I RINGSTED KOMMuNE - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk
  • No tags were found...

I RINGSTED KOMMuNE - Friluftsrådet

iluftslivi ringsted kommune


IndledningFriluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv under hensyntagen tilnatur og miljø. Friluftsrådet varetager som paraplyorganisation mere end 90 tilsluttedeorganisationers og den almene befolknings behov for og interesser i etaktivt friluftsliv. Alle kan have glæde af et aktivt friluftsliv. En af Friluftsrådets vigtigsteopgaver er at samle og forene de mange forskellige interesser for rekreativbenyttelse af landskabet – at finde den største fællesnævner og medvirke til, atforvaltningen af friluftslivets rammer sker på bedst mulig måde. Dels skal befolkningensbehov for at dyrke friluftsliv imødekommes, dels skal der tages det nødvendigehensyn til naturen. Styrken ligger i Friluftsrådets brede perspektiv, derrækker ud over særinteresser hos den enkelte.Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse bestående af mellem 1 og8 kommuner. Medlemsorganisationerne udpeger repræsentanter i hver kreds, ogdenne kredsrepræsentation vælger en kredsbestyrelse.I dette oplæg redegør kredsbestyrelsen for de lokale ønsker og behov for fremtidensfriluftsliv i kommunen.Kommuneplanen skal ifølge planlovens § 11 a varetage mulighederne for friluftsliv.Den skal indeholde helhedsorienterede planer for både byen og det åbneland, hvilket giver rig mulighed for at planlægge for det bynære landskab. Hvispolitikerne har formuleret en samlet friluftspolitik og -strategi, kan denne inddragesi udarbejdelsen af den samlede kommuneplan. Kommuneplanens rammedelog redegørelse kan bruges til at beskrive kommunens intentioner for friluftsliv.Friluftsoplæg for Ringsted Kommune 2


Friluftsrådets KredsØstsjællandFriluftsrådets Kreds Østsjælland er en af Friluftsrådets 23 lokale kredse. Geografiskomfatter kredsen 4 kommuner: Faxe, Køge, Ringsted og Stevns Kommuner.Kredsen er organisatorisk opbygget med et repræsentantskab og en bestyrelse.Repræsentantskabet består af repræsentanter fra Friluftsrådets medlemsorganisationer– dog kan hver medlemsorganisation maksimalt udpege én repræsentantper kommune i kredsen. I marts måned afholdes ordinært kredsrepræsentantskabsmøde,hvor der er valg til kredsbestyrelsen. Hver medlemsorganisationkan ved denne lejlighed opstille én kandidat til kredsbestyrelsen.I Kreds Østsjælland er følgende medlemsorganisationer repræsenteret per 1.januar 2008:Dansk Forening for Rosport • Dansk Cyklist Forbund • Sct. Georgs Gilderne iDanmark • Dansk Camping Union • Dansk Kano og Kajak Forbund • De grønnepigespejdere • Dansk Ornitologisk Forening • 4H • Biologforbundet • DanmarksIdræts-Forbund • Danmarks Jægerforbund • Danmarks Sportsfiskerforbund •Dansk Land-Rover Klub • Dansk Ride Forbund • Dansk Svæveflyver Union •DK-Camp • Efterskoleforeningen • Miljøbevægelsen NOAH • Geografforbundet• Kongelig Dansk Aeroklub • Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem •Naturvejlederforeningen i Danmark • Danmarks Tursejlerforening • DanskeGymnastik- og Idrætsforeninger.Repræsentantskabet samles mindst 2 gange årligt med det første møde i martsmåned. Her beretter bestyrelsen om det forgangne års arbejde i kredsen og redegørfor planer for indeværende år. Forslag og ønsker fra kredsrepræsentanterneindgår i planlægningen. Endvidere vælges bestyrelsen for det kommende år,bestående af mellem 5 og 7 medlemmer samt 2 suppleanter.Det andet møde ligger i august. Mødet afholdes i kredsens geografiske område,og det afholdes som et friluftspolitisk sommermøde, hvor alle kan deltage.3Friluftsoplæg for Ringsted Kommune


Vision for friluftslivi RingstedKommuneRingsted Kommune har en rig og varieret natur, der i særlig grad er præget afskov, vandløb, søer, moser, landbrug samt Køge Bugt og Østersøen mod øst.Friluftsrådets vision og ønske er, at kommunen påskønner og udbygger den unikkenatur med friluftsområder til glæde for borgerne.Gode muligheder for et bredt spekter af friluftsaktiviteter er afgørende for folkesundheden,hvilket mange undersøgelser har bevist. Så samtidig med at densmukke natur sikres og bevares, må der ske en udbygning af gode adgangsmuligheder,så friluftsaktiviteterne kan udfolde sig på bedste måde.Børn skal, via foreningsliv, skole og institution, lære at opleve, respektere og tagehensyn til naturen.Indsatsen for at sikre friluftsmulighederne skal rettes både mod det organiseredeog mod det uorganiserede friluftsliv samt alle grupper i kommunen fra børnehavertil ældregrupper og mennesker med fysiske handicap.5Friluftsoplæg for Ringsted Kommune


Forslag til fremmeaf friluftsliv ikommunenPå de følgende sider findes en række forslag til at fremme friluftslivet i kommunen.Forslagene kan finansieres på mange måder – primært med kommunensom partner. Skov- og Naturstyrelsen er ligeledes en relevant mulighed samt enrække fonde, eller finansieringen kan ske via ”Lokale Grønne Partnerskaber” og”Tips- og lottomidler til friluftsliv”.”Lokale Grønne Partnerskaber” er en aftale, der er indgået mellem KommunernesLandsforening, Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.Hensigten med aftalen er, at de 4 aftaleparter lokalt koordinerer og understøtterkonkrete natur- og friluftsprojekter. Med kommunens nye nøgleposition pånaturområdet vil det være oplagt, at kommunen spiller en central rolle – blandtandet ved at sikre, at partnerskabsprojekter kan iværksættes i kommunen. Læsmere på www.groennepartnerskaber.dk.Desuden kan en del af forslagene med stor sandsynlighed opnå støtte via puljen”Tips- og lottomidler til friluftsliv”. Midlerne administreres af Friluftsrådet, og hvertår uddeles cirka 50 millioner kroner til en lang række forskellige projekter.FORSLAG 1: ØSTSJÆLLANDSRUTENFriluftsrådets Kreds Østsjælland vil opfordre kommunen til at indgå et samarbejdemed Køge, Stevns og Faxe Kommuner om at etablere en cykel- og vandrerutegennem kommunernes smukkeste og mest specielle områder.Vi foreslår et stisystem fra Haraldsted Sø og videre gennem Vrangeskoven, HaraldstedSkov og Skjoldenæsholm i Ringsted Kommune.Friluftsoplæg for Ringsted Kommune 6


I Køge Kommune føres stien videre gennem Stubberup Storskov, Ebbeskov,Dyrehaven til Regnemark Banke/badesøen i Dyndet. Herefter benyttes ”Køge Å-stien” til Køge. Videre fra Køge går ruten langs kysten til Prambroen og StrøbyLadeplads, Bøgeskoven, Stevns Klint, Holtug, Rødvig og til Lund i Stevns Kommune.I Faxe Kommune kan den fortsætte langs kysten til Faxe Ladeplads ogvidere til Feddet og endelig til Leestrup Skov.Vi håber, at de 4 kommuner hver vil udarbejde en folder med en detaljeret beskrivelseaf deres del af ruten inklusive beplantningen, fuglelivet, floraen og andreoplevelsesrelevante emner. Ruten skal beskrives, så den kan bruges beggeveje. Yderligere kan der laves en rutebeskrivelse, som kan hentes på biblioteketeller downloades fra kommunernes hjemmesider, så man kan printe hele ellerdele af ruten ud.Ruten er formentlig ikke egnet for ridende. Den henvender sig primært til vandrere,sekundært til cyklende.Den skal kunne benyttes til en flerdages vandretur i sin fulde længde såvel somtil en 2-3-timers tur ad en delstrækning. Det er oplagt at formidle de nærliggendemuligheder for natur- og kulturoplevelser ved hjælp af informationstavler, foldereeller eksempelvis pæle med telefonnumre, som giver adgang til formidling viamobiltelefonen. I forlængelse heraf kan der også formidles forskellige former forovernatning, for eksempel hø-hoteller, shelters, vandrerhjem og campingpladser.Tovholder for projektet vil optimalt være en styregruppe på 4 personer, én frahver kommune.Friluftsrådet vil opfordrekommunen og relevanteinteressenter til at etablereen sammenhængende vandrerutegennem kommunenssmukkeste og mestspecielle områder.7Friluftsoplæg for Ringsted Kommune


FORSLAG 2: GRØNNE KORRIDORER OG NATURPARKERGrønne korridorer (spredningskorridorer for dyr og planter) sikrer og udbyggergennemgående grønne områder og naturparker i kommunen. Dermed bidragerkorridorerne til bevaring af naturen til gavn for det mangfoldige dyreliv og ikkemindst til glæde for befolkningen.Sammenkoblingen af naturområder har yderligere til formål, at der levnes rum tilnaturens evne til økologisk spredning for den naturlige flora og fauna, som igenhar til formål at sikre størst mulig biodiversitet. Derfor vil vi foreslå, at der etableresgrønne korridorer i kommunen. Grønne korridorer er lineære grønne områder,som adskiller sig markant fra de omgivelser, de er placeret i, og som fungerersom korridorer for spredning af arter.Ved etablering af grønne korridorer bør der anlægges menneske- og faunapassagersom naturlige passager på relevante steder for at mindske den barriereeffekt,som større trafikanlæg kan medføre. Trafikanlæg såsom motorveje kan blokerefor den naturlige adgang til naturens områder. Derfor bør der i forbindelsemed udlægning til vejanlæg bevares og udbygges muligheder for tværgåendefærdsel, hvor der må blive behov for det. Vi mener i denne forbindelse, at manbør inddrage relevante interessenter til en idéfase for fremtidige stisystemer.Det vil være positivt at fremme brede faunapassager i kombination med alleredeeksisterende skov, i byskov og ved etablering af ny skov. Ved skovrejsning og ibynær skov kan der indtænkes muligheder for at dyrke motion, såsom vandreture,løb, orienteringsløb, cykling, cykelcross og eventuelt etablering af noget afdette som forhindringsbane. Yderligere kan der indtænkes muligheder for leg,eventuelt ved etablering af naturlegeplads og også rastemuligheder med borde,bænke og eventuelt bålplads. I gåafstand fra boligområder bør der etableres letadgang til inspirerende trave- og cykelture i det grønne.Der må ligeledes indtænkes behovet for rum til støjende fritidsinteresser som foreksempel motocross og skydning og dermed sikres plads til dem også.Konkrete forslagVi har følgende konkrete forslag til grønne korridorer, som for eksempel kan etableressom en sammenkobling via stier, skove, søer og vandløb rundt om i kommunen:− Gyrstinge Sø, Store Bøgeskov, Lille Bøgeskov, Allindemagle Skov og videregennem skovene ved Haraldsted, hvor Åmose Å har udspring i retningennordvest mod Åmosen− Skovene ved Skjoldenæsholm, Valsølille, Magleskov i nordøst mod Lejre ogRoskildeFriluftsoplæg for Ringsted Kommune 8


− Skov- og vådområder i Kværkeby mod Borup i øst sammenkoblet med skoveneomkring Giesegaard og senere i forløbet Store Regnemark og videre modKøge Ås− Ringsted Å og området i syd, i sydvest med Suså og skovene videre modEnglerup, Vrangstrup, Alsted og Tystrup-Bavelse− Skov- og naturområder i vest mod storskovene i Sorø.Som grundlag for ovenstående forslag tages udgangspunkt i kommunens forslagi LAG-regi (i regi af Lokale Aktions Grupper) til Ådalsprojektet/Ådalsplanen.FORSLAG 3: GYRSTINGE SØGyrstinge Sø fungerer i dag som fredet reserve-vandreservoir til brug for KøbenhavnsVandforsyning. Der er derfor forbud mod sejlads for offentligheden for atopretholde vandkvaliteten.Konkrete forslagFor at fremme friluftslivet omkring Gyrstinge Sø foreslår vi følgende:− At bevare sø- og skovområderne, som de eksisterer i dag. Der tilkendegivesdog ønske om flere bænke med borde til rast i forbindelse med eventuel frokostpausei Store Bøgeskov. Desuden anvendes skoven ydermere til teater/rollespilaf institutioner. Der er muligvis tilknyttet særlige behov i den forbindelse,som kan dækkes til glæde for brugerne.− At udbygge de lokale ridestier, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt i samarbejdemed nogle lokalkendte brugere at etablere ridestier i områderne ØrslevUnderskov, Ørslevvester og Gyrstinge. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigtat forholde sig til samme problematik ved Englerup, Sigersted og Vetterslev.Området omkring GyrstingeSø rummer store rekreativemuligheder. Vi foreslår blandtandet, at der opstilles flereborde og bænke til rast ogfrokost.9Friluftsoplæg for Ringsted Kommune


FORSLAG 4: HARALDSTED SØHaraldsted Sø fungerer ligeledes i dag som fredet reserve-vandreservoir til brugfor Københavns Vandforsyning. Derfor er det, som ved Gyrstinge Sø, ikke tilladtfor offentlige at benytte søen til sejlads, men kun af den etablerede roklub,sportsfiskerforeningen og lodsejere.Området opfylder dog en række rekreative formål. Blandt andet er der i den vestligeende ved Haraldsted Lillesø/Tivolisøen badefaciliteter og strandareal medkiosk. Sejlads foregår primært på Haraldsted Langesø og udøves af RingstedRoklubs medlemmer med robåde og kajak og tilladelse til at anvende redningsogmotorbåd og af Ringsted Sportsfiskerforening med robåde. Tillige har lodsejerened til søen ret til at færdes på søen med egen båd.Der udøves fritidsfiskeri for sportsfiskerklubbens brugere langs dæmningen.Sejlads på søen må ikke være til skade for plante- og dyrelivet, og der må ikkesejles i de siv- eller rørbevoksede områder. Haraldsted Lillesø/Tivolisøen besejleskun med ikke-motoriserede småbåde af sommerhusejerne til fiskeri. Der foregåryderligere nogen jagt i områderne, som støder op til søen.Området er meget velbesøgt af ornitologer, der gennem organiserede fugleekskursionertilbringer en del tid i området med at betragte det eksisterende fuglelivåret igennem. Dette sker både i forbindelse med forskellige foreningers organiseringog på fugleinteresseredes egne initiativer. Aktiviteterne foregår primært frasluseområdet samt ved Humlebjerget. Alt i alt ønskes en optimering af mulighedernefor fornøjelig friluftsfærdsel i området og samtidig at sikre den nødvendigefred og ro for dyr og vegetation nu og langt frem i tiden.Konkrete forslagVi har følgende forslag til fremme af friluftslivet omkring Haraldsted Sø:− Etablering af sti fra Tidselbro til tippen ved Tivolisø, der ligger ved siden afRingsted Ås til- og afløb.− Etablering af et fugletårn i læ af pilebuskene for enden af stien med udsigt udover Lillesø/Tivolisø.− Genopretning af stier syd for Haraldsted Sø.− Retablering af publikumspassagen ad den gamle sti i den østlige ende vedValsøgård Voldsted.− Forbedring af parkeringsmuligheder ved Humlebjerget, som er en attraktivnaturperle med gode muligheder for at opleve den pragtfulde natur i fred og roi naturens absolut skønneste pragt med udsigt over søfladen med blomster ogafvekslende træarter. Stedet er en fredet gammel grusgrav som afgræsses afkvæg. Her er det oplagt at opsætte borde og bænke på toppen af grusgraven,hvorfra man kan nyde den imponerende udsigt over Haraldsted Sø.Friluftsoplæg for Ringsted Kommune 10


− Anvendelse af det gamle nedlagte Vrangeskov Traktørsted som ramme for ennaturskole (Ringsted Naturskole). Vrangeskov er i øvrigt et berømt besøgsstednetop på grund af Vrangebøgene og det smukke skovområde.− Etablering af egnede faciliteter til et udkigspunkt nordvest fra stien mod Haraldsted.Der findes her en plet med et fantastisk vue over søområdet.− I planlægningen af området bør det indtænkes, at området rummer flere nydelsesfulde,stilfærdige steder, for eksempel steder til at nyde aftensolnedgangeni fred og ro.− Udvise forsigtighed ved øget udnyttelse af vandoverfladen. Ifølge samtalemed nuværende brugere vil området ikke være egnet til yderligere øget færdselpå vandfladen i form af flere sejlsportsaktiviteter. Belastningen bliver forstor og vil desuden medføre gener for de nuværende brugere samt medføreandre skadelige belastninger på området. Der må fortsat sikres fred og ro forsejlads i siv- og rørbræmmer fremover.− Optimering af bademulighederne på vestsiden af Tivolisøen ud mod Holbækvej.Det kan ske ved at forbedre strandområdet og sikring af lav dybdeadskillige meter ud i vandet, så børn kan lege i sandet.− Etablering af spisefaciliteter i kraft af flere borde, bænke og bålplads samteventuelt mulighed for primitiv overnatning i shelters med videre.− Genoprette muligheden for at få et godt måltid i Restaurant Haraldsted Sø,(forhenværende traktørsted)− Gøre det attraktivt for besøgende at færdes i og besøge områderne omkringbegge søer. Flere områder er fredede som følge af særlige botaniske forhold,og det vil være fint at fremhæve dette, således at borgerne får kendskab til ogoplysninger om det seværdige og mulighed for at nyde godt heraf.− Etablering af et offentligt tilgængeligt toilet ved roklubben.− Etablering af vandre-/cykelsti fra den sydøstlige ende af Haraldsted Langesøved Vigersdal Å med sigte mod St. Regnemark og Dyndet i kombination meddet allerede eksisterende stisystem.− Sikre og genoprette farbare gennemgående færdselsmuligheder ad den anerkendtefjernvandresti E6 fra slusen i syd gennem den eksisterende plantagevidere mod Torpet Mose.Der kunne etableres etfugletårn i læ af pilebuskenefor enden afstien fra Tidselbro tiltippen med udsigt udover Lillesø/Tivolisø.11Friluftsoplæg for Ringsted Kommune


FORSLAG 5: TORPET MOSETorpet Mose fungerer i dag som en herlig attraktiv friluftsoase med mose og fleretørvegrave med synlige vandflader omkranset af et rigt, vildt pilekrat.Engarealer afgræsses hovedsageligt af kvæg, men området savner en del pleje,ikke mindst på vandrestien, som eroderes bort som følge af kraftig regn og oversvømmelserflere steder.Der er mulighed for gode vandreture, da stien fungerer som fjernvandresti E6 ogdesuden er indrettet som motionssti. Der er etableret en handicapvenlig bro i nærafstand af Havemølle Bro. Der kan foretages cykling, dog under stærkt begrænsedefaciliteter. Der foregår lidt lystfiskeri, som især er egnet til familier, hvor børnkan lære at fiske. En sjælden gang bliver en kano sat i vandet. Der foregår enmængde ekskursioner arrangeret af det rige foreningsliv til besigtigelse af botaniskeforhold samt fuglelivet i mosen.Alt i alt ønskes en optimering af et rigt og mangfoldigt bevaringsværdigt stykkenatur i byens nærhed, som vil være til både glæde og gavn primært for byensborgere, men også tiltrækkende for tilflyttere og besøgende fra det øvrige Sjælland,som er bekendt med naturperlen.Konkrete forslagVi har følgende forslag til fremme af friluftslivet omkring Torpet Mose:− Etablering af en naturpark (Torpet Naturpark). Torpet Mose er en oplagt oase,der er egnet som naturpark. Mosen har ideel beliggenhed i nærheden af Ringstedby, og den indeholder et rigt og eventyrligt vildt naturlandskab med tørvegrave,omkranset af pilebuske og i øvrigt i stor udstrækning uforstyrret natur iengen. Derudover indeholder den en prægtig udsigt ud over det åbne marklandskabmod Torpet og Ørslev Underskov. Naturen rummer i dette områdeleve- og eksistensmuligheder for en varieret vegetation, inklusive sjældneplantearter, såvel på engarealerne som langs åens bred. Der eksisterer et rigtdyreliv – blandt andet rådyr, ræv, grævling, hare og hermelin (lækat) – og enmængde vandinsekter – blandt andet blå pragtvandnymfe, flere arter af guldsmedog forskellige arter sommerfugle. Derudover rummer tørveskærenemængder af vandfugle samt småfugle i pilebuskene især i sommerens yngletid.Disse er alle nemme at få øje på fra stien gennem kikkert.− En forbedring af muligheden for gennemgående færdsel ved hjælp af renoveringaf eksisterende fjernvandresti, inklusive beplantning, samt afgrænsendelæhegn. Det er ligeledes ønskværdigt at kunne færdes med cykel, barnevognog kørestol i området. Særlig opmærksomhed må henledes på efterårets ogvinterens oversvømmelser, hvor det i den forbindelse muligvis vil være gavnligtmed en delvis omlægning af stien, der også er udlagt som fjernvandrestienE6, således at færdsel er mulig under alle forhold.Friluftsoplæg for Ringsted Kommune 12


− Naturpleje i form af en vedvarende afgræsning af engene hvert eneste år samtgræsarealer med kvæg, får, heste og måske endda ved hjælp af andre hårdføredyrehold, hvilket giver langt de bedste vilkår for en række planter og ikkemindst er til gavn for ynglende fugle. Her tænkes især på områdets bestand afviber og rødben.− En forlængelse af perioden for vådområdet til, om ikke senere, så midt i april.Området omkring Torpet Mose fungerer som rasteområde for fugle, og ønsketom at forlænge beskyttelsesperioden har til hensigt at forlænge rast- og fourageringsmulighederne,således at der kommer flere rastende trækfugle. Mulighedenfor rast eksisterer kun i vinterhalvåret og tidligt forår, når vandet ikke erfrosset til. Blandt de rastende fugle er cirka 20-27 sangsvaner, mængder afgrågæs, den store skallesluger og den sjældne lille skallesluger. Desuden erder flere andefuglearter: gråænder, troldænder, gravænder og krikænder. Indimellemses også de mere sjældne fugle. I sommerhalvåret holder et bredtsortiment af ynglefugle til i området, netop på grund af særlig gunstige fødeforhold,heriblandt: sivsanger, græshoppesanger, nattergal, natugle, vibe,rødben, rørhøg, fjordterne, gul vipstjert, dobbelt bekkasin, stenpikker, periodiskisfugl, vandstær, vandrikse, toppet og gråstrubet lappedykker og musvåge,og der er også enkelte besøg af fiskeørn, havørn og ravn.− Etablering af et fugleskjul, som ligner den model, der findes ved Tamosen vedTystrup Sø. Fugleskjulet kan benyttes af de mange fuglekiggere, som besøgerområdet hele året igennem og gør det enten på eget initiativ eller tager på organiseredefugleture.− Etablering af ideelle forhold for botanikinteresserede og andre naturhistoriskinteresserede såvel enkeltpersoner som organisationer ved opstilling af informations-og friluftskort.− Etablering af enkelte forlængede stier, under nødvendig hensyntagen til naturforholdene.Dette kan foretages ind i moseområdet, blandt andet ved hjælp afvandreplanker gennem en del af området, til den modsatte ende af mosen.Herved opstår en herlig rekreativ og inspirerende oplevelsestur.− En forbedring af forholdene for lystfiskeri, dertil ligeledes for handicappede.Der er allerede bygget en bro til formålet, og flere steder langs stien er der placeretbænke, men der er plads til flere, eventuelt med tilknyttet bord.− Udnyttelse af de grønne områder langs åen til naturrekreative formål.− Etablering af en attraktiv rasteplads fremstillet i naturmaterialer langs stien vedHavemølle Bro. Den kan være overdækket til læ for regn og benyttes somsted at nyde madpakken, og placeringen kan eventuelt være ved Skøjtesøenog etableres i tilknytning til en bålplads.− Benyttelse af Skøjtesøen som oplagt mulighed for biologiske ekskursioner forbyens skoler og daginstitutioner til læren om det lave vand og dets plante- ogdyreliv.− Etablering af shelters på pladsen ved FDF-huset, som er et egnet sted for primitiveovernatningsmuligheder.− Flere aktivitetsmuligheder på spejderarealer i Korsevænget. Græsarealet nedenfor Søndervang er velegnet til boldspil og under rigtige vindforhold desudendrageflyvning.13Friluftsoplæg for Ringsted Kommune


− Eftersyn samt retablering af flere af de små biotoper langs åens strækningmod Høm.− Bevaring af området umiddelbart mellem Klostermarkskirken og åen, da detfremstår som brakmark med mulighed for masser af vilde planter, der kansprede sig. Området synes afvekslende og attraktivt.− Restaurering af gammel vandmølle (Høm Mølle). Møllen kan muligvis blive etnyt trækplaster for besøgende.− Afgræsning af området omkring Høm Mølle, som er en gammel losseplads. Etfredeligt dyrehold er en oplevelse for publikum, og afgræsningen er med til atbekæmpe bjørneklo. Dertil ønskes, at der etableres en stente og sikres adgangfor besøgende i området.De nævnte forslag vil bidrage til større udbredelse af og muligheder for friluftsliv iområdet i og omkring Torpet Mose. Hertil foreslår vi desuden, at huset på Havemøllevej(ved broen) kan være et godt bud på en ”Ringsted Naturskole”, forudendet allerede forslåede sted ved Haraldsted Sø.Vi mener, at der børetableres shelters påpladsen ved FDFhuset.Det er et egnetsted for primitiv overnatning.FORSLAG 6: SKOVENE RUNDT OM RINGSTEDSkovene rundt om Ringsted er for langt de fleste et besøg værd i form af at udforskeog nyde friluftslivet. Det er derfor vigtigt, at færdsel er mulig på de etableredestier og veje.Det er ligeledes vigtigt at fastlægge færdselsregler, der både giver frihed til atfærdes, men også opfordrer besøgende til at udvise forsigtighed og værne/beskytteområdet, deriblandt at undgå bortkastning af medbragt proviant og affaldsamt ødelæggelse og at udvise den respekt for naturværdierne og dyrelivet, somnaturen behøver. Også jagtinteresser i skovene samt i det åbne land kan foregåhensynsfuldt i forhold til besøgende.Friluftsoplæg for Ringsted Kommune 14


Det ønskes tillige at sikre vandreruter i skovene og bevaring af allerede eksisterendestier og veje på landet og i skovene, og der må gerne etableres flere i samrådmed brugere og lodsejere i enighed og fælles forståelse.Vrangeskov med Vrangebøgene er en indbydende, speciel løvskov. Skovenenord for Haraldsted indeholder rigt varierende skovtyper med mange forskelligetræsorter, der spænder mellem ny skov, gammel skov, nåleskov og nyfældedearealer.Der er i området ligeledes Bistrupskovene ved Skjoldenæsholm, hvortil der inærheden ligger Sporvejsmuseet, golfbaner og Restaurant Kudskehuset.I nærheden ligger naturperlen Valsølille Engsø og Valsølille Sø med gammeltvoldsted. Området gør sig bemærket, da det er et yndet sted for flere fuglearter. Iskovene, som er nævnt, eksisterer flere mindre moser og søer.Der er desuden en del etablerede stisystemer, som man kan benytte til både trave-og løbeture i varierede længder.Det er ønskeligt, at alle aspekter ovenfor indarbejdes og planlægges overordnetfor forskelligartet færdsel i skovene. Det kan være med til at bidrage til at skabekontakt blandt befolkningen i forbindelse med forskellige interesser og udfoldelsesmuligheder.Derfor er det af stor vigtighed, at der i nærmiljøet bevares ogetableres grønne områder, der ligger i kort afstand til bopælen, enten i form afmuligheder for forskellige idrætslige udfoldelser eller andre former for friluftsaktiviteter.Konkrete forslagVi har følgende forslag til fremme af friluftslivet i og omkring skovene ved Ringsted:− Etablering af bynære rekreative arealer.− Etablering af parkområder, grønne kiler og generelt områder til ren afslapningog afstresning uden nødvendigvis samtidig udfoldelse af fysiske aktiviteter.Her kan nævnes allerede eksisterende områder i form af anlægget ved Anlægspavillonen,Klosterlunden, Benløse Byskov og den nyetablerede skov vedKnud Lavard Centret.− Etablering af flere skovarealer. På trods af at der allerede er etableret bynærskovrejsning flere steder i kommunen, er der stadig en generel mangel. Der erplads til etablering af endnu flere bynære skove, også i landsbyerne. Bringstruper her et glimrende eksempel, hvor der for cirka 10 år siden blev etablereten økologisk skov.− Etablering af et par mindre plantager bestående af egnede træsorter på strækningenlangs Ringsted Å mod Høm.− Etablering af flere naturlegepladser.15Friluftsoplæg for Ringsted Kommune


− Bevaring af eksisterende kolonihaver, endda om muligt etablering af nye områdertil dette formål, således at interesserede kan dyrke deres jord med eventueltfriske grønsager og frugt til eget forbrug samt nyde det gode sociale livog muligheden for at koble fra i en forjaget og travl hverdag. Kolonihaveområderer desuden samlingssted for en lang række fugle til stor fornøjelse for brugerne.− Etablering af en motionsskov. Kærehave Skov kunne være en mulighed forskov til motion. Motionsfremmende faciliteter kan etableres ad stien til og fraskoven ligesom vandreture og stavgang kan fremmes i skoven. Det vil værehelt fint at etablere en aktivitetsbane/konditionsbane med forskellige forhindringerog mulighed for udstrækning og styrketræning ved eventuel etableringaf forskellige slags redskaber udført i træ. Det er ønskeligt, at banen etableresmed varierende terrænniveauer til at styrke benmusklerne under løb/gang. Iforbindelse med en motionsskov kan der anlægges legeplads, bålplads ogborde og bænke med plads til madpakker i det fri. Dertil ville en ekstra mulighedvære at etablere et ly for regnen. Ved anlæg af skove er det ligeledes vigtigtat tænke på beroligende rindende vandløb. Udgangspunktet for idéerne tilen motionsskov er taget fra ”Motionsslangen” i Nykøbing Falster, som er udgivetaf Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm.Det er frem for alt vigtigt med åbenhed, fleksibilitet og imødekommenhed over foretablering af nye rekreative områder og disses anvendelsesmuligheder. Tiltageneer ment som idéer med plads til gerne flere anvendelsesmuligheder for udøvelseaf flere og forskellige aktiviteter.I forbindelse med en motionsskov kan deranlægges legeplads, bålplads og borde ogbænke med plads til madpakker i det fri.FORSLAG 7: NATURFORMIDLINGDet er vigtigt, at potentielle brugere gøres bekendt med, at der findes gode naturtilbudaf alle slags i kommunen. Det gælder blandt andet med hensyn til beliggenhedaf de forskellige tilbud. I den forbindelse er det vigtigt med afmærkningog informationstavler med naturbeskrivelse og færdselsregler. Det er ønskeligt, atFriluftsoplæg for Ringsted Kommune 16


der laves tilgængelige oplysningsfoldere om færdselsregler og gerne på fleresprog.Kommunen bør arbejde for at gøre borgerne bekende med, at der findes godenaturtilbud af alle slags i kommunen. På den måde kan kommunen påvirke borgerneslivskvalitet og sundhed samt forebygge sygdomme og kan dermed væremed til at spare samfundet for mange udgifter. Naturoplevelser bidrager positivt tilbørns personlige udvikling og fremmer den sociale forståelse og betydningen afhensynsfuld adfærd over for både mennesker og natur.Konkrete forsalgFor at fremme naturformidlingen i Ringsted Kommune har vi følgende forslag:− Der bør opsættes vejledende oversigtskort med oplysninger om naturforholdved roklubben ved Haraldsted Sø.− Der bør skabes mulighed for at finde foldere om naturforholdene i det pågældendeområde på både dansk, engelsk og eventuelt tysk samt de fremmedsprog,der måtte være relevante for borgere i Ringsted Kommune.− Der bør opsættes oversigtstavle med oplysninger om fuglelivet i området omkringTorpet Mose ved Havemølle Bro eller i forbindelse med rasteplads vedSkøjtesøen. Her er der ligeledes mulighed for generel orientering om områdetsnatur, historiske værdi og tilbud, som for eksempel at stien desuden fungerersom motionssti.Vejledende oversigtskortmed oplysninger om naturforholdkan for eksempelopstilles ved roklubbenved Haraldsted Sø.17Friluftsoplæg for Ringsted Kommune


Friluftsliv i RegionSjællandFriluftsrådet arbejder lokalt i sine respektive kredse og forsøger ad den vej atpåvirke de offentlige beslutningstagere i nærområderne. Desuden har Friluftsrådetoprettet 5 regionsudvalg, som er sammensat af repræsentanter fra de lokalekredse i regionerne. Regionsudvalgene er oprettet, fordi der er behov for at sikreen koordinering mellem kredsene inden for de enkelte regioner. Inden for RegionSjællands geografiske område har Friluftsrådet 5 kredse: Nordvestsjælland, Sydvestsjælland,Roskilde, Østsjælland og Storstrøm.I regionsudvalget har vi mulighed for at drøfte emner af fælles interesse på tværsaf kredse og på tværs af kommuner samt regionale spørgsmål. Som eksemplerkan nævnes stier, vandløb, søer med videre, der løber på tværs af 2 eller flerekredse, samt opgaver og emner, der varetages af Region Sjælland. Regionsudvalgetsørger desuden for, at vi er repræsenteret i diverse større brugerråd somskovbrugerråd og lignende.Regionsudvalget ønsker at være aktive medspillere i det regionale arbejde pånatur- og miljøområdet, og vi ser frem til et godt samarbejde med Region Sjælland,kommunerne med flere. Dermed kan vi forhåbentlig være med til at profilereregionen som en slags grøn oase, hvor der er en flot og varieret natur med rigtiggode muligheder for at dyrke alle friluftsinteresser til glæde for dem, der alleredebor der, for tilflyttere og for turister.MÅLSÆTNINGRegionsudvalget har følgende målsætninger:− at Friluftsrådet bliver repræsenteret i alle brugerorienterede samarbejdsfora− at Friluftsrådets holdninger og politikker bliver kendte faktorer i beslutningsprocessen− at samarbejdet med Friluftsrådet centralt bliver konstruktivt og til gensidig nytteFriluftsoplæg for Ringsted Kommune 18


REGIONSUDVALGET HAR FØLGENDE ØNSKER TIL REGIONEN:Nationalparker / naturparkerRegionen har flere lokaliteter, hvor der kan oprettes regionale naturparker. Der erallerede igangsat initiativer, som kan gennemføres til gavn for lokalsamfundet.I regionen er der gennemført et udredningsarbejde med henblik på etablering afegentlige nationalparker i Åmosen på Sjælland samt på Møn.Vi anbefaler, at Region Sjælland arbejder målrettet med etablering af mindst énnationalpark i regionen.Adgang til naturenDet er veldokumenteret, at friluftsaktiviteter er med til at påvirke borgernes sundhedstilstandi positiv retning. Derfor skal mulighederne for at komme ud i naturenfastholdes og om nødvendigt udbygges.De mindre byer og bysamfunds adgangsmuligheder til det åbne land bør forbedres.Mange mindre bysamfund er isolerede af opdyrkede landbrugsarealer, oginitiativer på dette område kan derfor medvirke til at styrke bosættelsen på landet.Bynære rekreative anlæg er desuden af stor betydning for befolkningens trivsel.Bynære skoveSkovrejsning er et væsentligt element for befolkningens trivsel og sundhed. Vi vilgerne pege på de uudnyttede landbrugsarealer som oplagte indsatsområder forskovrejsning. Skovrejsning omkring vores byer er desuden et godt bidrag til udviklingaf byområder generelt.SundhedDet forebyggende arbejde omkring folkesundheden understøttes af øgede mulighederfor friluftsliv og oplevelsesmuligheder i vores omgivelser. Sundhed skalvære et mål for alt, hvad vi planlægger, således at stier, legepladser, sportspladsermed videre indtænkes.NaturformidlingNatur og oplevelsesmuligheder fremmer regionens evne til at tiltrække turister.Formidling og formidlingssteder forekommer at være indlysende indsatsområderat udbygge og etablere. En øget formidlingsindsats i relation til kulturformidling afregionens mangeartede kulturtilbud vil ligeledes fremme væksten i regionen.Lokale aktører kan i stigende grad inddrages i formidlingsindsatsen. Desuden erdet vigtigt, at regionen får et netværk af formidlingssteder, naturskoler, infocentreog egentlige naturcentre.19Friluftsoplæg for Ringsted Kommune


Naturbevaring og naturgenopretningEn væsentlig forudsætning for et formidlingsarbejde er imidlertid, at der tilvejebringeset brugbart fundament for formidlingen. Vedligeholdelse og naturgenopretninger elementer af betydning for dette arbejde. Det er vigtigt at se på landskabeti hele Region Sjælland og sikrer naturen de steder, hvor den er trængt.Samtidig skal det sikres, at der er god landbrugsjord til at dyrke fødevarer.KystfriluftslivKystområderne er vigtige friluftsområder og bør udvikles på en måde, så flestmuligt får nem adgang til dem, samtidig med at de store naturværdier langs kysternebliver bevaret.En del friluftsaktiviteter foregår med udgangspunkt i havnene. Disse mulighederskal bevares og om nødvendigt udbygges, hvilket blandt andet betyder, at havneneikke må blive domineret af boligbyggeri.RåstofområderFriluftsrådet har også medlemsorganisationer, der udøver mere støjende aktiviteter,som det ofte er vanskeligt at finde plads til. Her kan de færdiggravede råstofgravespille en væsentlig rolle, og der bør derfor allerede i planlægningsfasentages højde for, hvilke friluftsaktiviteter området kan anvendes til, når området erfærdiggravet.Regionale stierDer findes inden for Region Sjællands område et antal regionale stier, og nye erpå vej. Det er vigtigt, at de regionale stier – som blandt andet er kendetegnet vedat forløbe gennem flere kommuner – etableres og udvikles i et tæt samarbejdemellem de involverede kommuner og Region Sjælland. Lige så vigtigt er det, atde allerede etablerede stier vedligeholdes i et samarbejde mellem kommunerne.Som konkret eksempel på et nytog spændende stiforløb kannævnes den for nylig definitivtnedlagte Slagelse-Næstvedjernbane.Denne strækningrummer rigtig mange mulighederfor nye friluftstilbud til en bredvifte af brugere.Friluftsoplæg for Ringsted Kommune 20


Friluftsrådetsgenerelle politikFriluftsliv giver livskvalitet. Når friluftsliv integreres i de relevante kommunale forvaltningsområder,som sundhed, børn og unge, skole, ældre, kultur og fritid samtnatur og miljø, opnås en lang række synergieffekter. Bedre muligheder for friluftslivi en oplevelsesrig og tilgængelig natur skaber større naturforståelse, øgersundheden, forebygger livsstilsrelaterede sygdomme blandt borgerne og gørsamtidig kommunen attraktiv.Friluftsrådet opfordrer kommunerne til at inddrage organisationerne og borgerne iden kommunale opgaveløsning. Alle kommuner skal lave en strategi, hvor dertages aktiv stilling til rammerne for det lokale demokrati og formuleres visioner ogspilleregler. Friluftsrådets lokale kredsbestyrelser er klar til at deltage aktivt ikommunernes fremtidige arbejde med de områder, der vedrører friluftsliv og natur.Det kan foregå gennem de grønne råd og grønne partnerskabsprojekter ellerandre fora.>> friluftsraadet.dk/354 (Det Friluftspolitiske Handlingsprogram)>> friluftsraadet.dk/553 (friluftsliv i kommunerne)>> groennepartnerskaber.dkFormidlingen af kommunens natur, kultur og friluftsliv er vigtig. Den vil gøre borgereog turister opmærksomme på kommunens tilbud, få flere mennesker ud atdyrke friluftsliv og skabe større naturforståelse. Formidlingen kan eksempelvisforegå gennem naturvejledning, naturskoler, udeundervisning, friluftsfacilitetereller friluftskort.>> friluftskortet.dk>> friluftsraadet.dk/493 (formidling)>> groentflag.dk>> groennespirer.dk>> natur-vejleder.dk>> skoveniskolen.dk21Friluftsoplæg for Ringsted Kommune


Turismen er vigtig for mange danske kommuner. Det er den også for Friluftsrådet,som ikke mindst arbejder for at fremme bæredygtig turisme. Friluftsrådet seren betydelig synergi imellem friluftslivets tilbud til kommunens borgere og turister.Tiltag, der kommer såvel borgere som turister til gode, kan for eksempel værenationalparker, cykel- og vandreruter, lejrpladser, udlejning af kanoer og kajakkereller formidlingen af natur- og friluftstilbud.>> friluftsraadet.dk/471 (Friluftsrådet og turisme)>> friluftsraadet.dk/1361 (download ”Friluftsliv på dagsordenen – i nationalparkerne!”)FRILUFTSLIV I BYENMere og bedre friluftsliv i byens grønne og blå områder er afgørende for borgerneslivskvalitet og sundhed, og byernes indretning har stor betydning for friluftslivetsmuligheder. Mulighederne kan forbedres gennem etablering af nye grønneområder, forbedring af natur og oplevelser og etablering af flere friluftsfaciliteter.85 procent af befolkningen bor i byerne, og derfor har det stor betydning, at derer attraktive opholdssteder og arealer, som er tilgængelige, og som giver godemuligheder for varierede oplevelser. Det samme gælder kommunens infrastrukturaf stier, som giver borgerne mulighed for at færdes via sammenhængende stisystemermellem hjem, arbejde, institutioner og indkøb.Attraktive grønne og blå områder er nødvendige for god udøvelse af friluftsliv. Pålandsplan har vi fået flere grønne områder i byernes randzoner, men alt for mangegrønne områder inde i byen forsvinder eller bliver mindre, og mange har stadiget naturindhold, som kan forbedres. Ofte er adgangen til byens blå områder –det vil sige søer, åer, kyststrækninger, havneområder og kanaler – for ringe, ogfaciliteterne kan forbedres.>> byensfriluftsliv.dk>> friluftsraadet.dk/671 (grønne byrum)>> friluftsraadet.dk/1375 (Odense Deklarationen)FRILUFTSLIV I DET ÅBNE LANDKysterDanmarks cirka 7.300 km kyststrækning er et vigtigt grundlag for friluftsliv med etstort udviklingspotentiale, og kystfriluftsliv står højt på Friluftsrådets dagsorden.Det er fortsat vigtigt at fastholde og arbejde for god adgang til og langs kysten –blandt andet ad markveje, stier og fællesveje – samt at fjerne ulovlig skiltning.>> friluftsraadet.dk/1106/7234 (kystfriluftsliv)Friluftsoplæg for Ringsted Kommune 22


LandbrugsområderLandbrugslandet er en del af danskernes landskabsopfattelse, og det er afgørende,at befolkningen kan færdes i produktionslandskabet. Friluftsrådet mener,at der uden skade for naturen, miljøet og produktionen kan åbnes for yderligerefærdsel i det åbne land, for eksempel langs visse hegn og markskel, i randen afde dyrkede jorder, på braklagte jorder og på de dyrkningsfrie bræmmer.>> spor.dk>> dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening)>> www.dansklandbrug.dk>> landdistriktsprogrammet.dkSkoveSkovene er af største betydning for friluftslivet. Det anslås, at hver dansker i gennemsnitbesøger skovene 11 gange årligt. Derfor er det vigtigt fortsat at arbejdefor bedre faciliteter i skovene samt bedre muligheder for at færdes og opholde sigi de private skove. Cirka en ottendedel af Danmark er dækket af skov, hvorafcirka 25 procent er offentligt ejet. Der er behov for yderligere skovrejsning, somkan skabe bedre vilkår for friluftslivet og bidrage til opfyldelsen af den af Folketingetvedtagne politiske målsætning om at øge det danske skovareal.Kommunal skovrejsning kan benyttes til at give borgerne bedre friluftsmulighederog gavne naturen. Bynær skov kan tilmed gøre kommunen attraktiv for tilflyttendeborgere og virksomheder og kan medvirke til at beskytte grundvandet. Bynærskovrejsning er et oplagt element i det lokale arbejde med fastlæggelse af enkommunal friluftspolitik, og skovrejsningen kan udgøre en markant del af kommuneplanerne.Ved planlægningen af al ny skov er det en god idé at overveje,hvilke oplevelser den nye skov skal indeholde. Friluftsrådet opfordrer til at inddragede lokale brugere allerede tidligt i planlægningsfasen.>> friluftsraadet.dk/499 (skovrejsning)RåstofgraveTidligere graveområder byder på spændende muligheder for naturoplevelser ognaturformidling. I mange tilfælde vil tidligere råstofgrave også kunne rumme ekspressiveaktiviteter som motocross, skydebaner eller terrænkørsel, da forholdeneofte giver en god støjafskærmning.>> friluftsraadet.dk/1826 (friluftsliv i råstofgrave)23Friluftsoplæg for Ringsted Kommune


Søer og vandløbFriluftsrådet opfordrer til at forbedre mulighederne for sejlads på søer og vandløb.Roere, lystfiskere, surfere, fuglekiggere og mange andre har glæde af de danskesøer og vandløb, og naturoplevelsen er fællesnævner for aktiviteterne. En fornuftigkommunal planlægning af den rekreative anvendelse af vandløb og søer kanmedvirke til at mindske eller forhindre konflikter mellem de forskellige friluftsaktiviteter,lodsejerinteresser og naturbeskyttelsesinteresser. Oprettelse af brugerrådfor vandløb og søer kan bidrage til at forebygge eventuelle konflikter.>> skovognatur.dk>> friluftsraadet.dk/495 (adgangs- og færdselsforhold)FRILUFTSLIV I DE BYNÆRE LANDSKABEROvergangen mellem land og by, de bynære landskaber, udgør en vigtig rammefor friluftsliv. Derfor er adgangen til de bynære landbrugsområder, skove og natur-og kulturmiljøområder vigtig at forbedre.Adgangen mellem by og land forhindres eller besværliggøres ofte af store veje,jernbaner, boligområder eller andre barrierer. Friluftsrådet anbefaler, at der tageshøjde herfor allerede ved planlægningen af nye byområder og infrastrukturanlæg,og at der arbejdes for at forbedre adgangen på tværs af eksisterende barrierer.Muligheden for at færdes mellem byen, boligen og arbejdspladsen og det åbneland kan optimeres eller forbedres ved anlæggelse af flere gang- og cykelstiermellem by og land. Ved en fremtidig byudvikling bør infrastruktur og grønne kilerfra de bynære naturområder ind i byen inddrages.Tekst: Friluftsrådet samt kredsbestyrelsen for Friluftsrådet Kreds Østsjælland.Støttet af Tips- og lottomidler til friluftslivet.Trykt: 100 eks. – juni 2008Findes i elektronisk form på www.friluftsraadet.dkFriluftsoplæg for Ringsted Kommune 24


Friluftsrådets sekretariatScandiagade 132450 København SVTlf. 33 79 00 79fr@friluftsraadet.dkwww.friluftsraadet.dkFriluftsrådets kredsØstsjællandKredsformandErik TrøigaardRengegade 30 A4660 Store HeddingeTlf. 56 50 30 08erik@troigaard.dk

More magazines by this user
Similar magazines