Datablad - Rockidan

rockidan.dk

Datablad - Rockidan

Datablad*******2-komponent vandfortyndbar epoxy væg- ogindu strigulvmaling med enestående vedhæftningsevneNylonmodificeret og ikke tilsat emulgeringsmidlerKan påføres tør, fugtig og nyudstøbt beton - samt andremineralske overfladerVedvarende diffusionsåbenKan anvendes både ude og indeEkstrem stor slidstyrkeIndeholder ikke blødgørere (phthalater mv.)NM50Aqua Super11-2011ProduktbeskrivelseAnvendelsesområdeTil overfladebehandling af gulve ogvægge, hvor der ønskes stor slidstyrke,maximal rengøringsvenlighed ogrimelig kemikalieresistens.****Renovering af flise- og klinkeoverfladerOverfladebehandling af megetglatte betonoverfladerBetonbeskyttelse i renseanlæg ogsvømmebassinerPrimer for fliser, klinker ogvakuumbetonTil områder med gangtrafik og letgummihjulsbåren trafik f.eks. lagerogproduktionslokaler, autoværksteder,butikker, let industri, sygehuse,kældre, altaner m.v.Specielt udviklet til maling af brændteog glaserede overflader, såsom fliser,klinker og lignende.På grund af materialets store vedhæftningsevneog diffusionsåbenheder NM 50 Aqua Super velegnet tiloverfladebehandling af konstruktionermed fugtpåvirkninger fra bagsiden.Materialebasis2-komponent, diffusionsåben,vandfortyndbar, nylonmodificeretepoxymaling.MAL-kode (1993)00-5KvalitetskontrolKvalitetscertificeret siden 1990.EmballagestørrelseStandard4,0+5,0 kgHvid/svømmebadsblå: 4,7+5,0 kgFarve 17 leveres desuden i sætà 0,9 henh. 2,25 kg.Farve 27 leveres desuden i sætà 0,97 henh. 2,43 kg.FarvetoneBeigegrå14, lys grå17, mørk grå18,lys grøn 15, mørkgrøn16, gul 20, rødbrun 19, sort 24, cremehvid27, svømmebadsblå 37.Tekniske dataGlansgradCa. 90 ved 60°.OpbevaringVed temperaturer over 0° C.Holdbar i min.12 mdr. i uåbnet stand.BeskyttelsesanvisningerDer henvises til 16 pkts leverandørbrugsanvisning(sikkerhedsdatablad).Produkttype2-komponent, vandfortyndbar epoxy.Blandingsforhold (vægt) Harz NM 50 Super 100 vægtdeleHærder H-50 125 vægtdeleBlandingsforhold (vægt) hvid/blå Harz NM 50 Super 100 vægtdeleHærder H-50 106 vægtdeleVed specielle farver kan andreblandingsforhold forekommeVægtfylde 1140 kg/m 3Tørstofindhold 57 %Trykstyrke70 MPaTrækstyrke28 MPaBøjningstrækstyrke38 MPaE-Modul8 GPaLin. varme udv. koeff. 38 x 10 -6 cm/cm x °CDiffusionsmodstand(ved lagtykkelse tør 200 my)22 x 10 4 s/mKemikaliebestandighedSe særskilt skema.Viskositet2 Pa·SPotlife 100 gram ved 20°C45 min.Gangtør ved 20°CCa. 24 timerFuldt afhærdet ved 20°CCa. 7 døgnOvermalingsinterval ved 20°CNår malingen kan betrædesuden mærker – efter ca. 24 - 36 timer.Laveste hærdningstemperatur + 10° CEmissionsfaktor, TVOC


NM 50 AQUA SUPERegenskaberDiffusionsåben, vandfortyndbar epoxymaling,som kan påføres tørt, fugtigtog nyudstøbt, bæredygtig beton.Fugt fra underlaget vil under normaleforhold ikke påvirke vedhæftningen.Mulighed for “dekor-spot” ved specielpatenteret påføringsmetode.* Vedvarende diffusionsåben* Stor slidstyrke* God kemikalieresistens* Hurtig og nem at påføre* Går i kemisk forbindelse medkvarts. Vedhæftningen til fliser ogklinker er større end klinkens ogflisens egen trækstyrke* Nylonmodificeret og ikke tilsatemulgeringsmidler* Overmaling kan ske op til 2 ugerefter foregående påføring* Leveres i mange farver* Afgiver ingen skadelige stoffer tilvandet ved anvendelse som overfladebehandlingaf bassiner, karm.v.ForarbejdningEgnet underlagAlle mineralske overflader som beton,cement, anhydrit og lignende.Forbehandling af underlagUnderlaget skal være bæredygtigtrent og fri for slam, støv, smuds, olie,fedtrester og andre vedhæftningshæmmendesubstanser. Efter afrensningog primning skal overfladenudvise en overfladetrækstyrke påmin.1,8 MPa. Beskadigede områderrepareres med Rockidan mørtler ogspartelmasser.ForarbejdningstemperaturInden brug tempereres produktettil ca.20°C.Arbejdet bør ikke udføres ved underlagstemperaturunder + 10°C ogluftfugtighed over 80% RF.Under arbejdets udførelse og afhærdningkræves godt luftskifte, så vandeti malingen kan fordampe. Ved dårligluftventilationen bliver den relativeluftfugtighed over malingslaget såhøj, at vandet ikke fordamper. Detteresulterer i at overfladen bliver mat ogvedhæftningsevnen formindskes.FremgangsmådePåføres med egnet rulle eller pensel.Påføringen skal ske i en kontinuerligarbejdsrytme. Sørg for tilstrækkeligarbejdskraft ved overfladebehandlingaf større arealer, så over lapningerundgås.Ansamling er i huller og lunker måikke forekomme.Primning:Foretages med NM 50 AquaSuper.Mellemstrygning:Udføres med NM 50 AquaSuper.Slutstrygning:Udføres med NM 50 Aqua Super.Dækkende støvbindingDer fortyndes med 20% vand.Påføring i 2 lag med et samletmaterialeforbrug af blandingen påca. 150 g/m 2VedhæftningsprimerNM 50 Aqua Super anvendesligeledes som specialprimer underandre kunststofbelægninger, hvor derønskes maximal vedhæftningsevne.BlandingSørg efter for grundig blanding afbase og hærder ved omrøring imindst 4-5 minutter med langsomtgåendeboremaskine påsatblandespade. Husk sider og bund iblandespanden.OBS:Vand til fortynding må først tilsættesefter sammenblandingen af base oghærder.Fortynding ved 3 strygninger:Primning: 10–15% vandMellemstrygning: 5–10% vandSlutstrygning: 0– 5% vandFortynding ved 2 strygninger:Primning:5-10% vandSlutstrygning: 0–5% vand.ForbrugCa. 0,150 – 0,250 kg/m 2 pr. lagafhængig af underlaget.Vi kan anbefale, at der udføres prøveareal,således at det nøjagtige forbrugog udfaldskrav kan bestemmes.OBS: Behandling af bassinerDer er udarbejdet særskilt og udførligbehandlingsbeskrivelse for behandlingaf bassiner. Beskrivelsen kan rekviresved henvendelse til Rockidan eller påwww.rockidan.dk.RengøringVærktøj rengøres i vand eller sprit.Nils Malmgren ABBox 2039S-44202 Ytterby10EN 13813 Bfl-S1−RWA1−IR25−B2,0Fugefri hårdplastbelægninger til indvendiganvendelseBrandforholdFrigivelse afkorrosive substanser(Synthetic Resin Screed):VandgennemtrængningBfl-S1NPDNPDSlidstyrkeAR0,5(Abrasion Resistance)Vedhæftning (Bond) B2,0Slagfasthed(Impact resistance)IR1LydabsorptionNPDLydisoleringNPDTermisk bestandighedNPDKemisk bestandighedNPDRockidan AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk

More magazines by this user
Similar magazines