Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

der er overlap mellem dele af undervisningerne.Dette mhp. at skabe et mere sammenhængende forløb for patienterne. Samtidigt enintention om også at illustrere for patienterne, at hjerterehabilitering er et gennemtænkttværfagligt forløb, hvor indsatser komplementere hinanden, og at alle faktorer er vigtigefor et liv med kronisk hjertesygdom.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigtBilag Interviewguide for indledende sygeplejerskesamtale10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster: dokumenteres?praksis,implementeret i+++/++/+daglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk +++ ja delvissygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde3. Bedre samarbejde mellem hospital og + ja Ja, epikrise i EPJalmen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner + ja Ja, epikrise i EPJog hospital5. Bedre patientforløb ++ ja Ja, bedretværfagligtsamarbejde6. Forløbsprogrammet er implementeret + ja7. Indsatsen understøttes af relevantteknologi8. Professionelle har bedrepopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres +++ jakompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud ++ ?11. Flere mennesker med kronisk sygdomkommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud + ja13. Den sociale ulighed i sundhedudjævnes14. Flere patienter er uddannet i egensygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet iindsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket ++ In detudvidede 12ugers forløb17. Patienter medvirker mere aktivt iindsatsen18. Flere med kronisk sygdom kanSide 102

More magazines by this user
Similar magazines