Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

som de mellemmenneskelige relationer i patientforløbet. En højere deltagelse tilhjerterehabilitering kan opnås via dialog om rehabiliteringsbegrebet i afdelingen, merevidensdeling om hjerterehabilitering til de indlagte patienter, et større samarbejde påtværs af faggrupper samt en mere personorienteret og formentlig også en merekønsdifferentieret tilgang.Efter færdiggørelsen af projektet, har der været fokus på at implementereundersøgelsens fund i afdelingen, for at understøtte klinisk praksis og dermed plejen,behandlingen og rehabiliteringen af patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom. Derhar været lagt vægt på at formidle viden om projektet, hvor der enten undervejs ellerefterfølgende har været en dialog med personalet om fundene og deres betydning forklinisk praksis. Dette er valgt, fordi det har været hensigten at få sundhedsprofessionelletil at reflektere over deres daglige praksis. Der er en forventning om, at den nye viden kanbidrage til et større fokus på, at hjerterehabilitering er en væsentlig del af etsammenhængende patientforløb. Deltagelse i hjerterehabilitering kan bidrage til, at voreshjertepatienter kan genvinde fysisk og psykosocial trivsel efter indlæggelse med Akutkoronart syndrom. Se også mere herom under punkt 7.Projektets største barrierer kom allerede i starten, idet det blev vanskeligt hvordan viskulle rekruttere patienter til undersøgelsen i forhold til de gældende rammer iSundhedsloven, når projektpopulationen ikke var indlagte patienter, men alleredeudskrevne patienter. Disse udfordringer blev imødekommet ved:• at vi forsøgte at rekruttere patienter ved opslag i relevante afsnit• etablerede kontakt til 4 Lægecentre, der hørte til Skejbys optageområde med det håbat patienterne efter udskrivelsen tog kontakt til deres praktiserende læge• rekrutterede patienter via annonce i to aviser i Aarhus5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetUndersøgelser viser at ambulant hjerterehabilitering er omkostningseffektiv. Detteprojekt vil øge fokus på, at flere patienter efter Akut Koronart Syndrom får tilstrækkeligviden om hjerterehabilitering, således at de vil være i stand til at have et træffe etkvalificeret videns og beslutningsgrundlag. En højere deltagelse til ambulanthjerterehabilitering i afdelingen vil på sigt medvirke til, at genindlæggelsesfrekvensenminimeres i afdelingen.Perspektivering og videns deling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Projektets resultater kan fremadrettet i afdelingen anvendes til en større kvantitativanalyse, for at undersøge hvor mange der i afdelingen deltager i/ikke får dettilbudt/fravælger ambulant hjerterehabilitering efter udskrivelsen. Undersøgelsen kanvære med til at afdække eventuelle organisatoriske barrierer i afdelingen.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Projektets resultater er præsenteret flere gange i afdelingen på interne konferencer,personalemøder og på det årlige Forskningssymposium på AUH, Skejby i november 2012.Side 108

More magazines by this user
Similar magazines