IT pædagogisk dimension i læreruddannelsen Indhold ...

mennta.hi.is
  • No tags were found...

IT pædagogisk dimension i læreruddannelsen Indhold ...

The design processOverview• Software engineering and the design process forinteractive systems• Standards and guidelines as design rules• Usability engineering• Iterative design and prototyping• Design rationaleHuman–Computer Interaction, Prentice HallThe design processA. Dix, J. Finlay, G. Abowd and R. Beale © 1993 Chapter 5


IT pædagogisk dimension i læreruddannelsenhttp://pub.uvm.dk/1998/itpaeddi/hel.htmPage 3 of 904-09-2007anvende IT i pædagogisk praksis, så det understøtter og forbedrer den enkelte elevslæringsmuligheder og sikrer opfyldelse af undervisningsmålene, herunder elevernes ITkvalifikationsudvikling• udvikler metodiske forudsætninger, som er nødvendige for at inddrage IT i egenundervisningsvirksomhed, når det er hensigtsmæssigt og praktisk muligt.Læreres IT-kvalifikationer og rolleDet er en forudsætning for at kunne undervise i dagens skole, at den enkelte lærer har mere endpersonlige brugerfærdigheder. For at opfylde de fire formål må læreres IT-kvalifikationeromfatte viden om betydningen af IT-anvendelsen for fagenes didaktik og pædagogiskeprincipper.De nødvendige IT-kvalifikationer omfatter viden og færdigheder på tre hovedområder:• 1. IT som selvstændigt emne i undervisningen• 2. Undervisning med IT-baserede redskaber, udtryks- og kommunikationsmidler• 3. Undervisning med IT-baserede materialer og læremidler.IT er for det første et selvstændigt emne i undervisningen på en række områder ilæreruddannelsen og i skolen. I samfundsfag i grundskolen undervises der f.eks. i emnetmassemedier og IT. I undervisningen i billedkunst indgår analyser af digitale billeder, og idanskundervisningen kan man vælge at analysere computerfiktioner på linie medskønlitteraturen på tryk. I fremmedsprog indgår ofte kontakt med børn og voksne uden forskolen, hvor elever - udover deres sproglige kvalifikationer - udvikler færdigheder i brug afelektronisk post og kendskab til de skrevne og uskrevne regler, der gælder for denne form forkommunikation.I dansk og mange andre fag indgår endvidere tekstproduktion på computer. I forbindelsehermed lærer eleverne også om IT-emner og _begreber, herunder om kommunikation ogarbejde med layout og grafisk tilrettelæggelse. Desuden udvikler de færdigheder i betjening afIT. De lærer f.eks., hvordan og hvor man kan gemme sine skriftlige udtryk, så man kan findedem igen.For det andet kan arbejdsprocesser og metoder udvikles og forbedres i læringsmiljøer, hvor ITbaserederedskaber og kommunikationsmidler anvendes til indsamling, behandling ogformidling af tekster, tal, billeder og lyd. Dette kan understøtte proces- og projektorienteredearbejdsformer.Folkeskoleloven lægger op til, at der skal tages udgangspunkt i den enkelte elev. IT er et godtmiddel i forhold til dette og i forhold til lovens centrale pædagogiske principper omundervisningsdifferentiering og projektorienteret undervisning. I skolen kan IT-integrationenf.eks. understøtte måden, hvorpå eleverne arbejder med emner og problemstillinger og finderog fortolker løsninger. Med IT kan eleverne behandle tekster, billedmaterialer og lyd iprocesorienterede forløb, og de kan lokalisere og indsamle ajourført stof til emne-, tema- ogprojektarbejder via IT. Desuden betyder IT-integrationen en forbedring af elevers mulighederfor at arbejde med layout og grafisk tilrettelæggelse ved formidling af resultaterne af deresprojektarbejder og for reel kommunikation, nationalt og globalt, med andre elever og voksnevia netbaseret kommunikation.For det tredje omfatter IT-genrerne undervisningsmaterialer og læremidler af mange slags,


IT pædagogisk dimension i læreruddannelsenhttp://pub.uvm.dk/1998/itpaeddi/hel.htmPage 9 of 904-09-2007• arbejder med budskaber, som overholder gældende lovgivning, og som f.eks. ikkeindeholder racistiske udsagn.Lærere må endvidere være i stand til at vurdere etiske spørgsmål, herunder om der iundervisningen anvendes:• illegalt materiale• fortroligt materiale• socialt eller moralsk uacceptabelt materiale.AfslutningUnderviseren kan opfattes som en "konstruktivist", der hele tiden opbygger, udvikler ogafprøver sin personlig opfattelse af undervisning og læring. Under hensyntagen til målet medundervisningen, de givne fysiske rammer og elevernes forudsætninger må lærere tage stillingtil, om der skal anvendes IT. Hvis det er tilfældet, må de træffe valg med hensyn til indhold,undervisningsmidler og elevaktiviteter. Læreres IT-kvalifikationer må derfor omfattefærdigheder i at træffe sådanne valg.For at udvikle tidssvarende IT-kvalifikationer er der behov for, at alle lærere får mulighed forat tilegne sig pædagogisk og didaktisk kompetence, som omfatter deres rolle somtilrettelægger, vejleder og evaluator i undervisningsforløb med og om IT.IT-kvalifikationerne må omfatte kendskab til pædagogiske scenarier, hvor elever brugergængse former for IT. Læreres arbejde med pædagogiske scenarier og efterfølgende realiseringaf disse i en pædagogisk praksis er en stor udfordring. Det er håbet, at det foregående visernogle af de mål, man kan sætte sig for læreruddannelsen for at sikre, at alle lærere får optimalemuligheder for at udvikle de IT-kvalifikationer, der gør dem i stand til at tage denne udfordringop.Forsiden | Kolofon

More magazines by this user
Similar magazines