Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Projektet har overordnet levet op til formålet om at gennemføre et udvidetrehabiliteringsforløb for hjertekirurgiske patienter. Dataindsamling er afsluttet rettidigt.Da projektet er et forskningsprojekt kan resultater ikke oplyses før videnskabeligpublikation foreligger.5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterOpnåede delresultater for projektet per 1/12-2012:• Validering af det valgte spørgeskema på egne patientkategorier og blandt personaletpå hjertekirurgisk afsnit T• udarbejdet protokol og detaljeret beskrivelse af sygeplejefaglig- og diætetiskinterventionen• udarbejdet database til indtastning af data i epidata. Data indtastes løbende• Meget positive tilbagemeldinger fra patienterne på de individuelle samtaler. Det harværet nemt at få patienterne til aktivt at medvirke både ved gruppeinterventioner ogde individuelle samtaler.• Udarbejdelse af tværfaglig epikrise. Denne er nu lagt ind under EPJ som etkorrespondancebrev.• Opkvalificering af pædagogiske-, forsknings- Og dokumentationsmæssigekompetencer hos de deltagende sygeplejersker og diætisterProjektforløbet er udfordret af flere forhold:• at samme patientgruppe indgår i flere undersøgelser under projekt 8• at projektet undervejs har skiftet diætist og har skiftet sygeplejersker 3 gange. Det ersvært at fastholde projektansatte i et afsnit over 3 år.• Indførsel af EPJ, herunder nye samarbejdsflader og nye henvisnings- og epikriseprocedurer• Patienterne skal i det udvidede 12 ugers forløb igennem mange forskelligeinterventioner, herunder træningsforløb med forskellige typer af muskel- og konditest,undervisning i træningsfysiologi foruden den sygeplejefaglige og diætetiskeintervention. Dette giver store logistiske udfordringer både for patienter og fororganisationen. For de erhvervsaktive har det været svært at få flettet ind i et travltarbejdsliv.• For de ældre (>80 år) er det svært at overskue at gå til så mange aktiviteter væk frahjemmet. Organisatorisk er det et puslespil at få booket patienter til alle de tværfagligeaktiviteter – specielt når patienterne ringer afbud – og det har vi erfaringer for sker.Der er således nogle barriere for at disse typer at patientskoler kan implementeres –barrierer som måske delvist kan løses via kommende telemedicinske løsninger, hvorpatienten selv vælger, hvor og hvornår han/hun vil modtage interventionerne ihjerterehabiliteringstilbuddet.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetDet har i dette projekt ikke været formålet at udarbejde sundhedsøkonomiskeSide 100

More magazines by this user
Similar magazines