Når arbejdstøj er et personligt værnemiddel - BAR transport og engros

bartransportogengros.dk

Når arbejdstøj er et personligt værnemiddel - BAR transport og engros

BranchevejledningXYNår arbejdstøjer et personligtværnemiddelXYXYBranchearbejdsmiljørådetfor transport og engros


Branchevejledning til chaufførerIndledningSom chauffør kan du i dit arbejde blive udsat for forskelligerisici afhængig af, hvilke arbejdsopgaver du udfører. Det kanvære, at du arbejder på gade og vej og derfor har behov forat blive set af andre trafikanter, eller at du arbejder steder,hvor gnister skal forhindres. Disse risici kan du beskytte digimod ved at anvende det rigtige arbejdstøj. Der findes tøj,som beskytter mod flere risici samtidig f.eks. antistatiskeadvarselsklæder.ArbejdsPladsVurderingen (APV) kan vise dig, hvilke risicidu udsættes for under arbejdet. APV’en vil derfor være etrigtigt godt redskab til at bestemme, om du har behov forsærligt arbejdstøj for at kunne udføre dit arbejde sikkerheds-og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.Når arbejdstøj har egenskaber, der beskytter dig modde særlige risici, du kan blive udsat for i dit arbejde, er detet personligt værnemiddel. Når arbejdstøj er et personligtværnemiddel, er din arbejdsgiver forpligtet til at anskaffe,renholde og vedligeholde tøjet. Tøjet skal passe til brugerenog arbejdets art, herunder vejrliget. Drøft i arbejdsmiljøorganisationen,hvad der er den bedste løsning for jer og lavnogle politikker for vask og vedligeholdelse af tøjet.Du er som arbejdstager forpligtet til at anvende det i overensstemmelsemed de instruktioner, du har fået.De samme regler gælder f.eks. handsker, høreværn, øjenværnog sikkerhedsfodtøj.Arbejdstilsynets regler kan bl.a. findes i:■ Arbejdstilsynets bekendtgørelse om brug af personligeværnemidler■ Bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personligeværnemidler.CE mærkningDe særlige krav til et personligt værnemiddel fastsættesi en harmoniseret europæisk standard eller en europæiskstandard med tilsvarende sikkerhedsniveau. Når et produktlever op til en standard, bliver det CE-mærket. Med CEmærketgaranterer fabrikanten for, at produktet er fremstilleti overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed,sundhed og miljø.Det er et lovkrav, at personlige værnemidler skal væremærket med et CE-mærke og have et symbol på (et piktogram),der beskriver, hvad det beskytter imod. Arbejdsgiverskal ved køb af personlige værnemidler sikre sig, at disseer CE-mærket.I beskyttelsesbeklædningen skal der være vedlagt enbrugsanvisning på dansk, som skal følges for at opretholdebeskyttelsesfunktionen. Brugsanvisningen skal beskrive begrænsningerfor anvendelse, give renholdelsesvejledning m.v.• Trafik dag/nat - synlighed EN 471 eller tilsvarende• Statisk opladning EN 1149-1/2• Kulde ENV 342• Regn og dårligt vejr ENV 343• Kemikalier DS/EN ISO 6530, DS/EN ISO 6529,DS/EN ISO 14605, DS/EN ISO 17491-4• Biologisk EN 14126.XYEN 471 Synlighedsbeklædningx: Synlighedsklasse (baseretpå mængden, m 2 , af fluorescerendestof )3 = højeste synlighedsklasse,2 = mellemste synlighedsklasse,1 = laveste synlighedsklassey: Refleksklasse (baseret påmængden, m 2 , af reflekterendemateriale)AdvarselsklæderHvis du arbejder på gade og vej, så skal din beklædningopfylde standarden for advarselsklæder EN 471 ellertilsvarende. Der er forskel på, om du arbejder på enstærkt trafikeret vej, et sted hvor der køres med nedsathastighed, eller du kommer ud på vejen tæt på køretøjet.Standarden er derfor opdelt i klasser afhængigtaf arealet af synligt bæremateriale og retroflekterendemateriale:• Klasse 3 bruges, hvis der ikke er adskillelse fra denøvrige trafik med almindelige kørehastigheder.• Klasse 2 bruges, hvis der er adskillelse fra denøvrige trafik eller hastighedsnedsættelse.• Klasse 1 bruges, hvis du kun er besøgende på arbejdsstedet,eller når chauffører kommer ud på vejtæt på køretøj tydeligt afmærket i henhold til færdselslovensbestemmelser.Klasse 3 tøj kan godt være sammensat af to stykkerklasse 2, f.eks. bukser og vest. En trafikvest er typiskklasse 1 – alt efter størrelsen.Arbejdstilsynet kræver ikke, at man bruger advarselsklæder,hvis normale færdselsregler kan følges, og personenikke har arbejdsopgaver på kørevejen. Det kanf.eks. være færdsel til/fra parkeringsarealer, og ansatteder må krydse en vej for at komme på kundebesøg.• Arbejdstilsynets vejledning om brug af tydeligt synligeadvarselsklæder D 5.3Husk, at der findes tøj, der beskytter mod flere forskelligepåvirkninger.HenvisningerVejledning om brug af tydeligt synlige advarselsklæder,At-vejledning D.5.3ArbejdstilsynetArbejdstilsynet har haft branchevejledningentil gennemsyn og finder, at indholdet i den eri overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen,som den foreligger og harikke taget stilling til, om den dækker samtligerelevante emner inden for det pågældendeområde.


Når arbejdstøj er et personligt værnemiddelEN 1149-5 ElektrostatiskeegenskaberEN 1149-1 beskriver overflademodstandEN 1149-3 beskriver afladningsevneStatisk elektricitetHvis du kommer i kontakt med eksplosionsfarlige ogbrændbare stoffer eller dampe under arbejdet, er detvigtigt, at dit tøj er permanent antistatisk dvs., at derikke kan opstå gnister fra dit tøj, når du bevæger dig.Det gælder også, hvis du færdes i områder, hvor der errisiko for støveksplosioner, dvs., områder der er zoneinddeltefter ATEX-direktivet.Denne standard hedder EN1149-5.EN 465 Beskyttelsemod flydendekemikalierStiller bl.a. krav til gennembrydningstidkl. 1-6, hvor 1 erden laveste beskyttelseBiologiske påvirkningerHvis du udsættes for smittefare ved påvirkninger frabakterier, vira og andre mikroorganismer under arbejdetved f.eks. kloakarbejde og håndtering af visse organiskematerialer, er det det vigtigt, at du har fokus påarbejdshygiejne og anvender tøj, der kan beskytte digmod disse påvirkninger.Her er det vigtigt at vide, hvilken type risici du kanblive udsat for under arbejdet, se virksomhedens APVeller spørg i din arbejdsmiljøorganisation.Der er en standard for biologiske påvirkninger, derhedder EN 14126.EN 343 Beskyttelsemod regnXx: Modstandsevne modvandgennemtrængning udefra(vandtæthed)Y3 = højeste beskyttelse,2 = mellemhøj beskyttelse,1 = laveste beskyttelsey: Graden af åndbarhed ogevne til at transportere kroppensfugt indefra og ud3 = højeste åndbarhed,2 = mellemhøj åndbarhed,1 = laveste åndbarhedRegntøjTøj der skal beskytte mod regn, slud og sne skal opfyldeEN 343+A1Kemiske produkterBeskyttelsesbeklædning mod kemiske materialer findesi mange udformninger. Her er det vigtigt at vide,hvilke kemikalier du kan blive udsat for under arbejdet,se virksomhedens APV eller spørg i din arbejdsmiljøorganisation.Når I drøfter konkrete risici i arbejdsmiljøorganisationen,skal I tage hensyn til, på hvilke dele af kroppen Irisikerer at komme i kontakt med uønskede stoffer. Inogle tilfælde er det alene hænderne, der skal beskyttes.Det skal klart fremgå af leverandørens anvisninger,hvad tøj/handsker beskytter imod, og hvad gennemtrængningstidener.Eksempler på standarder for beskyttelsestøj mod kemikalier:DS/EN ISO 6530, DS/EN ISO 6529, DS/EN ISO14605, DS/EN ISO 17491-4.Det kan også være nødvendigt at anvende andre personligeværnemidler, som ikke hører under beklædning.XYEN 342 Beskyttelsemod kuldex: Luftgennemtrængning3 = tæt, 2 = mindre tæt,1 = mindst tætY: Modstandsevne modvandgennemtrængning2 = god, 1 = mindre godBeskyttelse mod kuldeHvis tøjet skal beskytte mod kulde d.v.s. med temperaturerunder – 5 grader C, skal det opfylde EN 342. Detkan f.eks. være plukarbejde i frysebiler.Vær opmærksom på, at det kan være en forudsætningfor standarden, at beklædningen opbygges af flerelag.Pictogrammer: ICM-ArSiMa A/S


Branchevejledningen kan bestillesaf organisationernes medlemmergennem egen organisation.Eller downloades påwww.bartransportogengros.dkFællessekretariatetHannemanns Allé 252300 København S.Tlf.: 33773377ArbejdsgiversekretariatetHannemanns Allé 252300 København S.Tlf.: 33773377ArbejdstagersekretariatetKampmannsgade 41790 København V.Tlf.: 70 300 300Branchevejledningen kan købesgennem:Videncenter for ArbejdsmiljøArbejdsmiljøbutikkenLersø Parkallé 1052100 København ØLayout:Søren Sørensens TegnestueTryk: PrintDivision1. udgave, 1. oplag år 2012ISBN nr. 978-87-90994-91-4Vare nr. 122092

More magazines by this user
Similar magazines