Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

helbredsrelaterede livskvalitet. På Aarhus Universitetshospital har vi forpligtelse til årligtat tilbyde hjerterehabilitering til ca. 160 hjertekirurgiske patienter.Formålet med projektet følger det overordnede formål for projekt 8:• At begrænse de fysiske, psykiske og sociale negative konsekvenser af hjertesygdomme• At forbedre patientens funktionsniveau og livskvalitet• At bremse progression af hjertesygdom• At reducere morbiditet og mortalitetAntagelsen er, at individuelle sygeplejefaglige og diætetiske interventioner i et udvidethjerterehabiliteringsforløb har større effekt på hjertepatienters sygdomsforståelse,medicincompliance, livsstil og kostforståelse sammenlignet med den eksisterendegruppebaserede sygeplejefaglige og diætetiske intervention i hjerterehabiliteringsforløbtil kirurgisk behandlede patienter.Alle hjertekirurgiske patienter er i perioden tilbudt hjerterehabilitering.Grundet samme patientgruppe også har været involveret i det randomiserede studie omtræningseffekt i projekt 8, har det sygeplejefaglige – og diætetiske studie været opdelt ito faser.1. Fase hvor de hjertekirurgiske patienter, der enten takker nej til at indgå itræningsstudiet eller som er randomiseret til 8 ugers træning inkluderes fra 1/82011. Disse patienter har modtaget den konventionelle 8 ugersgruppeintervention. Denne intervention er i projektet afsluttet per 1/8 – 2012. 55patienter har deltaget.2. Fase, hvor hjertekirurgiske patienter, der har modtaget 8 ugers træning fra 1/82012 har modtaget et udvidet 12 ugers hjerterehabiliteringsforløb. Dette tilbudindbefatter 1. individuel sygeplejefaglig- og 1 diætetisk samtale hver af 1 timesvarighed. Hvis sygeplejersken eller diætisten har vurderet, at der er behov for enopfølgende samtale, er patienterne blevet tilbudt dette. Sidstnævnte er kun sket ifå tilfælde. Desuden ringes alle patienter op 2 måneder efter afsluttetrehabiliteringsforløb for at høre, hvordan det går med målene forlivsstilsændringer jf forløbsprogrammet. 53 patienter har indvilget i at deltage.Patientens medicincompliance, kost- og rygevaner, egen opfattelse af helbred og grundetil at leve sundt måles med valideret spørgeskema. Spørgeskemaet tager udgangspunkt ispørgsmål fra spørgeskemaerne Addition 2007 Vaner helbred og Addition 2007 Sundhedog livsstil.Der laves en komparativ analyse af før og eftermålingerne. Der registreres ved baseline:alder, køn, civil– og arbejdsstatus og uddannelsesniveau samt kliniske variable før og efterrehabiliteringsforløbet: diagnose, BMI, taljemål, blodtryk, puls og rygestatus.Projektforløbet3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingRekruttering:Patienterne rekrutteres fra Aarhus Universitetshospital i Skejbys optageområde efterhenvisning til hjerterehabilitering på Hjertekirurgisk afsnit T2. Patienterne er henvist iperioden 1/8 – 2011 til 1/10-2012Side 95

More magazines by this user
Similar magazines