Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inklusionskriterier:Hjertekirurgisk behandlede patienter over 18 år med diagnoserne.• Stabil angina pectoris• Ustabil angina pectoris• AMI (STEMI og NONSTEMI)• Venstresidigt hjertesvigt• Operationskrævende venstresidig klapsygdomEksklusionskriterier:BMI >35, lidelser der hindrer gennemførelse af træningen, cognitive problemer, patienterder ikke kan læse og forstå dansk.Data opgøres i december 2012Indholdet i den sygeplejefaglige - og diætetiske intervention:Fase 1: 8 ugers konventionelt gruppebaseret rehabiliteringsforløbGruppeundervisning med sygeplejerskeGruppeundervisningen består af fire seancer. Undervisningen er tilrettelagt medudgangspunkt i Region Midtjyllands materialebank. Undervisningen er dialogbaseret, ogpatienterne søges inddraget så meget som muligt. Formålet med gruppeundervisningener at give patienterne en grundlæggende viden om deres hjertekarsygdom, og omhvordan de selv kan medvirke til at forebygge eller forhindre progression af deres sygdom.Herudover at styrke patienterne i at mestre livet med en kronisk sygdom.1. Mødegang: Det raske og syge hjerte og kredsløbFormålet med den sygeplejefaglige undervisning gennemgåes. For at skabe en trygatmosfære og et tillidsfuldt forhold mellem patienterne introduceres de for hinanden. Herkan de bl.a. fortælle om oplevelser ved indlæggelsen, operationen og om efterforløbet.Der undervises i det raske og syge hjerte og kredsløb, herunder den fysiologiske baggrundfor udvikling af hjertekarsygdom og det typiske symptombillede.2. Mødegang: RisikofaktorerGennemgang af risikofaktorer for udvikling og forværring af iskæmisk hjertesygdom mhp.på at styrke patienternes handlekompetence og motivation for livsstilsændringer.Følgende risikofaktorer gennemgåes:Rygning: Rygning accelererer den aterosklerotiske proces ved bl.a. at øge risiko fortrombosering og kartonus. Rygning øger incidensen af iskæmisk hjertesygdom 2-7 gange,og rygere får første AMI 10 år tidligere end ikkerygere. Effekten er dosisafhængig, ogrisikoen for AMI hos rygere mangedobles af hyperlipidæmi, type 2 diabetes, hypertensionog p-piller. Ved rygeophør aftager den øgede risiko hurtigt formentligt pga. hurtigeændringer i tromboseberedskabet.Usunde kostvaner: nævnes men uddybes ved den diætetiske interventionAdipositas: Fedme, især på truncus (æbleform), øger risikoen for iskæmisk hjertesygdom.Desuden ledsages trunkal fedme ofte af forskellige kombinationer af hypertriglyceridæmi,lavt HDL, insulinresistens og hypertension.Inaktivitet: Fysisk aktiv livsstil kan halvere risikoen for iskæmisk hjertesygdom.Mekanismen er ikke afklaret, men fysisk aktivitet øger HDL og fibronolysen og nedsætterbl.a. legemsvægten, blodtrykket, triglycerider og trombocytaggregationen.Hypertension: Hypertensionsbehandling bør optimeres med henblik på at opnå et blodtryk< 130/80 mmHg, da graden af aterosklerose og incidensen af iskæmisk hjertesygdomSide 96

More magazines by this user
Similar magazines