Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

3. Beskriv kort de væsentligste tiltag i projektet, herunder fx konkrete tilbud, dertilbydes patienter a) som led i forløbsprogrammet, b) om patientuddannelse, c) omegenbehandlingProjektets materiale hviler på individuelle interviews med 5 tidligere indlagte patienter –alle mænd, der har været indlagt med Akut koronart syndrom og bevidst har fravalgt atdeltage i ambulant hjerterehabilitering i hospitalsregi. Egentlig var det meningen at derskulle indgå 6 patienter i undersøgelsen, men pga. at patienterne til undersøgelsen blevrekrutteret via annoncer i aviser, opfyldte kun 5 patienter undersøgelsensinklusionskriterier.Patienterne er interviewet ud fra en semi-struktureret interviewguide, der er udarbejdetpå baggrund af en afdækning af den eksisterende litteratur om emnet. Der har væretforetaget en intensiv litteratursøgning i følgende databaser: Cinahl, PubMed, PsycINFO,SveMed+ og bibliotek.dk med hjælp fra en bibliotekar.Emnet blev valgt efter dialoger og deraf følgende konsensus i projektgruppen.Litteraturafdækningen var med til at vise, at emnet var væsentligt at få nuanceret ud frapatienters perspektiv, fordi1) der ikke tidligere var udarbejdet undersøgelser om emnet i Skandinavien2) fordi det er nødvendigt at kende patienters perspektiv på fravalg af ambulanthjerterehabilitering, så vi i sundhedsvæsenet i højere grad kan imødekommepatienters behov. Det kan bidrage til, at deltagelsen til ambulanthjerterehabilitering kan øges og flere patienter kan få den nødvendigeefterbehandling, der kan minimere deres risiko for morbiditet, mortalitet,genindlæggelser og medvirke til at øge deres livskvalitet efter hjertesygdom.Målopfyldelse og erfaringer4. Levede projektet op til formålet/målsætningen, jf. den oprindeligt formuleredemålsætning i projektansøgningen og eventuelle senere af ministeriet godkendteændringer til denne målsætning.Projektet levede op til formålet, idet det gav en dybere forståelse og mere nuanceretviden om patienters bevæggrunde for, at fravælge ambulant hjerterehabilitering ihospitalsregi. Endvidere pegede den nye viden fra patienterne på, hvordan vi kunne styrkevores nuværende hjerterehabiliteringsindsats i afdelingen med henblik på at øgedeltagelsen til ambulant hjerterehabilitering5. Beskriv og vurder projektets resultater og erfaringer i relation til projektbeskrivelsenog herunder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultaterVi fandt tre væsentlige hovedtemaer i projektet, der kunne nuancere hjertepatientersbevæggrunde for, at fravælge hjerterehabilitering i hospitalsregi. Disse temaer var:• ”Hjerterehabilitering – mener du fysisk træning?”,• ”Sundhedsprofessionelles manglende afsæt i hvor patienten er” og• ”Jeg bestemmer selv – og jeg behøver ikke at deltage i hjerterehabilitering”.I projektet fandt vi at patienters bevæggrunde for fravalg af ambulant hjerterehabiliteringer mangefacetterede og komplekse, der kan relateres til såvel menneskets personlighed,Side 107

More magazines by this user
Similar magazines