Rdet for lgers videreuddannelse - Faaborg Gymnasium

faaborg.gym.dk

Rdet for lgers videreuddannelse - Faaborg Gymnasium

Faaborg Gymnasium Dato: 11-10-2007ReferatMøde:Ordinært bestyrelsesmødeMødetidspunkt: Onsdag d. 10. oktober 2007 kl. 16.00Mødested: Faaborg GymnasiumDeltagere:Steen TinningJakob HolmKarin BasseFlemming Helsted JuulEsther RützouHelle KærsagerAmalie Lærke HansenJonathan TybjergRektor Claus Jensen (sekr.)CJ/STVicerektor Inger Vinther deltager som økonomiansvarlig under punkterne 5-6.Dagsorden:1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde2. Godkendelse af dagsorden3. Rektors meddelelser4. Præsentation af studieretningsudbuddet for 2008/095. Den økonomiske situation, aktuel status og prognose for 20086. De første drøftelser i forhold til Budget 087. Supplering af bestyrelsen8. Evt.


Referat1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmødeIndstilling: Til godkendelseBeslutning:Referatet korrigeres før underskrift på næste bestyrelsesmøde jvfr. pkt. 22. Godkendelse af dagsordenIndstilling: Til godkendelseBeslutning:Det blev besluttet at korrigere referatets gengivelse af sidste bestyrelsesmødespkt. 3. Herefter godkendt.3. Rektors meddelelserSagsfremstilling:CJ orienterer om• Udfaldet af 10. klassessagen• Station Next-ansøgning imødekommet• Initiativ fra sprogene tysk og fransk• Nye krav om resultatkontrakt til rektor• Skolens informationsmaterialeIndstilling: Til orienteringBeslutning:Orienteringen taget til efterretning.Det blev besluttet at arbejde videre mod en konkret model for 10. klasse, som kaninkludere Ungdomsskolen, gerne en model som også kan finde anvendelse i Ringe.Modellen skal se 10. klasse, ikke som afslutning på folkeskoleforløbet, mensom første led i elevens videre uddannelsesforløb. ER arbejder videre med densag.ER og HK informerede om hhv. Station Next og initiativet i forhold til en styrkelseaf sprogfagene tysk og fransk. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med beggeinitiativer. I forhold til Station Next skal muligheder i forhold til Helios-teatret ogdet tidligere Bowlingcenter undersøges.Hvad rektors resultatkontrakt angår, blev ST pålagt i samarbejde med CJ at formulereet kontraktudkast, som for de valgfrie punkters vedkommende tager udgangspunkti allerede eksisterende initiativer på skolen og understøtter bestyrel-2


sens målsætninger. Udkastet forelægges på næste bestyrtelsesmøde med henblikpå vedtagelse og indsendelse inden 1. december 2007.Bestyrelsen ønsker på et senere tidspunkt en samlet drøftelse af skolens informationsmaterialeog strategi i forhold til offentligheden. Umiddelbart blev det besluttet,at alle bestyrelsesmedlemmer får adgang til skolens intranet. Der er enighedom, at det er en god idé, hvis eleverne i god tid søger kontakt til deres gamlefolkeskoler med henblik på at informere om gymnasiet.4. Præsentation af studieretningsudbuddet for 2008/09Sagsfremstilling:Med vedtagelsen på sidste bestyrelsesmøde ligger udbudsviften nu fast.CJ præsenterer mulighederne på FG.Indstilling: Til orienteringBeslutning: Orienteringen taget til efterretning.5. Den økonomiske situation, aktuel status og prognose for 2008Sagsfremstilling:IV fremlægger den aktuelle økonomiske status for bestyrelsen. Resultatet er efterskolens skøn i overensstemmelse med forventningerne. Vi regner dermed fortsatmed at kunne afslutte finansåret med et mindre overskud (hvis vi ser bort fra dennegative egenkapital, som skolen blev født som selvejende med).Til gengæld vil næste finansår blive præget af tre forhold, som vil nødvendiggørebesparelser:1. Skolens økonomi bliver rent taxameterafhængig (og ikke længeresom i 2007 afledt af økonomien under Fyns Amt)2. Fyns Amt lå over landsgennemsnittet mht. gymnasieudgifter –gymnasierne skal nu harmoniseres (i løbet af fire år)3. Vi har som bekendt et lavere elevtal i foråret 2008, end ministeriethar forudsatSamlet vil disse forhold efter skolens foreløbige skøn betyde et besparelsesbehovpå ca. 1 mio. kr. i 2008, hvis elevtallet også efter sommerferien forbliver uændret.Indstilling: Til orientering og drøftelse.Beslutning:ST glædede sig over, at vi som forventet kommer ud af 2007 med et positivt resultat.Hvad Budget 2008 og det forventede ikke ubetydelige besparelsesbehov angår,var der enighed om at henvise dette til en grundig drøftelse til et ekstraordi-3


nært bestyrelsesmøde med kun dette punkt på dagsordenen (udover resultatkontraktennævnt ovenfor).6. De første drøftelser i forhold til Budget 08Sagsfremstilling:Ovenstående punkt inddrages i en foreløbig drøftelse af ønsker og sigtelinier iforhold til Budget 2008. Muligvis kan det blive hensigtsmæssigt at indskyde etekstraordinært bestyrelsesmøde inden jul for at sikre en grundig budgetbehandling.Indstilling: Til orientering og drøftelse.Beslutning:Drøftelsen udsættes til næste gang.Det ekstraordinære bestyrelsesmøde indkaldes til tirsdag d. 27.11.07 kl. 16.7. Supplering af bestyrelsenSagsfremstilling:Bestyrelsen drøfter mulige løsninger på det hul i bestyrelsens kompetenceprofil,som er opstået med Mette Pedersens udtræden.Indstilling: Til drøftelse.Beslutning:Forslag til egnede kandidater mailes til CJ med henblik på en afklaring på næstebestyrelsesmøde.8. Evt.ST meddelte og fik tilslutning til, at rektor tildeles et engangstillæg for merarbejdei forbindelse med gymnasie- og strukturreformen. CJ blev bemyndiget til attildele vicerektor Inger Vinther et tillæg i samme forbindelse.CJ, 11-10-20074

More magazines by this user
Similar magazines