Folder til forældre - Marketeam

marketeam.dk

Folder til forældre - Marketeam

marketeam.dkPAS PÅDE SMÅ ITRAFIKKENTRYG SKOLEVEJi din kommune


Tryg skolevej begynder med digDet er en stor dag, når dit barn starter i skole. En ny hverdag begynder medmange nye oplevelser og udfordringer. En af dem er måske dit barns skolevej.Hvordan dit barn kommer til og fra skole er naturligvis din beslutning og afhængeraf flere ting f.eks. afstand til skolen, ”logistikken” i familien, om du er tryg ved skolevejenog ikke mindst dit barns erfaring med at færdes i trafikken.Den sikreste skolevej er ikke nødvendigvisden korteste vej. Vælg en rute, hvor I skalkrydse vejen færrest gange. Når I har valgten rute, skal du aftale nogle regler med ditbarn, som er lette at huske, og som hjælperbarnet til at færdes trygt i trafikken.På mange skoler står skolepatruljen ommorgenen på vejene rundt om skolen. Hvisder er skolepatrulje på dit barns skole, skaldu hjælpe dem med at gøre deres arbejdeved at følge deres anvisninger, hvad entendu går, cykler eller kører i bil med dit barn.Hvad kan dit barn?Om dit barn er parat til at færdes i trafikkenpå egen hånd afhænger dels af dit barnsudvikling og dels af, hvor meget erfaringdit barn har med at færdes i den. Børn på6-7 år er små og kan derfor ikke overskuetrafikken på samme måde som voksne. Påwww.sikkertrafik.dk/videncenter kan dulæse mere om, hvad der især er svært i trafikkenfor de 6-7-årige, og hvordan du kanhjælpe dit barn med det.Den 6-7-årige i trafikken• Børn har svært ved at bedømme afstandeog hastighed• Børn har svært ved at forstå sammenhængmellem størrelse, afstand og hastighed• Børn kan have svært ved at beslutte sig– og koncentrere sig i længere tid• Børn handler pludseligt og glemmer altom trafikken• Børn kan ikke forudse farlige situationer• Børn under 10-12 år er ikke gamle nok tilat cykle aleneTid til at træne sammen?Rigtig mange børn bliver kørt i bil til skole.Det er måske sådan, I nemmest kan få entravl hverdag til at hænge sammen. Menbørn får ikke erfaring med trafikken frabagsædet af en bil.Hvis de skal lære at færdes sikkert i trafikken,skal de være en del af den. Det er ditansvar at træne sammen med barnet. Hvisdet ikke passer ind i jeres hverdag at gå tilskole hver dag, så vælg en enkelt dag omugen, hvor I går eller cykler til skole i stedetfor at køre i bil. I kan også parkere lidt vækfra skolen og gå det sidste stykke sammen.Jo mere tid du bruger på at gå og cykle meddit barn i trafikken, jo før bliver det i standtil at transportere sig selv. Det fremmeroven i købet barnets indlæring at starte dagenmed motion og frisk luft. Og så gavnerdet miljøet at lade bilen stå.Er du tryg ved skolevejen?Når du kører dit barn til skole i bil, kan duhjælpe med at gøre skolevejen mere sikkerbåde for dit eget barn og for de andre børnved at tage hensyn til de andre trafikanterpå skolevejen.Parker bilen på de parkeringsområder, somskolen anviser, og lær dit barn at stige ud afbilen på fortovet i stedet for på kørebanen.Hvad gør skolen?Færdselsundervisning er et obligatoriskemne i folkeskolen, og op igennem skoletidenbliver barnet undervist i færdsel. Dukan bakke op om skolens færdselsundervisningved at træne med barnet og deltageaktivt i undervisningen.Mange skoler har en trafikpolitik, som sætternogle retningslinier for samarbejdetmed forældre og politi, undervisning påskolen og trafikken på og omkring skolen.Det er en god idé at læse skolens trafikpolitik,så du kender skolens holdning tiltrafiksikkerhed.Hvis du vil vide mereDu kan få mere at vide om skolensfærdselsundervisning, og om skolenhar en trafikpolitik ved at kontakteskolens færdselskontaktlærer.Hent flere gode råd og inspiration påwww.sikkertrafik.dk/skolestartwww.sikkertrafik.dk/vindencenterwww.trafiksjov.dkSe også pjecen På vej til skoleudgivet af Rådet for StørreFærdselssikkerhed.Der kan være flere ting på dit barns skolevej,som gør dig utryg og usikker på, ombarnet kan klare det på egen hånd. Måskeskal dit barn krydse en trafikeret vej, ellerogså er trafikken omkring skolen megetkaotisk om morgenen.

More magazines by this user
Similar magazines