Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

stiger med stigende blodtryk. Risikoen mangedobles, hvis de andre risikofaktorer er tilstede samtidig.Kolesterol: Forhøjelse af LDL-kolesterol øger risikoen for hjertekarsygdom. Vedhjertesygdom alene er behandlingsmål for total-kolesterol < 4,5 mmol/l (hvis muligt 4,0mmol/l) og LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l (hvis muligt 2,0 mmol/l) (22). Ved samtidigdiabetes er behandlingsmål for total-kolesterol < 4,0 mmol/l og LDL-kolesterol < 2 mmol/l.Diabetes: Mange patienter med iskæmisk hjertesygdom har uerkendt diabetes, ogomvendt har patienter med diabetes iskæmisk hjertesygdom. Da symptomerne kan væreatypiske hos disse patienter, kan tilstanden være uerkendt. Den væsentligste behandlingaf hjertepatienter med diabetes er modifikation af risikofaktorer. Ved samtidighjertesygdom og diabetes har patienten en væsentligt dårligere prognose end patienteruden diabetes men også en øget gevinst ved intensiv farmakologisk behandling (22)Stress: Vedvarende psykisk belastning ”stress” er forbundet med øget forekomst afiskæmisk hjertesygdom. Hele årsagen hertil er uvis. En del af forklaringen kan være, at”stress” ofte er forbundet med rygning, hypertension, dyslipidæmi og øget fibrinogen.Arvelig disposition: Tidligt indsættende aterosklerose optræder hyppigt familiært.Incidensen af iskæmisk hjertesygdom øges 5 gange hvis begge ens forældre er/har væretramt af iskæmisk hjertesygdom. Man skal derfor have særlig opmærksomhed på demodificerbare risikofaktorer, hvis man er arveligt disponeret. Dog er langt de flestehjertekarsygdomme ikke arvelige.3. Mødegang: MedicinDer foretages en detaljeret gennemgang af den medicinske behandling herunder denprofylaktiske behandling. Der tages udgangspunkt i patienternes egen medicin herundervirkning, anvendelse og bivirkninger. Dette gøres med henblik på at øge patienternesmedicincompliance, da der er god evidens for, at profylaktisk medicin reducerermortaliteten og risikoen for re-infakt.4. Mødegang: Psykiske reaktioner og evt. valgfrit emneDet er kendt, at de fleste patienter enten oplever angst eller depression i detpostoperative forløb. Depression øger mortaliteten, hvorfor det er vigtigt, at patienter fåren viden herom. Derfor undervises patienterne i de forskellige psykiske reaktionsformer irelation til indlæggelse og hjertekarsygdom. Krisebegrebet defineres og de forskelligekrisereaktioner gennemgås ud fra Cullbergs kriseteori. Desuden vil der være en dialog omseksualitet, sygemelding, genoptagelse af arbejde, genoptagelse af det sociale liv ogrejseaktiviteter, hvor der tilstræbes erfaringsudveksling mellem patienterne. Der erendvidere lagt op til, at patienterne kan ønske et emne, de gerne vil have belyst elleruddybet.Gruppeundervisning med diætistSeancen er á 1 times varighed, og er tilrettelagt på basis af Region Midtjyllandsmaterialebank og foreliggende evidens for ”Diætbehandling af iskæmisk hjertesygdom –og forebyggelse heraf”. Formålet med undervisningen er at nedsætte risikoen forreinfarkt, hjertedød og den totale mortalitet ved at styrke patientens vidensniveau omhjertevenlig kost. Derfor lægges særligt vægt emnerne:Fedt og fedtsyrer: Anbefalinger for indtag og fordeling af fedt og fedtsyrer tilhjertepatienter er for mættede fedtsyrer + transfedtsyrer: max. 10 energiprocent (E%) afdet samlede energiindtag, for monoumættede fedtsyrer: 10-15 E% og for polyumættedeSide 97

More magazines by this user
Similar magazines