst vores Nordiske Kortdage.Med venlig hilsenMichael IsraelsonPræsident for Geoforumgeoforum.dk86 • juli/august 20073


Sæt kryds ikalenderen nu!Invitation til dialog:Forskning, uddannelse og erhverv- sammen eller hver for sig?De højere læreanstalter leverer to ting til erhvervet og dermed til samfundet: Kandidater og viden.Problemet med geodata og GIS som fagområde er, at aktiviteterne er spredt ud over en lang rækkeuniversiteter og forskningsinstitutioner.Nogle af de store spørgsmål er:• Får erhvervet de kandidater og den viden, der er behov for?• Har forskningen indenfor fagområdet en profil der er klar nok i bevillingsgivernes øjne?• Kan samarbejdet mellem erhverv og forskning udbygges til i højere grad at skabe fælles fodslagog forståelse?Geoforums Forskningspolitiske Udvalg inviterer til dialogdag den 31. august 2007Der henvises i øvrigt til artiklen ’Forskningen og erhvervslivet – sammen eller hver for sig?’ igeoforum.dk nr. 79 som kan hentes på www.geoforum.dk.Dagens program vil blandt andet byde på:• Forskning og undervisning i geografisk informationsteknologi, og anvendelser ved de højerelæreanstalter i DK v/ Thomas Balstrøm, KU• H vilke geo-IT kompetencer, projekter og faglig viden efterspørger det offentlige og private erhverv- lige nu og inden for de kommende år? Med indlæg fra ScanKort a/s, Grontmij | Carl Bro, enkommunal planlægningsmyndighed, Geomatic Aps og Kort & MatrikelstyrelsenOg der vil være debat og konklusioner på disse spørgsmål:• Hvad skal universiteterne sætte fokus på i undervisningen, i forskningen og i forbindelse medsamarbejde?• Hvilke fælles projekter universiteterne og erhvervslivet sammen kan sætte fokus på?• Hvilken undervisning det vil kræve?• Hvilke forskningsmæssige kompetencer der er behov for, samt på hvilken måde kan samarbejdsprojekterorganiseres?• Hvilke projekter kan/bør der samarbejdes om?• Hvilken rolle kan Geoforum spille?Sted: Geografisk Institut, Københavns UniversitetØster Voldgade 10a, mødelokalet på anden salDeltagelse er gratis.Tilmelding på www.geoforum.dkFor yderligere information, kontakt:Hans Skov-Petersen - hsp@life.ku.dk– 35 33 18 16,Thomas Balstrøm – tb@geogr.ku.dk– 35 32 25 35eller Geoforums sekretariat4 geoforum.dk86 • juli/august 2007


Status på dengeografiske infrastrukturAf Jacob Gadd, GeoforumOnsdag den 20. juni afholdtGeoforum en temadag med detformål, at få tegnet en status afudviklingen for den geografiskeinfrastruktur. Arrangementet blevskabt af en lille gruppe beståendeaf Inge Flensted, Nils Bo WilleJørgensen og Kirsten Elbo.Der var en flot interesse for arrangementetmed 89 deltagere.Deltagelsen må ses som en understregningaf arrangementets relevans.Denne artikel er blot redaktørenssubjektive hurtige løb igennemdagen. På Geoforums hjemmesidekan du finde de fleste indlæg i forbindelsemed programmet.Overordnet status på densamlede digitale strategiHelle Wentzer Licht fra Den DigitaleTaskforce trak linierne op for denfælles offentlige digitaliseringsstrategi.Danmark anses internationalt for atvære i den absolutte top, hvad angårindførsel af digital forvaltning.Den position er dog ikke blevettil en sovepude for regeringen ogambitionerne. Meget målrettet tilstræberman at holde fokus på denforsatte udvikling.Overordnet ser jeg to formål medden forsatte udvikling. At lette tilgangenfra såvel virksomheder somborger til det offentlige og en forsatbestræbelse på at effektivisere deoffentlige sagsgange.Ingen tvivl om at gode intentionervil styre samfundet videre fremmod gode funktioner.Helle opfordrede forsamlingen til løbendeholde sig orienteret på hjemmesiden:www.modernisering.dkSelv kom jeg til at hænge lidt fast iet enkelt udsagn:”Virksomheder og Borgere skalhave straksafklaret deres sag nårde henvender sig digitalt”- Afhængigt af hvad, der fremtidigtskal straksafklares digitalt, kanperspektivet måske virke en lillesmule skræmmende.Jeg spørger mig selv, hvis nu nogetbliver straksafklaret digitalt, er detså irreversibelt?StandardiseringsarbejdetAdam Arnt fra IT & Telestyrelsengav en opfriskning af hvad standardiseringer, hvor vigtigt standardiseringer og en status på, hvor vibefinder os i dag.Standardisering bør opfattes somen væsentlig forudsætning forsamfundets forsatte IT-udviklingi direkte sammenhæng med dendigitale strategi.På spørgsmålet: Hvor langt ergeodata-området, hvad angårstandardisering?, svarede AdamArnt, at geodata-området vurderestil at være meget langt fremme,hvilket absolut skal roses.Adam Arnt håber, at geodata-områdeter indstillet på at forsættedenne flotte udvikling.En sund udvikling, som bådeServicefællesskabet for Geodataog Geoforum forsat vil arbejdefor.Status på FOTJørgen Grum fra Kort & Matrikelstyrelsenog FOTdanmarks ledelsesteamgav os en status på,hvor projekt FOTdanmark er nu oghvilke planer man har for den nærmestefremtid.Set fra Projekt FOTdanmarks sideer man kommet langt både hvadangår forretningsmodel, de tekniskespecifikationer og balancen ibestyrelsen.FOT set fra en kommuneFlemming Christensen gav os etsynspunkt på FOT set fra en kommune.Groft sammenfattet kanman sige at synspunktet vidner ombåde fordele og ulemper. Der vilforsat være behov for tilpasningerog videreudvikling af FOT.Flemming Christensen afsluttedemed at udtrykke sine forhåbningerfor FOT’s fremtid:• at FOT bliver et attraktivt geodatasætfor alle brugere/organisationer• at nogle få parter financierergrundlaget: stat, kommuner, ledningsejere• at brugerbetalingen efter 25 årophører for på ”fælles minimum”– fri brug!!6 geoforum.dk86 • juli/august 2007


FOT set fra en kortproducentPeter Normann Hansen, direktøri BlomInfo og tidligere Geoforumpræsident, kunne for første gangi mere end 6 år tale sin egen saguden Geoforum-diplomati.Når Peter Normann kigger på udviklingenkan han se både godt ogskidt.Det er positivt med den øgede politiskefokus vi nu oplever omkringgeodata.Samtidig ser vi generelt øget videnog fokus omkring anvendelsen afgeodata.Udviklingen peger i retning af enfælles standard, hvilket givet vilgøre nogle ting lettere fremover.På den negative side, ser han at statenfor ensidigt svinger taktstokken.Det betyder, at man mister dialogenog den synergi, der tidligere har drevetudviklingen i mange tilfælde.Peter Normann ser Norge som etskræmmeeksempel på en sådanudvikling. Resultatet er rene fabrikker,der årligt udfylder en simpeltformular som svar på et udbud ogalene producerer – og resultateter, at man får et dødt produkt somkonsekvens af det manglende samarbejdeog udviklingsdialoger mellemkunder og producenter.En anden problematik er, at vi nuoplever færre og større udbud. Detbliver i højere grad knald eller faldfor producenterne. I takt med atdenne alvor stiger, må udbyderneindstille sig på, at opleve en forsatøget kritisk holdning til udbudsmaterialet.FOT set fra enløsningsleverandørNils Bo Wille fra Grontmij | Carl Brokom med sin vinkel på den nuværendeudvikling. Udviklingen er megetpositiv, da øget standardiseringbetyder at man kan holde fokus påfunktionsudvikling.Et landsdækkende FOT vil betyde:• bedre applikationer• bedre funktionalitet• flere anvendelsesmulighederNils Bo ser blandt andet disse behov:• der skal etableres klare snitfladermellem de forskellige offentligedatasamlinger• der savnes en bredere dialogom bl.a løbende sags-orienteretajourføring• klarhed om ansvarsfordeling Ipraksis ved kombinerede private/offentlige løsningerDigital forvaltning,INSPIRE og FOTJes Ryttersgaards indlæg tegnedeblandt andet linierne mellemden digitale forvaltning, FOT ogINSPIRE.En fin pointe er, at såfremt manønsker succes i den digitale forvaltning,skal man tage afsæt i at severden fra borgernes øjne.En anden pointe er, at man skalanskue data udfra en domænebetragtningfrem for den nuværendesektorbetragtning.Og husk, at Geoforum løbende villave informationsarrangementerom INSPIRE i samarbejde medKort & Matrikelstyrelsen.Perspektiver forrollefordelingen mellem deoffentlige og private aktørerRasmus Ødum fra COWI var sidsteperson på podiet. Nogle af de fremlagtesynspunkter var:• Behov for kendt og klar rollefordelingmellem det offentlige ogdet private• Vi må ikke glemme at væsentligedata udvikles, skabes og drives afde private aktører• Efterlysning af en reel og gennemgribendevurdering af behovetfor FOT inklusive en cost-benefiteanalyseAfslutningsvis kom en god idé fraKarsten Bräuner, Hvidovre Kommune:Der bør etableres et forum,hvor kommuner og leverandøreruformelt kan mødes uden om deforskellige leverandør-kunde kontrakter.geoforum.dk86 • juli/august 20077


Sæt kryds ikalenderen nu!Geoforum inviterer til workshopTema:System 2000 i bygge- og anlægssektorenWorkshoppen henvender sig især til medarbejdere i tekniske forvaltninger, ingeniører, landinspektører,landmålingsteknikere m.fl. som beskæftiger sig med eller står overfor ibrugtagning af UTM/EUREF89 tilprojektering, opmåling og afsætning.Statsinstitutioner, kommuner og amter har taget UTM/EUREF89 til sig som et redskab for udveksling, bearbejdningog lagring af data. Også i den private sektor er systemet ved at være indarbejdet - men i forbindelse medprojektering og opmåling kan det være hensigtsmæssigt at anvende et system med ingen eller en lille afstandskorrektion.Her anvendes tilpassede danske systemer f.eks. Kp2000 og System 34 (med ændret orientering af x-akse) elleret helt lokalt system.Workshoppen vil forsøge at opsamle indhøstede erfaringer og status for anvendelse af UTM og/eller lokalesystemer i bygge- og anlægsbranchen, specielt med sigte på at minimere fejl og misforståelser i samarbejdetmellem de forskellige aktører på området.Dagens forløb:Grundlæggende beskrivelse af UTM/EUREFS89Status for System 2000 i stat og kommuner.Fælleserklæringer mellem KL/KTC/KMS og PLF/KMSNorm for GNSS - tjenesterHvorledes håndteres UTM i bygge- og anlægssektorenSystem 34Kp2000Helt lokalt systemRelationer til CADAutoCADMicroStationRelationer til GISMapinfoArcViewGeoMediaErfaringer fra bygge og anlæg i Danmark og udlandetHvordan kommer vi videre ??Ole Jacobi og Ole Eiersted vil være de gennemgående figurer i Workshoppen.Generelt vil der på baggrund af indledninger fra oplægsholderne, under og efter hvert enkelt emne væremulighed for diskussion af de berørte emneområder.Workshoppen bliver afholdt i KMS (Rentemestervej 8) torsdag d. 23. August 2007 og i Århus Kommune(Bautavej 1) tirsdag d. 28. August 2007, begge dage fra kl. 10.00 – 16.30Afgiften for workshoppen er for medlemmer af Geoforum 625 kr. inkl. forplejning. For ikke medlemmer erafgiften 875 kr., hvor prisen inkluderer medlemskab af Geoforum for resten af 2007.Du kan tilmelde dig på: www.geoforum.dk8 geoforum.dk86 • juli/august 2007


Geoforum slår atterdørene op til KortdageDet endelige program for årets største begivenhed i vores verden af geografiskeinformationer er nu på plads. Jeg kan love, at det er et godt og stærkt program,som årets kortdagsudvalg har sammensat.Programmet finder du på de næste sider.Programmet afspejler udviklingen i tiden og at vi i år holder Kortdage som NordiskeKortdage.Der kommer sidste nyt for tidens aktuelle både nationale og internationale emnerog Kortdage vil afspejle såvel den tekniske som den politiske udvikling.Interessen for dette års Kortdage er været overvældende. Vi har modtaget næstenså mange abstracts, som vi skal anvende. Og der er allerede rekord for deltagelsenpå årets udstilling.Tilmeld dig allerede nu til Kortdage 2007 på www.geoforum.dkLæs mere om Kortdage 2007 på www.geoforum.dkgeoforum.dk86 • juli/august 20079


Program for Kortdage/Nordiske Kortdage 2007Mandag 1. oktober 2007TidEmne10:00 – 11:00 Kaffe/Registrering11:00 – 11:20 Velkomst ved Geoforums Præsident: Michael Israelson11:25 – 12:10 Peter Gorm Hansen, Kommunernes Landsforening12:15 – 13:00 Ed Parson, Google13:05 – 14:20 Frokost samt indlogering / Udstilling14:20 – 15:45 Er fremtiden god? Services til kommunerne Naturen og nye GIS metoderGoogle Earth - en dræbereller lutter lyksaglighed?Lars Brodersen,Aalborg UniversitetÉt liv men nu i to verdenerChris Hammeken,Kort & MatrikelstyrelsenA pan-Nordic declaration ofthe Nordic populationHans Ravnkjær Larsen, GeomaticGIS - Fra gemt til nemtLars John Jørgensen,Informi GIS A/SGIS kortmotor til kommunalkortserviceJarl Rolighed Larsen,Horsens KommuneAdresse webservices(AWS)Kristian K. Hansen,Erhvervs- og ByggestyrelsenInteroperability ChallengesFor Developing A GIS-basedLand Use Model In A NordicContextLena Hallin-PihlatieNational Environmental ResearchInstitute/ Finnish EnvironmentInstituteBestemmelse af invasivearter vha. Remote SensingFlemming Kristensen, NIRASPutting climate change onthe mapSuzanne Slarsky,Kort & Matrikelstyrelsen15:45 – 16:15 Kaffe - udstilling16:15 – 17:15 Sponsor session Sponsor session Sponsor session17:15 – 18:15 Reception for udstillerne19:30 – 21:30 Uformel middagTirsdag 2. oktober 2007TidEmne9:00 – 9:40 Knut Flåthen, Statens Kartverk9:50 – 10:30 Max Craglia, EU commission, INSPIRE10:30 – 11:00 Kaffe - udstilling11:00 – 12:15 INSPIRE 1 Ny teknik og mulighederne Fra universiteterneThe Danish metadataservicerelated to the INSPIREframeworkGodik Godiksen, DKThe implementation ofINSPIRE in DenmarkJes Ryttersgaard, DKA presentation from aperson outside the “Inspirecommunity”NN, DKVejledning i etablering af3D bymodellerLars Flemming,Geoforum Danmark3D Bymodeller fra sparsomtmaterialeThorbjørn Nielsen, ScankortOpmåling med kombineretGPS/GLONASS - er det bedre?Søren Ellegaard; GEOTEAMImplementering af radardatatil fine-tuning af floodingmodelNiels Wandall, GI/KUOpgørelse af vækst af deninvasive plantaret, Rosarugosa i et eksponeretklitsystem i ThyRasmus Halfdan Jørgensen,LIFE/KUGIS som analyseværktøj ibredbåndssektorenRasmus Borgstrøm, GI/KU12:15 – 13:30 Frokost - udstilling13:30 – 14:45 INSPIRE 2 Laserscanning Fra universiteterneSpecification of the INSPIREannex 1-3 themes and dataArvid Lillethun, NorwayNN, SwedenLaser scanning, før, nu og imorgen - og hvordan arbejdervi med disse mange TB(TerraByte)Kristian Keller, COWISegment based changedetection of SAR imagesHenning Skriver, DanmarksRumcenter, Danmarks TekniskeUniversitetUddannelsesinitiativer iDet nye DTUPer Knudsen, DanmarksRumcenter, DTUPrize collecting travelingsalesman problem with timewindowsPimin Konstantin Kefaloukos,DIKU/KUVandløbsoplande ogvandløbskvalitetJoan Jørgensen og ErhardNielsen, LIFE/KUTowards implementation of Laserscanning - enManglende GPS-oplysningerINSPIRE services, status in højteknologisk udf or dr ing til lægehelikopternesFinlandLars Bodum, Aalborg Universitet natflyvningTapani Sarjakoski, FinlandLars Nielsen, Britta Rasmussenog Mikkel Bjørn Aaen, AAU10 geoforum.dk86 • juli/august 2007RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES


Program for Kortdage/Nordiske Kortdage 200714:45 – 15:15 Kaffe - udstilling15:15 – 16:55 Hvor bevæger GI’en sig hen? Styr dine ting På tværs af grænserneGI - hvilken vej blæservinden?Bo Overgaard,Grontmij | Carl BroFOT samarbejdetInger Marie Arildsen,Kort & MatrikelstyrelsenPortaler og GeografiskInfrastrukturThorben Hansen,Kort & MatrikelstyrelsenBrug og distribution afejendomsdata i 2012Asger Sonne Kristensen m. fl.,Geopartner Landinspektørgårdena/sgeoforum.dk86 • juli/august 2007Styring af store projekter iGIS/Lednings-regi stre ringsverdenDorthe Krøyer, HNG, IntergraphAdgangskontrol ogrettighedsstyring i GISNiels Mørck,Grontmij | Carl BroSEMD.FO - en færøskmetadata-portal for geodataPetur Nielsen,Faroes Data Store - FDSDigitalisering og publi ce -ring af kontakt kopier -Værdifuld viden om historiskinfrastruktur får nyt livLennart Christoffersen,Brøndby kommuneWater Information Systemfor EuropeJesper Skovdal Christiansen,Atkins DanmarkLocation as a Gateway toDisaster ManagementIvan Bæhr, UNOSATInternational standards ondata quality descriptionGerhard Joos,Danmarks Rumcenter, DTUGeodemografisk analyseMartin Glarvig, Geomatic16:55 – 17:45 Udstilling19:30 – 00:00 Den Fine MiddagOnsdag den 3. oktober 2007TidEmne9:30 – 10:50 Nyt om gamle registre ”Den langhårede” HøjdemodellerBBRLars Misser,Erhvervs- og ByggestyrelsenFælles infrastrukturved hjælp af geonøglerJens Bo Rykov,Kort & MatrikelstyrelsenEt 100 % entydigtadressesystem?Morten Lind,Erhvervs- og ByggestyrelsenUsing Covariance Descriptorsfor Image Based ChangeDetection and Revisionof GIS DataThomas Knudsen,Danmarks RumcenterThe Regularized IterativelyReweighted MAD Method forChange Detection in MultiandHyperspectral DataAllan Aasbjerg Nielsen,Danmarks Rumcenter, DTUAgent-baseret simulering afrekreativ adfærdHans Skov-Petersen,Skov & Landskab,Københavns UniversitetAnvendelse afdetaljerede højdedata tilnaturgenopretning iLille VildmoseNiels Riis, COWI A/SVisibilitetsanalyser oglaserscannede højdedataKristian Skak-Nielsen, BlomInfoNy digital højdemodelNynne Sole Dalå,Kort & Matrikelstyrelsen10:50 – 11:10 Kaffe11:10 – 12:30 Nyt om nye registre Kommuner i Norden Systemer til små og storekatastroferDanmarks ArealinformationAnne Juul Sørensen,Danmarks MiljøportalLedningsejerregistretFelix Dalker,Erhvervs- og ByggestyrelsenNaturdata.dkSeniorrådgiver Jesper Fredshavn,DMUHØYKOM-prosjektetFylkeskartsjef Tore Bø,Statens kartverk SkienProduktion af FOT– samarbejde mellemkommuner og Kort &MatrikelstyrelsenInge Flensted og Jørgen Grum,Herning Kommune og KMSDigital plandialog. Samarbeidmellom 12 kommuner iVestfold, NorgeJon Arne Trollvik,Prosjekt Digital plandialog, 12-kommunesamarbeidet i Vestfold12:30 – 13:15 Frokost13:15 – 14:30 Status på GI i Norden v. GI NordenStatus på GI i DanmarkStatus på GI i FinlandStatus på GI på IslandStatus på GI i NorgeStatus på GI i SverigeRET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDESUdrykningsGISBeredskabsinspektørMikael Nørgaard Gam,Roskilde BrandvæsenGIS and dambreaksimulationsPer Ludvig Bjerke, NTEDevelopment of a nationalflood information system forNorwaySøren Elkjær Kristensen,Norges vassdrags- og energidirektorat11


En ledningsejers synpå udviklingenAf Jacob Gadd, GeoforumDen 20. juni afholdt Geoforum entemadag om status på den geografiskeinfrastruktur.En række aktører var inviteret tilat give et indlæg om deres syn påudviklingen her og nu blandt andetomkring FOT. Desværre er der flerevinkler på udviklingen end det varmuligt at præsentere på sådan endag. Blandet andet fandt Geoforumikke plads til Ledningsejernes syn.Dette er dog ikke fordi at Ledningsejernehar mistet deres traditioneltstore betydning inden for kortlægningen.Derfor har jeg talt med John Thornfor at bringe deres synspunkter ibladet her.Ledningsejerne var i høj grad drivkraften,da Danmark blev kortlagtdigitalt første gang i firserne oghalvfemserne.Efter etableringsperioden midt i afhalvfemserne kom en meget væsentligdel af den offentlige debattil at handle om Kort & Matrikelstyrelsenog Kommunerne og dissesbestræbelser på at etablere et fælleskortværk.I hvor høj grad mener du, at Ledningsejernehar kunnet deltage ogpræge denne debat?Det er korrekt, at det var ledningsejerneog herunder specieltnaturgasselskaberne, der sattegang i den digitale kortlægning iDanmark. Vi stod over for et megetstort anlægsprojekt og havdebehov for et pålideligt kortvært tilprojekteringsbrug og senere administration.Det viste sig, at luftfotofirmaernetop på dette tidspunktvar begyndt at fremstille kort vedelektronisk registrering i stedet fortraditionel udtegning. Da vi somnye selskaber så en stort fordel i atindføre edb (GIS), krævede naturgasselskabernemeget hurtigt, atvi KUN ville modtage digitale kortprodukter,selv om brugen af dissedata i starten kun var til grafiskudtegning.Som det er de fleste læsere bekendt,blev der hen over årene udarbejdetforskellige kortstandarder.Fx Teknisk specifikation for fotogrammetriskfremstillede grafiskeog digitale grundkort, marts 1985,udarbejdet af naturgasselskaberneSpecifikationer for teknisk kort,udarbejdet af et udvalg under kommunaltekniskchefforening, marts1993.Specifikationer for tekniske kort,TK99, udarbejdet af et udvalg underkommunalteknisk chefforening,januar 1999.Herefter kom hele udviklingen medFOT version 1 og nu version 3.Som du nævner, har debatten desenere år været præget meget af,at kommunerne og KMS ønskedeat foretage en fælles kortlægningigangsat af en række kritiske artikleri dagspressen. Ledningsejernehar helt naturligt deltaget i diverseudvalg, der har foreslået ændringeri specifikationerne, og generelt harledningsejerne bl.a. via Dansk Ledningsejerforumudtalt sig positivtomkring tankerne bag en fælleskortlægning.Vi har dog også generelt nævnt, atman ikke skulle gennemføre FOTfor vores skyld. Vi får fint opfyldtvore behov med de kort, der alleredefindes i fx T3 standard. Fxer kommunerne velkommen til atforetage geokodning af alle bygninger,og det kan måske også afsløreevt. fejl og mangler i kortene, mendet er ellers ikke noget, ledningsejernehar behov for.Ved høringen i forbindelse medvedtagelser af FOT version 3 havdeledningsejerne en række bemærkninger,men de blev generelt ikketaget til følge.Fx ønsker ledningsejerne at bibeholdeadresserne, herunder vejnavnei kortdatabasen, men det komikke med.Vi ønsker også at bibeholde symbolerfor signaturer fx løv og nåleskov,men det er nu blot flader.Da vi ønsker at kunne udtegneled ningsplaner med skovsignaturerpå, og da vi (endnu) ikke harGIS-systemer, der automatisk kanplacere disse signaturer, så de ikkestår oven i vores egne ledningstekster,kræver vi i vores kortaftalermed kommunerne, at disse temaer12 geoforum.dk86 • juli/august 2007


ibeholdes fra de nuværende kortværker,selv om der kortlægges iFOT-standarden.Sidst, men ikke mindst, ønsker ledningsejerneikke, at der foretagesny kortlægning, med mindre derreelt er sket ændringer i de fysiskeforhold på stedet. Dette skyldes,at mange ledningsejere har udførten digitalisering af deres gamleledningsplaner til digitale data vedindlægning relativt til ”stregerne”i kortet. Hvis så stregerne flyttesskal ledningsejerne flytte deresled ninger på plads i deres GIS-database,og det er helt urealistisk,da det vil koste mange, mangemillioner kroner. Af samme grundfremgår det i øvrigt af FOT 3 specifikationen,at der skal fx skal tagesudgangspunkt TK99 landhegn ogbrugsgrænse, når FOT etableres.Hvordan er det så gået?I hovedstadsområdet har vi for årtilbage modtaget årlige ajourføringerløbende hen over året startendei august efter fotografering iforåret og med de sidste leveringeri foråret efter. Siden indførelsenaf FOT har en række kommuner isamarbejde med KMS udført størresamlede kortlægninger og her idenne forbindelse opnået billigerepriser. Desværre har ledningsejernesamtidig oplevet, at leveringstidener blevet væsentligt længere.Vi har således d.d. (25. juni 2007red.) endnu ikke modtaget nogledata fra det gamle Københavnsamt og Frederiksborg amt. I Frederiksborgamt kan vi ikke engangfå oplyst, hvornår vi skal forventedata.Ledningsejerne ønsker derfor, atder sættes mere fokus på overholdelseaf indgåede aftaler endpå udvikling af nye kompliceredestandarder. Vi ønsker selvfølgeligikke at udviklingen skal stoppe,men det er vigtigt, at vi modtageret administrationsgrundlag til tideni aftalt kvalitet. I modsat fald måledningsejerne nøje overveje omvi skal fremstille vores eget kort.Der er allerede eksempler på dettei Jylland, og spørgsmålet er så, omsamfundet har opnået det, mangerne ville.Tror du, at det overhovedet er muligtat fremstille et grundlæggendenationalt geodatasæt, der kan tilgode se alles behov?Ja, det burde være muligt, men detkræver at alle parter udviser storforståelse for hinandens behov.Selve idéen om et fælles geografiskgrundlag forekommer samfundsmæssigtsom den bedste løsningitakt med at geografiske komponenterbliver mere og mere centrale,når informationer skal kobles fradiverse registre.Hvis ledningsejerne kunne bestemme,hvordan burde et sådandatasæt så formuleres, etableresog drives?Ledningsejerne bør være mere medved beslutningerne.Som det fremgår af indledningenvar det ledningsejerne, der startedeudviklingen for mere end 20år siden. I dag er det KMS og kommunerne.Ledningsejerne er blevettilbudt at være med i FOT Danmarkmen kun med observatørstatus,og der har mig bekendt ikke væretindkaldt til noget møde endnu.Kort sagt ønsker vi at være med oghave en indflydelse, der står målmed det, vi betaler for kortene.geoforum.dk86 • juli/august 200713


Historien om enmodelfabrikModelfabrikken besøgt i foråret2007 Geoforum ved et aftensarrangementi København. De tilstedeværendefik alle en meget interessantog lidt fascinerende oplevelseved dette møde med ”nogen”, somikke umiddelbart kommer fra geobranchen.For at alle dem, somikke var tilstede også kan få mulighedentil at kende Model & EffektFabrikken, bringer vi nu denneartikel.Model & Effekt Fabrikken har tilhuse i en ydmyg baggård på detydre Frederiksberg. Det er et rigtigspændende sted at besøge. Fabrikkenhar speciale i produktudviklingog løsning af specialopgaver.En af spidskompetencerne er fremstillingaf præsentationsmodeller,som de fremstiller for arkitekter,museer, reklamebureauer og mangeandre. Overalt i lokalerne står,hænger og ligger der fantastiskemodeller, rekvisitter og andre ting,der vækker genkendelse fra bådereklame og spillefilm.Møns Klint under udarbejdelseVirksomheden er sammensat af enavanceret 3D tegnestue samt ethøjteknologisk værksted, hvor derkan fremstilles de mest utroligeting. Fundamentet er dog Fabrikkensmeget dygtige designere,håndværkere og 3D specialister,udtaler Andreas Pank, som er medejeraf firmaet.Virksomheden har rødder i dendanske special effect branche, ogstår blandt andet bag de kendtefigurer fra Toms reklamerne, hvorblandt andre Søren Fauli optrædersom skildpadde og Søren Hauchfausbøller forklædt som guldbarre.Modellen af Møns Klint3D printningEn nøgleaktivitet i virksomheden erbrugen af en 3D Printer til udarbejdelseaf modellerne. 3D printeren”printer” ægte 3D former i gips påbaggrund af 3D data.Mange bliver lidt fascinerede, nårde eksempelvis ser et kugleleje– inklusive kugler – der er printetaf en omgang. Altså ikke nogetmed at lime enkeltdele sammen.Noget som kan være interessant forgeobranchen, er muligheden for atprinte en by- eller landskabsmodelpå baggrund af en 3D fil, så den bliverfysisk og man kan røre ved den.14 geoforum.dk86 • juli/august 2007


Model af morænelandskabDet giver mulighed for at få sine 3Dtegninger omsat til fysiske modellermeget hurtigt og billigt.”Mange af vores kunder får printetmodeller på baggrund af deres CADtegninger. Det eneste krav til dentegnede model er, at den er tegnetsom en solid”.De 3D printede modeller bliverbrugt til alt fra præsentation til arbejdsmodeller.De er som udgangspunkthvide. Hvis kunden ønskerdet, kan vi efterfølgende bearbejdedem, så de får det ønskede udseende.Ud over 3D print har værkstedetogså laserskæring og CNC fræsning.- Laserskæringen benytter vihovedsageligt til arkitektmodellerog præsentationsmodeller, da manhar mulighed for at lave meget visueltstærke modeller, og arbejdemed lyseffekter.Geocenter møns klintI maj åbnede det nye meget rosteGeocenter Møns Klint. Model & EffektFabrikken har lavet mangeaf modellerne til museet. De harblandt andet fremstillet en 6 meterlang model af Møns klint, et morænelandskabaf Danmark samt etutal af forhistoriske dyr.Flere af modellerne er udarbejdetmed brug af 3D printeren. - Denhar dog bare været et værktøj iprocessen, da alle modellerne erviderebearbejdet for at opnå etrealistisk udtryk. siger AndreasPankMorænemodellenModellen af morænelandskabetviser Danmarks kystlinie ved slutningenaf sidste istid. Den færdigemodel måler 1,5m x 1,5m. - Vi haroverdrevet højdekurverne mangetusind gange, da modellen ellersville blive hel flad. Modellen er 3Dprintet på baggrund af data fra enfly scanning. Eftersom maskinenikke er stor nok til at printe helemodellen i et stykke, blev den printeti ca. 15 stykker og derefter satsammen spartlet og malet.Møns KlintMøns klint modellen blev fremstilletmere traditionelt, da Model & Effektfabrikkenpå daværende tidspunktikke havde adgang til 3D data, somvar godt nok til, at de kunne printeden.Møns Klint blev håndudskåret i polyurethanskum.- Vi fotograferedeklinten fra alle leder og kanter ogarbejdede os igennem den stykkefor stykke. Det tog 2 mand over 1måned at foretage udskæringen.Derefter blev den spartlet, malet ogbelagt med detaljer. Modellen blevfremstillet i skala 1:1000. Det varnoget af en udfordring, men vi erselv meget stolte over resultatet.Industrielt designModel & Effekt Fabrikkens tegnestuehar på nuværende tidspunkt6 ansatte. - I tegnestuen har vihovedsageligt fokus på industrieltdesign. Vores lidt utraditionellebaggrund gør det muligt for os atspænde meget vidt. Vi sidder medmange forskellige typer projek-geoforum.dk86 • juli/august 200715


Model & Effektfabrikken er megetinteresseret i at få erfaringer ogopgaver, der knytter sig til geobranchensdigitale 3D by- og landskabsmodeller.Hvis der skulle være noglelæsere, som står foran at skullelave en egentlig model ud af sine3D data, er de naturligvis mere endvelkomne.Besøg Model & Effekt Fabrikken på:www.moef.dkter og designer alt fra køretøjerog industriprodukter til legetøj ogbrugskunst. Vores kompetencerbliver benyttet af mange forskelligefirmaer i både kreative og industriellebrancher.Deres nyeste anskaffelse til tegnestuener indkøb af en ny 3D Scanner,som gør det muligt for dem atfå fysiske modeller ind i compute-ren, så de kan viderebearbejdessom 3D Data. - Vi benytter det tilalt fra rekonstruktion af ødelagtstuk på bygninger, til designere,der kommer til os fordi, de har behovfor at få klargjort deres håndmodellertil produktion.Vi har længe arbejdet med 3Dscanning og er nu rustet til atlevere den bedste kvalitet i Nordeuropa.Model & Effekt Fabrikken vil fortsættemed at lave produktudvikling,modeller og løse specialopgaver.Målet er, at blive et stort designhusmed plads til mange typeropgaver - og Fabrikken er godt påvej med deres nu 10 fastansatte ifirmaet.Specialist i tekniske kort og databehandlingCOWI er én af Danmarks største udbydere af kortlægningsydelser.Vi søger en specialist i tekniske kort, som har lyst til at indgå i voreskortproduktion på hovedkontoret i Lyngby eller alternativt på ét afvores kontorer i Ringsted, Odense eller Silkeborg. Vi arbejder meden løbende processforbedring og anvender den nyeste teknologi.StillingenForberedelse af data til produktion hos en af voresunderleverandører, teknisk support, opsætning af Access-databaser,datakonvertering, opsætning til nye projekter med nyekortstandarder. Stillingen er et vigtigt led i vores kortproduktionmellem de danske projektledere, vores fotogrammetriske produktionog kunderne.Fokus i stillingen er på vektorkortlægning.Vi forventer at du har følgende kvalifikationer• Du har godt kendskab til kortstandarder, tekniske kortog kortproduktion• Du er god til at analysere og løse komplicerede problemstillinger• Du kender systemerne MapInfo, Microstation og evt. ESRI• Du har erfaring med EDB-systemer på højt niveau,og kan eventuelt lave mindre applikationerUddannelse• Nyuddannet landinspektør, geograf, ingeniør eller lignende• Kort- og landmålingstekniker med erfaring i ovenstående opgaver• Anden uddannelse med solidt kendskab til kortfremstillingPersonlige kvalifikationer• God til at kommunikere i både skrift og tale• Skriver og taler engelsk• Engageret og med gode samarbejdsevner• Er åben og har lyst til at skabe dit job og selv søge udfordringerne• Er interesseret i teknikken• Kan lide projektarbejdsformen• Kan rejse til udlandet i kortere perioderVi tilbyder• Et spændende job med et højt kompetenceniveau og udfordrendearbejdsopgaver• En uformel arbejdsform i tæt samarbejde med engagerede kolleger• Gode personlige udviklings- og karrieremuligheder• Flekstidsordning og løn efter kvalifikationerAnsøgningsfrist1. august 2007Spørgsmål kan stiles til:Gruppeleder Søren V. Jespersen på srj@cowi.dk, Tlf.: 45 97 16 54Ansøgningen, med relevante bilag, fremsendes til:Afdelingschef Poul Nørgård, COWI A/S, Nygade 25, 8600 Silkeborgpnd@cowi.dkwww.cowi.dk16 geoforum.dk86 • juli/august 2007


Geoforums MødekalenderDATO STED TITEL2007Torsdag 23. august København System 2000 i bygge- og anlægssektorenTirsdag 28. august Århus System 2000 i bygge- og anlægssektorenFredag 31. august København Forskning, uddannelse og erhverv - sammen eller hver for sig?Man. - ons. 1. - 3. oktober Herning Kortdage /Nordiske Kortdage 2007Kongresser og møder 2007DATOTITEL OG STED4. aug. First Circular, Moscow, Russia20073. - 7. sep. 51. Fotogrammetrisk uge, Stuttgart18. - 19. sep. COWI holder MapInfo konference på Hotel Koldingfjord20. sep. ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde19. - 21. sep. PIA07 - Fotogrammetrisk billedanalyse / ekstraktion af information fra billeder , Münchense: http://www.ipk.bv.tum.de/isprs/pia073. okt. Orbicon afholder Grafdage 2007, Hotel Munkebjerg i Vejle10. - 12. okt. Udms 2007, 26th Urban Data Management Symposium, Stuttgart, Germanyse: http://www.udms.net/17. - 19. okt. GeoInfo 2007, http://www.geoforum.se/page/158/29920. nov. ESRI Brugerklub Danmark afholder medlemsmøde, JyllandFor detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: http://www.natur.cuni.cz/gis/eduserv5/geoforum.dk86 • juli/august 200717


Nyt fravirksomhederneMapInfo Konference18.-19. september 2007Syn for sagen…..Under temaet “Syn for sagen…” invitererCOWI dig og dine kolleger til enspændende konference om, hvordanMapInfo og geografiske data kan gøreen verden til forskel i jeres organisation.I den lidt mere eksotiske ende af skalaenviser vi dig, hvordan MapInfo harværet et uundværligt værktøj for forskerepå Galathea-ekspeditionen i forbindelsemed kortlægning af slavehytterpå St. Croix.Program og tilmeldingSe programmet og tilmeld dig på voreshjemmeside www.cowi.dk/mapinfokonferenceDen offentlige sektor iDanmark når nye højder!Som et af de eneste lande i verden fården offentlige sektor i Danmark nu enlaserscannet, landsdækkende højdemodelsom en del af sin geografiskeinfrastruktur.Højdemodellen kan benyttes til vandstandsanalyser,projektering, 3D-modellerog meget mere – kun fantasiensætter grænser. Danmark opnår herveden unik position og mulighed for atvære på forkant med forskning, udviklingog offentlig administration.Kort- og Matrikelstyrelsen har stået forudarbejdelse af kravspecifikationen oghar gennemført indkøbet på Statensvegne. KMS vil tillige kvalitetssikremodellen, så den ønskede høje kvalitetopnås.KMS har som koordinerende myndighedsamtidig sikret kommunerne mulighedfor også at indkøbe højdemodellenpå meget fordelagtige vilkår. En langrække kommuner har allerede benyttetsig af denne mulighed for at få del i denfælles, offentlige infrastruktur.Højdemodellen leveres af et konsortiumbestående af Blominfo A/S og ScankortA/S, der indledte et samarbejde i slutningenaf 2005 med henblik på at investerei en national højdemodel.For yderligere information se www.scankort.dk eller kontakt salgsdirektørLaurids Rolighed Larsen, lrl@scankort.dk, eller account manager Peter Byrnpå telefon 43 99 77 22.LandinspektørfirmaetNellemann & Bjørnkjærkøber stort ind – meget stort!Vi har samlet en række spændendeforedragsholdere, projekter, ideer ogtanker, som vi glæder os til at præsenterepå konferencen.Med temaet “Syn for sagen…” viservi, at den geografiske parameter kanvære værdifuld, når der træffes beslutninger.I offentlige institutioner er dengeografiske komponent efterhånden enindarbejdet del af sagsbehandlingen ogmedarbejdernes måde at tænke på. Iprivate virksomheder er den geografiskeparameter ved at få fodfæste i beslutningsprocesser.Virksomheders datakan sammenstilles og visualiseres i engeografisk form der giver overblik. I entid hvor der er mindre og mindre tid tilat træffe de rigtige beslutninger, opnårvirksomhedsledere et visuelt grundlag,når der træffes beslutninger.Oplev spændende indlægEmnet om geografien som komponenti menneskers måde at tænke på bliverunderstøttet af et indlæg af hjerneforskerPeter Lund Madsen, som vil fortælleom, hvorfor geografi er så vigtigfor den menneskelige hjerne.Rydningen af ungdomshuset var enstor aktion for det danske politi. Hørpressechefen, Flemming Steen Munch,fortælle om, hvordan man håndtererpressen.GEOTEAM har netop afsluttet, hvad dermå kunne betegnes som, danmarkshistoriensstørste enkeltstående levering aflandmålingsinstrumenter. Efter grundigeovervejelser besluttede LandinspektørfirmaetNellemann & Bjørnkjær medhovedsæde i Aalborg, at opdatere helederes instrumentpark til Trimbles nyesteteknologi inden for digitale niveller, robottotalstationer og RTK GNSS. Samlet erordren på 31 instrumenter med option påyderligere instrumenter i indeværende år.Med denne opdatering på instrumentsidenstår Nordjyllands største landinspektørfirmagodt rustet til fremtidensudfordringer. Der findes flere stor landinspektørfirmaeri Danmark, men Nellemann& Bjørnkjær har nu den mesteffektive instrument-park i branchen.Firmaet har valgt Trimble S6 totalstationeri 2 og 1 sekund robot udgaver, R8GNSS RTK Rover med integreret GSM/GPRS modem samt Trimbles helt nyeDiNi digitale niveller.Vi ønsker Nellemann & Bjørnkjær tillykkemed det nye effektive produktionsapparat.Læs mere på firmaerne og produkternepå www.nb.dk, www.geoteam.dk ogwww.trimble.com18 geoforum.dk86 • juli/august 2007


GIS Daghar fået et dansk forumOrienteringsmøde omGå ind på www.gisdag.dk, hvis du erGIS professionel og kunne tænke dig atfortælle omverdenen hvad du laver. GISDag fejres over hele kloden d. 14. novemberi forbindelse med National Geographic’sGeography Awareness Week.For at fortælle om de danske arrangementer,har vi lavet en hjemmeside,hvor du kan se hvilke GIS Dags eventsder afholdes, tilmelde dine egne til,bestille materialer og finde inspirationtil events.Høring om metadataGeoforum planlægger i samarbejde medKort & Matrikelstyrelsenet orienteringsmøde om en kommende høring ommetadata i relation til INSPIRE.Vi har endnu ikke fastlagt det endelige tidspunkt,men…GIS Dag er en uformel event, hvorskoler, institutioner, private virksomhederog andre der arbejder med GIS,fortæller omverdenen hvad de laver.Det kan være i form af et åbent hus arrangement,et foredrag eller noget helttredje.Kontakttlf : 39965909E-mail : sofieh@informi.dkHjemmeside: : www.gisdag.dkVi forventer, at det bliver ”på et tidspunkt i efteråret”.Stedet bliver formentlig i Københavnsområdet.Vi er meget interesseret i at vide, om du erinteresseret i at deltage et orienteringsmødet.Derfor opfordres du til allerede nu, at give etuforpligtende tilsagn på www.geoforum.dkBliv automatisk orienteretom møder og arrangementeri Geoforums mødekalender...lige før det sker!Du vil så modtage en mail, så snart arrangementeter lagt endeligt fastTilmeld dig på voreshuskeservice påwww.geoforum.dkgeoforum.dk86 • juli/august 200719


Geoforum DanmarkKalvebod Brygge 311780 Kbh VDanmarks byer fra nye vinklerNyhavn – Danmarks Digitale SkråfotoBehovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af bådeland- og byområder er efterspurgt af byplanlæggere, arkitekter, ingeniørerog myndigheder.Danmarks Digitale Skråfoto er et godt supplement til detaljerede ortofotos,da man kan se detaljer på facader og andre vertikale flader.COWIs skråfotos dækker hovedstadsområdet og minimum de 25 største byeri Danmark.Danmarks Digitale Skråfoto anvendes f.eks. til:• Indsatsplanlægning• Byplanlægning• Ejendoms- og bygningsforvaltning• BeredskabKongens LyngbyParallelvej 22800 Kongens LyngbyTlf. 45 97 22 11Fax 45 97 22 12www.cowi.dk/skraafotosOdenseOdensevej 955260 Odense STlf. 63 11 49 00Fax 63 11 49 49SilkeborgNygade 258600 SilkeborgTlf. 87 22 57 00Fax 87 22 57 01AalborgThulebakken 349000 AalborgTlf. 99 36 77 00Fax 99 36 77 01

More magazines by this user
Similar magazines