LTK publicering - Protokoller - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

LTK publicering - Protokoller - Lyngby Taarbæk Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s. 1LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNEKultur- og FritidsudvalgetProtokolTorsdag den 12. september 2013 kl. 08:30afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.Medlemmerne var til stedeEndvidere deltog:Direktør Søren HansenDirektør Ulla AgerskovCenterchef Charlotte BidstedUdvalgskoordinator Karen Elisabeth Dam


Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s. 2INDHOLDSFORTEGNELSESag nr:Side:01 Mulighederne for udvidelse af åbningstiden for offentlighedeni Lyngby Svømmehal.02 Folkeskolereform - status for implementering.03 Club 10’s fester.04 Sophienholm, modeller for fremtidig placering af café.05 Brugerundersøgelse - Musikskolen i Lyngby-Taarbæk.06 Driftsaftale med Templet i perioden 2014-2016.07 Kulturfonden -aftaler med kulturelle foreninger omtilskudsvilkår.08 Harmonisering af regler vedrørende instrumentleje.09 Boligsocial pulje: Ansøgning om dækning af merudgifter tiltoilet i Fortunhallerne.10 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om LundtofteBoldklub.11 Meddelelser til udvalget - september 2013.3681013161821232627


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.3Mulighederne for udvidelse af åbningstiden for offentligheden i LyngbySvømmehal.1.SagsfremstillingI forbindelse med at Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2012 bevilgede 1,5 mio.kr. til modernisering af Lyngby Svømmehals omklædningsrum samtbadefaciliteter, har Kultur- og Fritidsudvalget bedt om en redegørelse omhandlendemulighederne for at udvide Lyngby Svømmehals åbningstider.Udgiften til en udvidelse af åbningstiden i Lyngby Svømmehal er i det nedenforopstillede regnestykke opgjort med udgangspunkt i den forøgede udgift tilpersonale, idet de øvrige driftsudgifter forbundet med en længere åbningstidallerede afholdes, idet Lyngby Svømmeklub samt svømmeundervisningen alleredebenytter de timer, der eventuelt kan inddrages til længere offentlig åbningstid.Forvaltningen har i den forbindelse undersøgt, hvad udgiften til løn vil udgøre, hvisudvalget ønsker at øge åbningstiden f.eks. mandage, tirsdage, og torsdage fra kl.19.30 til 20.30 og fredage fra kl. 14.00 til 15.00. Denne lønudgift udgør ca. 800 kr.pr. time. Den årlige merudgift (49 uger) vil ved en udvidelse med en time mandage,tirsdage, torsdage og fredage være 156.800 kr.Hvis man ønsker at udvide åbningstiden i weekenderne fra kl. 15.00 til 16.00 villønudgiften være henholdsvis ca. 800 kr. om lørdagen, og ca. 900 kr. om søndagen.Den årlige merudgift (49 uger) vil ved en udvidelse med en time lørdage ogsøndage være 83.300 kr.Ved en udvidelse med 1 time mandage, tirsdage, torsdage, fredage, lørdage ogsøndage vil den samlede merudgift være 240.100 kr.Der vil være en forventet merindtægt i den udvidede åbningstid. Denne indtægtskønnes maksimalt at udgøre 50 procent af lønudgiften i ydertiderne. Netto vil densamlede merudgift ved 50 procent billetdækning være 120.050 kr. for en timesudvidelse mandage, tirsdage, torsdage, fredage, lørdage og søndage.Der skal gøres opmærksom på, at en eventuel udvidelse af Lyngby Svømmehalsåbningstider af hensyn til planlægningen bør ske i forbindelse med sæsonstartaugust 2014, idet svømmeklubben, udspringsklubben samt svømmeundervisningenallerede har planlagt sæsonen 2013/2014, og dermed skrevet kontrakt med detrænere, som skal undervise.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.4Endeligt kan det oplyses, at der for år tilbage har været længere åbent fredage,lørdage og søndage. Baggrunden for reduktionen af denne åbningstid var et ønskeom at reducere den samlede driftsudgift på området.Forvaltningen vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at udvidelsen afåbningstiden først sker i forbindelse med ibrugtagningen af varmvandsbassinet.En længere åbningstid tirsdage og torsdage i lighed med onsdagen vil give størreoffentlig adgang til Lyngby Svømmehal, som er kommunens offentlige svømmehal- og vil dermed forbedre den menige borgers mulighed for at bruge LyngbySvømmehals faciliteter. En længere offentlig åbningstid vil dog omvendt givemindre foreningstid i Lyngby Svømmehal, idet der dog peges på, at foreningerne iforvejen råder over betydelig træningstid i både Lyngby Svømmehal,Fuglsanggårdskolens Svømmehal og Trongårdskolens Svømmehal. Der vedlæggesen oversigt over fordelingen af tider til foreningsidrætten i de tre svømmehaller(bilag).Økonomiske konsekvenserEn udvidelse af åbningstiden med 1 time på mandage, tirsdage, torsdage, fredage,lørdage og søndage giver brutto en merudgift på 240.100 kr. og en merindtægt på120.050 kr. Netto giver dette en merudgift for Lyngby Svømmehal på 120.050 kr.En merudgift på 120.050 kr. kan ikke finansieres inden for den samledeøkonomiske ramme uden, at dette på en eller anden måde vil få konsekvenser forserviceniveauet eller prioriteringen af de øvrige aktiviteter på Lyngby Stadion ogSvømmehal.BeslutningskompetenceKultur- og Fritidsudvalget.IndstillingForvaltningen foreslår,1. at sagen drøftes med henblik på en eventuel udvidelse af åbningstiderne forsæsonen 2014/2015 og finansieringen heraf2. at forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelse vender tilbage med eneventuel ny sag, når omfang af åbningstidernes udvidelse og finansiering erafklaret.Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013Drøftet og besluttet at sagen genoptages i foråret 2014 i forbindelse med atvarmtvandsbassin tages i brug.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.6Folkeskolereform - status for implementering.2.SagsfremstillingØkonomiudvalget besluttede den 29. august 2013 under pkt. 29, følgende omimplementering af folkeskolereformen:”Anbefales, at implementeringen sker på ordinær vis via fagudvalgene ogøkonomiudvalget via ressortområderne og de nedsatte arbejdsgrupper, idetforvaltningen som supplement indkalder eksterne interessenter som inddragelse iplanlægningen af implementeringen af reformen.”Sagen blev tillige drøftet af Kommunalbestyrelsen den 5. september 2013.Endvidere er der den 30. august 2013 – i en mail til hele kommunalbestyrelsen -fremsendt den administrative organisering, herunder de nedsatte arbejdsgrupper ogkommissorierne for dem. Disse kommissorier ønskes drøftet af både Børne- ogUngdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.Om det fremsendte kan bl.a. siges, at den administrative projektorganisation er tænktsom en organisering der skal tilvejebringe grundlaget for det politiske arbejde medreformen og sikre grundlaget for en effektiv og kvalificeret politisk betjening - ved attilvejebringe gennemarbejdede oplæg til politisk behandling. Det er vigtigt atunderstrege, at arbejdet naturligvis skal foregå indenfor rammerne af nogle politiskfastsatte (økonomiske) rammer og retningslinjer - og at der undervejs i processen vilblive forelagt problemstillinger til politisk drøftelse og yderligere politiskretningsangivelse for arbejdet.Endelig foreligger der nu et høringsudkast til lovforslaget om skolereformen.Forslaget kan findes på ministeriets hjemmeside:http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16991 . Forvaltningen vil på mødet angivehovedpunkterne i den yderligere afklaring af reformens indhold, som dennehøringsudgave peger i retning af.Økonomiske konsekvenserOpgaven udføres indenfor rammen. De økonomiske konsekvenser af reformen indgårsom en del af arbejdet med budget 2014-17.BeslutningskompetenceBørne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår skoler og sfo'er, mv. samt Kultur- ogFritidsudvalget for så vidt angår klubber, Musikskolen og foreningerne mv.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.7IndstillingForvaltningen foreslår, at den fremsendte administrative organisering og defremsendte kommissorier drøftes og at der udstikkes retningslinjer for det fremtidigeadministrative arbejde.Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013Drøftet idét udvalget anbefaler, at Musikskolen, F.I.L. og andre relevanteinteressenter repræsenteres i arbejdsgrupperne. Udvalget forudsætter, at der iarbejdet indgår et overordnet princip om at pædagogerne er med i heleskoleforløbet.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.8Club 10’s fester.3.SagsfremstillingKultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 13. juni 2013 (pkt.10) at anmodeom et oplæg til, hvordan Club 10’s fester snarest muligt (og i overensstemmelsemed tidligere beslutninger) kan ændres til ungdomsfester/ungdomskoncerter udenalkohol for hele kommunens unge i samarbejde med Ungdomsskolen og KlubLyngby og eventuelt med Templet. Det ønskede oplæg forelægges med denne sag.Klub Lyngbys forslag til en samlet plan for Club 10’s aktiviteter – herunderaktiviteter uden for huset - fremgår af vedlagte bilag.Fra bilaget kan især fremhæves, at der foreslås i alt 4 arrangementer med musik ogdiskotek på andre lokaliteter i løbet af det næste år. Målgruppen er 8.-9. klasse, ogder er åbent 21 – 01. De foregår i henholdsvis LTU’s festsal, Templet,Engelsborghallen og Lyngby Stadions sponsorlounge.Arrangørerne vil sikre, at arrangementerne er alkoholfrie, ved at visitere deltagerneved indgangen. En direkte alkoholtest (alkometer) vil man helst ikke indføre, da detkan have den modsatte effekt, nemlig at de unge fester andre steder med fri adgangtil alkohol.Herudover planlægges der temaaftener om unge og festkultur, hvor målgruppen er8. klasse – elever, forældre og lærere.Endelig er der på ideplan tanker om dels et afslutningsarrangement for 7. - 9. klasseultimo juni 2014, dels et forebyggelsesteam, der er til stede på udvalgte lokationerog begivenheder.Økonomiske konsekvenserIngen.BeslutningskompetenceKultur- og Fritidsudvalget.IndstillingForvaltningen indstiller, at Klub Lyngby arbejder videre med de planlagteaktiviteter i Club 10’s regi, herunder aktiviteter udenfor huset i mindst det omfang,der fremgår af bilaget.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.9Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013Godkendt, idét udvalget ønsker, at der indføres en alkoholtest af de unge iforbindelse med fester i Club 10's regi og under forudsætning af, at alkoholtest er ioverensstemmelse med lovgivningen.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.10Sophienholm, modeller for fremtidig placering af café.4.SagsfremstillingI juni 2013 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget udviklingsmuligheder påSophienholm. I forlængelse heraf har forvaltningen i samarbejde med dennuværende forpagter af caféen på Sophienholm drøftet forskellige muligheder for atflytte caféen ud af selv hovedbygningen. Det sker dels for at skabe mere rum tiludstillinger på Sophienholm, dels for at give caféen bedre mulighed for cafédrift.På baggrund af drøftelserne med forpagter har forvaltningen skitseret 4 modellerfor udbygning af caféen (bilag):Model 1: Nybygning af to drivhuslignende bygninger på ”Den røde plads”parallelt med orangeriet, og i forlængelse af Staldbygningen, og i samme breddesom denne. Udeservering flyttes fra nuværende placering til terrassen på ”den RødePlads”. Køkken etableres i det eksisterende orangeri, som ombygges til formålet.Modellen kan evt. udvides med anvendelse af loftet til yderligere selskabs- ogkonferencevirksomhed. Det indendørs serveringsområdes kapacitet øges med 80m2.Model 2: Staldbygningen ombygges til cafévirksomhed. Al indmad fjernes istaldbygning og der etableres vinduer og glasdøre ud mod ”den røde plads”. Deretableres et køkken i stueetage på ca. 60-70 m2. Det eksisterende fyrrum flyttes,alternativt nedlægges og anden varme-kilde etableres. Toiletter etableres. Loftetombygges, således det kan facilitere møder, selskaber og konferencer.Ude-servering etableres på ”Den Røde plads” . Det indendørs serveringsområdeskapacitet øges med maksimalt 10 m2.Model 3: Etablering af cafédrift i den nuværende orangeri og i dele afStaldbygningen. Modellen omfatter servering i orangeri og køkken istaldbygningens Cobrarum. Dette kræver en omfattende renovering af orangeri,indvendige ændringer af staldbygning/Cobrarum, etablering af gang/passagemellem cobrarum og Orangeri. Mulighed for at udvide selskabs- og konferencekapacitet ved inddragelse af loftet. Ude-servering etableres på ”den røde plads”. Detindendørs serveringsområdes kapacitet øges med 10-80 m2.Model 4: Etablering af Cafedrift i drivhuse v. Dahliahaven. Der vil være taleom blanding af kraftig renovering/ombygning af drivhuse samt nybyggeri.Etablering af forbedrede adgangsforhold for handicappede/ældre. Udeserveringplaceres enten øverst ovenfor cafe eller foran drivhusene, v. dahliahave. Det


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.11indendørs serveringsområdes kapacitet øges med ca. 130 m2.Ved samtlige modeller gælder desuden at caféen i stigende grad vil kunne udvidesine aktiviteter i forhold til konferencer mm. ved en bedre udnyttelse af egnelokaler og inddragelse af staldloftet.I forbindelse med etablering af café uden for hovedbygningen skal der tages højdefor, at Sophienholms hovedbygning og det omkringliggende areal er fredede. Derskal derfor ved enhver ændring søges henholdsvis Kulturstyrelsen (v.hovedbygning) og/eller fredningsnævnet. Derudover skal der søges byggetilladelse,tilladelse til ændret anvendelse af bygninger, samt eventuelle dispensationer fraskov- og søbeskyttelseslinier. Disse ansøgninger bør ske på baggrund af en konkretmodel for ny café. Den forventede behandlingstid i myndighedsmæssigsammenhæng vurderes at være mellem 15- 30 måneder.Egentlige økonomiske vurderinger af de enkelte modeller afhænger af et konkretbygningsforslag, men det vurderes at omkostningerne til en udbygning/ombygningtil caféareal ligger på et tocifret millionbeløb. Se vedlagte bilag vedrørendeøkonomi.Udflytningen af café fra hovedbygningen indebærer at kapaciteten forudstillingsstedet Sophienholm udvides med to-tre mindre udstillingsrum på i alt 170- 250 m2. De nuværende kontor- og lagerrum flyttes til frigjorte lokaler i kælderen ihovedbygningen. Der må påregnes udgifter til istandsættelse af udstillingslokalermm. på i alt ca. 2 mio.kr.Den nuværende forpagter foretrækker model 1, alternativt model 2 eller 3.Forpagtningskontrakten trådte i kraft 1. maj 2008 og kan ifølge sin ordlyd opsiges ioverensstemmelse med erhvervslejelovens regler.Økonomiske konsekvenserFlytning af caféen ud af Sophienholms hovedbygning vurderes at koste mellem 10og 25 mio. kr. Der gøres opmærksom på at en egentlig prissætning forudsætterskitsering af et endeligt projekt. Forpagteren af caféen har tilkendegivet, at han modpassende uopsigelighed og fritagelse fra lejebetaling i en årrække eventuelt kanmedfinansiere en ny- eller ombygning af ny café.Hertil kommer ca. 2 mio kr. til istandsættelse af hovedbygningen tiludstillingsvirksomhed mv.BeslutningskompetenceKultur- og FritidsudvalgetIndstillingForvaltningen foreslår, at de fire modeller for flytning af caféen ud afSophienholms hovedbygning drøftes med henblik på en tilkendegivelse af, om


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.12forvaltningen skal arbejde videre med en af modellerne, herunder evt. kontaktebygningsmyndigheder og Kulturstyrelse for sondering af mulighederne fortilladelser til ny- eller ombygning.Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013Drøftet, idét udvalget ønsker at fastholde udviklingsperspektivet for Sophienholmog at forvaltningen indgår i fortsat dialog med forpagteren om udvikling inden forde eksisterende bygningsmæssige rammer.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.13Brugerundersøgelse - Musikskolen i Lyngby-Taarbæk.5.SagsfremstillingKultur- og Fritidsudvalget besluttede i maj 2013 at gennemføre enbrugertilfredshedsundersøgelse af Lyngby-Taarbæk Musikskole. Formålet medundersøgelsen er primært at måle tilfredsheden med Musikskolens nuværendetilbud, undervisning og service. Derudover er formålet at give Musikskolenmulighed for at anvende tilbagemeldinger, holdninger og idéer til at videreudvikleskolens tilbud, aktiviteter og service fremadrettet.Brugerundersøgelsen er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelseaf Rambøll Management i perioden maj-juni måned 2013 og der er udsendt i alt ca.1800 elektroniske spørgeskemaer til børn, unge og forældre. Undersøgelsenomfatter tre målgrupper:- Brugere, der pt. er tilmeldt tilbud i Musikskolen (totalundersøgelse ca. 1100børn/unge) med en svarprocent på 63 %- Brugere, der er udmeldt af Musikskolen i skoleåret 2012/13 (totalundersøgelse ca.70 børn/unge) med en svarprocent på 38 %- Børn/forældre, der ikke har anvendt Musikskolens tilbud gennem det senesteskoleår ("kendskabsundersøgelse" blandt samtlige 4. klasses elever i kommunensfolkeskoler - ca. 550 børn) med en svarprocent på 31 %.Grundet de relativt lave svarprocenter blandt de to sidstnævnte grupper, skal der hertages forbehold for resultaternes repræsentativitet.Undersøgelsen viser overordnet at• Der blandt de tilmeldte af et eller flere af Musikskolens tilbud er der genereltmeget stor tilfredshed (86%). Det gælder især tilfredshed med bredden itilbuddet med både instrumentalundervisning og sammenspil og i kvaliteten afundervisningen. Der er endvidere en meget positiv opfattelse af underviserenskompetencer og evne til at motivere (91%). Hovedparten af respondenterneforventer at være tilmeldt et eller flere af Musikskolens tilbud i næste sæson(73%).• Langt hovedparten af de tilmeldte er i overvejende grad tilfredse medMusikskolens serviceniveau (88%). Det gælder både den direkte, dentelefoniske og den skriftlige kontakt med Musikskolens administration ogundervisere. Ligeledes er de fleste af respondenterne tilfredse medMusikskolens generelle informationsniveau. Hvad angår geografiskplacering af Musikskolens tilbud er der også overvejende tilfredshed.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.14• Blandt de nuværende brugere er hovedparten enten tilfredse med ellerindifferente i forhold til prisen, mens en fjerdedel er enten utilfredse eller megetutilfredse med prisen. "Prisen" er således det område, der er det største antalutilfredse brugere.• Gruppen af nyligt udmeldte angiver, at udmeldelse primært skyldes "andreårsager" (63%) eller at Musikskolens tilbud ikke opfylder barnets/brugerensbehov (21 %). "Andre årsager" dækker primært over logistiske udfordringerog/eller at barnet/brugeren har fået andre interesse undervejs. En lille andel afden udmeldte (13%) nævner, at udmeldelse skyldes prisen.• Der er et bredt kendskab til musikskolen. Hovedparten af børn i kommunens4. klasser, der ikke tidligere eller for nyligt har været tilmeldt Musikskolen,kender således i en eller anden grad Musikskolen. En relativ stor andel af demder kender Musikskolen, finder Musikskolens tilbud for attraktive (ca. 50%).Der er derfor være et stort potentiale i at få disse børn som fremtidige brugere afMusikskolens tilbud. Væsentligste årsager til, at nogen ikke finder Musikskolenstilbud attraktive er, at prisen er for høj, manglende interesse for de pågældendetilbud og/eller, at man som potentiel bruger ikke føler, at ens behov bliveropfyldt.Der henvises til en mere uddybende opsummering af undersøgelsens resultater samttabelrapporter fra Rambøll (bilag).Resultaterne af denne undersøgelse formidles til Musikskolens brugerbestyrelsem.fl. Derudover vil Musikskolen få de skriftlige tilbagemeldinger fraspørgeskemaets "fritekstfelter". Hermed vil Musikskolen få et solidt fundament forat videreudvikle tilbud, aktiviteter og service.Økonomiske konsekvenserUndersøgelsen er gennemført inden for rammerne af det politisk godkendte beløbfra maj 2013 på 76.000 kr. Undersøgelsen er finansieret af Musikskolen.BeslutningskompetenceKultur- og FritidsudvalgetIndstillingForvaltningen foreslår, at brugertilfredshedsundersøgelsen1. tages til efterretning2.oversendes til Musikskolens brugerbestyrelse med henblik på eventuelkommentering og som grundlag for videre læring og udvikling.Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013Ad 1. Taget til efterretning.


Ad 2. Godkendt.Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.15


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.16Driftsaftale med Templet i perioden 2014-2016.6.SagsfremstillingPå Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. maj 2013 orienterede forvaltningenom, at man havde indledt drøftelser med den daglige leder og formanden forbestyrelsen i den frivillige folkeoplysende forening Rytmetemplet om indgåelse afaftale for drift af Spillestedet Templet på Jernbanevej 16 i Lyngby. Dennugældende aftale trådte i kraft 1. januar 2011 og udløber med udgangen af 2013.Lyngby-Taarbæk Kommune modtager hvert år fra Kulturministeriet etkommunalfuldmagtstilskud (tidligere amtslige tilskud uden for lov) der i 2013 er på313.768 kr. til Templets virksomhed under forudsætning af, at kommunen giver ettilskud af minimum samme størrelse. Derudover modtager foreningen honorarstøttefra Statens Kunstråd til aflønning af kunstnere i forbindelse med afholdelse afkoncerter. Afvikling af koncerter og arrangementer sker med frivillig arbejdskraftfra foreningens medlemmer og omfatter, håndtering af lys og lyd, betjening i bar oggarderobe, rengøring og mange andre praktiske opgaver i forbindelse medafviklingen.Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en ny aftale gældende for perioden 1.januar 2014 - 31. december 2016 (bilag), som foreningens bestyrelse har godkendt.Aftalen indeholder bl.a. en oplistning af arrangementer og koncerter, somforeningen som minimum skal afholde. Templet er i dag en veldrevetmusikforening, som aktivt bidrager til at understøtte Lynby-Taarbæk Kommuneskulturliv rettet mod den yngre del af borgerne. Der vedlægges til orientering en kortevaluering af Templets virksomhed i perioden 1. januar 2011 - juni 2013 (bilag).På den baggrund foreslås en fortsættelse af det nuværende aktivitetsniveau.Foreningen har i henhold til den nugældende aftale varetaget opgaverne omkringLyt.NU igennem den nuværende aftaleperiode, med et særligt tilskud på 180.000kr. om året. Beløbet fremgik oprindeligt af Kulturhusets budget. Kommunensbudget for 2014-2017 indeholder ikke et tilskud, der er øremærket til projektet.Projektet er derfor medtaget i aftalen med det forbehold, at opgaven løses afforeningen, såfremt der fremover afsættes midler hertil kommunens budget. KulturogFritidsudvalget råder over en arrangementskonto til kulturelle arrangementer(restpulje fra Kulturhuset) på i alt 400.000 årligt. Udvalget har mulighed for atreservere midlerne til LYT.Nu festivallen herfra. Beskrivelse af Lyt.NU ogresultaterne heraf vedlægges sagen (bilag).Foreningen har mulighed for at søge og få tildelt yderligere honorarstøtte fra


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.17Statens Kunstråd til koncerter, men det kræver, at driftsbudgettet til Templets driftøges, fordi et øget aktivitetsniveau medfører øgede omkostninger for foreningen,der ikke kan dækkes af honorarstøtten, jf. evaluering af Templets virksomhed.Økonomiske konsekvenserOpgaven løses inden for rammen. Dog er Lyt.Nu festivalen ikke finansieret fra2014. Midlerne hertil kan finansieres fra arrangementskontoen til kulturellearrangementer (restpulje fra Kulturhuset) på i alt 400.000 årligt. Der er disponeret ialt 80.000 kr. herfra i 2014 i forbindelse med overdragelse af Kulturhuset til enprivat leverandør.BeslutningskompetenceKommunalbestyrelsen.IndstillingForvaltningen foreslår, at1. udkast til aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og MusikforeningenRytmetemplet for perioden 1. januar - 31. december 2016 godkendes.2.at Lyt.Nu festivalen i perioden 2014-16 finansieres af arrangementskontoen tilkulturelle arrangementer med i alt 180.000 kr. årligt.Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013Ad 1. Anbefales i dét Lyt.Nu festivalen ikke på nuværende tidspunkt indgår ikontrakten.Ad 2. Besluttet at Templet anmodes om at ansøge udvalget om økonomisk støtte tilLyt.NU festival for 2014 og frem.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.18Kulturfonden -aftaler med kulturelle foreninger om tilskudsvilkår.7.Sagsfremstilling:Lyngby-Taarbæk Kommune har aftaler om tilskudsvilkår med femforeningsbaserede kulturelle operatører: Lyngby-Taarbæk Musikforening,Lyngby-Taarbæk Jazzklub, Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-TaarbækKommune, Det Flydende Teater samt Lyngby-Taarbæk Kunstforening. Aftalerne ertreårige og udløber med udgangen af 2013. Aftalerne blev indgået for at sikreforeningerne et fast årligt beløb over en længere periode og derved muliggøre enlangsigtet planlægning af aktiviteter, samt danne baggrund for foreningernesmulige eksterne finansiering f.eks. i statsligt og privat regi. Foreningerne modtog i2012 årligt til sammen i alt 302.000 kr.Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 16. maj 2013, at forvaltningen igangsatteforhandlinger om at forlænge aftalerne med kulturelle foreninger, herunder indhold,budget og periode. I forlængelse heraf har forvaltningen i samarbejde medforeningerne udarbejdet forslag til nye resultatkontrakter (bilag). Forhandlingernemed det flydende teater er endnu ikke afsluttet, hvorfor denne kontrakt førstforelægges Kultur- og Fritidsudvalget i november 2013.Med udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse i maj 2013 er der i de nyeaftaler og i fordeling af midler til de kulturelle foreninger lagt vægt på atforeningerne:• har opfyldt Aftalens tilskudsvilkår i foregående periode og at arrangementerneer velbesøgte, når bredt ud• har et stabilt eller stigende medlemstal• samarbejder bredt med andre aktører i kommunen både private og offentligeaktører• arbejder målrettet med markedsføring og udvidelse af målgruppen• har et bredt aktivitetsniveau, også udover aktiviteter omfattet af aftalen• bidrager aktivt til implementeringen af Kulturstrategien i den kommende•periodeudvikler nye aktivitetstyper og samarbejdsrelationer i den kommende periodeGenerelt har alle foreningerne opfyldt tilskudsvilkårene i foregående periode ogarrangementerne er velbesøgte. Dog indeholder de fleste aftaler et særligtindsatsområde om at tiltrække flere børn og unge til foreningernes arrangementer.Bortset fra Jazzforeningen, der afholder et årligt børnejazzarrangement isamarbejde med Stadsbiblioteket, har foreningerne i meget ringe grad fat i børn ogunge og deres familier. Alle foreninger har stort set fastholdt deres medlemstal,


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.19bortset fra Musikforeningen, der har haft et markant faldende medlemstal og i dagoplyser at have en medlemsskare med en alderssammensætning på +70. Derhenvises til oversigten over evaluering af aftalerne for et samlet overblik overkontrakternes opfyldelse og indhold (bilag).Generelt har alle foreninger i forbindelse med drøftelserne om at indgå nye aftalerønsket fremadrettet at fastholde det nuværende aktivitetsniveau. Forvaltningen harmed udgangpunkt i ovenstående punkter lagt vægt på at foreningerne fremoverbidrager aktivt til at implementere Kulturstrategiens visioner om et rigt ogengagerende kulturliv, som byder på oplevelser af høj kvalitet og forundrerforandrer og forankrer, samt har fokus på engagement, fællesskab ogmangfoldighed og samarbejde på tværs af institutioner, borgere og kulturområder.I fordelingen af midler mellem foreningerne er der lagt vægt på en visharmonisering i tildelingen og overensstemmelse mellem aktivitetsniveau ogtilskuddets størrelse. På den baggrund foreslås tilskuddet til Musikforeningennedsat. Skemaet nedenfor angiver den ændrede fordeling og fremtidigeaktivitetsniveau:Kulturel foreningTilskudi 2012Forslag tiltilskud i2014-16AktiviteterLyngby-Taarbæk Jazzklub 72.906 73.000 kr. min. 11 årligekoncertarrangementerLyngby-Taarbæk Musikforening 81.440 52.000 kr. 6-8 årlige koncerterLyngby Kunstforening 40.720 41.000 kr. min. 23 årligearrangementerHistorisk-Topografisk Selskab 50.900 51.000 kr. 8 årlige arrangementerfor Lyngby-Taarbæk KommuneDet Flydende Teater 55.990 - (kontrakt underudvikling)Alle aftaler har været til drøftelse i foreningerne forud for forelæggelsen i KulturogFritidsudvalget.Økonomiske konsekvenserAftalerne finansieres indenfor Kulturfondens ramme reserveret til foreninger medaftaler om tilskudsvilkår.BeslutningskompetenceKultur- og Fritidsudvalget.IndstillingForvaltningen foreslår, at aftalerne om tilskudsvilkår med de kulturelle foreningerfor perioden 2014-16 godkendes.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.20Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013Godkendt.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.21Harmonisering af regler vedrørende instrumentleje.8.SagsfremstillingMusikskolen har i løbet af foråret gennemgået og registreret hele deresinstrumentsamling. I den forbindelse er der samtidig registreret atoverbygningsensemblerne tilsammen har lånt 15 instrumenter.Musikskolens elever har mulighed for at leje et instrument i Musikskolen, hvismusikskolen har det og eleverne ønsker det. Det koster 1.125 kr. pr. sæson uansetinstrumenttype. Indtægterne til udleje af instrumenter bidrager til vedligeholdelseaf instrumenterne mv.Overbygningsensemblerne; Lyngby-Taarbæk Brassband, Lyngby-TaarbækHarmoniorkester samt Lyngby-Taarbæk Symfoniorkesters medlemmer kanderimod låne instrumenter gratis i Musikskolen. I indeværende sæson er der udlånt15 instrumenter til overbygningsensemblerne til en samlet værdi af ca. 150.000 kr.Musikskolens instrumenter finansieres af musikskolens undervisnings- ogaktivitetsudgifter – og finansieres således også af forældrebetalingen. Tilorientering bidrager overbygningsensemblerne ikke til at finansiere musikskolensundervisning og aktiviteter.Økonomiske konsekvenserForslaget indebærer at musikskolen får en øget indtægt på i alt 17.100 kr. ilejeindtægt for 15 instrumenter. De øgede indtægter anvendes til vedligeholdelsemv. af instrumentsamlingen.BeslutningskompetenceKultur- og Fritidsudvalget.IndstillingForvaltningen foreslår, at orkestrenes medlemmer fremover på lige vilkår medMusikskolens øvrige brugere betaler leje for lån af instrumenterne.Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013Godkendt.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.22Boligsocial pulje: Ansøgning om dækning af merudgifter til toilet iFortunhallerne.9.Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 12. april 2012 at bevillige 100.000 kroner istøtte til etablering af toiletfaciliteter i Fortunhallerne i boligafdelingen FortunenØst som led i implementeringen af de boligsociale handleplaner. De 100.000 kronerudgjorde halvdelen af den estimerede udgift til etablering af toiletfaciliteterne.Begrundelsen for at støtte etableringen af toiletfaciliteter var, at etableringen aftoiletfaciliteter var nødvendig for at få gang i aktiviteter i hallerne, dels af hensyn tilbrugerne af hallen og dels af hensyn til de tætboende naboer. Ansøgningen omstøtte til toiletfaciliteterne kom fra de to boligafdelinger Fortunen Øst og Højhuset ifællesskab.Toiletfaciliteterne blev etableret i sommeren 2012 og hallerne genåbnet i november2012, og siden da har der været aktiviteter i hallerne, blandt andet med medvirkenaf Klub Lyngby, som har stået for aktiviteter i hallerne hver onsdag siden åbningen.Boligafdelingen vil gerne have flere aktiviteter i hallerne og har som betingelse forat åbne hallerne, at der er kvalificeret voksenopsyn med aktiviteterne.I prisoverslaget, som lå til grund for ansøgningen om støtte, havde boligafdelingenFortunen Øst ikke kalkuleret med, at toiletfaciliteterne ville blive betragtet som"offentlige toiletter", da der kun er adgang til hallerne med nøgle, og der såledesikke kan komme brugere ind i hallen med mindre, der er aktiviteter i hallen, derledes af en voksen, som har åbnet hallerne. I kommunens byggesagsbehandlingblev toilettet imidlertid betragtet som offentligt, og i den forbindelse har kommunenstillet krav, der har fordyret projektet med 38.716,50 kr. Herudover harboligafdelingen Fortunen Øst valgt at etablere forbedringer til toiletfaciliteterne for32.042 kr.De kommunale krav og udgifter forbundet hermed er:• Opbygning af forrum• Ekstra lampe i forrum samt føler• Maling af gulve i forrum• Levering og opsætning af mekanisk ventilation samt tilslutning• Isolering af ventilationsrør• Fremstilling og opsætning af 2 stk. rustfri beskyttelsesplader over håndvaske• Skilteplade samt tekst og piktogrammer• Ekstra arbejdstimer i forbindelse med ansøgning om kommunal byggetilladelse


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.23Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Fortunen Øst om støtte fra deboligsociale midler til at dække merudgifterne i forbindelse med de kommunalekrav til toiletfaciliteterne, i alt 38.716,50 kr.Forvaltningen har været i dialog med boligafdelingen omkring ansøgningen ogmener, at ansøgningen bør imødekommes ud fra en betragtning om, at etableringenaf toiletterne har været og fortsat er en forudsætning for en kommunal anvendelseaf hallerne (til idrætsprojekter mv) og at de øgede udgifter, der er opstået iforbindelse med etableringen af toiletfaciliteterne, ikke kunne forudses afansøgeren.Ansøgningen er drøftet med styregruppen for de boligsociale handleplaner, hvorflertallet anbefaler at støtte ansøgningen, idet det dog også bemærkes, at projektetikke som udgangspunkt burde falde indenfor det boligsociale område.Økonomiske konsekvenserStøtten kan gives indenfor den økonomiske ramme af de boligsociale midler for2013. Hvis begge ansøgninger, der behandles af Kultur- og fritidsudvalget i august2013 imødekommes, vil der restere 77.776,40 kr. 83.716,50 kr. af den boligsocialepulje i 2013.BeslutningskompetenceKultur- og Fritidsudvalget.IndstillingForvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen medhenblik på at støtte ansøgningen med det ansøgte beløb.Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013Udsat med henblik på ekstraordinært møde.Kultur- og Fritidsudvalget den 27. august 2013Udsat med henblik på at afdække regelsæt i forhold til etablering af offentligttoilet. Sagen forelægges i september 2013.Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.Sagen forelægges på nyForvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat "Afklaring af pkt 4 og 5 istillede byggetilladelse vedr. toiletbygning". Endvidere kan oplyses at der pr.28.8.13 resterer 121.655 kr. i den boligsociale pulje før behandling af denneansøgning, heraf er 25.000 reserveret til fritidspas.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.24Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013Besluttet at ansøgningen imødekommes med en dækning på 50 pct. af det ansøgtebeløb på 38.716,50 kr.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.25Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Lundtofte Boldklub.10.Dorete Dandanell (SF) har i email modtaget den 23. august 2013 anmodet omoptagelse af sag på dagsorden på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 12.september 2013. Email er vedlagt sagen.Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013Besluttet at imødekomme ansøgningen og finansiere beløbet fra start- ogudviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.2611.Meddelelser til udvalget - september 2013.1. Aftale om Comemius partnerskab med Huddinge Kommune i SverigeProjektet er beskrevet i notat herom (bilag)2. Lokaler til Overbygningsensemblernes øvning i efteråret 2013I forbindelse med øget anvendelse af Kulturhuset til borgerrettede aktiviteter harforvaltningen flyttet nogle af overbygningsensemblernes øvning til andre lokaliteteri efteråret 2013. Harmoniorkestret er flyttet til Ny Lyngbygård tirsdag aften ogElverhøjkoret til Lindegårdskolen mandag aften. Symfoniorkestret er fortsat iKulurhuset mandag aften. Forvaltningen arbejder på en løsning hvor sidstnævnteflyttes til Store Kapel pr. 1. januar 2013. Forvaltning og musikskolen er i løbendedialog med orkestrene for at sikre velegnede øvelokaler og -vilkår.3. Danmark LæserKulturministeriet har over de næste fire år afsat en pulje på i alt 20 mio. kr til enbred indsats for at gøre danskerne til bedre læsere gennem initiativet ”DanmarkLæser”. Initiativet har til formål gennem lokal forankring og mobilisering afcivilsamfundet at få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i detfællesskab, som litteraturen åbner for læserne. I forbindelse med indsatsen udpeges”læsekommuner” i hele landet..Formålet med Danmark Læser: Puljen til”læsekommuner” er en del af dette og opslås i midten af september medansøgningsfrist ultimo oktober. Projekterne skal løbe over en 2-årig periode, hvorkommunerne er i konkurrence om at blive kåret som landets bedste læsekommune.Forvaltningen vil i samarbejde med biblioteket udarbejde en ansøgning. Notat ominitiativet er vedlagt (bilag).4. Orientering om arbejde med digital løsning ved udleje og udlån af lokalerI forbindelse med drøftelsen vedr. forretningsstrategi for Center for Areal ogEjendomme, som blev forelagt Udviklings- og Strategiudvalget i august 2013, varder et ønske om status for implementering af et digitalt bookningsystem iforbindelse med lån og leje af kommunens lokaler. Forvaltningen har i forlængelseheraf udarbejdet et kort notat, hvoraf det bl.a. fremgår at forvaltningen regner medat have en løsning klar til beslutning ved årsskiftet (bilag).5. Status for Kulturfonden 2013Notat med status vedlægges til orientering (bilag).6. Status for Lyngby IdrætsbyMundtlig status gives på mødet.


Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 12-09-2013, s.27Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013Taget til efterretning.Ad 2. Udvalget bemærker, at det er fra 1. januar 2014.

More magazines by this user
Similar magazines